Zmluvy


110 KB Md5: a28021af3882195c608344dbdccb9d8d free access

Zámenná zmluva - parkovacia plocha - cintorín.zip


Stiahnuté 6x, Pridané: 2019-11-11 17:15:49


Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Lieskov uznesením č.4 B.4./2019 zo dňa 06.11.2019 schválilo uzatvorenie Zámennej zmluvy medzi Obcou Horný Lieskov (ako zamieňajúcim A) a Miroslavom Koštialom a manželkou Oľgou Koštialovou (ako zamieňajúcim B a C), ktorej predmetom je vzájomná zámena pozemkov zameraných Geometrickým plánom č.59/2019 geodeta Eduarda Šveca autorizačne overeným Ing. Petrom Liškom a úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom Ing. Miroslavom Masárom pod číslom G1-769/2019: KN C parc. č.15/3 – ostatná plocha o výmere 15m2 (diel č.2 GP o výmere 15m2 z pozemku KN C parc. č.15/2 – ostatná plocha o výmere 2963m2, LV č.1 vo vlastníctve Obce Horný Lieskov – zamieňajúci A), KN C parc. č. 16/3 – záhrada o výmere 40m2 (diel č.1 GP o výmere 40m2 z pozemku KN E parc. č.16/1 – záhrada o výmere 429m2, LV č. 626 vo podielovom spoluvlastníctve p. Miroslava Koštiala a manželky Oľgy Koštialovej – zamieňajúci B a C), bez ďalšej finančnej náhrady.
Dôvodom na uzatvorenie Zámennej zmluvy je skutočnosť, že predmetný pozemok registra KN-C parcelné číslo 16/3, záhrada o výmere 40m2, ktorý má Obec Horný Lieskov Zámennou zmluvou záujem získať do svojho vlastníctva, bude obec v budúcnosti využívať ako parkovaciu plochu v areály miestneho cintorína. V blízkej dobe má Obec Horný Lieskov záujem realizovať projekt oplotenia miestneho cintorína, kedy by zároveň chcela túto uvažovanú parkovaciu plochu v rámci oplotenia zahrnúť do oploteného areálu miestneho cintorína. Zároveň pozemok KN-C 15/3 – ostatná plocha o výmere 15m2, ktorý ma obec vo svojom vlastníctve a ktorého sa Zámennou zmluvou zbavuje, je pre Obec Horný Lieskov nevyužiteľný, nakoľko sa nachádza v strmom svahu a teda ho nie je možné ani oplotiť.

Detaily100 KB Md5: 024c1229e41e5dbbb9de3b061ae22533 free access

Audit - účtovná závierka k 31.12.2018.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2019-09-27 19:46:54


Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky obce Horný Lieskov zostavenej k 31.12.2018.

Detaily77 KB Md5: d9704b27a781115d11ea9dd1bdd74847 free access

Telekom - dodatok k zmluve.pdf


Stiahnuté 9x, Pridané: 2019-09-20 18:40:51


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb k telefónnej prípojke zriadenej na Obecnom úrade v Hornom Lieskov.

Detaily16 KB Md5: 5b21de2a5d5454add471784fad83e1e1 free access

Kúpna zmluva v2139/2019 - dod.č.1.pdf


Stiahnuté 48x, Pridané: 2019-08-12 17:02:23


Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve V-2139/2019 zo dňa 03.07.2019 za účelom opravy parcelného čísla pôvodného pozemku, ktorý bol chybne uvedený v zmluve. Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy zostávajú nezmenené.

Detaily77 KB Md5: 2cfbe479432ddb638eb10d7b3ec5a2f3 free access

Zmluva - dotácia DHZ - súťaž 2019.pdf


Stiahnuté 14x, Pridané: 2019-07-19 18:23:46


Zmluva o poskytnutí dotácie z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorej účelom je poskytnutie dotácie vo výške 600,00€ na výdavky spojené s uskutočnením akcie „Hasičská súťaž o putovný pohár DHZ Horný Lieskov – III. ročník“, ktorá sa bude konať dňa 18.08.2019.

Detaily2 MB Md5: a634e270e50f89cc4d52b576397d4491 free access

Darovacia zmluva - pozemky niva (3).pdf


Stiahnuté 27x, Pridané: 2019-07-15 17:22:24


Predmetom tejto darovacej zmluvy zo dňa 13.06.2019 je bezodplatný prevod vlastníckeho práva v podiele 1/1 k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Horný Lieskov. Dôvodom na uzatvorenie darovacej zmluvy je skutočnosť, že predmetné pozemky budú využívané ako súčasť navrhovanej prístupovej cesty k plánovaným rodinným domom v lokalite Sedlište-Niva. Uzatvorenie Darovacej zmluvy bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Horný Lieskov č.2 B.5./2019 zo dňa 05.06.2019.

Detaily243 KB Md5: f6279ccbfb010ac7d5910184816a69f0 free access

Darovacia zmluva - pozemky niva (2).pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2019-07-11 17:19:06


Predmetom tejto darovacej zmluvy zo dňa 11.07.2019 je bezodplatný prevod vlastníckeho práva v podiele 1/1 k nehnuteľnosti v katastrálnom území Horný Lieskov. Dôvodom na uzatvorenie darovacej zmluvy je skutočnosť, že predmetný pozemok bude využívaný ako súčasť navrhovanej prístupovej cesty k plánovaným rodinným domom v lokalite Sedlište-Niva. Uzatvorenie Darovacej zmluvy bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Horný Lieskov č. 2 B.6./2019 zo dňa 05.06.2019.

Detaily222 KB Md5: 96f3691abc6afc20341dccb41b542a16 free access

Darovacia zmluva - pozemky niva (1).pdf


Stiahnuté 19x, Pridané: 2019-07-03 17:16:00


Predmetom tejto Kúpnej zmluvy zo dňa 03.07.2019 je odplatný prevod vlastníckeho práva v podiele 1/1 k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Horný Lieskov. Výška kúpnej ceny je symbolické 1,00 EUR za predávané nehnuteľnosti. Dôvodom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je skutočnosť, že predmetné pozemky budú využívané ako súčasť navrhovanej prístupovej cesty k plánovaným rodinným domom v lokalite Sedlište-Niva. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Horný Lieskov č.2 B.7./2019 zo dňa 05.06.2019.

Detaily120 KB Md5: dc258bd93461a90ee438812f06fbb6ff free access

Hromadná licenčná zmluva SOZA - Memoriál 2019.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2019-06-05 17:53:33


Hromadná licenčná zmluva SOZA č.VP/19/05772/001 o použití hudobných autorských diel ich verejným vykonávaním a verejným prenosom uzatvorená medzi Organizáciou kolektívnej správy práv SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam a obcou Horný Lieskov. Zmluva sa týka podujatia Memoriál Jozefa Baroša, ktoré sa konalo 19. mája 2019.

Detaily244 KB Md5: 9118ab3bff34c5cfe323cbcd2251c814 free access

AVIA - poistá zmluva.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2019-05-15 17:30:08


Poistná zmluva – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, na hasičské vozidlo AVIA A 31.1 K, ktoré Obec Horný Lieskov získala na základe Darovacej zmluvy č.ZBŽ7-83-009/2018, ktorou darca (Ministerstvo vnútra SR) previedol na obdarovaného (Obec Horný Lieskov) hasičské vozidlo AVIA A 31.1 K, ktoré bude používané na plnenie úloh hasičskej jednotky.
AVIA darovaciu zmluvu nájdete na: zobraziť.

Detaily145 KB Md5: e0b5cecb29b1b3556f927accfaa4635e free access

Zmluva o dielo č. 2/ZoD/2019/0 - IMAO electric.pdf


Stiahnuté 35x, Pridané: 2019-05-03 20:33:51


Zmluva o dielo č. 2/ZoD/2019/0 uzatvorenej medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou IMAO electric, s.r.o., ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác spojených s „Výstavbou hasičskej zbrojnice v obci Horný Lieskov – II. etapa“ v rozsahu zadávacích podkladov pri použitom postupe verejného obstarávania.

Detaily87 KB Md5: c3fbdd0f377100d5c7b7c8332821c82e free access

Zmluva č.39421 - dotácia z DPO SR.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2019-04-29 19:31:21


Zmluva č.39 421 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3000,00€ na rok 2019 pre Dobrovoľný hasičský zbor Horný Lieskov na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

Detaily209 KB Md5: 9a70cc9a9d1a943eb1506ab7f8e3cb65 free access

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002846 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 31x, Pridané: 2019-04-26 17:28:35


Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002846, kde sa príloha č.1.1 zmluvy „Špecifikácia dotácie“ nahrádza novou prílohou č. 1.1 zmluvy „Špecifikácia dotácie č. 1“. Touto prílohou je rozpočet víťazného uchádzača, spoločnosti IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, ktorý bol vyhodnotený verejným obstarávaním ako najvýhodnejší uchádzač pre pokračovanie v stavbe „Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Horný Lieskov – II. etapa“.

Detaily36 KB Md5: a24b3b3b7f49675efee90a892275420d free access

Darovacia zmluva - príst. cesta LAZ.pdf


Stiahnuté 60x, Pridané: 2019-04-24 17:43:10


Darovacia zmluva - darujúci prevedú na Obec Horný Lieskov ako obdarovaného novovzniknutý pozemok parc. č. KN-C 158/10, k. ú. Horný Lieskov (trvalý trávny porast o výmere 855 m2). Pozemok bude využívaný ako súčasť plánovanej prístupovej cesty k rodinným domom v lokalite „LAZ“.

Detaily36 KB Md5: 021571237c8abcec1220b352748bf099 free access

Zmluva o účte municipálneho úveru.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2019-04-11 21:52:40


Zmluva o účte Municipálneho úveru – Univerzál sa týka zmluvy o úvere 15/003/19 – Municipálny úver - Univerzál. Na tento účet budú poskytnuté finančné prostriedky v objeme 25000,00€, ktoré budú jednak použité na vyplatenie zakúpeného pozemku pri budove bývalej obecnej školy a tiež v prípade potreby budú používané na spolufinancovanie jednotlivých projektov, ktoré obec realizuje, resp. ktoré v prípade schválenia bude realizovať. Tieto finančné prostriedky budú pri ich čerpaní presúvané na bežný účet a z bežného účtu obce Horný Lieskov budú následne hradené už spomínané výdavky, čiže všetky finančné prostriedky čerpané z tohto úverového účtu budú účelovo vynakladané po predchádzajúcom schválení Obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov.

