• 2019

 • pokračovanie vo výstavbe novej budovy hasičskej zbrojnice – osadenie okien, dverí a garážových brán, elektroinštalačné, vodoinštalačné a kúrenárske práce, omietky a potery, vonkajšie odvodnenie a kanalizácia,
 • rozšírenie vodovodu v dĺžke cca 720 metrov v lokalite Sedlište – Niva (možnosť napojenia pre cca 30 nových rodinných domov),
 • rozšírenie distribučnej NN siete, optickej siete a verejného osvetlenia v lokalite Sedlište – Niva (možnosť napojenia pre cca 30 nových rodinných domov),
 • vybudovanie detského ihriska v amfiteátri „pod Smriečím“,
 • vybudovanie viacúčelového ihriska pri amfiteátri „pod Smriečím“ (ihrisko s umelou trávou, osvetlením a mantinelmi pre športy ako futbal, tenis, volejbal, nohejbal..,
 • osadenie odvodňovacích žľabov v ulici pri Miroslavovi Koštialovi,
 • zabezpečenie kompostérov na zber biologicky rozložiteľného odpadu z domácností pre všetky domácnosti v našej obci,
 • asfaltovanie štátnej cesty v dĺžke cca 800 metrov a doplnenie cestných obrubníkov,
 • rekonštrukcia interiéru kostola Sv. Kríža – rekonštrukcia elektroinštalácie, doplnenie osvetlenia, maľovanie, oprava podláh,
 • pokračovanie v organizovaní hokejbalových a futbalových turnajov na novovybudovanom viacúčelovom ihrisku.Rozšírenie vodovodu v dĺžke cca 720 metrov v lokalite Sedlište – Niva (možnosť napojenia pre cca 30 nových rodinných domov).
 • 2018

 • asfaltovanie miestnych komunikácií v obci vrátane doplnenia odvodnenia – horný koniec obce a ulica k Jánovi Barošovi,
 • začiatok výstavby novej budovy hasičskej zbrojnice – hrubá stavba,
 • výmena okien a dverí na budove obecného úradu,
 • výmena okien na kostole Sv. Kríža, vybudovanie prístrešku s betlehemom pri kostole Sv. Kríža.
 • 2017

 • počet obyvateľov prekročil hranicu 400 obyvateľov,
 • oprava odstrešia na Dome smútku,
 • rekonštrukcia zadnej miestnosti v budove starej školy na priestory pre DHZ,
 • rekonštrukcia kultúrneho domu – výmena okien a dverí, vybudovanie WC a kuchynky,
 • začiatky premietania letného kina v areáli „pod Smriečím“,
 • oslavy 90-teho výročia založenia DHZ v obci Horný Lieskov spojené s hasičskou súťažou, ktorá sa u nás konala po 20-tich rokoch.
 • 2016

 • oprava sály kultúrneho domu, fašiangová zabíjačka pre obecným úradom, terénne úpravy na ihrisku pri areáli „pod Smriečím“ a výsadba nového trávnika, 9. ročník Dychfestu Horný Lieskov spojený s oslavami 90. výročia založenia dychovej hudby Lieskovanka,
 • rekonštrukcia priestorov materskej školy – výmena okien a dverí, zníženie a zateplenie stropov, výmena elektroinštalácie, výmena podláh, rekonštrukcia WC a umyvárky,
 • oprava pódia v areáli „pod Smriečím“,
 • úpravy pri prameni „Zdravá voda“ – doplnenie lavičiek, výmena kríža pri lipách nad týmto miestom,
 • I.stretnutie príslušníkov rodu Kudlík-Lieszkovszky.
 • 2015

 • 8.ročník Dychfestu Horný Lieskov, po 13-tich rokoch sa pri kaplnke a prameni „Zdravá voda“ uskutočnila slávnostná svätá omša ktorú slúžili p. farár Pavol Mičúch z farnosti Slopná a p. farár Peter Buchtínec z farnosti Dolný Moštenec, sv. omši predchádzala procesia veriacich od kostola Sv. Kríža v Hornom Lieskove s dychovou hudbou Lieskovanka,
 • konal sa jubilejný 5-ty ročník hokejbalového turnaja,
 • konal sa 5-ty ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Horný Lieskov,
 • modernizácia verejného priestranstva cintorína – dokončenie betónovej prístupovej cesty k domu smútku a vybudovanie chodníka vedúceho od kostola k domu smútku, oprava opornej steny a oplotenia pod kostolom Sv. Kríža,
 • dokončenie rekonštrukcie rozšírených priestorov obecnej knižnice, vybudovanie ďalších troch záchytných žľabov na vjazde z poľných ciest do obce,
 • rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci,
 • opätovné postavenie stožiara a vybudovanie hasičskej základne na ihrisku pri areáli „pod Smriečím“.
 • 2014

