Zmluvy


100 KB free access

Zmluva o dielo - obnova ciest.pdf


Stiahnuté 9x, Pridané: 2021-07-16 17:55:56


Predmet zmluvy - Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov. Miesto stavby - Obec Horný Lieskov - objekt SO 07.

Detaily1 MB free access

Dohodu o nahradení záväzku.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2021-06-25 16:46:43


Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom.

Detaily95 KB free access

Zmluva o vykonaní auditu.pdf


Stiahnuté 5x, Pridané: 2021-05-24 19:24:36


Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020

Detaily76 KB free access

Zmluva - rekonštrukcia KD.zip


Stiahnuté 33x, Pridané: 2021-05-07 16:44:57


Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu a jej okolia.

Detaily164 KB free access

Zmluva - verejný vodovod.pdf


Stiahnuté 10x, Pridané: 2021-04-16 17:41:28


Predmetom tejto zmluvy je stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania verejného vodovodu.

Detaily16 KB free access

Zmluva o výpožičke tabletu - dodatok.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2021-03-15 17:08:51


Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke - tablet.

Detaily94 KB free access

Zmluva - účtovná závierka k 31.12.2020.pdf


Stiahnuté 6x, Pridané: 2021-03-15 17:07:09


Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020.

Detaily65 KB free access

Wifi pre teba - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 13x, Pridané: 2021-03-11 18:31:37


"Wifi pre teba" - Dodatok č.1 k zmluve o dodaní tovarov - doplnenie bodu 7. Článku XI – záverečné ustanovenia.

Detaily44 KB free access

Zámenná zmluva - návrh.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2021-02-25 16:21:20


Návrh zámennej zmluvy zo dna 25.02.2021.

Detaily211 KB free access

Zmluva - nakladanie s odpadmi.zip


Stiahnuté 6x, Pridané: 2021-01-03 17:37:08


Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov so spoločnosťou ASEKOL SK, s.r.o.

Detaily24 MB free access

Zmluva č.1501518 - eurofondy - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2020-12-21 20:55:02


Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy.

Detaily108 KB free access

Zmluva o výpožičke - tablet.zip


Stiahnuté 25x, Pridané: 2020-12-17 17:57:54


Zmluva o výpožičke - tablet.

Detaily94 KB free access

Zmluva o vykonaní auditu.pdf


Stiahnuté 31x, Pridané: 2020-12-11 17:03:13


Zmluva o vykonaní auditu.

Detaily184 KB free access

Kúpna zmluva - IBL village s.r.o..pdf


Stiahnuté 62x, Pridané: 2020-10-12 18:12:20


Kúpna zmluva medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou IBL village s.r.o.

Detaily121 KB free access

Zmluva - odpadové hospodárstvo - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 31x, Pridané: 2020-10-12 17:34:31


Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.EOZ-387-02-2016-DO medzi spoločnosťou ENVIROPOL SK s.r.o. a našou obcou.

Detaily295 KB free access

Zmluva - výstavba detského ihriska pri Materskej škole.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2020-09-10 17:42:44


Zmluva o dielo č. 2020/15. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Detské ihrisko pri Materskej škole".

Detaily283 KB free access

Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf


Stiahnuté 38x, Pridané: 2020-08-11 17:31:00


Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemkoch uvedených v bode 1.

Detaily1 MB free access

Zmluva - rozšírenie distribučnej siete SPP.pdf


Stiahnuté 69x, Pridané: 2020-06-25 17:18:43


Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete s SPP-Distribúcia, a.s. Predmetom zmluvy je rozšírenie plynovodu v lokalite Sedlište, investorom rozšírenia distribučnej siete plynovodu bude spoločnosti IBL village, s.r.o., ktorá po vybudovaní siete a jej skolaudovaní odovzdá plynovod do vlastníctva obce za symbolické 1€.

Detaily184 KB free access

Telefonovanie - zmena balíka služieb.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2020-04-27 11:08:58


Poníženie balíka služieb na pevnú linku využívanú na obecnom úrade – z balíka „L“ do balíka „M“, nakoľko nie všetky služby v pôvodnom balíku boli naplno využívané.

Detaily168 KB free access

Deaktivácia pevnej linky - MŠ.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2020-04-27 10:58:23


V rámci úsporných opatrení bola deaktivovaná pevná linka využívaná v materskej škole. Bude sa využívať mobilné telefónne číslo.

Detaily138 KB free access

Mobil - zmluva O2.pdf


Stiahnuté 33x, Pridané: 2020-04-02 10:57:20


Kúpna zmluva na zakúpené mobilné zariadenie k paušálu zo spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.

Detaily80 KB free access

Zmluva - O2 Slovakia - Materská škola.pdf


Stiahnuté 38x, Pridané: 2020-03-17 19:16:11


Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená so spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. ktorej predmetom je poskytovanie mobilných telefónnych služieb pre potreby Materskej školy v Hornom Lieskove.

Detaily79 KB free access

Zmluva - dotácia pre DHZ.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2020-03-09 19:18:16


Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Horný Lieskov na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DZHO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

Detaily431 KB free access

Zmluva - zriadenie vecného bremena - vodovod.pdf


Stiahnuté 55x, Pridané: 2020-02-12 18:17:15


Predmetom Zmluvy o zriadení vecného bremena (in personam) je zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena k zaťaženým nehnuteľnostiam v prospech oprávneného z vecného bremena – obce Horný Lieskov, spočívajúce v práve oprávneného z vecného bremena uložiť inžiniersku sieť (vodovodné potrubie) v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č.3/2020. Dôvodom na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena (in personam) je skutočnosť, že cez predmetné pozemky vedie trasa novovybudovaného vodovodu realizovaného v rámci projektu „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť – Sedlište-Niva“, ktorý bude financovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130079. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena (in personam) je podmienkou kolaudácie uvedenej vodnej stavby zo strany Okresného úradu v Považskej Bystrici, Odboru starostlivosti o životné prostredie a tiež podmienkou budúcej prevádzky vodovodu zo strany Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Detaily59 KB free access

Natur-Pack - zmluva o odpadoch - dodatok č.3.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2020-02-03 17:15:00


Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, uzatvorený so spoločnosťou NATUR-PACK a.s. , uzatvorený v súvislosti s legislatívnymi zmenami zavedenými od roku 2020.

Detaily201 KB free access

Darovacia zmluva - trasa vodovodu.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2020-01-23 23:03:58


Predmetom tejto darovacej zmluvy zo dňa 23.01.2020 je bezodplatný prevod vlastníckeho práva v podiele 1/1 k nehnuteľnosti v katastrálnom území Horný Lieskov. Dôvodom na uzatvorenie darovacej zmluvy je skutočnosť, že predmetný pozemok bude využívaný na vedenie trasy novovybudovaného vodovodu a tiež ako súčasť navrhovanej prístupovej cesty k plánovaným rodinným domom v lokalite Sedlište-Niva. Uzatvorenie Darovacej zmluvy bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Horný Lieskov č. 5 B.7./2019 zo dňa 11.12.2019.“

Detaily104 KB free access

Zmluva o dielo - Komplet stav s.r.o..pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2020-01-07 17:43:22


Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok dodávateľa (KOMPLET STAV s.r.o.) zhotoviť pre objednávateľa (Obec Horný Lieskov) dielo „Úprava verejných priestranstiev v obci Horný Lieskov v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Konkrétne sa jedná o rekonštrukciu a doplnenie oplotenia na miestnom cintoríne vrátane 2 ks vstupných 2-krídlových brán a 2 ks vstupných 1-krídlových brán, vybudovanie chodníka o výmere 17,97 m2, osadenie 2 ks lavičiek a 1 ks smetný kôš.

Detaily110 KB free access

Zámenná zmluva - parkovacia plocha - cintorín.zip


Stiahnuté 31x, Pridané: 2019-11-11 17:15:49


Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Lieskov uznesením č.4 B.4./2019 zo dňa 06.11.2019 schválilo uzatvorenie Zámennej zmluvy medzi Obcou Horný Lieskov (ako zamieňajúcim A) a Miroslavom Koštialom a manželkou Oľgou Koštialovou (ako zamieňajúcim B a C), ktorej predmetom je vzájomná zámena pozemkov zameraných Geometrickým plánom č.59/2019 geodeta Eduarda Šveca autorizačne overeným Ing. Petrom Liškom a úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom Ing. Miroslavom Masárom pod číslom G1-769/2019: KN C parc. č.15/3 – ostatná plocha o výmere 15m2 (diel č.2 GP o výmere 15m2 z pozemku KN C parc. č.15/2 – ostatná plocha o výmere 2963m2, LV č.1 vo vlastníctve Obce Horný Lieskov – zamieňajúci A), KN C parc. č. 16/3 – záhrada o výmere 40m2 (diel č.1 GP o výmere 40m2 z pozemku KN E parc. č.16/1 – záhrada o výmere 429m2, LV č. 626 vo podielovom spoluvlastníctve p. Miroslava Koštiala a manželky Oľgy Koštialovej – zamieňajúci B a C), bez ďalšej finančnej náhrady.
Dôvodom na uzatvorenie Zámennej zmluvy je skutočnosť, že predmetný pozemok registra KN-C parcelné číslo 16/3, záhrada o výmere 40m2, ktorý má Obec Horný Lieskov Zámennou zmluvou záujem získať do svojho vlastníctva, bude obec v budúcnosti využívať ako parkovaciu plochu v areály miestneho cintorína. V blízkej dobe má Obec Horný Lieskov záujem realizovať projekt oplotenia miestneho cintorína, kedy by zároveň chcela túto uvažovanú parkovaciu plochu v rámci oplotenia zahrnúť do oploteného areálu miestneho cintorína. Zároveň pozemok KN-C 15/3 – ostatná plocha o výmere 15m2, ktorý ma obec vo svojom vlastníctve a ktorého sa Zámennou zmluvou zbavuje, je pre Obec Horný Lieskov nevyužiteľný, nakoľko sa nachádza v strmom svahu a teda ho nie je možné ani oplotiť.

Detaily22 KB free access

Zmluva o manažmente projektu - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 27x, Pridané: 2019-11-05 17:49:54


Dodatok č.1 k zmluve o manažmente projektu, ktorá bola uzatvorená dňa 03.10.2016. Dôvodom uzatvorenia dodatku č.1 k tejto zmluve je opätovný záujem obce o získanie finančného príspevku na financovanie projektu v rámci opatrenia z Enviromentálneho fondu na rok 2020 pre oblasť: C – Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov, činnosť C1 – triedený zber komunálneho odpadu. V rámci uvedeného projektu má obec záujem získať finančný príspevok na nákup komunálnej techniky – malotraktor, traktorový príves, čelný nakladač, hydraulický nakladač, nosič kontajnerov. Výška požadovaného finančného príspevku je 79788€, celková výška nákladov na nákup spomínanej komunálnej techniky je 83988€, pričom rozdiel medzi celkovou výškou nákladov a požadovanou výškou finančného príspevku tvorí 5%-ná spoluúčasť obce.

Detaily59 KB free access

Zmluva o poskytnutí služby - Agroeduka.pdf


Stiahnuté 18x, Pridané: 2019-11-05 17:48:59


Zmluva o poskytnutí služieb, kde predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa – spoločnosti AGROEDUKA zabezpečiť pre objednávateľa – Obec Horný Lieskov spracovanie žiadosti o finančný príspevok, prieskum trhu a externý manažment projektu „Úprava verejných priestranstiev v obci Horný Lieskov“. V rámci uvedeného projektu dôjde k realizácii oplotenia cintorína v obci Horný Lieskov, vybudovaniu chodníka medzi betónovou cestou a chodníkom pri kríži a tiež k osadeniu lavičiek pri dome smútku. Projekt bude realizovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, kód výzvy: MAS _072/7.2/2.

Detaily99 KB free access

Zmluva - dotácia pre rozvoj športu na rok 2019.pdf


Stiahnuté 49x, Pridané: 2019-10-10 19:49:37


Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019. V rámci poskytnutej dotácie vo výške 8000,00€ z Úradu vlády SR bude vybudované – rozšírené detské ihrisko pri Materskej škole v Hornom Lieskove.