Detaily3 MB Md5: 0da9c5d507c3424b29729f7597222b1b free access

Zmluva o termínovanom úvere č.15-002-19.pdf


Stiahnuté 19x, Pridané: 2019-04-11 18:49:30


Zmluva o termínovanom úvere, ktorý obec Horný Lieskov prijala uznesením Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov č.1 B.8./2019 zo dňa 06.03.2019 za účelom spolufinancovania výstavby viacúčelového ihriska pri amfiteátri „pod Smriečím“. Na uvedený projekt nám bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR vo výške 38000,00€, celková cena za realizáciu ihriska 57352,60€. Realizátorom stavby je na základe vykonaného verejného obstarávania spoločnosť Benet Sport, s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča. Úver vo výške 19000,00€ na zabezpečenie spolufinancovania tohto projektu bude obec Horný Lieskov splácať po dobu 7 rokov, pričom výška mesačnej splátky bude 243,00€

Detaily3 MB Md5: e72161600184838cb0c660b726af7049 free access

Zmluva - municipálny úver č.15/003/19 .pdf


Stiahnuté 23x, Pridané: 2019-04-11 18:45:22


Zmluva o úvere č.15/003/19 – Municipálny úver - Univerzál, ktorý bol prijatý uznesením Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov č.1 B.4./2019 zo dňa 06.03.2019 za účelom zakúpenia pozemku pri budove bývalej obecnej školy (na zakúpenie pozemku bude vynaložená z úveru suma 13075,00€), ďalej na spolufinancovanie výstavby detského ihriska v amfiteátri „pod Smriečím“ (dotácia bola schválená vo výške 13500,00€, vysúťažená suma za realizáciu detského ihriska vo výške 18795,37€ s DPH, výška sumy čerpanej z úveru bude teda 5295,37€), spolufinancovanie výstavby hasičskej zbrojnice – II. kolo (schválená dotácia v II. kole bola vo výške 30 000,00€, vysúťažená suma za pokračovanie vo výstavbe hasičskej zbrojnice bola vo výške 32198,46€ s DPH, výška sumy čerpanej z úveru bude teda 2198,46€), spolufinancovanie projektu „Vytvorenie bezplatných wifi sietí v obci Horný Lieskov“, kde bola schválená výška NFP 10924,96€, výška spolufinancovania a teda výška sumy čerpanej z úveru bude 575,00 €. Nakoľko sa jedná o kontokorentný úver, bude čerpaný podľa potreby a splatený musí byť do 10 rokov. Predschválená výška úveru je vyššia pre prípad spolufinancovania ďalších projektov, na ktorých vyhodnotenie obec Horný Lieskov stále čaká (rekonštrukcia amfiteátra, kamerový systém, vonkajšia obnova kultúrneho domu, rozšírenie detského ihriska pri MŠ, komunálna technika – traktor s vlečkou a čelným nakladačom, atď.)

Detaily630 KB Md5: 35df5584195f5874d2eed5ddce4d5bc2 free access

Kúpna zmluva - pozemok vedľa bývalej obecnej školy.pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2019-03-30 19:30:34


Predmetom zmluvy je kúpa pozemkov vedľa bývalej obecnej školy od doterajších majiteľov pozemkov. Pozemky parc. č.KN-C 24/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 468 m2 a parc. č.24/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2 kupuje Obec Horný Lieskov do svojho vlastníctva za cenu 25 EUR/m2, čo predstavuje kúpnu cenu vo výške 13075,00€. Kúpa pozemku bude financovaná z poskytnutého úveru, ktorý bude obec Horný Lieskov splácať po dobu 7 rokov. Na uvedenom pozemku má Obec Horný Lieskov záujem vybudovať parkovacie miesta, detské ihrisko a tržnicu. Po zapísaní pozemku na list vlastníctva Obce Horný Lieskov a vyhlásení výzvy bude na uvedený zámer spracovaná projektová dokumentácia a podaná žiadosť o získanie dotácie alebo nenávratného finančného príspevku na realizáciu tohto projektu.

Detaily55 KB Md5: b6ef719e50a4ed3ba9d351a606e19cec free access

Zmluva - Megawaste - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 40x, Pridané: 2019-03-21 19:00:50


Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb, ktorou sa upravuje – zvyšuje cena za poskytnutie služieb v súvislosti so zneškodnením a uložením odpadu.

Detaily745 KB Md5: 99de9a88b5be6b9db590bb5d6d66346b free access

Zmluva o dielo - výstavba viacúčelového ihriska.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2019-03-20 18:00:11


Zmluva o dielo č.1/2019 uzatvorenú s víťazným uchádzačom na projekt „Výstavba viacúčelového ihriska“, kde predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať stavebné práce a dodávku materiálu na uvedený projekt. Cena za dielo je 57352,60€ s DPH.

Detaily103 KB Md5: 60d8670ce452ce10289ed7bd0f0726a5 free access

Zmluva o dielo - rozvoj športu - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 38x, Pridané: 2019-03-20 16:00:38


Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018, v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba viacúčelového ihriska“ v obci Horný Lieskov. Týmto dodatkom sa menia – predlžujú termíny na použitie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie. Taktiež sa zmluvné strany dohodli, že príloha č.1 zmluvy – štruktúrovaná, rozpočet projektu žiadosti sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.

Detaily2 MB Md5: fdc27cb42aa195b75505f30032db487a free access

Zmluva o poskytnutí NFP - realizácia aktivít projektu.pdf


Stiahnuté 30x, Pridané: 2019-02-22 16:16:13


Zmluva o NFP pre projekt „Vytvorenie bezplatných wifi sietí v obci Horný Lieskov“. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. Názov projektu: „Vytvorenie bezplatných wifi sietí v obci Horný Lieskov“.

Detaily2 MB Md5: cf47adef1fd6f2365a139981d9020b58 free access

Zmluvu o poskytnutí služby - detské ihrisko.pdf


Stiahnuté 42x, Pridané: 2019-02-18 17:48:48


Zmluva o poskytnutí služby v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa spolupracovať s klientom a poskytovať mu služby a iné plnenia smerujúce k získaniu dotácie na projekt: „Detské ihrisko pri MŠ Horný Lieskov“ z programu Podpory rozvoja športu na rok 2019, vyhlásenej Úradom vlády SR. V rámci uvedeného projektu môže obec získať dotáciu vo výške 8000 – 12000€, ktorá by bola použitá na rozšírenie detského ihriska pri Materskej škole v Hornom Lieskove (doplnenie ihriska o nové hracie prvky). Odmena za poskytnutie služby je oprávnená len v prípade odporučenia našej žiadosti na ďalší schvaľovací proces (súčasťou služby je aj vykonanie verejného obstarávania na tento projekt a odovzdanie kompletnej dokumentácie z VO klientovi).

Detaily477 KB Md5: aa4ef912bad18d8cad65ff3f6d6a6889 free access

Zmluva o grantovom účte - WIFI v obci.pdf


Stiahnuté 47x, Pridané: 2019-01-29 19:52:37


Zmluva o grantovom účte, ktorý bol založený v súvislosti so schválenou žiadosťou o NFP na projekt „Vytvorenie bezplatných Wifi sietí v obci Horný Lieskov“, kde bol obci Horný Lieskov rozhodnutím schválený NFP v sume 10924,98€. Na tomto účte budú prebiehať všetky finančné operácie týkajúce sa realizácie tohto projektu.

Detaily1 MB Md5: a1173f5b7981c6bb22528f36c7ef4cf3 free access

Zmluva s Natur-Pack a.s - dodatok č.2.pdf


Stiahnuté 23x, Pridané: 2019-01-07 20:12:55


Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27.06.2016, uzatvorenej so spoločnosťou Natur–Pack, a.s.. Predmetom dodatku k zmluve sú predovšetkým nové legislatívne zmeny, ktoré vyplynuli z poslednej novely zákona o odpadoch, ako aj niektoré doplňujúce ustanovenia, týkajúce sa napríklad farebného rozlíšenia zberných nádob a možných spôsobov zberu triedených zložiek odpadu v obci.

Detaily7 MB Md5: ea071b16304cca9fc30841ec760ca7ce free access

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy.pdf


Stiahnuté 92x, Pridané: 2018-12-27 17:24:43


Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy, ktorá bude slúžiť k zabezpečeniu prefinancovania projektu „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – Časť - Sedlište-Niva“. Na na realizáciu tohto projektu bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 89579,41€.

Detaily95 KB Md5: d4f3b63cb9046f8390b1b72ef9e37b6b free access

Darovacia zmluva - AVIA.pdf


Stiahnuté 30x, Pridané: 2018-12-19 17:59:39


Darovacia zmluva č.ZBŽ7-83-009/2018, ktorou darca (Ministerstvo vnútra SR) previedol na obdarovaného (Obec Horný Lieskov) hasičské vozidlo AVIA A 31 DA, ktoré bude používané na plnenie úloh hasičskej jednotky.

Detaily12 KB Md5: ce8d9630f2b9e5e4cf5b2bbb765394e6 free access

Dodatok k zmluve o dielo - miestne komunikácie.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2018-12-03 17:35:54


Dodatok k Zmluve o dielo č. VS081220152. Predmetom zmluvy o dielo bol záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa dokument – Štúdiu uskutočniteľnosti v rámci projektu „Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov“. Týmto dodatkom sa Zmluva o dielo č. VS081220152 dopĺňa o záväzok Zhotoviteľa/Objednávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami podľa predmetu Zmluvy.

Detaily1013 KB Md5: b75d7d7cc27efdaf2c7425933171208f free access

Zmluva o dielo - výmena vchodových dverí a okien na OcÚ.pdf


Stiahnuté 78x, Pridané: 2018-11-16 21:06:22


Zluva o dielo, kde predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa – spoločnosti IPstudio vykonať predmet zákazky: „Výmena vchodových dverí a okien – OcÚ Horný Lieskov“.

Detaily2 MB Md5: 10e2715ad23996ee57db2cbda6ec2a37 free access

Zmluva - dotácia na výstavbu hasičskej zbrojnice - 2. kolo.pdf


Stiahnuté 123x, Pridané: 2018-11-13 20:52:49


Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt: „Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Horný Lieskov – II. etapa“, kde sme v druhom kole výzvy získali opäť dotáciu na postupné dokončovanie tejto budovy a to vo výške 30.000EUR.