 • zrezanie lipy ohrozujúcej elektrické vedenie a rodinné domy pri A. Koňušíkovi,
 • modernizácia verejného priestranstva cintorína – prístrešok pred kostolom,
 • vybudovanie detského ihriska v areáli Materskej školy,
 • prekrytie kaplnky pri zdravej vode,
 • oprava prepadnutej komunikácie po prívalových dažďoch pri Lukáčovi – výmena skruží, vybudovanie šachty, zabetónovanie cesty,
 • vybudovanie záchytného žľabu na výjazde z poľnej cesty o obce pri p. Lukajkovi.
 • rekonštrukcia priestorov pálenice Lieskovanka s.r.o. - nalievareň, výmena technologických zariadení – chladič, kotol na kvas,
 • začiatok rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice, rozšírenie priestorov,
 • voľby do samosprávy obce,
 • po dlhých rokoch do obce zavítali kolotoče pri príležitosti podujatia „Deň otcov“.
 • 2013

 • odstránenie starého obecného domu, oprava fasády, výmena okien a podbitie podstrešia na budove starej školy,
 • oprava prepadnutého miesta pri kaplnke „Zdravá voda“ pod sochou v kaplnke,
 • vybudovanie prívodu vody k WC v areály „pod Smriečim“,
 • oprava elektrického pohonu zvonov na kostole Sv. Kríža a doplnenie diaľkového ovládania,
 • 6.ročník Dychfestu Horný Lieskov za účasti najlepšej európskej dychovej hudby „Vlado Kumpan a jeho muzikanti“.
 • 2012

 • 4.ročník Memoriálu Jozefa Baroša (10. jún 2012) a krajská súťažná prehliadka malých dychových hudieb,
 • 5.ročník dychfestu s DH Túfaranka ze Šakvic (15. júl 2012),
 • rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Kostola povýšenia sv. kríža (výmena veže a strechy za medenú, oprava fasády), rekonštrukcia bola zabezpečená zo zbierok občanov z Horného Lieskova, Dolného Lieskova, Slopnej, Sverepca a z finančných darov od podnikateľov z okolia, odborné a pomocné práce na kostole bezplatne odpracovali klampiari a občania z Horného Lieskova a susedných obcí,
 • vybudovanie prístupovej asfaltovej cesty a chodníkov ku kostolu a k cintorínu,
 • ukončenie opráv a úprav okolia pri prameni „Zdravá voda“,
 • vybudovanie dvoch záchytných žľabov na výjazdoch z poľných ciest do obce v rámci projektu na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami,
 • začiatok poriadania podujatia „Deň otcov“.
 • 2011

 • 4.ročník dychfestu s DH Gloria (26. jún 2011),
 • zakúpenie hasičskej avie pre miestny DHZ, zrezanie líp na miestnom cintoríne,
 • začiatok opráv a úprav okolia pri prameni „Zdravá voda“,
 • rozšírenie areálu „pod Smriečím“ o ďalšie zastrešené miesta na sedenie (súčasná kapacita je cca 500 miest na sedenie),
 • začiatok poriadania hokejbalových a futbalových turnajov v areáli „pod Smriečím“.
 • 2010

 • asfaltovanie miestnych komunikácií - približne polovica obce,
 • rekonštrukcia skúšobnej miestnosti DH Lieskovanka jej členmi,
 • 3.ročník Memoriálu Jozefa Baroša a krajská súťažná prehliadka malých dychových hudieb (13. júna 2012),
 • 3.ročník dychfestu s DH Drietomanka (25. júl 2010), voľby do samosprávy obce (27. november 2010).
 • 2009