Detaily862 KB free access

Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č.1..pdf


Stiahnuté 48x, Pridané: 2019-10-07 19:49:48


Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č.1.

Detaily706 KB free access

Zmluva - skupinové úrazové poistenie.pdf


Stiahnuté 37x, Pridané: 2019-10-07 16:49:15


Skupinové úrazové poistenie pre školy – zamestnanci materskej školy a deti navštevujúce materskú školu.

Detaily100 KB free access

Audit - účtovná závierka k 31.12.2018.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2019-09-27 19:46:54


Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky obce Horný Lieskov zostavenej k 31.12.2018.

Detaily77 KB free access

Telekom - dodatok k zmluve.pdf


Stiahnuté 33x, Pridané: 2019-09-20 18:40:51


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb k telefónnej prípojke zriadenej na Obecnom úrade v Hornom Lieskov.

Detaily16 KB free access

Kúpna zmluva v2139/2019 - dod.č.1.pdf


Stiahnuté 146x, Pridané: 2019-08-12 17:02:23


Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve V-2139/2019 zo dňa 03.07.2019 za účelom opravy parcelného čísla pôvodného pozemku, ktorý bol chybne uvedený v zmluve. Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy zostávajú nezmenené.

Detaily77 KB free access

Zmluva - dotácia DHZ - súťaž 2019.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2019-07-19 18:23:46


Zmluva o poskytnutí dotácie z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorej účelom je poskytnutie dotácie vo výške 600,00€ na výdavky spojené s uskutočnením akcie „Hasičská súťaž o putovný pohár DHZ Horný Lieskov – III. ročník“, ktorá sa bude konať dňa 18.08.2019.

Detaily2 MB free access

Darovacia zmluva - pozemky niva (3).pdf


Stiahnuté 202x, Pridané: 2019-07-15 17:22:24


Predmetom tejto darovacej zmluvy zo dňa 13.06.2019 je bezodplatný prevod vlastníckeho práva v podiele 1/1 k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Horný Lieskov. Dôvodom na uzatvorenie darovacej zmluvy je skutočnosť, že predmetné pozemky budú využívané ako súčasť navrhovanej prístupovej cesty k plánovaným rodinným domom v lokalite Sedlište-Niva. Uzatvorenie Darovacej zmluvy bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Horný Lieskov č.2 B.5./2019 zo dňa 05.06.2019.

Detaily243 KB free access

Darovacia zmluva - pozemky niva (2).pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2019-07-11 17:19:06


Predmetom tejto darovacej zmluvy zo dňa 11.07.2019 je bezodplatný prevod vlastníckeho práva v podiele 1/1 k nehnuteľnosti v katastrálnom území Horný Lieskov. Dôvodom na uzatvorenie darovacej zmluvy je skutočnosť, že predmetný pozemok bude využívaný ako súčasť navrhovanej prístupovej cesty k plánovaným rodinným domom v lokalite Sedlište-Niva. Uzatvorenie Darovacej zmluvy bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Horný Lieskov č. 2 B.6./2019 zo dňa 05.06.2019.

Detaily222 KB free access

Darovacia zmluva - pozemky niva (1).pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2019-07-03 17:16:00


Predmetom tejto Kúpnej zmluvy zo dňa 03.07.2019 je odplatný prevod vlastníckeho práva v podiele 1/1 k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Horný Lieskov. Výška kúpnej ceny je symbolické 1,00 EUR za predávané nehnuteľnosti. Dôvodom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je skutočnosť, že predmetné pozemky budú využívané ako súčasť navrhovanej prístupovej cesty k plánovaným rodinným domom v lokalite Sedlište-Niva. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Horný Lieskov č.2 B.7./2019 zo dňa 05.06.2019.

Detaily120 KB free access

Hromadná licenčná zmluva SOZA - Memoriál 2019.pdf


Stiahnuté 49x, Pridané: 2019-06-05 17:53:33


Hromadná licenčná zmluva SOZA č.VP/19/05772/001 o použití hudobných autorských diel ich verejným vykonávaním a verejným prenosom uzatvorená medzi Organizáciou kolektívnej správy práv SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam a obcou Horný Lieskov. Zmluva sa týka podujatia Memoriál Jozefa Baroša, ktoré sa konalo 19. mája 2019.

Detaily244 KB free access

AVIA - poistá zmluva.pdf


Stiahnuté 61x, Pridané: 2019-05-15 17:30:08


Poistná zmluva – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, na hasičské vozidlo AVIA A 31.1 K, ktoré Obec Horný Lieskov získala na základe Darovacej zmluvy č.ZBŽ7-83-009/2018, ktorou darca (Ministerstvo vnútra SR) previedol na obdarovaného (Obec Horný Lieskov) hasičské vozidlo AVIA A 31.1 K, ktoré bude používané na plnenie úloh hasičskej jednotky.
AVIA darovaciu zmluvu nájdete na: zobraziť.

Detaily145 KB free access

Zmluva o dielo č. 2/ZoD/2019/0 - IMAO electric.pdf


Stiahnuté 90x, Pridané: 2019-05-03 20:33:51


Zmluva o dielo č. 2/ZoD/2019/0 uzatvorenej medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou IMAO electric, s.r.o., ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác spojených s „Výstavbou hasičskej zbrojnice v obci Horný Lieskov – II. etapa“ v rozsahu zadávacích podkladov pri použitom postupe verejného obstarávania.

Detaily87 KB free access

Zmluva č.39421 - dotácia z DPO SR.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2019-04-29 19:31:21


Zmluva č.39 421 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3000,00€ na rok 2019 pre Dobrovoľný hasičský zbor Horný Lieskov na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

Detaily209 KB free access

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002846 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 94x, Pridané: 2019-04-26 17:28:35


Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002846, kde sa príloha č.1.1 zmluvy „Špecifikácia dotácie“ nahrádza novou prílohou č. 1.1 zmluvy „Špecifikácia dotácie č. 1“. Touto prílohou je rozpočet víťazného uchádzača, spoločnosti IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, ktorý bol vyhodnotený verejným obstarávaním ako najvýhodnejší uchádzač pre pokračovanie v stavbe „Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Horný Lieskov – II. etapa“.

Detaily36 KB free access

Darovacia zmluva - príst. cesta LAZ.pdf


Stiahnuté 121x, Pridané: 2019-04-24 17:43:10


Darovacia zmluva - darujúci prevedú na Obec Horný Lieskov ako obdarovaného novovzniknutý pozemok parc. č. KN-C 158/10, k. ú. Horný Lieskov (trvalý trávny porast o výmere 855 m2). Pozemok bude využívaný ako súčasť plánovanej prístupovej cesty k rodinným domom v lokalite „LAZ“.

Detaily46 KB free access

SLOVES - zmluva - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 33x, Pridané: 2019-04-23 18:37:06


Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 15.11.2013 Základnej organizácie SLOVES pre obecné úrady so sídlom v Prečíne.

Detaily36 KB free access

Zmluva o účte municipálneho úveru.pdf


Stiahnuté 73x, Pridané: 2019-04-11 21:52:40


Zmluva o účte Municipálneho úveru – Univerzál sa týka zmluvy o úvere 15/003/19 – Municipálny úver - Univerzál. Na tento účet budú poskytnuté finančné prostriedky v objeme 25000,00€, ktoré budú jednak použité na vyplatenie zakúpeného pozemku pri budove bývalej obecnej školy a tiež v prípade potreby budú používané na spolufinancovanie jednotlivých projektov, ktoré obec realizuje, resp. ktoré v prípade schválenia bude realizovať. Tieto finančné prostriedky budú pri ich čerpaní presúvané na bežný účet a z bežného účtu obce Horný Lieskov budú následne hradené už spomínané výdavky, čiže všetky finančné prostriedky čerpané z tohto úverového účtu budú účelovo vynakladané po predchádzajúcom schválení Obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov.

Detaily3 MB free access

Zmluva o termínovanom úvere č.15-002-19.pdf


Stiahnuté 48x, Pridané: 2019-04-11 18:49:30


Zmluva o termínovanom úvere, ktorý obec Horný Lieskov prijala uznesením Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov č.1 B.8./2019 zo dňa 06.03.2019 za účelom spolufinancovania výstavby viacúčelového ihriska pri amfiteátri „pod Smriečím“. Na uvedený projekt nám bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR vo výške 38000,00€, celková cena za realizáciu ihriska 57352,60€. Realizátorom stavby je na základe vykonaného verejného obstarávania spoločnosť Benet Sport, s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča. Úver vo výške 19000,00€ na zabezpečenie spolufinancovania tohto projektu bude obec Horný Lieskov splácať po dobu 7 rokov, pričom výška mesačnej splátky bude 243,00€

Detaily3 MB free access

Zmluva - municipálny úver č.15/003/19 .pdf


Stiahnuté 62x, Pridané: 2019-04-11 18:45:22


Zmluva o úvere č.15/003/19 – Municipálny úver - Univerzál, ktorý bol prijatý uznesením Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov č.1 B.4./2019 zo dňa 06.03.2019 za účelom zakúpenia pozemku pri budove bývalej obecnej školy (na zakúpenie pozemku bude vynaložená z úveru suma 13075,00€), ďalej na spolufinancovanie výstavby detského ihriska v amfiteátri „pod Smriečím“ (dotácia bola schválená vo výške 13500,00€, vysúťažená suma za realizáciu detského ihriska vo výške 18795,37€ s DPH, výška sumy čerpanej z úveru bude teda 5295,37€), spolufinancovanie výstavby hasičskej zbrojnice – II. kolo (schválená dotácia v II. kole bola vo výške 30 000,00€, vysúťažená suma za pokračovanie vo výstavbe hasičskej zbrojnice bola vo výške 32198,46€ s DPH, výška sumy čerpanej z úveru bude teda 2198,46€), spolufinancovanie projektu „Vytvorenie bezplatných wifi sietí v obci Horný Lieskov“, kde bola schválená výška NFP 10924,96€, výška spolufinancovania a teda výška sumy čerpanej z úveru bude 575,00 €. Nakoľko sa jedná o kontokorentný úver, bude čerpaný podľa potreby a splatený musí byť do 10 rokov. Predschválená výška úveru je vyššia pre prípad spolufinancovania ďalších projektov, na ktorých vyhodnotenie obec Horný Lieskov stále čaká (rekonštrukcia amfiteátra, kamerový systém, vonkajšia obnova kultúrneho domu, rozšírenie detského ihriska pri MŠ, komunálna technika – traktor s vlečkou a čelným nakladačom, atď.)

Detaily630 KB free access

Kúpna zmluva - pozemok vedľa bývalej obecnej školy.pdf


Stiahnuté 157x, Pridané: 2019-03-30 19:30:34


Predmetom zmluvy je kúpa pozemkov vedľa bývalej obecnej školy od doterajších majiteľov pozemkov. Pozemky parc. č.KN-C 24/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 468 m2 a parc. č.24/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2 kupuje Obec Horný Lieskov do svojho vlastníctva za cenu 25 EUR/m2, čo predstavuje kúpnu cenu vo výške 13075,00€. Kúpa pozemku bude financovaná z poskytnutého úveru, ktorý bude obec Horný Lieskov splácať po dobu 7 rokov. Na uvedenom pozemku má Obec Horný Lieskov záujem vybudovať parkovacie miesta, detské ihrisko a tržnicu. Po zapísaní pozemku na list vlastníctva Obce Horný Lieskov a vyhlásení výzvy bude na uvedený zámer spracovaná projektová dokumentácia a podaná žiadosť o získanie dotácie alebo nenávratného finančného príspevku na realizáciu tohto projektu.

Detaily55 KB free access

Zmluva - Megawaste - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 83x, Pridané: 2019-03-21 19:00:50


Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb, ktorou sa upravuje – zvyšuje cena za poskytnutie služieb v súvislosti so zneškodnením a uložením odpadu.

Detaily745 KB free access

Zmluva o dielo - výstavba viacúčelového ihriska.pdf


Stiahnuté 88x, Pridané: 2019-03-20 18:00:11


Zmluva o dielo č.1/2019 uzatvorenú s víťazným uchádzačom na projekt „Výstavba viacúčelového ihriska“, kde predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať stavebné práce a dodávku materiálu na uvedený projekt. Cena za dielo je 57352,60€ s DPH.