Detaily1 MB Md5: 99743896e2dd113acbd004c7c0481c8d free access

Zmluva o dodávke elektriny - hasičská zbrojnica.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2018-11-12 21:08:10


Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre odberné miesto – Hasičská zbrojnica.

Detaily381 KB Md5: 4eef90f68fd7b0d599ea0c380c01207d free access

Zmluva o dielo - rozšírenie vodovodu - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 95x, Pridané: 2018-11-08 20:49:54


Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.VS040120164 zo dňa 04.01.2016. Jedná sa o zmluvu k projektu „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť – Sedlište-Niva“, kde spoločnosť zabezpečujúca externý manažment k uvedenému projektu znižuje svoj nárok na odmenu z pôvodných 7,9% z oprávnených výdavkov na 3,95% z oprávnených výdavkov, teda o 50 % v porovnaní s pôvodnou zmluvou a dohodnutou odmenou.

Detaily2 MB Md5: fac41b1b17322a33adfcc3a3167c4a82 free access

Zmluva o výpožičke protipovodňového vozíka pre DHZ.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2018-10-18 20:55:54


Zmluva o výpožičke č.KRHZ-TN-255-066/2018 na protipovodňový vozík pre potreby DHZ Horný Lieskov.

Detaily1 MB Md5: 3abce214be436303fb4b43fe0f667071 free access

Zmluva o dielo - WIFI pre teba.pdf


Stiahnuté 121x, Pridané: 2018-10-15 20:45:51


Zmluva o dielo so spoločnosťou QM Slovakia, s.r.o., ktorej predmetom je záväzok tejto spoločnosti vykonať pre našu obec vyhotovenie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č.:OPII-2018/7/1-DOP – „Wifi pre Teba“. Cieľom tejto výzvy je zvýšenie dostupnosti rýchleho prístupu na internet na verejných priestranstvách.

Detaily1 MB Md5: 7096e40a3c6cb720d6f648a6ec47f428 free access

Zmluva o vykonaní auditu za rok 2017.pdf


Stiahnuté 59x, Pridané: 2018-09-04 20:39:49


Zluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017, ktorej cieľom je preverenie správnosti, kompletnosti a hodnovernosti zostavenia účtovnej závierky obce zostavenej k 31.12.2017 a ostatné služby podľa zmluvy.

Detaily20 MB Md5: 683c73ecfce75e8d0addbc44c79b04a8 free access

Zmluva o poskytnutí dotácie na viacúčelové ihrisko.pdf


Stiahnuté 162x, Pridané: 2018-08-22 20:44:00


Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu poskytovateľa s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, zameraných predovšetkým na deti a mládež v sume 38000EUR.

Detaily475 KB Md5: 37351b02a24986091aec473eec3668f6 free access

Zmluva o municipálnom úvere - Obnova miestnych komunikácií.pdf


Stiahnuté 69x, Pridané: 2018-08-07 21:15:20


Zmluva o municipálnom úvere – Eurofondy (A) č.15/006/18, ktorá bola uzatvorená za účelom predfinancovania nenávratného finančného príspevku pri projekte „Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov“. Výška poskytnutého úveru za účelom predfinancovania spomínaného projektu je vo výške 96750,38€, teda vo výške schváleného nenávratného finančného príspevku na tento projekt.

Detaily1 MB Md5: 4a10a06cb96ab94695669de8096354d2 free access

Zmluva - Rozšírenie vodovodu - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 66x, Pridané: 2018-07-24 20:38:47


Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP na projekt rozšírenia vodovodu. Dodatok bol vypracovaný na základe našej žiadosti o zmenu spôsobu financovania projektu z pôvodnej zálohovej platby na spôsob financovania – refundácia. Pri projekte sme tiež žiadali o zmenu účtov, aby projekt mal svoj samostatný účet. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 072TN130079 patrí k projektu „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť – Sedlište-Niva“.

Detaily1 MB Md5: b3aef9e5896b17e2ebe898ea7de7f3c5 free access

Zmluva - Obnova ciest - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 99x, Pridané: 2018-07-24 20:34:53


Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP na projekt obnovy ciest. Dodatok bol vypracovaný na základe našej žiadosti o zmenu spôsobu financovania projektu z pôvodnej zálohovej platby na spôsob financovania – refundácia. Pri projekte sme tiež žiadali o zmenu účtov, aby projekt mal svoj samostatný účet. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 072TN130042 patrí k projektu „Obnovy krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov“.

Detaily7 MB Md5: 11ba3b0b269dd8a9c1c888a15181f630 free access

Zmluva o dielo - výstavba hasičskej zbrojnice.pdf


Stiahnuté 109x, Pridané: 2018-07-18 20:25:15


Zmluvy o dielo č. 298/2018 uzatvorenej medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou IMAO electric, s. r. o., ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác spojených s „Výstavbou hasičskej zbrojnice v obci Horný Lieskov“ v rozsahu zadávacích podkladov pri použitom postupe verejného obstarávania.

Detaily19 MB Md5: fb1abafc7d9f8723231277df660d97b8 free access

Zmluva - dotácia na výstavbu hasičskej zbrojnice.pdf


Stiahnuté 60x, Pridané: 2018-07-18 20:01:06


Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR na projekt: „Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Horný Lieskov“.

Detaily2 MB Md5: 31c0a7267a1461a952b478110854359e free access

ČSOB - poistná zmluva - Biznis plus.pdf


Stiahnuté 99x, Pridané: 2018-07-11 20:32:43


Poistná zmluvu Biznis Plus k poisteniu majetku obce a zodpovednosti za škodu. V rámci zmluvy sú poistené budovy v majetku obce, verejné osvetlenie, autobusové zastávky, vodovod, miestne komunikácie a vybavenie budov. Majetok je poistený proti živelným udalostiam, odcudzeniu a vandalizmu. Ročná suma poistného za všetky druhy poistenia na všetok majetok obce je 516,78EUR.

Detaily3 MB Md5: 1268c325124df929b43912a1632e795e free access

Zmluva o dodávke plynu - kulturny dom.pdf


Stiahnuté 54x, Pridané: 2018-07-09 20:02:48


Zmluvu o združenej dodávke plynu – opravenú spolu s dodatkom pre odberné miesto – kultúrny dom. V predchádzajúcej zmluve, týkajúcej sa kultúrneho domu bolo chybne uvedené číslo odberného miesta, posielam teda opravené spolu s dodatkom. K zmene dodávateľa zemného plynu aj z tohto dôvodu pri kultúrnom dome dôjde až od 01. 08. 2018. Pri predchádzajúcich odberných miestach – obecný úrad a materská škola, došlo k zmene dodávateľa zemného plynu od 01.07.2018.

Detaily4 MB Md5: 8f8a52f8b2b2a98a5e173f6fbdc95695 free access

Zmluva o poskytnutí dotácie z TSK na hasičskú súťaž.pdf


Stiahnuté 94x, Pridané: 2018-06-19 19:58:51


Zmluva o poskytnutí dotácie z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorej účelom je poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením akcie „Hasičská súťaž o putovný pohár DHZ Horný Lieskov – II. ročník“, ktorá sa bude konať dňa 19.08. 2018.

Detaily2 MB Md5: dab49b63789fbd08fd5b0ed4e98f60d9 free access

Zmluva o dodávke plynu - innogy Slovensko s.r.o..pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2018-05-25 19:52:01


Zmluva o združenej dodávke plynu, ktorá bola uzatvorená medzi Obcou Horný Lieskov a spoločnosťou innogy Slovensko s.r.o., ako novým dodávateľom plynu pre všetky odberné miesta Obce Horný Lieskov (obecný úrad, materská škola, kultúrny dom). K zmene dodávateľa plynu došlo z dôvodu výhodnejšej cenovej ponuky ponúknutej spoločnosťou innogy Slovensko s.r.o. oproti doterajšiemu dodávateľovi zemného plynu. Dodatkom k zmluve o združenej dodávke plynu sa tiež upravila – predĺžila sa doba viazanosti zmluvy na tri roky, čím bola Obci Horný Lieskov poskytnutá dodatočná zľava vo výške 3% zo sadzby za 1kWh.

Detaily688 KB Md5: f1d61bc631cac072bade45f0cd63a721 free access

Zmluva o grantovom účte - vodovod.pdf


Stiahnuté 85x, Pridané: 2018-05-24 23:55:44


Zmluva o grantovom účte, ktorá bola založená v súvislosti s realizáciou a financovaním projektu: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov, časť – Sedlište-Niva.

Detaily107 KB Md5: 990d763906752fd979d8d8b79e482024 free access

Zmluva o grantovom účte - miestne komunikácie.pdf


Stiahnuté 127x, Pridané: 2018-05-24 23:55:25


Zmluva o grantovom účte, ktorý bol založený v súvislosti s realizáciou a financovaním projektu: Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov.

Detaily699 KB Md5: 44e713cd273cd29e68bd76dbbd511a7e free access

Darovacia zmluva - RAVEN a.s..pdf


Stiahnuté 98x, Pridané: 2018-05-24 20:41:16


Darovacia zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou RAVEN a.s. a Obcou Horný Lieskov, ktorej predmetom je darovanie tovaru – železného roxoru (presná špecifikácia je obsiahnutá v priloženej tabuľke), v celkovej hodnote 2000,00 EUR, ktorý bude použitý na výstavbu „Hasičskej zbrojnice v Obci Horný Lieskov“.

Detaily1 MB Md5: bed9255260fe87a467f06a35dfa49335 free access

Rámcová zmluva - PAPERA s.r.o..pdf


Stiahnuté 75x, Pridané: 2018-05-21 19:40:35


Rámcová kúpna zmluva so spoločnosťou PAPERA s.r.o., ktorej účelom je určenie pravidiel platných pre dodávky tovaru (kancelárskych potrieb).

