Detaily pre Plán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2016.pdf

Veľkosť súboru58 KB
PopisRozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2016:
Kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola hospodárenia organizácií s majetkovým podielom obce – Lieskovanka, s.r.o. , so sídlom Horný Lieskov č.63, 01821.
Dátum pridania2016-09-12 20:15:00
Typ prístupufree access
KategóriaOstatné

Stiahnuté 52x

Stiahnuť Plán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2016.pdf.