Detaily103 KB free access

Zmluva o dielo - rozvoj športu - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 90x, Pridané: 2019-03-20 16:00:38


Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018, v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba viacúčelového ihriska“ v obci Horný Lieskov. Týmto dodatkom sa menia – predlžujú termíny na použitie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie. Taktiež sa zmluvné strany dohodli, že príloha č.1 zmluvy – štruktúrovaná, rozpočet projektu žiadosti sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.

Detaily2 MB free access

Zmluva o poskytnutí NFP - realizácia aktivít projektu.pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2019-02-22 16:16:13


Zmluva o NFP pre projekt „Vytvorenie bezplatných wifi sietí v obci Horný Lieskov“. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. Názov projektu: „Vytvorenie bezplatných wifi sietí v obci Horný Lieskov“.

Detaily2 MB free access

Zmluvu o poskytnutí služby - detské ihrisko.pdf


Stiahnuté 83x, Pridané: 2019-02-18 17:48:48


Zmluva o poskytnutí služby v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa spolupracovať s klientom a poskytovať mu služby a iné plnenia smerujúce k získaniu dotácie na projekt: „Detské ihrisko pri MŠ Horný Lieskov“ z programu Podpory rozvoja športu na rok 2019, vyhlásenej Úradom vlády SR. V rámci uvedeného projektu môže obec získať dotáciu vo výške 8000 – 12000€, ktorá by bola použitá na rozšírenie detského ihriska pri Materskej škole v Hornom Lieskove (doplnenie ihriska o nové hracie prvky). Odmena za poskytnutie služby je oprávnená len v prípade odporučenia našej žiadosti na ďalší schvaľovací proces (súčasťou služby je aj vykonanie verejného obstarávania na tento projekt a odovzdanie kompletnej dokumentácie z VO klientovi).

Detaily477 KB free access

Zmluva o grantovom účte - WIFI v obci.pdf


Stiahnuté 89x, Pridané: 2019-01-29 19:52:37


Zmluva o grantovom účte, ktorý bol založený v súvislosti so schválenou žiadosťou o NFP na projekt „Vytvorenie bezplatných Wifi sietí v obci Horný Lieskov“, kde bol obci Horný Lieskov rozhodnutím schválený NFP v sume 10924,98€. Na tomto účte budú prebiehať všetky finančné operácie týkajúce sa realizácie tohto projektu.

Detaily1 MB free access

Zmluva s Natur-Pack a.s - dodatok č.2.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2019-01-07 20:12:55


Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27.06.2016, uzatvorenej so spoločnosťou Natur–Pack, a.s.. Predmetom dodatku k zmluve sú predovšetkým nové legislatívne zmeny, ktoré vyplynuli z poslednej novely zákona o odpadoch, ako aj niektoré doplňujúce ustanovenia, týkajúce sa napríklad farebného rozlíšenia zberných nádob a možných spôsobov zberu triedených zložiek odpadu v obci.

Detaily7 MB free access

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy.pdf


Stiahnuté 183x, Pridané: 2018-12-27 17:24:43


Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy, ktorá bude slúžiť k zabezpečeniu prefinancovania projektu „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – Časť - Sedlište-Niva“. Na na realizáciu tohto projektu bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 89579,41€.

Detaily95 KB free access

Darovacia zmluva - AVIA.pdf


Stiahnuté 71x, Pridané: 2018-12-19 17:59:39


Darovacia zmluva č.ZBŽ7-83-009/2018, ktorou darca (Ministerstvo vnútra SR) previedol na obdarovaného (Obec Horný Lieskov) hasičské vozidlo AVIA A 31 DA, ktoré bude používané na plnenie úloh hasičskej jednotky.

Detaily12 KB free access

Dodatok k zmluve o dielo - miestne komunikácie.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2018-12-03 17:35:54


Dodatok k Zmluve o dielo č. VS081220152. Predmetom zmluvy o dielo bol záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa dokument – Štúdiu uskutočniteľnosti v rámci projektu „Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov“. Týmto dodatkom sa Zmluva o dielo č. VS081220152 dopĺňa o záväzok Zhotoviteľa/Objednávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami podľa predmetu Zmluvy.

Detaily1013 KB free access

Zmluva o dielo - výmena vchodových dverí a okien na OcÚ.pdf


Stiahnuté 161x, Pridané: 2018-11-16 21:06:22


Zluva o dielo, kde predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa – spoločnosti IPstudio vykonať predmet zákazky: „Výmena vchodových dverí a okien – OcÚ Horný Lieskov“.

Detaily2 MB free access

Zmluva - dotácia na výstavbu hasičskej zbrojnice - 2. kolo.pdf


Stiahnuté 191x, Pridané: 2018-11-13 20:52:49


Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt: „Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Horný Lieskov – II. etapa“, kde sme v druhom kole výzvy získali opäť dotáciu na postupné dokončovanie tejto budovy a to vo výške 30.000EUR.

Detaily1 MB free access

Zmluva o dodávke elektriny - hasičská zbrojnica.pdf


Stiahnuté 62x, Pridané: 2018-11-12 21:08:10


Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre odberné miesto – Hasičská zbrojnica.

Detaily381 KB free access

Zmluva o dielo - rozšírenie vodovodu - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 124x, Pridané: 2018-11-08 20:49:54


Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.VS040120164 zo dňa 04.01.2016. Jedná sa o zmluvu k projektu „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť – Sedlište-Niva“, kde spoločnosť zabezpečujúca externý manažment k uvedenému projektu znižuje svoj nárok na odmenu z pôvodných 7,9% z oprávnených výdavkov na 3,95% z oprávnených výdavkov, teda o 50 % v porovnaní s pôvodnou zmluvou a dohodnutou odmenou.

Detaily2 MB free access

Zmluva o výpožičke protipovodňového vozíka pre DHZ.pdf


Stiahnuté 112x, Pridané: 2018-10-18 20:55:54


Zmluva o výpožičke č.KRHZ-TN-255-066/2018 na protipovodňový vozík pre potreby DHZ Horný Lieskov.

Detaily1 MB free access

Zmluva o dielo - WIFI pre teba.pdf


Stiahnuté 226x, Pridané: 2018-10-15 20:45:51


Zmluva o dielo so spoločnosťou QM Slovakia, s.r.o., ktorej predmetom je záväzok tejto spoločnosti vykonať pre našu obec vyhotovenie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č.:OPII-2018/7/1-DOP – „Wifi pre Teba“. Cieľom tejto výzvy je zvýšenie dostupnosti rýchleho prístupu na internet na verejných priestranstvách.

Detaily1 MB free access

Zmluva o vykonaní auditu za rok 2017.pdf


Stiahnuté 100x, Pridané: 2018-09-04 20:39:49


Zluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017, ktorej cieľom je preverenie správnosti, kompletnosti a hodnovernosti zostavenia účtovnej závierky obce zostavenej k 31.12.2017 a ostatné služby podľa zmluvy.

Detaily20 MB free access

Zmluva o poskytnutí dotácie na viacúčelové ihrisko.pdf


Stiahnuté 256x, Pridané: 2018-08-22 20:44:00


Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu poskytovateľa s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, zameraných predovšetkým na deti a mládež v sume 38000EUR.

Detaily475 KB free access

Zmluva o municipálnom úvere - Obnova miestnych komunikácií.pdf


Stiahnuté 135x, Pridané: 2018-08-07 21:15:20


Zmluva o municipálnom úvere – Eurofondy (A) č.15/006/18, ktorá bola uzatvorená za účelom predfinancovania nenávratného finančného príspevku pri projekte „Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov“. Výška poskytnutého úveru za účelom predfinancovania spomínaného projektu je vo výške 96750,38€, teda vo výške schváleného nenávratného finančného príspevku na tento projekt.

Detaily1 MB free access

Zmluva - Rozšírenie vodovodu - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 109x, Pridané: 2018-07-24 20:38:47


Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP na projekt rozšírenia vodovodu. Dodatok bol vypracovaný na základe našej žiadosti o zmenu spôsobu financovania projektu z pôvodnej zálohovej platby na spôsob financovania – refundácia. Pri projekte sme tiež žiadali o zmenu účtov, aby projekt mal svoj samostatný účet. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 072TN130079 patrí k projektu „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť – Sedlište-Niva“.

Detaily1 MB free access

Zmluva - Obnova ciest - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 130x, Pridané: 2018-07-24 20:34:53


Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP na projekt obnovy ciest. Dodatok bol vypracovaný na základe našej žiadosti o zmenu spôsobu financovania projektu z pôvodnej zálohovej platby na spôsob financovania – refundácia. Pri projekte sme tiež žiadali o zmenu účtov, aby projekt mal svoj samostatný účet. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 072TN130042 patrí k projektu „Obnovy krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov“.

Detaily7 MB free access

Zmluva o dielo - výstavba hasičskej zbrojnice.pdf


Stiahnuté 226x, Pridané: 2018-07-18 20:25:15


Zmluvy o dielo č. 298/2018 uzatvorenej medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou IMAO electric, s. r. o., ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác spojených s „Výstavbou hasičskej zbrojnice v obci Horný Lieskov“ v rozsahu zadávacích podkladov pri použitom postupe verejného obstarávania.

Detaily19 MB free access

Zmluva - dotácia na výstavbu hasičskej zbrojnice.pdf


Stiahnuté 135x, Pridané: 2018-07-18 20:01:06


Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR na projekt: „Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Horný Lieskov“.

Detaily2 MB free access

ČSOB - poistná zmluva - Biznis plus.pdf


Stiahnuté 211x, Pridané: 2018-07-11 20:32:43


Poistná zmluvu Biznis Plus k poisteniu majetku obce a zodpovednosti za škodu. V rámci zmluvy sú poistené budovy v majetku obce, verejné osvetlenie, autobusové zastávky, vodovod, miestne komunikácie a vybavenie budov. Majetok je poistený proti živelným udalostiam, odcudzeniu a vandalizmu. Ročná suma poistného za všetky druhy poistenia na všetok majetok obce je 516,78EUR.

Detaily3 MB free access

Zmluva o dodávke plynu - kulturny dom.pdf


Stiahnuté 90x, Pridané: 2018-07-09 20:02:48


Zmluvu o združenej dodávke plynu – opravenú spolu s dodatkom pre odberné miesto – kultúrny dom. V predchádzajúcej zmluve, týkajúcej sa kultúrneho domu bolo chybne uvedené číslo odberného miesta, posielam teda opravené spolu s dodatkom. K zmene dodávateľa zemného plynu aj z tohto dôvodu pri kultúrnom dome dôjde až od 01. 08. 2018. Pri predchádzajúcich odberných miestach – obecný úrad a materská škola, došlo k zmene dodávateľa zemného plynu od 01.07.2018.

Detaily4 MB free access

Zmluva o poskytnutí dotácie z TSK na hasičskú súťaž.pdf


Stiahnuté 187x, Pridané: 2018-06-19 19:58:51


Zmluva o poskytnutí dotácie z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorej účelom je poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením akcie „Hasičská súťaž o putovný pohár DHZ Horný Lieskov – II. ročník“, ktorá sa bude konať dňa 19.08. 2018.

Detaily2 MB free access

Zmluva o dodávke plynu - innogy Slovensko s.r.o..pdf


Stiahnuté 116x, Pridané: 2018-05-25 19:52:01


Zmluva o združenej dodávke plynu, ktorá bola uzatvorená medzi Obcou Horný Lieskov a spoločnosťou innogy Slovensko s.r.o., ako novým dodávateľom plynu pre všetky odberné miesta Obce Horný Lieskov (obecný úrad, materská škola, kultúrny dom). K zmene dodávateľa plynu došlo z dôvodu výhodnejšej cenovej ponuky ponúknutej spoločnosťou innogy Slovensko s.r.o. oproti doterajšiemu dodávateľovi zemného plynu. Dodatkom k zmluve o združenej dodávke plynu sa tiež upravila – predĺžila sa doba viazanosti zmluvy na tri roky, čím bola Obci Horný Lieskov poskytnutá dodatočná zľava vo výške 3% zo sadzby za 1kWh.