Detaily1 MB Md5: aeacdbc866b70cb7cdc614f7f8efa289 free access

Zmluva s SSD a.s..pdf


Stiahnuté 60x, Pridané: 2018-05-16 19:38:24


Zluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete. Ide o novú zmluvu na NN prípojku do kultúrneho domu, kde sme žiadali o zníženie maximálnej rezervovanej kapacity z existujúcich 3x80 A na požadovaných a odsúhlasených 3x25 A, za účelom zníženia nákladov za el. energiu na tomto odbernom mieste, keďže existujúca kapacita 3x80 A už nie je v súčasnosti potrebná (v minulosti bola potrebná, nakoľko kultúrny dom bol vykurovaný elektrickými ohrievačmi).

Detaily1 MB Md5: 02b4f4a51aa099bf3fcfdc064927b411 free access

Zmluva o poskytnutí dotácie z DPO-SR.pdf


Stiahnuté 72x, Pridané: 2018-04-11 21:58:25


Zluvu č.38185 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3000€ pre Dobrovoľný hasičský zbor Horný Lieskov na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

Detaily74 KB Md5: dbe229ee5397ffc90461ddee1a10488e free access

Zmluva - odpady 200101 - papier a lepenka.pdf


Stiahnuté 25x, Pridané: 2018-03-27 19:01:10


Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu na území našej obce, konkrétne sa jedná o odpad s kódom 200101 – papier a lepenka.

Detaily12 MB Md5: 97e734e5413b28856cc638207507c50e free access

Zmluva o poskytnutí NFP - obnova miestnych komunikácii.pdf


Stiahnuté 96x, Pridané: 2018-03-26 20:22:51


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130042 uzatvorenú s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pre projekt „Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov“.

Detaily2 MB Md5: 6f31b3171b1e31c9d3755f246a5c1c39 free access

Zmluva o poskytnuti NFP - rozšírenie vodovodu.pdf


Stiahnuté 80x, Pridané: 2018-03-26 20:04:48


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130079 uzatvorenú s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pre projekt „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť – Sedlište-Niva“.

Detaily514 KB Md5: 398d9793df20d9649930d611180e6a53 free access

Zmluva - dodávka a odber železného odpadu.pdf


Stiahnuté 71x, Pridané: 2018-02-28 19:04:16


Zmluva na dodávku a odber Fe odpadu, ktorá je uzatvorená so spoločnosťou Marián Vachalík – výkup druhotných surovín.

Detaily1 MB Md5: e5486e1f72fa4b513d3423bba7efb5b0 free access

Natur-pack - dodatok č.1 k zmluve.pdf


Stiahnuté 66x, Pridané: 2018-02-27 19:34:24


Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27.06.2016.

Detaily1 MB Md5: ef24b2184aef43beb30fbd7e4ce9641f free access

Zmluva č.925-2017 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 49x, Pridané: 2018-02-14 20:47:44


Dodatok č.1/2018 k Zmluve č.925/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR, ktorým sa predlžuje termín na použitie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 30.04.2018 (pôvodný termín bol do 28.02.2018). Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nedotknuté.

Detaily1 MB Md5: ba21f4fadd38eed1dbba9bf34a3a1d97 free access

Telekom - dodatok zmluvy.pdf


Stiahnuté 83x, Pridané: 2018-02-14 20:25:44


Telekom - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík zvýhodnených služieb k pevným linkám na obecnom úrade a v materskej škole.

Detaily2 MB Md5: 38ce80d359e8f6fac19c15a02b3748b5 free access

Nájomná zmluva na poľnohosp. pôdu.pdf


Stiahnuté 235x, Pridané: 2017-12-18 20:31:06


Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu, ktorá bola uzatvorená na obdobie 5 rokov (od 01.01.2018 do 31.12.2022) so spoločnosťou MILK s.r.o.. Spoločnosť MILK s.r.o. sa stala víťazným uchádzačom v obchodno verejnej súťaži č.1/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa ustanovení zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Horný Lieskov.

Detaily3 MB Md5: d5cedceef48db3699b51d34f21afc340 free access

Zmluva - Technické služby v obci Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 94x, Pridané: 2017-12-07 20:29:08


Zmluva, ktorá bola uzatvorená so spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., ako víťazným uchádzačom v rámci verejného obstarávaniu na zákazku: „Technické služby v obci Horný Lieskov.“ Ide o vývoz komunálneho odpadu (tzv. KUKA nádoby a označené vrecia, o ktorých vyhotovení informuje objednávateľ poskytovateľa) a jeho uloženie, vývoz drobných stavebných odpadov, vývoz a spracovanie BRO, vývoz veľkokapacitných kontajnerov a ich zhodnocovanie poskytovateľom pre objednávateľa – obec Horný Lieskov.

Detaily3 MB Md5: 051f49c00727e90a3a86b0530b07f16e free access

Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu.pdf


Stiahnuté 89x, Pridané: 2017-12-04 20:06:26


Zmluva o dielo č.575/2017 zo dňa 04.12.2017, ktorej predmetom je záväzok spoločnosti Kompletstav s.r.o. za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykonať pre Obec Horný Lieskov „Rekonštrukciu kultúrneho domu“ (súpisné číslo 92 na pozemku parc. č.KN-C 43/2 v zmysle oceneného, spracovaného a schváleného výkazu výmer). Dodávateľ stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ bol určený na základe Výzvy na predkladanie ponúk podľa ust. §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 31.10.2017.

Detaily240 KB Md5: 78847162d4c74866f0825b858d50175d free access

Zmluva - Zimná údržba - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 73x, Pridané: 2017-11-30 20:18:37


Dodatok č.1 k zmluve o dielo - zimná údržba zo dňa 30.11.2015. Dodatkom k zmluve do predmetu zmluvy zahŕňa okrem odhŕňania snehu aj posyp na miestnych komunikáciách v obci a tiež plnenie zásobníka na posyp. S tým súvisí navýšenie ceny za zimnú údržbu miestnych komunikácií (teda okrem odhŕňania aj posyp a plnenie zásobníka na posyp) z pôvodných 20 &euro/hod. na 24 &euro/hod..

Detaily1 MB Md5: 1d3794c16f40a8112c6cb45158ad2a3a free access

Dohoda o ukončení kontokor. úveru + Zmluva o term. úvere.pdf


Stiahnuté 67x, Pridané: 2017-11-29 19:57:24


Dohoda o skončení zmluvy o kontokorentnom úvere č.15/002/14 spolu so zmluvou o termínovanom úvere č.15/003/17. Doba splatnosti je 3 roky a mesačná výška splátky je 286,43€

Detaily1 MB Md5: 5ca2575badeb1958b9974a3c5763e236 free access

Zmluva o zbere kuchynského odpadu.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2017-11-01 19:55:07


Zmluva o zbere vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 – písmeno 'p'/ kuchynský odpad, ktorej predmetom je zabezpečenie odvozu zberných nádob s kuchynským odpadom zo Školskej jedálne pri Materskej škole v Hornom Lieskov, ktorý bude zabezpečovať spoločnosť Megawaste Slovakia s.r.o.

Detaily2 MB Md5: 60e7039becd8e24e7d71c579d8d3abf7 free access

Zmluva o dodávke vody - plánovaná hasičská zbrojnica.pdf


Stiahnuté 62x, Pridané: 2017-10-25 20:58:30


Zmluva o dodávke pitnej vody na obecný pozemok (Jankovičová), kde je plánovaná výstavba hasičskej zbrojnice.

Detaily2 MB Md5: 09aeed865ff65f34946e65b290c412f8 free access

Zmluva o dodávke vody - kultúrny dom.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2017-10-25 20:57:21


Zmluva o dodávke pitnej vody k vodovodným prípojkám do kultúrneho domu.

Detaily2 MB Md5: 24bd9a963c534c28a98fcfd03161625c free access

Zmluva - Vypracovanie projektu - amfiteáter.pdf


Stiahnuté 124x, Pridané: 2017-10-24 22:52:17


Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre nasledovný projekt: Amfiteáter Horný Lieskov – obnova jestvujúcich objektov – prípravná a projektová dokumentácia, Amfiteáter Horný Lieskov – výstavba nových objektov – prípravná a projektová dokumentácia.
Objednávateľom je Obec Horný Lieskov, zhotoviteľom diela je Z-PROJEKT s. r. o., Ing. Zuzana Jurigová, Moravská 4312, 020 01 Púchov. Zmluva o dielo č. 1/2017 bola uzatvorená na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa, zo dňa 23.10.2017, zákazky podľa § 117 zák. č.343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Detaily857 KB Md5: d6b28b41401fd978c2b870c3fc268a65 free access

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky.pdf


Stiahnuté 68x, Pridané: 2017-10-24 20:15:21


Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2016, ktorá je uzatvorená medzi obcou Horný Lieskov a Ing. Ľudovítom Vicianom, štatutárnym audítorom.

Detaily878 KB Md5: 11bb52a9788bd366b856b433c9a31f9c free access

Telekom - dodatok zmluvy.pdf


Stiahnuté 69x, Pridané: 2017-10-23 21:37:56


Telekom - dodatok zmluvy.

Detaily3 MB Md5: a57621a543646bf10b516cb221a7414a free access

Zmluva o poskytnutí dotácie - úrad vlády.pdf


Stiahnuté 101x, Pridané: 2017-10-20 20:14:27


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR, ktorej predmetom je záväzok Úradu vlády SR poskytnúť obci Horný Lieskov dotáciu v sume 10.000€, ktorá bude použitá na projekt rekonštrukcie kultúrneho domu v obci Horný Lieskov (prestavba pôvodných priestorov a vymurovanie nenosných priečok, vybudovanie sociálnych zariadení, skladu, nové rozvody elektriny, vody a kanalizácie).

Detaily833 KB Md5: 34cf6f28d0ab9ef8a4345470605ce89e free access

Dohody o ukončení zmlúv so spol. Chudovský, a.s..pdf


Stiahnuté 65x, Pridané: 2017-10-09 21:26:38


Dohoda o ukončení zmlúv so spoločnosťou Chudovský, a.s.. Dohody sa týkajú Zmluvy na vývoz komunálneho odpadu, Zmluvy o zbere vedľajších živočíšnych produktov a Zmluvy na zneškodnenie a uloženie odpadu.

Detaily334 KB Md5: 4c3885a37b6c675c99a39905b2be61bc free access

Darovacia zmluva - Baničová - Niva.pdf


Stiahnuté 128x, Pridané: 2017-10-04 20:51:58


Predmetom darovacej zmluvy je bezodplatný prevod pozemku parc. č.KN-C 642/40, k. ú. Horný Lieskov, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 48m2 od p. Baničovej na Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako súčasť plánovanej prístupovej cesty k rodinným domom v lokalite „Niva“.