 • od 1.januára všetci na Slovensku platíme Eurom,
 • dňa 28.júna sa v areáli uskutočnil Dychfest, na ktorom vystúpili rôzne dychovky zo širokého okolia a na záver sa o dobrú zábavu postarala DH Mistříňanka.
 • 2008

 • dňa 29.júna sa v areáli „pod Smriečím“ uskutočnil 2. ročník Memoriálu Jozefa Baroša. Po súťažnej prehliadke dychových hudieb sa o zábavu postarala DH Bodovanka a DH Moravanka Jana Slabáka,
 • do kroniky sa však pripísali aj smutné udalosti, dňa 1. mája zomrela kronikárka obce Anna Kolenová. Česť jej pamiatke.
 • 2007

 • 23.júna v Nitre bol vysvetený za kňaza-misionára Božského srdca Ježišovho Pavol Baroš, syn Pavla Baroša pri kaplnke a Emílie Barošovej, rodenej Kostkovej z Pružiny.
 • 2006

 • dňa 25.júna v areáli „pod Smriečím“ sa uskutočnil 1. Memoriál Jozefa Baroša pri príležitosti 80. výročia založenia dychovej hudby Lieskovanka.
 • 2003

 • vzácna návšteva našej farnosti v Slopnej. Dňa 10. mája poctil svojou milou návštevou 95-ročný dôstojný monsiňor Andrej Patka z biskupského úradu v Nitre. V rokoch 1937 až 1941 pôsobil v našej farnosti ako správca fary. Andrej Patka zomrel 1. októbra 2003.
 • 2002

 • obnovenie tradíciu "Zdravej vody" dňa 6. októbra. Pri Zdravej vode je postavená kaplnka a umiestnená socha Panny Márie. Obrad posvätenia vykonal náš kňaz kanonik dekan Jozef Sudora,
 • ukončenie prác na vodovode, vodovod je už v celej obci.

Roky 1327 - 1999

 • 1999

  Vybudovanie lyžiarskeho vleku v Korytine Jozefom Tordom na vlastné náklady a s tým spojené aj tohoročné preteky v lyžovaní, sánkovaní a podobne. Tiež sa začalo s výstavbou Domu Smútku.
 • 1998

  Prerábka zvonov na elektrický pohon.
 • 1997

  Oslavy pri príležitosti 70. výročia založenia Dobrovolného hasičského zboru Horný Lieskov Andrejom Kardošom. Oslavy prebiehali na novom ihrisku v areáli „pod Smriečím“. Obec dostala dar - krásnu sochu Panny Márie, od Gustava Hlobíka a jeho dcéry Andrei. Socha je posvätená samotným pápežom Jánom Pavlom II, ktorý napísal obci aj venovanie. Tiež sa začalo s plynofikáciou obce.
 • 1996

  Oslavy 70. výročia založenia dychovej hudby Lieskovanka. Lieskovanku dirigoval už 80-ročný kapelník Jozef Baroš. Osláv sa zúčasnila aj kapela Bodovanka z Trenčína.
 • 1993

  Horný Lieskov sa stáva samostatnou obcou.
 • 1978-1990

  Stredisková obec Lieskov v období rokov 1978-1990.
 • 1979

  "Rekultivácia" zemných plôch v polohách Láz, Strážne, Kuntúra, Sedlište a Lazište. Mnohý občania boli proti, pretože bolo vyválané veľké množstvo ovocných stromov s kvalitným ovocím. Utrpeli hlavne väčší vlastníci pôdy. Podľa kroniky obce bol jedným z nich aj Ján Baroš pri kaplnke, otec Pavla a Jána Baroša, ktorému vybuldozerovali veľké množstvo ovocných stromov, krátko potom to jeho srdce nevydržalo a zomrel.
 • 1978

  Oslavy pri príležitosti 30. výročia založenia futbalovej TJ Horný Lieskov, o dobrú náladu sa postarala DH Lieskovanka na čele s kapelníkom Jozefom Barošom.
 • 1973

  Začatie výstavby schodov ku kostolu.
 • 1969

  Namontovanie verejného osvetlenia - 31 svetelných bodov.
 • 1968

  Obce Horný Lieskov, Dolný Lieskov, Slopná, Tŕstie a Podskalie sa na podnet okresných orgánov zlúčili pod jedej obecný úrad, vtedy pod jedno MNV - miestny národný výbor.
 • 1967