Detaily688 KB free access

Zmluva o grantovom účte - vodovod.pdf


Stiahnuté 148x, Pridané: 2018-05-24 23:55:44


Zmluva o grantovom účte, ktorá bola založená v súvislosti s realizáciou a financovaním projektu: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov, časť – Sedlište-Niva.

Detaily107 KB free access

Zmluva o grantovom účte - miestne komunikácie.pdf


Stiahnuté 199x, Pridané: 2018-05-24 23:55:25


Zmluva o grantovom účte, ktorý bol založený v súvislosti s realizáciou a financovaním projektu: Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov.

Detaily699 KB free access

Darovacia zmluva - RAVEN a.s..pdf


Stiahnuté 136x, Pridané: 2018-05-24 20:41:16


Darovacia zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou RAVEN a.s. a Obcou Horný Lieskov, ktorej predmetom je darovanie tovaru – železného roxoru (presná špecifikácia je obsiahnutá v priloženej tabuľke), v celkovej hodnote 2000,00 EUR, ktorý bude použitý na výstavbu „Hasičskej zbrojnice v Obci Horný Lieskov“.

Detaily1 MB free access

Rámcová zmluva - PAPERA s.r.o..pdf


Stiahnuté 131x, Pridané: 2018-05-21 19:40:35


Rámcová kúpna zmluva so spoločnosťou PAPERA s.r.o., ktorej účelom je určenie pravidiel platných pre dodávky tovaru (kancelárskych potrieb).

Detaily1 MB free access

Zmluva s SSD a.s..pdf


Stiahnuté 99x, Pridané: 2018-05-16 19:38:24


Zluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete. Ide o novú zmluvu na NN prípojku do kultúrneho domu, kde sme žiadali o zníženie maximálnej rezervovanej kapacity z existujúcich 3x80 A na požadovaných a odsúhlasených 3x25 A, za účelom zníženia nákladov za el. energiu na tomto odbernom mieste, keďže existujúca kapacita 3x80 A už nie je v súčasnosti potrebná (v minulosti bola potrebná, nakoľko kultúrny dom bol vykurovaný elektrickými ohrievačmi).

Detaily1 MB free access

Zmluva o poskytnutí dotácie z DPO-SR.pdf


Stiahnuté 132x, Pridané: 2018-04-11 21:58:25


Zluvu č.38185 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3000€ pre Dobrovoľný hasičský zbor Horný Lieskov na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

Detaily74 KB free access

Zmluva - odpady 200101 - papier a lepenka.pdf


Stiahnuté 64x, Pridané: 2018-03-27 19:01:10


Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu na území našej obce, konkrétne sa jedná o odpad s kódom 200101 – papier a lepenka.

Detaily12 MB free access

Zmluva o poskytnutí NFP - obnova miestnych komunikácii.pdf


Stiahnuté 159x, Pridané: 2018-03-26 20:22:51


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130042 uzatvorenú s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pre projekt „Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov“.

Detaily2 MB free access

Zmluva o poskytnuti NFP - rozšírenie vodovodu.pdf


Stiahnuté 137x, Pridané: 2018-03-26 20:04:48


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130079 uzatvorenú s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pre projekt „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť – Sedlište-Niva“.

Detaily514 KB free access

Zmluva - dodávka a odber železného odpadu.pdf


Stiahnuté 127x, Pridané: 2018-02-28 19:04:16


Zmluva na dodávku a odber Fe odpadu, ktorá je uzatvorená so spoločnosťou Marián Vachalík – výkup druhotných surovín.

Detaily1 MB free access

Natur-pack - dodatok č.1 k zmluve.pdf


Stiahnuté 100x, Pridané: 2018-02-27 19:34:24


Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27.06.2016.

Detaily1 MB free access

Zmluva č.925-2017 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 100x, Pridané: 2018-02-14 20:47:44


Dodatok č.1/2018 k Zmluve č.925/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR, ktorým sa predlžuje termín na použitie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 30.04.2018 (pôvodný termín bol do 28.02.2018). Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nedotknuté.

Detaily1 MB free access

Telekom - dodatok zmluvy.pdf


Stiahnuté 159x, Pridané: 2018-02-14 20:25:44


Telekom - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík zvýhodnených služieb k pevným linkám na obecnom úrade a v materskej škole.

Detaily2 MB free access

Nájomná zmluva na poľnohosp. pôdu.pdf


Stiahnuté 359x, Pridané: 2017-12-18 20:31:06


Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu, ktorá bola uzatvorená na obdobie 5 rokov (od 01.01.2018 do 31.12.2022) so spoločnosťou MILK s.r.o.. Spoločnosť MILK s.r.o. sa stala víťazným uchádzačom v obchodno verejnej súťaži č.1/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa ustanovení zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Horný Lieskov.

Detaily3 MB free access

Zmluva - Technické služby v obci Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 150x, Pridané: 2017-12-07 20:29:08


Zmluva, ktorá bola uzatvorená so spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., ako víťazným uchádzačom v rámci verejného obstarávaniu na zákazku: „Technické služby v obci Horný Lieskov.“ Ide o vývoz komunálneho odpadu (tzv. KUKA nádoby a označené vrecia, o ktorých vyhotovení informuje objednávateľ poskytovateľa) a jeho uloženie, vývoz drobných stavebných odpadov, vývoz a spracovanie BRO, vývoz veľkokapacitných kontajnerov a ich zhodnocovanie poskytovateľom pre objednávateľa – obec Horný Lieskov.

Detaily3 MB free access

Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu.pdf


Stiahnuté 164x, Pridané: 2017-12-04 20:06:26


Zmluva o dielo č.575/2017 zo dňa 04.12.2017, ktorej predmetom je záväzok spoločnosti Kompletstav s.r.o. za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykonať pre Obec Horný Lieskov „Rekonštrukciu kultúrneho domu“ (súpisné číslo 92 na pozemku parc. č.KN-C 43/2 v zmysle oceneného, spracovaného a schváleného výkazu výmer). Dodávateľ stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ bol určený na základe Výzvy na predkladanie ponúk podľa ust. §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 31.10.2017.

Detaily240 KB free access

Zmluva - Zimná údržba - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 141x, Pridané: 2017-11-30 20:18:37


Dodatok č.1 k zmluve o dielo - zimná údržba zo dňa 30.11.2015. Dodatkom k zmluve do predmetu zmluvy zahŕňa okrem odhŕňania snehu aj posyp na miestnych komunikáciách v obci a tiež plnenie zásobníka na posyp. S tým súvisí navýšenie ceny za zimnú údržbu miestnych komunikácií (teda okrem odhŕňania aj posyp a plnenie zásobníka na posyp) z pôvodných 20 &euro/hod. na 24 &euro/hod..

Detaily1 MB free access

Dohoda o ukončení kontokor. úveru + Zmluva o term. úvere.pdf


Stiahnuté 140x, Pridané: 2017-11-29 19:57:24


Dohoda o skončení zmluvy o kontokorentnom úvere č.15/002/14 spolu so zmluvou o termínovanom úvere č.15/003/17. Doba splatnosti je 3 roky a mesačná výška splátky je 286,43€

Detaily1 MB free access

Zmluva o zbere kuchynského odpadu.pdf


Stiahnuté 90x, Pridané: 2017-11-01 19:55:07


Zmluva o zbere vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 – písmeno 'p'/ kuchynský odpad, ktorej predmetom je zabezpečenie odvozu zberných nádob s kuchynským odpadom zo Školskej jedálne pri Materskej škole v Hornom Lieskov, ktorý bude zabezpečovať spoločnosť Megawaste Slovakia s.r.o.

Detaily2 MB free access

Zmluva o dodávke vody - plánovaná hasičská zbrojnica.pdf


Stiahnuté 107x, Pridané: 2017-10-25 20:58:30


Zmluva o dodávke pitnej vody na obecný pozemok (Jankovičová), kde je plánovaná výstavba hasičskej zbrojnice.

Detaily2 MB free access

Zmluva o dodávke vody - kultúrny dom.pdf


Stiahnuté 107x, Pridané: 2017-10-25 20:57:21


Zmluva o dodávke pitnej vody k vodovodným prípojkám do kultúrneho domu.

Detaily2 MB free access

Zmluva - Vypracovanie projektu - amfiteáter.pdf


Stiahnuté 217x, Pridané: 2017-10-24 22:52:17


Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre nasledovný projekt: Amfiteáter Horný Lieskov – obnova jestvujúcich objektov – prípravná a projektová dokumentácia, Amfiteáter Horný Lieskov – výstavba nových objektov – prípravná a projektová dokumentácia.
Objednávateľom je Obec Horný Lieskov, zhotoviteľom diela je Z-PROJEKT s. r. o., Ing. Zuzana Jurigová, Moravská 4312, 020 01 Púchov. Zmluva o dielo č. 1/2017 bola uzatvorená na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa, zo dňa 23.10.2017, zákazky podľa § 117 zák. č.343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Detaily857 KB free access

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky.pdf


Stiahnuté 105x, Pridané: 2017-10-24 20:15:21


Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2016, ktorá je uzatvorená medzi obcou Horný Lieskov a Ing. Ľudovítom Vicianom, štatutárnym audítorom.

Detaily878 KB free access

Telekom - dodatok zmluvy.pdf


Stiahnuté 137x, Pridané: 2017-10-23 21:37:56


Telekom - dodatok zmluvy.

Detaily3 MB free access

Zmluva o poskytnutí dotácie - úrad vlády.pdf


Stiahnuté 153x, Pridané: 2017-10-20 20:14:27


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR, ktorej predmetom je záväzok Úradu vlády SR poskytnúť obci Horný Lieskov dotáciu v sume 10.000€, ktorá bude použitá na projekt rekonštrukcie kultúrneho domu v obci Horný Lieskov (prestavba pôvodných priestorov a vymurovanie nenosných priečok, vybudovanie sociálnych zariadení, skladu, nové rozvody elektriny, vody a kanalizácie).

Detaily833 KB free access

Dohody o ukončení zmlúv so spol. Chudovský, a.s..pdf


Stiahnuté 109x, Pridané: 2017-10-09 21:26:38


Dohoda o ukončení zmlúv so spoločnosťou Chudovský, a.s.. Dohody sa týkajú Zmluvy na vývoz komunálneho odpadu, Zmluvy o zbere vedľajších živočíšnych produktov a Zmluvy na zneškodnenie a uloženie odpadu.

Detaily334 KB free access

Darovacia zmluva - Baničová - Niva.pdf


Stiahnuté 208x, Pridané: 2017-10-04 20:51:58


Predmetom darovacej zmluvy je bezodplatný prevod pozemku parc. č.KN-C 642/40, k. ú. Horný Lieskov, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 48m2 od p. Baničovej na Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako súčasť plánovanej prístupovej cesty k rodinným domom v lokalite „Niva“.

Detaily2 MB free access

Zmluva - dodávka ovocia a zeleniny pre šk.rok 2017-2018.pdf


Stiahnuté 240x, Pridané: 2017-10-02 20:37:16


Zluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2017/2018, kde predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho (LUNYS, s.r.o.) dodávať ovocie, zeleninu a výrobky z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu „Školské ovocie“ pre školský rok 2017/2018.

Detaily1 MB free access

Zmluva o poskytnutí dotácie - plavecký výcvik.pdf


Stiahnuté 111x, Pridané: 2017-10-01 20:24:04


Zmluva č.1/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie vo výške 125€, ktorá bude poskytnutá Rodičovskému združeniu pri Základnej škole v Pružine a bude použitá na náklady spojené s realizáciou „Plaveckého výcviku žiakov 3.ročníka v školskom roku 2017/2018“ a ktorého sa zúčastní aj 5 žiakov z našej obce.

Detaily336 KB free access

Zmluva - separovaný zber - Megawaste s.r.o..pdf


Stiahnuté 129x, Pridané: 2017-09-11 21:33:25


Zmluva na poskytnutie služieb v systéme zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa podľa Zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (plasty, sklo, papier, kovy a tetrapaky), ktorá bola uzatvorená medzi Obcou Horný Lieskov a spoločnosťou Megawaste Slovakia s.r.o.