Detaily2 MB Md5: b8768b3e2f55956e43d09ab9d4d6f2a8 free access

Zmluva - dodávka ovocia a zeleniny pre šk.rok 2017-2018.pdf


Stiahnuté 125x, Pridané: 2017-10-02 20:37:16


Zluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2017/2018, kde predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho (LUNYS, s.r.o.) dodávať ovocie, zeleninu a výrobky z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu „Školské ovocie“ pre školský rok 2017/2018.

Detaily1 MB Md5: 0afc621207687985fb502a8b91e64fb2 free access

Zmluva o poskytnutí dotácie - plavecký výcvik.pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2017-10-01 20:24:04


Zmluva č.1/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie vo výške 125€, ktorá bude poskytnutá Rodičovskému združeniu pri Základnej škole v Pružine a bude použitá na náklady spojené s realizáciou „Plaveckého výcviku žiakov 3.ročníka v školskom roku 2017/2018“ a ktorého sa zúčastní aj 5 žiakov z našej obce.

Detaily336 KB Md5: 63c84c73fd33675abca2e65fc19b78ac free access

Zmluva - separovaný zber - Megawaste s.r.o..pdf


Stiahnuté 76x, Pridané: 2017-09-11 21:33:25


Zmluva na poskytnutie služieb v systéme zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa podľa Zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (plasty, sklo, papier, kovy a tetrapaky), ktorá bola uzatvorená medzi Obcou Horný Lieskov a spoločnosťou Megawaste Slovakia s.r.o.

Detaily960 KB Md5: 863ee32b92343b97212d37967e34022f free access

Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie.pdf


Stiahnuté 73x, Pridané: 2017-09-05 22:32:36


Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie. Predmetom zmluvy je záväzok Continental film-u poskytnúť Obci Horný Lieskov ako prevádzkovateľovi verejného premietania oprávnenie k výkonu práva použiť vybrané audiovizuálne dielo formou verejnej projekcie a Obec Horný Lieskov sa zaväzuje uhradiť za to distribútorovi vopred dohodnuté požičovné.

Detaily864 KB Md5: d9946658adafce2607a7d61cbd5a452e free access

Mandátna zmluva - trávenie voľného času.pdf


Stiahnuté 68x, Pridané: 2017-08-31 21:29:11


Mandátna zmluvy pre projekt „Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry“. Projekt by bol realizovanýtorý by sa realizoval v amfiteátri „pod Smriečím“, resp. v jeho tesnej blízkosti. V rámci projektu by bol vybudovaný prístrešok s posedením a grilom, kuchynka so skladom, predajné stánky, detské ihrisko, rozšírený a vyasfaltovaný tanečný parket a vedľa areálu by boli postavené šatne, sociálne zariadenie + vybudovaná príjazdová cesta.

Detaily147 KB Md5: c8cec446d7bab77039ca097da265be1e free access

Dohoda o ukončení zmluvy - Chudovský, a.s..pdf


Stiahnuté 71x, Pridané: 2017-08-31 21:18:41


Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 29/2010 zo dňa 29.06.2010, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský, a.s. ako zhotoviteľom a obcou Horný Lieskov ako objednávateľom. Dôvodom je ukončenie vývozu separovaných zložiek odpadu spoločnosťou Chudovský, a.s.. Novým vývozcom separovaných zložiek odpadu (sklo, plasty, tetrapaky) bude spoločnosť Megawaste s.r.o.

Detaily1 MB Md5: 6a0d54d2ed39e59030ad1d76f5ece08d free access

Zmluva o spracovaní osobných údajov...pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2017-07-31 20:04:13


Zmluva úprav práv a povinností vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 pri poskytovaní aplikačnej podpory.
S touto zmluvou súvisí aj Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude pre obec Horný Lieskov spracovaný jednoduchý geografický informačný systém, založený na digitálnych mapových podkladoch - Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD-HornyLieskov-01.

Detaily4 MB Md5: ca5ab496fe5b7fb068d0c4c2c94d7460 free access

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD-HornyLieskov-01.pdf


Stiahnuté 54x, Pridané: 2017-07-31 20:00:44


Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude pre obec Horný Lieskov spracovaný jednoduchý geografický informačný systém, založený na digitálnych mapových podkladoch (bližšie informácie o tomto systéme sú prílohou č.1 tejto zmluvy). S touto zmluvou súvisí aj zmluva úprav práv a povinností vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 pri poskytovaní aplikačnej podpory - Zmluva o spracovaní osobných údajov...

Detaily1 MB Md5: b17fd3dda8ae1437d1b0286233dffe03 free access

Zmluva - BRO domáce kompostovanie.pdf


Stiahnuté 112x, Pridané: 2017-07-25 19:56:19


Zmluvy o združení finančných prostriedkov, uzatvorenej medzi Obcou Horný Lieskov a Združením obcí Strážovské vrchy, ktorého je Obec Horný Lieskov členom. Finančné prostriedky boli združené za účelom podania žiadosti o finančný príspevok na financovanie projektu „Predchádzanie BRO formou domáceho kompostovania“ zameraného na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. K spoluúčasti na projekte sa prihlásilo 14 obcí, ktoré sú zriaďovateľmi Združenia obcí Strážovské vrchy. V prípade schválenia finančného príspevku zo strany riadiaceho orgánu by bolo do Obce Horný Lieskov zakúpených 120ks kompostérov, ktoré by boli rozdelené do jednotlivých domácností v obci.

Detaily268 KB Md5: 44b70ab3a3efa382369957679f015dcd free access

Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.4.pdf


Stiahnuté 81x, Pridané: 2017-06-21 19:10:20


Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily2 MB Md5: f4edecdd325022fa16ef8d952862480a free access

Zmluva č. 37110 o poskytnutí dotácie DPO-SR.pdf


Stiahnuté 54x, Pridané: 2017-05-30 20:52:54


Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 3000€ pre Dobrovoľný požiarny zbor v Hornom Lieskove na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

Detaily4 MB Md5: 4760f5a696e2f9cd41411a70bc956a94 free access

Darovacia zmluva - RAVEN a.s..pdf


Stiahnuté 173x, Pridané: 2017-04-01 20:47:35


Darovacia zmluva so spoločnosťou Raven a.s. o poskytnutí materiálnej pomoci (materiál v hodnote 700,00 €) na rekonštrukciu zadnej miestnosti v bývalej obecnej škole, ktorá bude po rekonštrukcii dočasne slúžiť ako požiarna zbrojnica, keďže priestory hasičskej zbrojnice v kultúrnom dome sú obmedzené a budú využité na vybudovanie sociálnych zariadení pri kultúrnom dome. V tomto roku sa Obec Horný Lieskov zapojí tiež do projektu na výstavbu novej hasičskej zbrojnice. Súčasťou zmluvy je tiež zoznam poskytnutého tovaru – stavebného materiálu a dodací list. Ostatné potrebné materiály ako elektroinštalačný materiál, okná, dvere, obklady a pod. ako aj realizáciu prác spojených s rekonštrukciou si obec zabezpečí z vlastných zdrojov.

Detaily447 KB Md5: 485ae8a4c2318b9b663c8a99e78bf169 free access

Darovacia zmluva - KN-C 642/26 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 209x, Pridané: 2017-03-20 18:30:22


Dodatok č.1 k darovacej zmluve, ktorej predmetom je prejav vôle darcov z tejto zmluvy bezodplatne previesť – darovať pozemok parc. č.KN-C 642/26 o celkovej výmere 752 m2 (trvalé trávne porasty) na obdarovaného – Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako miestna komunikácia – príjazdová cesta k plánovaným rodinným domom.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Darovacia zmluva - KN-C 642/26.

Detaily268 KB Md5: eca8ec9c1a00438670c0399bc66bfaef free access

Darovacia zmluva - KN-C 642/26.pdf


Stiahnuté 78x, Pridané: 2017-01-19 21:58:44


Darovaciu zmluvu, ktorej predmetom je prejav vôle darcov z tejto zmluvy bezodplatne previesť – darovať pozemok parc. č.KN-C 642/26 o celkovej výmere 752 m2 (trvalé trávne porasty) na obdarovaného – Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako miestna komunikácia – príjazdová cesta k plánovaným rodinným domom.

K tejto zmluve sa viaže aj dodatok č.1: Darovacia zmluva - KN-C 642/26 - dodatok č.1.

Detaily940 KB Md5: c2c5915e817436934b77a8e7d32b0bc9 free access

Zmluva - Enviropol s.r.o. - služby v odpadovom hosp..pdf


Stiahnuté 61x, Pridané: 2016-12-31 15:35:11


Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorená so spoločnosťou Enviropol s.r.o., OZ, ktorá bude vykonávať vo vlastnom mene zber, prepravu a nakladanie s odpadom, vrátane elektroodpadu. Prílohou tejto zmluvy sú aj cenové podmienky zhodnotenia odpadov.

Detaily250 KB Md5: 243b007c3595e8b24b278ead52e92060 free access

Zmluva o nájme KD - Polovnícke združenie Roháč.pdf


Stiahnuté 55x, Pridané: 2016-12-31 14:40:34


Zmluvy o nájme nebytových priestorov, konkrétne priestorov Kultúrneho domu v Hornom Lieskov, ktorá je uzatvorená medzi Obcou Horný Lieskov (prenajímateľ) a Poľovníckym združením Roháč (nájomca). Zmluva je uzatvorená na obdobie 10 rokov. Nájomné je symbolických 1€/rok. Nájomca je na základe zmluvy oprávnený využívať predmet nájmu za účelom organizovania výborov a schôdzí poľovného združenia v počte 10 výborov a schôdzí za rok. Nájomca sa zároveň zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi jeden krát do roka divinové mäso pre potreby prenajímateľa (k organizácii podujatí, posedení a podobne).