  Vybudovanie bezprašnej cesty. Vybudovanie ihriska TJ - Sokol. Generálna oprava Kultúrneho domu.
 • 1966

  Nadkrytie potoka betónovými skružami za účelom rozšírenia cesty v dolnej a strednej časti obce.
 • 1965

  Dokončenie oplotenia JRD. Oplotenie časti cintorína. Vybudovanie predajne potravín.
 • 1964

  Vybudovanie skladov a kancelárii JRD. Vybudovanie silážnej jamy na JRD, oplotenie časti JRD.
 • 1963

  Vybudovanie mostovej váhy na JRD.
 • 1962

  Kúpa prvého súkromného automobilu v obci. Založenie TJ Sokol.
 • 1960

  Zakúpený prvý televízor v obci.
 • 1959

  Dokončenie započatých stavieb na JRD.
 • 1958

  Zavedenie autobusovej dopravy. Autobus sem prichádzal 2-krát denne. Bola prevedená socializácia poľnohospodárstva v celej obci. Začiatok budovania JRD. V súčasnosti sú v Hornom Lieskove 3 autobusové zastávky: Horný Lieskov Teheľna, Materská škola a Moravčík. Podľa kroniky musel každý v obci podpísať prihlášku do JRD, či už po dobrom alebo po zlom.
 • 1956

  Oprava kostola v Hornom Lieskove.
 • 1955

  Vybudovanie novej ulice na Záhumnie.
 • 1954

  Výstavba betónového mostu v dolnej časti obce.
 • 1953

  Dokončenie Kultúrneho domu.
 • 1952

  Oprava budovy školy, začiatky budovania stavby Kultúrneho domu. Bola zavedená telefónna linka do obce. Vybudovaná vodná nádrž.
 • 1950

  Postavenie kaplnky pri Valáškovi a nového kríža na pamiatku skončenia moru hovädzieho dobytka.
 • 1948

  Rekonštrukcia kaplnky, ktorá je historickou pamiatkou. Oprava bola financovaná zo zbierok občanov. Bola vykonaná úprava cesty vedúcej z Dolného Lieskova do Horného a tiež bola pokrytá časť potoka betónovými skružami za účelom rozšírenia cesty.
 • 1947

  Bola prevedená kanalizácia obecného potoka.
 • 1945

  V obci žilo 412 obyvateľov s počtom domov 87. Domy boli väčšinou postavené zo surovej tehly, 6 domov bolo drevených. Cesty vedúce cez obec boli takmer na úrovni poľných ciest.
 • 1944

  Pád amerického lietadla značky Liberátor pri rieke v Dolnom Lieskove. Lietadlo zhorelo.
 • 1941

  Elektrifikácia obce.
 • 1937

  Prvé baterkové rádio v obci, majiteľom bol Rudolf Koštial.
 • 1931

  Začala sa budovať cesta do Horného Lieskova.
 • 1928

  Krutá zima, vymrzlo až 90% ovocných stromov, založenie Miestnej ľudovej knižnice, v obci je prvý bicykel, ktorého majiteľom bol Filip Lieskovský.
 • 1926

  Založenie Dychovej hudby Lieskovanka.
 • 1925

  Bol založený Doprovoľný hasičský zbor. Zakladateľom bol Andrej kardoš, ktorý sa stal aj jeho veliteľom. DHZ mal 12 členov.
 • 1850-1860

  V obci vypukla cholera, ktorá usmrtila veľa ľudí.
 • 1800-1850

  Našu obec postihla epidémia, ktorá mala za následok, že z niekoľkých rodín vymrela až polovica osôb. Predpokladalo sa, že chorobu pôvodne priniesli bojovníci prezývaní Križiaci-latináci.
 • 1723

  V obci bol postavený barokový rímskokatolícky kostol sv. Kríža.
 • 1327

  Prvá nepriama spomienka o obci Horný Lieskov.

*posledná aktualizácia: 03.02.2020
*zdroj informácií: kronika obce, obec Horný Lieskov
*spracoval: Ing. Andrej Torda (posledné roky), Ing. Miroslav Baroš (udalosti z kroniky)