Detaily960 KB free access

Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie.pdf


Stiahnuté 120x, Pridané: 2017-09-05 22:32:36


Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie. Predmetom zmluvy je záväzok Continental film-u poskytnúť Obci Horný Lieskov ako prevádzkovateľovi verejného premietania oprávnenie k výkonu práva použiť vybrané audiovizuálne dielo formou verejnej projekcie a Obec Horný Lieskov sa zaväzuje uhradiť za to distribútorovi vopred dohodnuté požičovné.

Detaily864 KB free access

Mandátna zmluva - trávenie voľného času.pdf


Stiahnuté 110x, Pridané: 2017-08-31 21:29:11


Mandátna zmluvy pre projekt „Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry“. Projekt by bol realizovanýtorý by sa realizoval v amfiteátri „pod Smriečím“, resp. v jeho tesnej blízkosti. V rámci projektu by bol vybudovaný prístrešok s posedením a grilom, kuchynka so skladom, predajné stánky, detské ihrisko, rozšírený a vyasfaltovaný tanečný parket a vedľa areálu by boli postavené šatne, sociálne zariadenie + vybudovaná príjazdová cesta.

Detaily147 KB free access

Dohoda o ukončení zmluvy - Chudovský, a.s..pdf


Stiahnuté 141x, Pridané: 2017-08-31 21:18:41


Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 29/2010 zo dňa 29.06.2010, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský, a.s. ako zhotoviteľom a obcou Horný Lieskov ako objednávateľom. Dôvodom je ukončenie vývozu separovaných zložiek odpadu spoločnosťou Chudovský, a.s.. Novým vývozcom separovaných zložiek odpadu (sklo, plasty, tetrapaky) bude spoločnosť Megawaste s.r.o.

Detaily1 MB free access

Zmluva o spracovaní osobných údajov...pdf


Stiahnuté 97x, Pridané: 2017-07-31 20:04:13


Zmluva úprav práv a povinností vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 pri poskytovaní aplikačnej podpory.
S touto zmluvou súvisí aj Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude pre obec Horný Lieskov spracovaný jednoduchý geografický informačný systém, založený na digitálnych mapových podkladoch - Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD-HornyLieskov-01.

Detaily4 MB free access

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD-HornyLieskov-01.pdf


Stiahnuté 80x, Pridané: 2017-07-31 20:00:44


Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude pre obec Horný Lieskov spracovaný jednoduchý geografický informačný systém, založený na digitálnych mapových podkladoch (bližšie informácie o tomto systéme sú prílohou č.1 tejto zmluvy). S touto zmluvou súvisí aj zmluva úprav práv a povinností vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 pri poskytovaní aplikačnej podpory - Zmluva o spracovaní osobných údajov...

Detaily1 MB free access

Zmluva - BRO domáce kompostovanie.pdf


Stiahnuté 157x, Pridané: 2017-07-25 19:56:19


Zmluvy o združení finančných prostriedkov, uzatvorenej medzi Obcou Horný Lieskov a Združením obcí Strážovské vrchy, ktorého je Obec Horný Lieskov členom. Finančné prostriedky boli združené za účelom podania žiadosti o finančný príspevok na financovanie projektu „Predchádzanie BRO formou domáceho kompostovania“ zameraného na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. K spoluúčasti na projekte sa prihlásilo 14 obcí, ktoré sú zriaďovateľmi Združenia obcí Strážovské vrchy. V prípade schválenia finančného príspevku zo strany riadiaceho orgánu by bolo do Obce Horný Lieskov zakúpených 120ks kompostérov, ktoré by boli rozdelené do jednotlivých domácností v obci.

Detaily268 KB free access

Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.4.pdf


Stiahnuté 122x, Pridané: 2017-06-21 19:10:20


Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily2 MB free access

Zmluva č. 37110 o poskytnutí dotácie DPO-SR.pdf


Stiahnuté 95x, Pridané: 2017-05-30 20:52:54


Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 3000€ pre Dobrovoľný požiarny zbor v Hornom Lieskove na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

Detaily4 MB free access

Darovacia zmluva - RAVEN a.s..pdf


Stiahnuté 325x, Pridané: 2017-04-01 20:47:35


Darovacia zmluva so spoločnosťou Raven a.s. o poskytnutí materiálnej pomoci (materiál v hodnote 700,00 €) na rekonštrukciu zadnej miestnosti v bývalej obecnej škole, ktorá bude po rekonštrukcii dočasne slúžiť ako požiarna zbrojnica, keďže priestory hasičskej zbrojnice v kultúrnom dome sú obmedzené a budú využité na vybudovanie sociálnych zariadení pri kultúrnom dome. V tomto roku sa Obec Horný Lieskov zapojí tiež do projektu na výstavbu novej hasičskej zbrojnice. Súčasťou zmluvy je tiež zoznam poskytnutého tovaru – stavebného materiálu a dodací list. Ostatné potrebné materiály ako elektroinštalačný materiál, okná, dvere, obklady a pod. ako aj realizáciu prác spojených s rekonštrukciou si obec zabezpečí z vlastných zdrojov.

Detaily447 KB free access

Darovacia zmluva - KN-C 642/26 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 311x, Pridané: 2017-03-20 18:30:22


Dodatok č.1 k darovacej zmluve, ktorej predmetom je prejav vôle darcov z tejto zmluvy bezodplatne previesť – darovať pozemok parc. č.KN-C 642/26 o celkovej výmere 752 m2 (trvalé trávne porasty) na obdarovaného – Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako miestna komunikácia – príjazdová cesta k plánovaným rodinným domom.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Darovacia zmluva - KN-C 642/26.

Detaily268 KB free access

Darovacia zmluva - KN-C 642/26.pdf


Stiahnuté 115x, Pridané: 2017-01-19 21:58:44


Darovaciu zmluvu, ktorej predmetom je prejav vôle darcov z tejto zmluvy bezodplatne previesť – darovať pozemok parc. č.KN-C 642/26 o celkovej výmere 752 m2 (trvalé trávne porasty) na obdarovaného – Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako miestna komunikácia – príjazdová cesta k plánovaným rodinným domom.

K tejto zmluve sa viaže aj dodatok č.1: Darovacia zmluva - KN-C 642/26 - dodatok č.1.

Detaily940 KB free access

Zmluva - Enviropol s.r.o. - služby v odpadovom hosp..pdf


Stiahnuté 90x, Pridané: 2016-12-31 15:35:11


Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorená so spoločnosťou Enviropol s.r.o., OZ, ktorá bude vykonávať vo vlastnom mene zber, prepravu a nakladanie s odpadom, vrátane elektroodpadu. Prílohou tejto zmluvy sú aj cenové podmienky zhodnotenia odpadov.

Detaily250 KB free access

Zmluva o nájme KD - Polovnícke združenie Roháč.pdf


Stiahnuté 101x, Pridané: 2016-12-31 14:40:34


Zmluvy o nájme nebytových priestorov, konkrétne priestorov Kultúrneho domu v Hornom Lieskov, ktorá je uzatvorená medzi Obcou Horný Lieskov (prenajímateľ) a Poľovníckym združením Roháč (nájomca). Zmluva je uzatvorená na obdobie 10 rokov. Nájomné je symbolických 1€/rok. Nájomca je na základe zmluvy oprávnený využívať predmet nájmu za účelom organizovania výborov a schôdzí poľovného združenia v počte 10 výborov a schôdzí za rok. Nájomca sa zároveň zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi jeden krát do roka divinové mäso pre potreby prenajímateľa (k organizácii podujatí, posedení a podobne).

Detaily488 KB free access

Zmluva o poskytnuti auditorských služieb.pdf


Stiahnuté 116x, Pridané: 2016-11-23 22:23:22


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb so spoločnosťou UNICON Slovakia s.r.o., na základe ktorej spoločnosť zabezpečí pre odberateľa - Obec Horný Lieskov audit účtovnej závierky za rok 2015 podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykonaný v súlade so zákonom č.423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej republike. Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v súlade so Všeobecnými podmienkami poskytovania auditu účtovnej závierky, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

Detaily291 KB free access

Zmluva o pripojení k IS Dátového centra - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 101x, Pridané: 2016-10-19 22:06:08


Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra miest a obcí č. ZLP-2016-0922. Dodatok určuje výšku príspevku obce na činnosť správcu IS DCOM na roky 2017 až 2019 vo výške 1€ na obyvateľa obce ročne.

Detaily435 KB free access

Zmluva o združenej dodávke elektriny - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 80x, Pridané: 2016-10-05 20:36:41


Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny. Tento dodatok má platnosť od 01.10.2016 do 31.12.2018. Uzatvorením tohto dodatku obec Horný Lieskov získa pre svoje odberné miesta výhodnejšie ceny na dodávku elektriny podľa platného a účinného Cenníka dodávky elektriny TOP W1 16-18.

Detaily597 KB free access

Zmluva o manažmente projektu.pdf


Stiahnuté 106x, Pridané: 2016-10-03 20:28:29


Zmluva na spracovanie žiadosti (manažment projektu) o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektu v rámci opatrenia C Enviromentálneho fondu. V rámci projektu je možné pre obec získať komunálnu techniku (traktor, vlečku, štiepkovač), pre ktorú by bol postavený prístrešok a bolo by tiež vybudované obecné kompostovisko formou prístrešku s kontajnermi.

Detaily645 KB free access

Zmluva medzi SSE a Obecným úradom Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 98x, Pridané: 2016-08-08 18:31:34


Zmluva so Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Nakoľko pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov MŠ“ dochádza tiež k rekonštrukcii NN prípojky a premiestneniu rozvádzačov s meraním, bolo potrebné uzatvoriť nové zmluvy. Taktiež pri meraní pre materskú školu došlo k zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x16A na 3x25A a pri meraní pre obecný úrad k zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x43A na 3x40A. Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Materskú školu Horný Lieskov.
Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Materskú školu: Zmluva medzi SSE a Materskou školou.

Detaily645 KB free access

Zmluva medzi SSE a Materskou školou.pdf


Stiahnuté 85x, Pridané: 2016-08-03 19:27:33


Zmluva so Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Nakoľko pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov MŠ“ dochádza tiež k rekonštrukcii NN prípojky a premiestneniu rozvádzačov s meraním, bolo potrebné uzatvoriť nové zmluvy. Taktiež pri meraní pre materskú školu došlo k zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x16A na 3x25A a pri meraní pre obecný úrad k zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x43A na 3x40A.
Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Obecný úrad Horný Lieskov: Zmluva medzi SSE a Obecným úradom Horný Lieskov.

Detaily1 MB free access

Zmluva - fin. príspevok na verejné osvetlenie - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 87x, Pridané: 2016-08-02 20:20:12


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na verejné osvetlenie - dodatok č.1 aj s prílohami.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva o poskytnutí finančného prísp. - verejné osvetlenie.

Detaily659 KB free access

Zmluva o dielo - rekonštrukcia Materskej školy.pdf


Stiahnuté 120x, Pridané: 2016-07-07 18:22:11


Zmluva so spoločnosťou Komplet Stav s.r.o., ktorá zabezpečuje stavebné práce pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov Materskej školy v Hornom Lieskove“.

Detaily669 KB free access

Hromadná licenčná zmluva SOZA - Memoriál 2016.pdf


Stiahnuté 94x, Pridané: 2016-07-06 18:18:10


Hromadná licenčná zmluva SOZA o použití hudobných autorských diel ich verejným vykonávaním a verejným prenosom uzatvorená medzi Organizáciou kolektívnej správy práv SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam a obcou Horný Lieskov. Zmluva sa týka podujatia Memoriál Jozefa Baroša, ktoré sa konalo 12. júna 2016.

Detaily1 MB free access

Zmluva - nakladanie s odpadmi obalov.pdf


Stiahnuté 79x, Pridané: 2016-06-27 18:06:58


Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Natur-Pack a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Horný Lieskov.

Detaily191 KB free access

Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.3.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-06-23 23:49:43


Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily572 KB free access

Zmluva o dielo - rekonštrukcia Materskej školy.pdf


Stiahnuté 211x, Pridané: 2016-05-19 00:32:08


Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Horný Lieskov“.