Detaily488 KB Md5: 1823aca4724422533550059560ae6558 free access

Zmluva o poskytnuti auditorských služieb.pdf


Stiahnuté 66x, Pridané: 2016-11-23 22:23:22


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb so spoločnosťou UNICON Slovakia s.r.o., na základe ktorej spoločnosť zabezpečí pre odberateľa - Obec Horný Lieskov audit účtovnej závierky za rok 2015 podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykonaný v súlade so zákonom č.423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej republike. Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v súlade so Všeobecnými podmienkami poskytovania auditu účtovnej závierky, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

Detaily291 KB Md5: 4ed0163d59e4a894cfbcc0e76e78d74b free access

Zmluva o pripojení k IS Dátového centra - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2016-10-19 22:06:08


Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra miest a obcí č. ZLP-2016-0922. Dodatok určuje výšku príspevku obce na činnosť správcu IS DCOM na roky 2017 až 2019 vo výške 1€ na obyvateľa obce ročne.

Detaily435 KB Md5: 1cfd842d7e05d99bb464666404183ef2 free access

Zmluva o združenej dodávke elektriny - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 48x, Pridané: 2016-10-05 20:36:41


Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny. Tento dodatok má platnosť od 01.10.2016 do 31.12.2018. Uzatvorením tohto dodatku obec Horný Lieskov získa pre svoje odberné miesta výhodnejšie ceny na dodávku elektriny podľa platného a účinného Cenníka dodávky elektriny TOP W1 16-18.

Detaily597 KB Md5: fd9635dea8eeb8782c06cf490cadd457 free access

Zmluva o manažmente projektu.pdf


Stiahnuté 67x, Pridané: 2016-10-03 20:28:29


Zmluva na spracovanie žiadosti (manažment projektu) o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektu v rámci opatrenia C Enviromentálneho fondu. V rámci projektu je možné pre obec získať komunálnu techniku (traktor, vlečku, štiepkovač), pre ktorú by bol postavený prístrešok a bolo by tiež vybudované obecné kompostovisko formou prístrešku s kontajnermi.

Detaily645 KB Md5: 0a181982bd59c54542ac3e5316dac8b0 free access

Zmluva medzi SSE a Obecným úradom Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 69x, Pridané: 2016-08-08 18:31:34


Zmluva so Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Nakoľko pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov MŠ“ dochádza tiež k rekonštrukcii NN prípojky a premiestneniu rozvádzačov s meraním, bolo potrebné uzatvoriť nové zmluvy. Taktiež pri meraní pre materskú školu došlo k zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x16A na 3x25A a pri meraní pre obecný úrad k zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x43A na 3x40A. Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Materskú školu Horný Lieskov.
Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Materskú školu: Zmluva medzi SSE a Materskou školou.

Detaily645 KB Md5: a3bd4966b5d10575911a360fe970e5ec free access

Zmluva medzi SSE a Materskou školou.pdf


Stiahnuté 55x, Pridané: 2016-08-03 19:27:33


Zmluva so Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Nakoľko pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov MŠ“ dochádza tiež k rekonštrukcii NN prípojky a premiestneniu rozvádzačov s meraním, bolo potrebné uzatvoriť nové zmluvy. Taktiež pri meraní pre materskú školu došlo k zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x16A na 3x25A a pri meraní pre obecný úrad k zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x43A na 3x40A.
Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Obecný úrad Horný Lieskov: Zmluva medzi SSE a Obecným úradom Horný Lieskov.

Detaily1 MB Md5: 7d382556f5282c3490e7851546752d2c free access

Zmluva - fin. príspevok na verejné osvetlenie - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 52x, Pridané: 2016-08-02 20:20:12


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na verejné osvetlenie - dodatok č.1 aj s prílohami.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva o poskytnutí finančného prísp. - verejné osvetlenie.

Detaily659 KB Md5: cc26faa664a37bb017afb2e74d165b61 free access

Zmluva o dielo - rekonštrukcia Materskej školy.pdf


Stiahnuté 75x, Pridané: 2016-07-07 18:22:11


Zmluva so spoločnosťou Komplet Stav s.r.o., ktorá zabezpečuje stavebné práce pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov Materskej školy v Hornom Lieskove“.

Detaily669 KB Md5: 4aa3dbe4bcf9325599b5d83df4015c65 free access

Hromadná licenčná zmluva SOZA - Memoriál 2016.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2016-07-06 18:18:10


Hromadná licenčná zmluva SOZA o použití hudobných autorských diel ich verejným vykonávaním a verejným prenosom uzatvorená medzi Organizáciou kolektívnej správy práv SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam a obcou Horný Lieskov. Zmluva sa týka podujatia Memoriál Jozefa Baroša, ktoré sa konalo 12. júna 2016.

Detaily1 MB Md5: 90f9d9aa5dd6b453038ce2892685f2fe free access

Zmluva - nakladanie s odpadmi obalov.pdf


Stiahnuté 52x, Pridané: 2016-06-27 18:06:58


Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Natur-Pack a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Horný Lieskov.

Detaily191 KB Md5: f3f865c1a9b86af5d3f6f012d1fd548a free access

Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.3.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-06-23 23:49:43


Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily572 KB Md5: 7303ca1f6c95b6db0d377052a56b0f1c free access

Zmluva o dielo - rekonštrukcia Materskej školy.pdf


Stiahnuté 170x, Pridané: 2016-05-19 00:32:08


Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Horný Lieskov“.

Detaily1 MB Md5: 068b3ea3b5094e388fca9e57f0a3f82d free access

Zmluva o dielo - rozšírenie vodovodu (Sedlište, Niva).pdf


Stiahnuté 143x, Pridané: 2016-05-13 21:31:25


Zmluva o dielo so spoločnosťou Prima Slovakia, s.r.o., kde predmetom zmluvy je projekt „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov, časť Sedlište-Niva“. Aj keď projekt ešte nie je schválený, pred podaním žiadosti muselo byť vykonané verejného obstarávanie na zhotoviteľa diela.

Detaily3 MB Md5: 32a4a088dd2ead57ec82651e631b467c free access

Zmluva so spoločnosťou Telefonica O2.pdf


Stiahnuté 290x, Pridané: 2016-05-12 23:36:17


Zmluva týkajúca sa poskytovania verejných služieb a zmluvu o pôžičke k O2 paušálu - prestup so služobným telefónnym číslom z Telekomu. Zmluva sa týka aj nového telefónu.

Detaily1004 KB Md5: 9774bca29a82a094b6350a04ec42c027 free access

Zmluva o dielo - miestne komunikácie - obnova.pdf


Stiahnuté 79x, Pridané: 2016-05-10 22:26:41


Zmluva o dielo so spoločnosťou ASFA-KDK, s.r.o. (verejné obstarávanie), kde predmetom zmluvy je obnova krytu miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov. Projekt ešte nie je schválený, pred podaním žiadosti muselo byť vykonané verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela.

Detaily463 KB Md5: 13fcb74134e69651232fc97c1f4ed090 free access

Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.202.pdf


Stiahnuté 102x, Pridané: 2016-04-07 17:37:14


Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.202 so spoločnosťou MP Profit PB, s.r.o., ktorá bude zabezpečovať poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania pri projekte „Rekonštrukcie priestorov Materskej školy v Hornom Lieskove“ v rámci pridelenej dotácie z Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl.

Detaily1 MB Md5: 8ff08f61af2ab14d41df3f1b7b1a352b free access

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR.pdf


Stiahnuté 234x, Pridané: 2016-03-31 01:48:22


Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPOSR). Dotácia je v sume 2000€ a je určená a prísne účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Horný Lieskov. Dotáciu je možné použiť na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO (dobrovoľný hasičský zbor obce), na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

Detaily1 MB Md5: 1cb545a820a7c9b2538e33030c6ea121 free access

Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf


Stiahnuté 69x, Pridané: 2016-03-31 01:40:51


Ahoj, Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM (Dátové centrum obcí a miest) v rámci elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Prostredníctvom pripojenia sa do IS DCOM sú vytvárané podmienky pre umožnenie elektronickej komunikácie obecného alebo mestského úradu s občanmi, ukladanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií v IS DCOM a získavanie údajov z iných informačných systémov verejnej správy.

Detaily1 MB Md5: b6cb9e8438ad2f25f324b2eff0e847de free access

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia.pdf


Stiahnuté 75x, Pridané: 2016-02-11 20:09:59


Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.

Detaily1 MB Md5: 917adf121c3b96d10d59060440ce1ae3 free access

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia.pdf


Stiahnuté 72x, Pridané: 2016-02-11 20:09:47


Zmluva o nájme plynárenského zariadenia so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.

Detaily249 KB Md5: 605f2f8123e513667e2fd2a8854ea7ea free access

Zmluva o združení finančných prostriedkov.pdf


Stiahnuté 87x, Pridané: 2016-02-11 20:09:33


Zmluva o združení finančných prostriedkov. Ide o združenie finančných prostriedkov na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a verejné obstarávanie na projekt domáceho kompostovania v členských obciach Občianskeho združenia Mikroregión Strážovské vrchy, ktorého členom je aj obec Horný Lieskov. V rámci tohto projektu bude obec Horný Lieskov žiadať o kompostéry na domáce kompostovanie pre občanov obce (do každej domácnosti jeden kompostér) a tiež o štiepkovač a malotraktor.

Detaily379 KB Md5: cdc46c7396445391d9a4831bb62a96be free access

Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti.pdf


Stiahnuté 63x, Pridané: 2016-01-04 21:44:15


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 pre obec Horný Lieskov ako objednávateľa, pre financovanie projektu: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť Sedlište-Niva.

Detaily698 KB Md5: c03712a3007c0ff7a0a680bf7f486cae free access

Zmluva o dielo - vypracovanie dokumentu štúdie.pdf


Stiahnuté 82x, Pridané: 2016-01-04 20:24:10


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie dokumentu – štúdie uskutočniteľnosti projektu: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť Sedlište-Niva. Pre tento projekt má obec Horný Lieskov záujem žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020.

Detaily1 MB Md5: 332569e1d85bed92090092d33f68a2d7 free access

Zmluva o dielo 562/2015 - svetelnotechnicke meranie.pdf


Stiahnuté 165x, Pridané: 2015-12-15 17:01:56


Zmluva o dielo č.562/2015 - svetelnotechnicke meranie. Predmetom zmluvy je záverečné svetelnotechnické meranie po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia – meranie osvetlenia a vypracovanie protokolu z merania. Prostriedky vynaložené na vypracovanie svetelnotechnického merania budú zrefundované na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov.