Detaily1 MB free access

Zmluva o dielo - rozšírenie vodovodu (Sedlište, Niva).pdf


Stiahnuté 250x, Pridané: 2016-05-13 21:31:25


Zmluva o dielo so spoločnosťou Prima Slovakia, s.r.o., kde predmetom zmluvy je projekt „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov, časť Sedlište-Niva“. Aj keď projekt ešte nie je schválený, pred podaním žiadosti muselo byť vykonané verejného obstarávanie na zhotoviteľa diela.

Detaily3 MB free access

Zmluva so spoločnosťou Telefonica O2.pdf


Stiahnuté 385x, Pridané: 2016-05-12 23:36:17


Zmluva týkajúca sa poskytovania verejných služieb a zmluvu o pôžičke k O2 paušálu - prestup so služobným telefónnym číslom z Telekomu. Zmluva sa týka aj nového telefónu.

Detaily1004 KB free access

Zmluva o dielo - miestne komunikácie - obnova.pdf


Stiahnuté 111x, Pridané: 2016-05-10 22:26:41


Zmluva o dielo so spoločnosťou ASFA-KDK, s.r.o. (verejné obstarávanie), kde predmetom zmluvy je obnova krytu miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov. Projekt ešte nie je schválený, pred podaním žiadosti muselo byť vykonané verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela.

Detaily463 KB free access

Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.202.pdf


Stiahnuté 141x, Pridané: 2016-04-07 17:37:14


Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.202 so spoločnosťou MP Profit PB, s.r.o., ktorá bude zabezpečovať poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania pri projekte „Rekonštrukcie priestorov Materskej školy v Hornom Lieskove“ v rámci pridelenej dotácie z Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl.

Detaily1 MB free access

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR.pdf


Stiahnuté 279x, Pridané: 2016-03-31 01:48:22


Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPOSR). Dotácia je v sume 2000€ a je určená a prísne účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Horný Lieskov. Dotáciu je možné použiť na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO (dobrovoľný hasičský zbor obce), na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

Detaily1 MB free access

Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf


Stiahnuté 95x, Pridané: 2016-03-31 01:40:51


Ahoj, Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM (Dátové centrum obcí a miest) v rámci elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Prostredníctvom pripojenia sa do IS DCOM sú vytvárané podmienky pre umožnenie elektronickej komunikácie obecného alebo mestského úradu s občanmi, ukladanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií v IS DCOM a získavanie údajov z iných informačných systémov verejnej správy.

Detaily1 MB free access

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia.pdf


Stiahnuté 117x, Pridané: 2016-02-11 20:09:59


Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.

Detaily1 MB free access

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia.pdf


Stiahnuté 107x, Pridané: 2016-02-11 20:09:47


Zmluva o nájme plynárenského zariadenia so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.

Detaily249 KB free access

Zmluva o združení finančných prostriedkov.pdf


Stiahnuté 128x, Pridané: 2016-02-11 20:09:33


Zmluva o združení finančných prostriedkov. Ide o združenie finančných prostriedkov na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a verejné obstarávanie na projekt domáceho kompostovania v členských obciach Občianskeho združenia Mikroregión Strážovské vrchy, ktorého členom je aj obec Horný Lieskov. V rámci tohto projektu bude obec Horný Lieskov žiadať o kompostéry na domáce kompostovanie pre občanov obce (do každej domácnosti jeden kompostér) a tiež o štiepkovač a malotraktor.

Detaily379 KB free access

Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti.pdf


Stiahnuté 104x, Pridané: 2016-01-04 21:44:15


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 pre obec Horný Lieskov ako objednávateľa, pre financovanie projektu: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť Sedlište-Niva.

Detaily698 KB free access

Zmluva o dielo - vypracovanie dokumentu štúdie.pdf


Stiahnuté 112x, Pridané: 2016-01-04 20:24:10


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie dokumentu – štúdie uskutočniteľnosti projektu: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť Sedlište-Niva. Pre tento projekt má obec Horný Lieskov záujem žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020.

Detaily1 MB free access

Zmluva o dielo 562/2015 - svetelnotechnicke meranie.pdf


Stiahnuté 217x, Pridané: 2015-12-15 17:01:56


Zmluva o dielo č.562/2015 - svetelnotechnicke meranie. Predmetom zmluvy je záverečné svetelnotechnické meranie po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia – meranie osvetlenia a vypracovanie protokolu z merania. Prostriedky vynaložené na vypracovanie svetelnotechnického merania budú zrefundované na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov.

Detaily1 MB free access

Zmluva o Municip. úvere č15/008/15 + blankozmenka.pdf


Stiahnuté 155x, Pridané: 2015-12-14 21:34:26


Zmluva o Municipálnom úvere č.15/008/15 - poskytnutie Municipálneho úveru vo výške 71246,92€ za účelom prefinancovania projektu Obnovy verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov. Po vykonaní kontroly realizácie projektu zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky prebehne refundácia finančných prostriedkov, ktoré budú použite na splatenie úveru, pričom obci zostane 5%-na spoluúčasť vo výške 3562,92€, ktorá bude splatená z bežných zdrojov obce Horný Lieskov. Súčasťou zmluvy je aj Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky za účelom zabezpečenia poskytnutého úveru.

Detaily1 MB free access

Zmluva o poskytnutí dotácie - Materská škola.pdf


Stiahnuté 127x, Pridané: 2015-12-14 20:04:46


Zmluva č.0970/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dotácia je vo výške 40000EUR a poskytuje sa za účelom udržania kapacít Materskej školy v Hornom Lieskove formou rekonštrukcie jej priestorov.

Detaily387 KB free access

Zmluva o dielo - miestne komunikácie - fin. príspevok.pdf


Stiahnuté 177x, Pridané: 2015-12-09 22:02:58


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 pre obec Horný Lieskov ako objednávateľa, pre financovanie projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov.

Detaily640 KB free access

Zmluva o dielo - miestne komunikácie - štúdia.pdf


Stiahnuté 189x, Pridané: 2015-12-09 21:58:20


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie dokumentu – štúdie uskutočniteľnosti projektu Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov pre objednávateľa - obec Horný Lieskov. Pre tento projekt má obec Horný Lieskov záujem žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020.

Detaily233 KB free access

Zmluva o dielo - odhŕňanie snehu 2015.pdf


Stiahnuté 300x, Pridané: 2015-12-09 21:56:26


Zmluva o dielo - odhŕňanie snehu s Ľubomírom Kožúrikom na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov, cena za 1 hod. prác pri zimnej údržby miestnych komunikácií – odhŕňaní snehu je 20 EUR.

Detaily111 KB free access

Zmluva o budúcej zmluve s NATUR-PACK.pdf


Stiahnuté 137x, Pridané: 2015-12-08 20:04:30


Zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. Prílohou zmluvy je vzor Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Detaily381 KB free access

Zmluva o dielo - verejné osvetlenie - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 141x, Pridané: 2015-11-30 17:48:53


Zmluva o dielo - verejné osvetlenie - dodatok č.1. Zmluva o dielo so spoločnosťou IMAO s.r.o. je zmluva so zhotoviteľom, teda realizátorom rekonštrukcie verejného osvetlenia, spoločnosťou IMAO s.r.o., ktorá bola vybratá na základe verejného obstarávania. Dodatok bol vyhotovený na základe úpravy termínu, dokedy má byť dielo zhotovené, teda do 31. 12. 2015, nakoľko sa predĺžil termín administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany Ministerstva hospodárstva SR.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva o dielo č.483-2015-AS - verejné osvetlenie.

Detaily475 KB free access

Zmluva o poskytnuti auditorských služieb.pdf


Stiahnuté 107x, Pridané: 2015-11-25 17:48:38


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb so spoločnosťou UNICON Slovakia s.r.o., na základe ktorej spoločnosť zabezpečí pre odberateľa - Obec Horný Lieskov audit účtovnej závierky za rok 2014 v súlade so zákonom č.540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov.

Detaily638 KB free access

Zmluva o výpožičke podperných bodov.pdf


Stiahnuté 138x, Pridané: 2015-11-24 18:48:22


Zmluva o výpožičke podperných bodov so spoločnosťou SSE – Distribúcia, a.s., kde nám aj na základe rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorá má onedlho prebiehať, dávajú do bezplatného prenájmu stĺpy elektrického osvetlenia k umiestneniu zariadení verejného osvetlenia - vedenia, svietidiel a rozvádzačov a tiež obecného rozhlasu.

Detaily4 MB free access

Zmluva o dielo č.483-2015-AS - verejné osvetlenie.pdf


Stiahnuté 157x, Pridané: 2015-11-18 18:48:04


Zmluva o dielo č.483-2015-AS - verejné osvetlenie. Zmluva o dielo so spoločnosťou IMAO s.r.o. je zmluva so zhotoviteľom, teda realizátorom rekonštrukcie verejného osvetlenia, spoločnosťou IMAO s.r.o., ktorá bola vybratá na základe verejného obstarávania. K zmluve bol vyhotovený aj dodatok na základe úpravy termínu, dokedy má byť dielo zhotovené, teda do 31. 12. 2015, nakoľko sa predĺžil termín administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany Ministerstva hospodárstva SR.

Dodatok k zmluve: Zmluva o dielo - verejné osvetlenie - dodatok č.1e.

Detaily10 MB free access

Zmluva o poskytnutí finančného prísp. - verejné osvetlenie.pdf


Stiahnuté 142x, Pridané: 2015-11-10 14:03:00


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na verejné osvetlenie.

Dodatok č.1 k zmluve: Zmluva - fin. príspevok na verejné osvetlenie - dodatok č.1.

Detaily146 KB free access

Zmluva o grantovom účte - rekonštukcia MŠ.pdf


Stiahnuté 168x, Pridané: 2015-10-29 09:00:12


Zmluva o grantovom účte medzi Obcou Horný Lieskov a Prima Bankou Slovensko a.s. Účet je potrebný k prijatiu dotácie, ktorú obec získala na rekonštrukciu priestorov materskej školy. Ide o dotáciu vo výške 40000€ (žiadosť bola na 60884,167€) z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prístavbu, výstavbu a rekonštrukciu priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. V rámci rekonštrukciu je plánovaná výmena okien a dverí na celej budove a zateplenie stropov.

Detaily147 KB free access

Zmluva o dielo PHSR 2014-2025 dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 63x, Pridané: 2015-10-22 23:17:50


Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra Púchov sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa - obce Horný Lieskov vypracovať a odovzdať dielo: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2025 (PHSR). Tento dodatok mení ust. čl. 3 ods. 3.1 na nasledovné: Dodávateľ odovzdá dielo objednávateľovi v elektronickej forme osobne, poštou alebo kuriérom najneskôr do 30.11.2015. Tlačná verzia bude dodaná do 31.03.2016.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva o dielo PHSR 2014-2020.

Detaily2 MB free access

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete.pdf


Stiahnuté 455x, Pridané: 2015-10-20 13:53:23


Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete plynovodu. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D s cieľom uspokojiť potreby v oblasti odberu zemného plynu a splnenia povinností SPP-D vyplývajúcich z právnych predpisov. Plynovod sa bude rozširovať v lokalite „Sedlište“ a náklady na rozšírenie distribučnej siete budú znášať majitelia rodinných domov, resp. rozostavaných rodinných domov, ktorí majú záujem o napojenie na distribučnú sieť plynovodu za účelom vykurovania, ohrevu TÚV a varenia. S pozdravom

Detaily148 KB free access

Zmluva o grantovom účte.pdf


Stiahnuté 142x, Pridané: 2015-10-07 21:08:46


Zmluva o grantovom účte medzi Obcou Horný Lieskov a bankou Prima Banka Slovensko a.s. Grantový účet je potrebný pre projekt verejného osvetlenia.

Detaily173 KB free access

Zmluva o pripojení k IS Dátového centra - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 76x, Pridané: 2015-09-28 20:44:37


Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra miest a obcí č. ZLP-2015-0606. Predmetom dodatku je platnosť zmluvy na dobu určitú a to do 31.12.2015.

Detaily426 KB free access

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Telekom.pdf


Stiahnuté 91x, Pridané: 2015-09-27 20:28:09


Zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekomom na pevnú linku na obecnom úrade - jej predĺženie za výhodnejších podmienok.

Detaily165 KB free access

Zmluva o Municipálnom úvere č.15/005/15 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 99x, Pridané: 2015-09-25 13:19:43


Dodatok č.1 k zmluve o Municipálnom úvere č.15/005/15.

Detaily197 KB free access

Zmluva o Municipálnom úvere č.15/003/14 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 106x, Pridané: 2015-09-25 13:17:16


Dodatok č.1 k zmluve o Municipálnom úvere č.15/003/14. Bod 2.2.5.3 sa ruší a nahrádza nasledovným textom: Amortizácia úveru: 23.09.2016. Taktiež sa dopĺňa bod 5.9 a bod 15.12.

Detaily240 KB free access

Zmluva o reklame - Farma Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 268x, Pridané: 2015-08-16 22:12:42


Zmluva o reklame č.ZOR-007-SF/2015. Obec Horný Lieskov sa zaväzuje zabezpečiť reklamu pre objednávateľa - Farma Horný Lieskov s.r.o. umiestnením loga spoločnosti Farma Horný Lieskov s.r.o. o rozmere 1m x 0,5m v amfiteátri obce Horný Lieskov v období od 01.07.2015 do 30.06.2016 tak, aby reklama plnila svoj účel. Zmluvné strany stanovili cenu za reklamné služby dohodou na 700€. Obec Horný Lieskov nie je platcom DPH, preto sa táto daň neúčtuje. Získané finančné prostriedky sú účelové a sú určené na nákup materiálu (cement, železo) potrebného na vybudovanie ďalších záchytných žľabov.

Detaily300 KB free access

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.15/002/14.pdf


Stiahnuté 112x, Pridané: 2015-07-27 21:44:09


Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.15/002/14. Vystaviteľ zmenky - Obec Horný Lieskov ako prvému majiteľovi (reminentovi) - Prima banke Slovensko, a.s. vydáva zmenku popísanú v tejto dohode, ktorá je pri vydaní neúplná a má byť vyplnená majiteľom zmenky podľa dojednania v tejto dohode. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily184 KB free access

Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.2.pdf


Stiahnuté 109x, Pridané: 2015-07-24 02:36:27


Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov. Dodatok sa týka zmluvy - úver z roku 2014 k bežnému účtu, kde je dovolené prečerpanie. Toto prečerpania sa navyšuje zo sumy 4300€ na sumu 10000€ v prípade potreby, teda ak by boli potrebné okamžité finančné prostriedky (teda úver sa môže, ale aj nemusí čerpať). Dôvodom zmeny je snaha sa v rámci eurofondov zapájať do viacerých projektov, na čo je potrebné mať k dispozícii finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií, verejné obstarávanie, spolufinancovanie a podobne.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily125 KB free access

Zmluva o Dexia úvere č. 15/017/10 - dodatok č.3.pdf


Stiahnuté 86x, Pridané: 2015-07-24 02:25:50


Obsah dodatku dopĺňa zmluvu o nasledujúce body: V bode 5. Úročenie - bol doplnený bod 5.10 a v bode 15. Záverečné ustanovenia - bol doplnený bod 15.11.

Detaily1 MB free access

Zmluva o dielo č. STŠ 07/2015 - zhotovenie osvetlenia.pdf


Stiahnuté 167x, Pridané: 2015-07-23 15:56:16


Zhotoviteľ GALEN, s.r.o. sa zaväzuje zhotoviť svetlo-technickú štúdiu. Súčasťou štúdie bude aj príloha ZoNFP Krycí list svetlo-technickej štúdie. Názov projektu: Svetlo-technická štúdia (STŠ) pre obec Horný Lieskov. Dohodnutá cena za dielo je 1000€.
Objednávka k nahliadnutiu: 2015-07-č.STŠ 07/2015 - objednávka osvetlenia.

Detaily823 KB free access

Mandátna zmluva MP Profit - osvetlenie.pdf


Stiahnuté 215x, Pridané: 2015-07-17 22:24:24


Mandátna zmluva medzi obcou Horný Lieskov a zhotoviteľom - spoločnosťou MP Profit, s.r.o. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania v rámci opatrenia - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky z Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013.

Detaily542 KB free access

Zmluva o dielo - svetelnotechnická štúdia.pdf


Stiahnuté 121x, Pridané: 2015-07-13 19:47:41


Zmluva o dielo - svetelnotechnická štúdia.

Detaily167 KB free access

Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 76x, Pridané: 2015-06-23 12:09:12


Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom dodatku je zrušenie bodu 2.2.5.3 a nahradenie bodu nasledujúcim textom: 2.2.5.3. Amortizácia úveru: 22.06.2016.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily2 MB free access

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/005/15.pdf


Stiahnuté 116x, Pridané: 2015-04-24 18:36:16


Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/005/15 medzi obcou Horný Lieskov a Prima Bankou. Výška úveru je do 16032,40€. Účelom úveru je predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Modernizácia verejného priestranstva, chodník na cintorín - Horný Lieskov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

Detaily592 KB free access

Zmluva o dielo PHSR 2014-2020.pdf


Stiahnuté 141x, Pridané: 2015-04-04 23:41:40


Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra Púchov sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa - obce Horný Lieskov vypracovať a odovzdať dielo: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2020 (PHSR). Cena predmetu plnenia v rozsahu čl.2 predstavuje čiastku 350€.

Detaily111 KB free access

Zmluva - program rozvoja vidieka SR 2007-2013 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 94x, Pridané: 2015-03-02 17:08:08


Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v programe rozvoja vidieka SR 2007-2013 OS 4 LEADER uzavorenej dňa 26.07.2012. V dodatku sa mení bankové spojenie a číslo účtu poskytovateľa.

Detaily255 KB free access

Zmluva č.192 - o združení finančných prostriedkov.pdf


Stiahnuté 91x, Pridané: 2015-02-16 17:18:27


Zmluva č.192 - o združení finančných prostriedkov uzavorená medzi Obcou Horný Lieskov a Občianským združením Mikroregión Strážovské vrchy.

Detaily1 MB free access

Rámcova kúpna zmluva č.SKBB07.pdf


Stiahnuté 91x, Pridané: 2014-12-31 15:06:53


Rámcova kúpna zmluva č.SKBB07 uzatvorená dňa 31.12.2014 medzi spoločnosťou PAPERA s.r.o. a Obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je upravenie základných pravidiel platných pre dodávky tovaru, ktoré sú touto zmluvou dojednané.

Detaily516 KB free access

Zmluva - Telekom Biznis linka 50.pdf


Stiahnuté 109x, Pridané: 2014-12-02 23:29:40


Zmluva o poskytovaní verejných služieb so spoločnosťou Slovak Telekom a.s. Ide o verejnú telefónnu službu - 042/4353128 s programom Biznis linka 50 a viazanosťou 24 mesiacov za akciovú cenu 14€/mesiac.

Detaily2 MB free access

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/003/14.pdf


Stiahnuté 124x, Pridané: 2014-09-30 23:40:02


Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/003/14 medzi obcou Horný Lieskov a Prima Bankou. Výška úveru je 15615,28€. Účelom úveru je predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Modernizácia verejného priestranstva cintorína v Hornom Lieskove v rámci Programu rozvoja vidieka SR2007-2013.

Detaily312 KB free access

Zmluva o zbere č.05/2014 - kuchynský odpad.pdf


Stiahnuté 89x, Pridané: 2014-08-08 17:20:51


Zmluva o zbere č.05/2014 - kuchynský odpad. Cena za odvoz jednej nádoby kuchynského odpadu je 7€ bez DPH za jednu nádobu do 50 litrov.

Detaily127 KB free access

Dodatok č. 2 k zmluve Zneškodnenie a uloženie odpadu.pdf


Stiahnuté 82x, Pridané: 2014-06-30 18:50:22


Dodatok k zmluve zo dňa 28.12.2011, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský, a.s. a obcou Horný Lieskov ohľadom zneškodnenia a uloženia odpadu. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.07.2014 do 30.06.2018. Cena služieb sa mení v súlade so Zákonom č. 526/91 Zb. o cenách dohodou zmluvných strán na 41,50€/t. V cene je zahrnuté zneškodnenie odpadu na skládke, poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. a dopravné náklady vrátane DPH.

Detaily121 KB free access

Dodatok č.2 k zmluve Vývoz komunálneho odpadu.pdf


Stiahnuté 91x, Pridané: 2014-06-30 18:45:35


Dodatok k zmluve zo dňa 28.12.2011, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský, a.s. a obcou Horný Lieskov ohľadom vývozu komunálneho odpadu. S ohľadom na zmeny prevedené v Zmluve na zneškodnenie odpadu sa mení doba platnosti tejto zmluvy na dobu určitú a to od 01.07.2014 do 30.06.2018. Ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti podľa zmluvy zo dňa 28.12.2011.

Detaily1 MB free access

Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.pdf


Stiahnuté 132x, Pridané: 2014-06-27 13:35:53


Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov. Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s rozhodnutím zastupiteľstva klienta zo dňa 25.06.2014 a podľa §497 a Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike túto úverovú zmluvu. Výška úveru je 4300€ formou povolenia debetného zostatku na účte klienta.

Súvisiace dokumenty:
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.15/002/14,
Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.1,
Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.2,
Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.3,
Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.4.

Detaily640 KB free access

Hromadná licenčná zmluva SOZA - Memoriál 2014.pdf


Stiahnuté 97x, Pridané: 2014-06-17 18:40:01


Hromadná licenčná zmluva SOZA o použití hudobných autorských diel ich verejným vykonávaním a verejným prenosom uzatvorená medzi Organizáciou kolektívnej správy práv SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam a obcou Horný Lieskov. Zmluva sa týka podujatia Memoriál Jozefa Baroša, ktoré sa konalo 08. júna 2014.

Detaily922 KB free access

Kúpna zmluva - pozemok KN-C 615/23 - Geometr. plán.pdf


Stiahnuté 113x, Pridané: 2014-04-16 01:27:26


Príloha ku kúpnej zmluve ohľadom pozemku KN-C615-23. PDF dokument obsahuje geometrický plán s vyznačením predmetu kúpnej zmluvy.

Detaily468 KB free access

Zmluva o poradenstve v odpadovom hospodárstve.pdf


Stiahnuté 123x, Pridané: 2014-04-02 18:34:57


Zmluva medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou HELEPCO s.r.o. Predmetom zmluvy je vypracovanie Programu odpadového hospodárstva (POH) podľa zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov a schválenie POH na príslušnom úrade životného prostredia. Cena za vypracovanie POH je 120€ + DPH.

Detaily435 KB free access

Zmluva o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľností.pdf


Stiahnuté 110x, Pridané: 2014-03-20 18:28:43


Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností z katastrálneho územia Horný Lieskov. Dodávateľom je Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ).

Detaily459 KB free access

Kúpna zmluva - pozemok KN-C 615/23.pdf


Stiahnuté 159x, Pridané: 2014-02-27 11:57:50


Obec predáva do vlastníctva pozemok v katastrálnom území Horný Lieskov a to parcelu KN-C 615/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 225 m2, ktorá bola geometrickým plánom č.40/2013 vypracovaným Jánom Domanickým, vyčlenená z pozemku parc. č. KN-C 615/8 v katastrálnom území Horný Lieskov, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2941 m2. Kúpna cena za predmet zmluvy špecifikovaný v č. II. ods. 1 je 1,29 EUR/m2 čo pri celkovej kupovanej výmere 225 m2 predstavuje 290,25 EUR. Cena pozemku bola určená znaleckým posudkom č.140/2013 vypracovaným Ing. Jaroslavom Feckom a bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov č.4 B.6./2013 zo dňa 27.11.2013. Kupujúcim je Stanislav Baroš bytom Horný Lieskov č. 154.

Detaily167 KB free access

Dodatok k nájomnej zmluve č.286/2013.pdf


Stiahnuté 81x, Pridané: 2014-02-10 18:14:52


Dodatok k nájomnej zmluve č.286/2013 (pozemok pod tabuľu), ktorá bola uzatvorená medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou MAS Naše Považie. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za nájom pozemku sa dojednávana na 1€ počas celej doby trvania nájmu. Nájomné v sume 1€ bude splatné, ku dňu ukončenia nájmu, t.j. 31. decembra 2020.