Detaily1 MB Md5: 127909b5698fa0a85a4eaaf47320b41e free access

Zmluva o Municip. úvere č15/008/15 + blankozmenka.pdf


Stiahnuté 119x, Pridané: 2015-12-14 21:34:26


Zmluva o Municipálnom úvere č.15/008/15 - poskytnutie Municipálneho úveru vo výške 71246,92€ za účelom prefinancovania projektu Obnovy verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov. Po vykonaní kontroly realizácie projektu zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky prebehne refundácia finančných prostriedkov, ktoré budú použite na splatenie úveru, pričom obci zostane 5%-na spoluúčasť vo výške 3562,92€, ktorá bude splatená z bežných zdrojov obce Horný Lieskov. Súčasťou zmluvy je aj Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky za účelom zabezpečenia poskytnutého úveru.

Detaily1 MB Md5: 312a59796ebd9d8112dfb28f60b28273 free access

Zmluva o poskytnutí dotácie - Materská škola.pdf


Stiahnuté 93x, Pridané: 2015-12-14 20:04:46


Zmluva č.0970/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dotácia je vo výške 40000EUR a poskytuje sa za účelom udržania kapacít Materskej školy v Hornom Lieskove formou rekonštrukcie jej priestorov.

Detaily387 KB Md5: 237ecda292301a0613d42d69adf6d047 free access

Zmluva o dielo - miestne komunikácie - fin. príspevok.pdf


Stiahnuté 139x, Pridané: 2015-12-09 22:02:58


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 pre obec Horný Lieskov ako objednávateľa, pre financovanie projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov.

Detaily640 KB Md5: 7b5cc61528c31d4b3400c42d2bc3f8c9 free access

Zmluva o dielo - miestne komunikácie - štúdia.pdf


Stiahnuté 159x, Pridané: 2015-12-09 21:58:20


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie dokumentu – štúdie uskutočniteľnosti projektu Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov pre objednávateľa - obec Horný Lieskov. Pre tento projekt má obec Horný Lieskov záujem žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020.

Detaily233 KB Md5: fb6d8bae46ebcb353d404087b9bd4205 free access

Zmluva o dielo - odhŕňanie snehu 2015.pdf


Stiahnuté 216x, Pridané: 2015-12-09 21:56:26


Zmluva o dielo - odhŕňanie snehu s Ľubomírom Kožúrikom na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov, cena za 1 hod. prác pri zimnej údržby miestnych komunikácií – odhŕňaní snehu je 20 EUR.

Detaily111 KB Md5: 567a097a04e52bea299676d443c0dfbe free access

Zmluva o budúcej zmluve s NATUR-PACK.pdf


Stiahnuté 121x, Pridané: 2015-12-08 20:04:30


Zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. Prílohou zmluvy je vzor Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Detaily381 KB Md5: 2c61a1c6d3fd38654381ab0552fc58db free access

Zmluva o dielo - verejné osvetlenie - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 113x, Pridané: 2015-11-30 17:48:53


Zmluva o dielo - verejné osvetlenie - dodatok č.1. Zmluva o dielo so spoločnosťou IMAO s.r.o. je zmluva so zhotoviteľom, teda realizátorom rekonštrukcie verejného osvetlenia, spoločnosťou IMAO s.r.o., ktorá bola vybratá na základe verejného obstarávania. Dodatok bol vyhotovený na základe úpravy termínu, dokedy má byť dielo zhotovené, teda do 31. 12. 2015, nakoľko sa predĺžil termín administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany Ministerstva hospodárstva SR.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva o dielo č.483-2015-AS - verejné osvetlenie.

Detaily475 KB Md5: 33cd9858c9f764e693dcb405adfb316c free access

Zmluva o poskytnuti auditorských služieb.pdf


Stiahnuté 87x, Pridané: 2015-11-25 17:48:38


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb so spoločnosťou UNICON Slovakia s.r.o., na základe ktorej spoločnosť zabezpečí pre odberateľa - Obec Horný Lieskov audit účtovnej závierky za rok 2014 v súlade so zákonom č.540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov.

Detaily638 KB Md5: a55bf60bee00ea05c1f9b7a7fd1c514d free access

Zmluva o výpožičke podperných bodov.pdf


Stiahnuté 106x, Pridané: 2015-11-24 18:48:22


Zmluva o výpožičke podperných bodov so spoločnosťou SSE – Distribúcia, a.s., kde nám aj na základe rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorá má onedlho prebiehať, dávajú do bezplatného prenájmu stĺpy elektrického osvetlenia k umiestneniu zariadení verejného osvetlenia - vedenia, svietidiel a rozvádzačov a tiež obecného rozhlasu.

Detaily4 MB Md5: 3ae29c5ee8a27205732f4936cbba2ff0 free access

Zmluva o dielo č.483-2015-AS - verejné osvetlenie.pdf


Stiahnuté 134x, Pridané: 2015-11-18 18:48:04


Zmluva o dielo č.483-2015-AS - verejné osvetlenie. Zmluva o dielo so spoločnosťou IMAO s.r.o. je zmluva so zhotoviteľom, teda realizátorom rekonštrukcie verejného osvetlenia, spoločnosťou IMAO s.r.o., ktorá bola vybratá na základe verejného obstarávania. K zmluve bol vyhotovený aj dodatok na základe úpravy termínu, dokedy má byť dielo zhotovené, teda do 31. 12. 2015, nakoľko sa predĺžil termín administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany Ministerstva hospodárstva SR.

Dodatok k zmluve: Zmluva o dielo - verejné osvetlenie - dodatok č.1e.

Detaily10 MB Md5: 283ceed1ffb3155868586f44f1e5b216 free access

Zmluva o poskytnutí finančného prísp. - verejné osvetlenie.pdf


Stiahnuté 116x, Pridané: 2015-11-10 14:03:00


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na verejné osvetlenie.

Dodatok č.1 k zmluve: Zmluva - fin. príspevok na verejné osvetlenie - dodatok č.1.

Detaily146 KB Md5: d08a397a64a5ac2b691ea108aedc0702 free access

Zmluva o grantovom účte - rekonštukcia MŠ.pdf


Stiahnuté 85x, Pridané: 2015-10-29 09:00:12


Zmluva o grantovom účte medzi Obcou Horný Lieskov a Prima Bankou Slovensko a.s. Účet je potrebný k prijatiu dotácie, ktorú obec získala na rekonštrukciu priestorov materskej školy. Ide o dotáciu vo výške 40000€ (žiadosť bola na 60884,167€) z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prístavbu, výstavbu a rekonštrukciu priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. V rámci rekonštrukciu je plánovaná výmena okien a dverí na celej budove a zateplenie stropov.

Detaily147 KB Md5: 6fa9e06e5769472d2e057ee1dad4dbcb free access

Zmluva o dielo PHSR 2014-2025 dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2015-10-22 23:17:50


Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra Púchov sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa - obce Horný Lieskov vypracovať a odovzdať dielo: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2025 (PHSR). Tento dodatok mení ust. čl. 3 ods. 3.1 na nasledovné: Dodávateľ odovzdá dielo objednávateľovi v elektronickej forme osobne, poštou alebo kuriérom najneskôr do 30.11.2015. Tlačná verzia bude dodaná do 31.03.2016.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva o dielo PHSR 2014-2020.

Detaily2 MB Md5: 9989bfde582b122cade359f5cd94f15d free access

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete.pdf


Stiahnuté 385x, Pridané: 2015-10-20 13:53:23


Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete plynovodu. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D s cieľom uspokojiť potreby v oblasti odberu zemného plynu a splnenia povinností SPP-D vyplývajúcich z právnych predpisov. Plynovod sa bude rozširovať v lokalite „Sedlište“ a náklady na rozšírenie distribučnej siete budú znášať majitelia rodinných domov, resp. rozostavaných rodinných domov, ktorí majú záujem o napojenie na distribučnú sieť plynovodu za účelom vykurovania, ohrevu TÚV a varenia. S pozdravom

Detaily148 KB Md5: 43d1cd1831c2233e1d75eb88ce2a03e2 free access

Zmluva o grantovom účte.pdf


Stiahnuté 109x, Pridané: 2015-10-07 21:08:46


Zmluva o grantovom účte medzi Obcou Horný Lieskov a bankou Prima Banka Slovensko a.s. Grantový účet je potrebný pre projekt verejného osvetlenia.

Detaily173 KB Md5: b95f1c8f4746987a0bd28d7ef4d4348a free access

Zmluva o pripojení k IS Dátového centra - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2015-09-28 20:44:37


Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra miest a obcí č. ZLP-2015-0606. Predmetom dodatku je platnosť zmluvy na dobu určitú a to do 31.12.2015.

Detaily426 KB Md5: 642c3a7332923d4f989b7f0dcbcb9280 free access

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Telekom.pdf


Stiahnuté 61x, Pridané: 2015-09-27 20:28:09


Zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekomom na pevnú linku na obecnom úrade - jej predĺženie za výhodnejších podmienok.

Detaily165 KB Md5: dd64f2c1877ebfe06659813c88c23858 free access

Zmluva o Municipálnom úvere č.15/005/15 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 68x, Pridané: 2015-09-25 13:19:43


Dodatok č.1 k zmluve o Municipálnom úvere č.15/005/15.

Detaily197 KB Md5: bc2a4ac03015dcd79d793ff1a0b1c744 free access

Zmluva o Municipálnom úvere č.15/003/14 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 74x, Pridané: 2015-09-25 13:17:16


Dodatok č.1 k zmluve o Municipálnom úvere č.15/003/14. Bod 2.2.5.3 sa ruší a nahrádza nasledovným textom: Amortizácia úveru: 23.09.2016. Taktiež sa dopĺňa bod 5.9 a bod 15.12.

Detaily240 KB Md5: 2b442932999a6a1405cd5517a13b72e5 free access

Zmluva o reklame - Farma Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 188x, Pridané: 2015-08-16 22:12:42


Zmluva o reklame č.ZOR-007-SF/2015. Obec Horný Lieskov sa zaväzuje zabezpečiť reklamu pre objednávateľa - Farma Horný Lieskov s.r.o. umiestnením loga spoločnosti Farma Horný Lieskov s.r.o. o rozmere 1m x 0,5m v amfiteátri obce Horný Lieskov v období od 01.07.2015 do 30.06.2016 tak, aby reklama plnila svoj účel. Zmluvné strany stanovili cenu za reklamné služby dohodou na 700€. Obec Horný Lieskov nie je platcom DPH, preto sa táto daň neúčtuje. Získané finančné prostriedky sú účelové a sú určené na nákup materiálu (cement, železo) potrebného na vybudovanie ďalších záchytných žľabov.