Detaily561 KB free access

Komisionárska zmluva - jedálne kupóny.pdf


Stiahnuté 94x, Pridané: 2014-02-06 17:54:05


Predmetom zmluvy je záväzok komisionára - spoločnosti Le Cheque Dejeuner s.r.o. zariadiť obchodné záležitosti ohľadom povinnosti stravovania a to na základe jedálnych kupónov Chéque Déjeuner. Podrobné informácie sa nachádza v dodatku zmluvy, ktorý je súčasťou priloženého dokumentu.

Detaily3 MB free access

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.7800033.pdf


Stiahnuté 90x, Pridané: 2013-10-06 18:17:05


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku č. 7800033. Poskytovateľom je Pôdohospodárska platobná agentúra so sídlom v Bratislave. Príspevok je určený pre projekt modernizácie verejného priestranstva cintorína - prístreška. Výška príspevku je 13012,73€, čo predstavuje 100% celkových nákladov na projekt. Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 30. júna 2015.

Detaily1 MB free access

Zmluva - audit účtovnej uzávierky za rok 2012.pdf


Stiahnuté 103x, Pridané: 2013-10-03 00:55:48


Dodávateľ Ing. Jozef Majchár sa zaväzuje zabezpečiť audit účtovnej uzávierky a audit súladu výročnej správy. Celková cena služby je 500€. Zmluva sa uzatvára na overenie účtovnej závierky za rok 2012.

Detaily761 KB free access

Nájomná zmluva - pozemok pre informačnú tabuľu.pdf


Stiahnuté 95x, Pridané: 2013-09-19 00:41:31


Predmetom zmluvy je nájom - odovzdanie pozemkov parcela KNC č.774 v k.ú. Horný Lieskov zapísaných na LV č.1 do nájmu na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.2B.3./2103 z dňa 9. mája 2013. Pozemok sa odovzdáva do nájmu za účelom zriadenia - výstavby, inštalácie a montáže informačnej tabule rozmerov 2000x1500 mm v počte 1ks. Nájom pozemku sa dojednáva ako bezodplatný vzhľadom na neziskový účel vuyžitia pozemku na dobu určitú od 20.08.2013 do 31.12.2020.

Detaily6 MB free access

Zmluva o prevode vlastníctva - ZMOS.pdf


Stiahnuté 124x, Pridané: 2013-09-17 23:51:17


Touto zmluvou ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) prevádza hardvérové a softvérové zariadenie špecifikované v prílohe č.1 (priložená v dokumente pdf) zo svojho vlastníctva do vlastníctva obce a obec toto Zariadenie do svojho vlastníctva prijíma.

Detaily1020 KB free access

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva.pdf


Stiahnuté 91x, Pridané: 2013-09-17 23:44:06


Predmetom zmluvy je vykonávanie nakladania s odpadmi. Oprávnená osoba bude vykonávať nakladanie s odpadmi t.j. zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodňovanie uvedených zložiek komunálneho odpadu v meste vo svojich zberných nádobách, ktoré budú umiestnené na miestach odsúhlasených mestom.

Detaily1 MB free access

Zmluva o uverejnení inzercie - NEO Slovakia.pdf


Stiahnuté 91x, Pridané: 2013-01-15 00:35:41


Predmetom zmluvy je záväzok spoločnosti NEO Slovakia s.r.o. uverejniť inzerciu v publikácii Cestovanie po Slovensku I-IX a na webovej stránke spoločnosti.

Detaily643 KB free access

Zmluva - zimná údržba - ohŕňanie snehu.pdf


Stiahnuté 132x, Pridané: 2013-01-08 13:17:43


Predmetom zmluvy je realizácia zimnej údržby - ohŕňanie snehu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov. Zhotoviteľ (Jozef Lamžo) bude zabezpečovať práce v termíne od 1. januára 2013 na dobu neurčitú.

Detaily4 MB free access

Zmluva o užívaní poľovníckeho revíru Roháč.pdf


Stiahnuté 510x, Pridané: 2013-01-02 00:31:31


Predmetom zmluvy je postúpenie užívania poľovného revíru Roháč o výmere 2007 ha Poľovníckemu združeniu Roháč na obdobie 10 rokov od dňa jej podpisu.

Detaily1 MB free access

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre projekt Škôlka.pdf


Stiahnuté 175x, Pridané: 2012-08-16 18:00:53


Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.201202014. Poskytovateľom príspevku je Centrum pre filantropiu, n.o. Príspevok bude poskytnutý na základe rozhodnutia Správnej rady poskytovateľa zo dňa 28.06.2012 s cieľom podpory vzdelávania. Poskytovateľ poskytne finančný príspevok vo výške 330 € na projekt s názvom „Škôlka Horný Lieskov“. Finančný príspevok je poskytnutý na základe žiadosti príjemcu o podporu zo dňa 15.06.2012 do grantového programu „Zamestnanecký grantový program spoločnosti Siemens, s.r.o., 1. kolo“ a je účelovo viazaný na realizáciu tohto projektu, ktorého popis a rozpočet tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č.1.

Detaily539 KB free access

Zmluva o audítorských službách.pdf


Stiahnuté 194x, Pridané: 2012-08-16 17:36:04


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb medzi obcou Horný Lieskov a audítorom - Ing. Jozef Majchrák. Audítor sa zaväzuje zabezpečiť pre obec Horný Lieskov audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011, audit a dohľad nad výkonom auditu o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatných právnych noriem platných v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2011 a taktiež audit súladu výročnej správy za rok 2011 v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou.

Detaily1 MB free access

Zmluva č.374 - Cintorin - chodník.pdf


Stiahnuté 114x, Pridané: 2012-08-12 22:14:29


Zmluva o dielo - modernizácia verejného priestranstva na cintoríne Horný Lieskov - chodník. Zhotoviteľom je Komplet Stav s.r.o.

Detaily1 MB free access

Zmluva č.374 - Cintorin - prístrešok.pdf


Stiahnuté 168x, Pridané: 2012-08-10 22:03:36


Zmluva o dielo - modernizácia verejného priestranstva na cintoríne Horný Lieskov - prístrešok. Zhotoviteľom je Komplet Stav s.r.o.

Detaily630 KB free access

Zmluva o poskytovaní služieb - PRV-SR 2007 - 2013.pdf


Stiahnuté 71x, Pridané: 2012-07-26 17:51:43


Zmluva o poskytovaní služieb v Programe rozvoja vidieka SR (PRV-SR) 2007-2013 Os 4 Leader medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou PAMOL, s.r.o. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi s odbornou starostlivosťou služby externého manažmentu na projekt s názvom: Modernizácia verejného priestranstva, Chodník na cintoríne - Horný Lieskov.

Detaily1 MB free access

Zmluva o Dexia úvere č. 15/017/10 - dodatok č.2.pdf


Stiahnuté 164x, Pridané: 2012-04-19 10:29:59


Obsah dodatku je zameraný na zmenu výšky úveru, zmenu splátky istiny na rovnomernú, frekvenciu splácania istiny, t.j každý mesiac 220 € + úrok zo zostávajúcej časti úveru. Splátkový kalendár je nastavený na 64 mesiacov.

Detaily435 KB free access

Zmluva s Potravinovou bankou Slovenska o spoluprácií.pdf


Stiahnuté 522x, Pridané: 2012-01-18 09:58:38


Zmluva o spoluprácií medzi obcou Horný lieskov a Potravinovou bankou Slovenska o.z., ktorá nadväzuje na uzavretú zmluvu medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Potravinovou bankou. Potravinová banka Slovenska zmluvou dáva výhradné právo konečnému distribútorovi, aby zabezpečil rozdávanie potravín, ktoré zabezpečí PBS na svojom teritóriu pôsobenia Horný Lieskov podľa kritérií uvedených v zmluve.

Detaily229 KB free access

Zmluva - Zneškodňovanie komunálneho odpadu.pdf


Stiahnuté 158x, Pridané: 2012-01-14 13:30:00


Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je zneškodnenie odpadu objednávateľa. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to od 01. januára 2012 do 31. decembra 2012. Cena služieb bola stanovená v súlade so Zákonom č. 526/91 Zb. o cenách dohodou zmluvných strán na 48€/t. V cene je zahrnuté zneškodnenie odpadu na skládke, poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z a dopravné náklady vrátane DPH.

Detaily225 KB free access

Zmluva - Vývoz komunálneho odpadu.pdf


Stiahnuté 617x, Pridané: 2012-01-14 13:15:00


Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je vývoz komunálneho odpadu zo 110 litrových KUKA nádob. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to od 01. januára 2012 do 31. decembra 2012. Cena služieb bola stanovená v súlade so Zákonom č. 526/91 Zb. o cenách dohodou zmluvných strán vo výške 0,75€ + DPH za jeden vývoz 1ks 110 litrovej KUKA nádoby.

Detaily1 MB free access

Zmluva Open DOOR s.r.o. č.290708/7 - rok 2008.pdf


Stiahnuté 147x, Pridané: 2011-11-27 20:39:02


Zmluva č. 290708/7, ktorá bola uzatvorená so spoločnosťou OPEN DOOR International s.r.o. dňa 08. augusta 2008.

Detaily356 KB free access

Kúpna zmluva - pozemok KN-C 637/52 - Geometr. plán.pdf


Stiahnuté 141x, Pridané: 2011-11-08 15:00:00


Príloha ku kúpnej zmluve ohľadom pozemku KN-C637-52. PDF dokument obsahuje geometrický plán s vyznačením predmetu kúpnej zmluvy. Náklady na vypracovanie geometrického plánu (200 EUR), znaleckého posudku (100 EUR), návrhu na vklad do katastra (kolok 66 EUR) a overovanie podpisov si hradili kupujúci. Celková cena pozemku bola 1050€ + poplatky.

Detaily30 KB free access

Kúpna zmluva - pozemok KN-C 637/52.pdf


Stiahnuté 906x, Pridané: 2011-11-08 14:29:07


Obec predáva do vlastníctva pozemok v katastrálnom území Horný Lieskov a to parcelu KN-C 637/52, zastavaná plocha o výmere 210 m2, ktorá bola geometrickým plánom č.40/2011 vypracovaným Eduardom Švecom, vyčlenená z pozemku parc. č. KN-E 617 v katastrálnom území Horný Lieskov, orná pôda o výmere 403 m2. Kúpna cena za predmet zmluvy špecifikovaný v č. II. ods. 1 je 5,00 EUR/m2 čo pri celkovej kupovanej výmere 210 m2 predstavuje 1050 EUR. Kupujúci: Vladimír Torda a Anna Tordová bytom Horný Lieskov č. 161.

Bližšie info k pozemku: ide o pozemok nachádzajúci sa nad rodinným domom kupujúcich v priemernej šírke 1 až 3 m po celej dĺžke pozemku.

Detaily1 MB free access

Zmluva Dexia úver 2011 - dodatok1.pdf


Stiahnuté 176x, Pridané: 2011-07-22 20:30:00


Obsah dodatku, predmet zmluvy: výška úveru: do 160 180 € (navýšenie o 7180 €).

Účel úveru: Spolufinancovanie a predfinancovanie projektu v rámi Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 cez PPA v zmysle ZoNFP č.TN00435: os č. 3, opatrenie č. 3.4.2 obnova a rozvoj obcí, kód opatrenia: 322, kód projektu: 342TN0900435, názov projektu: Obnova miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov, miesto realizácie projektu: Horný Lieskov, okres Považská Bystrica.

Doplnenie účelu úveru: Úhrada záväzku po lehote splatnosti
voči firme OPEN DOOR International, s.r.o. v súvislosti s realizáciou Projektu.

Banka bude klientovi preplácať faktúry vrátane DPH. Maximálny objem čerpania za účelom
spolufinancovania bude 31 835 €

Detaily897 KB free access

Zmluva - Chudovský a.s. - aktualizácia.pdf


Stiahnuté 213x, Pridané: 2011-03-01 23:00:00


Zmluva týkajúca sa odvozu komunálneho odpadu z našej obce.

Detaily