Detaily300 KB Md5: 9b5974781834d1a36c273284f687d4a8 free access

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.15/002/14.pdf


Stiahnuté 80x, Pridané: 2015-07-27 21:44:09


Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.15/002/14. Vystaviteľ zmenky - Obec Horný Lieskov ako prvému majiteľovi (reminentovi) - Prima banke Slovensko, a.s. vydáva zmenku popísanú v tejto dohode, ktorá je pri vydaní neúplná a má byť vyplnená majiteľom zmenky podľa dojednania v tejto dohode. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily184 KB Md5: b2553847115ae2591fec655be15899d1 free access

Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.2.pdf


Stiahnuté 73x, Pridané: 2015-07-24 02:36:27


Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov. Dodatok sa týka zmluvy - úver z roku 2014 k bežnému účtu, kde je dovolené prečerpanie. Toto prečerpania sa navyšuje zo sumy 4300€ na sumu 10000€ v prípade potreby, teda ak by boli potrebné okamžité finančné prostriedky (teda úver sa môže, ale aj nemusí čerpať). Dôvodom zmeny je snaha sa v rámci eurofondov zapájať do viacerých projektov, na čo je potrebné mať k dispozícii finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií, verejné obstarávanie, spolufinancovanie a podobne.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily125 KB Md5: d85ea9be5f44cee951d8db02eef2c3fe free access

Zmluva o Dexia úvere č. 15/017/10 - dodatok č.3.pdf


Stiahnuté 55x, Pridané: 2015-07-24 02:25:50


Obsah dodatku dopĺňa zmluvu o nasledujúce body: V bode 5. Úročenie - bol doplnený bod 5.10 a v bode 15. Záverečné ustanovenia - bol doplnený bod 15.11.

Detaily1 MB Md5: 2420060b9e5257bdd366921efdb87a38 free access

Zmluva o dielo č. STŠ 07/2015 - zhotovenie osvetlenia.pdf


Stiahnuté 135x, Pridané: 2015-07-23 15:56:16


Zhotoviteľ GALEN, s.r.o. sa zaväzuje zhotoviť svetlo-technickú štúdiu. Súčasťou štúdie bude aj príloha ZoNFP Krycí list svetlo-technickej štúdie. Názov projektu: Svetlo-technická štúdia (STŠ) pre obec Horný Lieskov. Dohodnutá cena za dielo je 1000€.
Objednávka k nahliadnutiu: 2015-07-č.STŠ 07/2015 - objednávka osvetlenia.

Detaily823 KB Md5: a6e2291016f964af269ebc3e2f074114 free access

Mandátna zmluva MP Profit - osvetlenie.pdf


Stiahnuté 151x, Pridané: 2015-07-17 22:24:24


Mandátna zmluva medzi obcou Horný Lieskov a zhotoviteľom - spoločnosťou MP Profit, s.r.o. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania v rámci opatrenia - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky z Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013.

Detaily542 KB Md5: cff0662d1f40d467afee6c8c6f588f44 free access

Zmluva o dielo - svetelnotechnická štúdia.pdf


Stiahnuté 93x, Pridané: 2015-07-13 19:47:41


Zmluva o dielo - svetelnotechnická štúdia.

Detaily167 KB Md5: 949284884ab47ebc9273804474c8b640 free access

Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2015-06-23 12:09:12


Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom dodatku je zrušenie bodu 2.2.5.3 a nahradenie bodu nasledujúcim textom: 2.2.5.3. Amortizácia úveru: 22.06.2016.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily2 MB Md5: cb87086909215e3b953ac2069a2c1779 free access

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/005/15.pdf


Stiahnuté 89x, Pridané: 2015-04-24 18:36:16


Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/005/15 medzi obcou Horný Lieskov a Prima Bankou. Výška úveru je do 16032,40€. Účelom úveru je predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Modernizácia verejného priestranstva, chodník na cintorín - Horný Lieskov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

Detaily592 KB Md5: bf15f6785b95318dffdca886a40cb0d4 free access

Zmluva o dielo PHSR 2014-2020.pdf


Stiahnuté 110x, Pridané: 2015-04-04 23:41:40


Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra Púchov sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa - obce Horný Lieskov vypracovať a odovzdať dielo: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2020 (PHSR). Cena predmetu plnenia v rozsahu čl.2 predstavuje čiastku 350€.

Detaily111 KB Md5: 4b3247a1e300e2eb9ab0a3f49acb0bcb free access

Zmluva - program rozvoja vidieka SR 2007-2013 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2015-03-02 17:08:08


Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v programe rozvoja vidieka SR 2007-2013 OS 4 LEADER uzavorenej dňa 26.07.2012. V dodatku sa mení bankové spojenie a číslo účtu poskytovateľa.

Detaily255 KB Md5: d618ff4afb60edc6e1e332ee439fc2e6 free access

Zmluva č.192 - o združení finančných prostriedkov.pdf


Stiahnuté 64x, Pridané: 2015-02-16 17:18:27


Zmluva č.192 - o združení finančných prostriedkov uzavorená medzi Obcou Horný Lieskov a Občianským združením Mikroregión Strážovské vrchy.

Detaily1 MB Md5: 4ac0e117419121784c57f8e0700a1284 free access

Rámcova kúpna zmluva č.SKBB07.pdf


Stiahnuté 72x, Pridané: 2014-12-31 15:06:53


Rámcova kúpna zmluva č.SKBB07 uzatvorená dňa 31.12.2014 medzi spoločnosťou PAPERA s.r.o. a Obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je upravenie základných pravidiel platných pre dodávky tovaru, ktoré sú touto zmluvou dojednané.

Detaily516 KB Md5: c5e4d16ce960c2d07e67575fab195f8d free access

Zmluva - Telekom Biznis linka 50.pdf


Stiahnuté 72x, Pridané: 2014-12-02 23:29:40


Zmluva o poskytovaní verejných služieb so spoločnosťou Slovak Telekom a.s. Ide o verejnú telefónnu službu - 042/4353128 s programom Biznis linka 50 a viazanosťou 24 mesiacov za akciovú cenu 14€/mesiac.

Detaily2 MB Md5: 57e48727da973b9d2d2fdc5f8884a654 free access

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/003/14.pdf


Stiahnuté 100x, Pridané: 2014-09-30 23:40:02


Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/003/14 medzi obcou Horný Lieskov a Prima Bankou. Výška úveru je 15615,28€. Účelom úveru je predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Modernizácia verejného priestranstva cintorína v Hornom Lieskove v rámci Programu rozvoja vidieka SR2007-2013.

Detaily312 KB Md5: 6e83e47bcb8ccad451554e736262ba63 free access

Zmluva o zbere č.05/2014 - kuchynský odpad.pdf


Stiahnuté 66x, Pridané: 2014-08-08 17:20:51


Zmluva o zbere č.05/2014 - kuchynský odpad. Cena za odvoz jednej nádoby kuchynského odpadu je 7€ bez DPH za jednu nádobu do 50 litrov.

Detaily127 KB Md5: d6803a852b185509935ba685e3e5a245 free access

Dodatok č. 2 k zmluve Zneškodnenie a uloženie odpadu.pdf


Stiahnuté 61x, Pridané: 2014-06-30 18:50:22


Dodatok k zmluve zo dňa 28.12.2011, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský, a.s. a obcou Horný Lieskov ohľadom zneškodnenia a uloženia odpadu. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.07.2014 do 30.06.2018. Cena služieb sa mení v súlade so Zákonom č. 526/91 Zb. o cenách dohodou zmluvných strán na 41,50€/t. V cene je zahrnuté zneškodnenie odpadu na skládke, poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. a dopravné náklady vrátane DPH.

Detaily121 KB Md5: 6efeece98c87a3b2efb17cce85b8af40 free access

Dodatok č.2 k zmluve Vývoz komunálneho odpadu.pdf


Stiahnuté 65x, Pridané: 2014-06-30 18:45:35


Dodatok k zmluve zo dňa 28.12.2011, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský, a.s. a obcou Horný Lieskov ohľadom vývozu komunálneho odpadu. S ohľadom na zmeny prevedené v Zmluve na zneškodnenie odpadu sa mení doba platnosti tejto zmluvy na dobu určitú a to od 01.07.2014 do 30.06.2018. Ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti podľa zmluvy zo dňa 28.12.2011.

Detaily1 MB Md5: 17282865fa76261856ed0260097c2c34 free access

Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.pdf


Stiahnuté 103x, Pridané: 2014-06-27 13:35:53


Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov. Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s rozhodnutím zastupiteľstva klienta zo dňa 25.06.2014 a podľa §497 a Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike túto úverovú zmluvu. Výška úveru je 4300€ formou povolenia debetného zostatku na účte klienta.

Súvisiace dokumenty:
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.15/002/14,
Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.1,
Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.2,
Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.3,
Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.4.

Detaily640 KB Md5: 240d33056dff5a1db08cf5fc5c0a4e63 free access

Hromadná licenčná zmluva SOZA - Memoriál 2014.pdf


Stiahnuté 72x, Pridané: 2014-06-17 18:40:01


Hromadná licenčná zmluva SOZA o použití hudobných autorských diel ich verejným vykonávaním a verejným prenosom uzatvorená medzi Organizáciou kolektívnej správy práv SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam a obcou Horný Lieskov. Zmluva sa týka podujatia Memoriál Jozefa Baroša, ktoré sa konalo 08. júna 2014.

Detaily922 KB Md5: 3ca09b5da32fd6925661ca377f0c74d2 free access

Kúpna zmluva - pozemok KN-C 615/23 - Geometr. plán.pdf


Stiahnuté 82x, Pridané: 2014-04-16 01:27:26


Príloha ku kúpnej zmluve ohľadom pozemku KN-C615-23. PDF dokument obsahuje geometrický plán s vyznačením predmetu kúpnej zmluvy.

Detaily468 KB Md5: 231139d8a93f7097228707e4f22a805b free access

Zmluva o poradenstve v odpadovom hospodárstve.pdf


Stiahnuté 80x, Pridané: 2014-04-02 18:34:57


Zmluva medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou HELEPCO s.r.o. Predmetom zmluvy je vypracovanie Programu odpadového hospodárstva (POH) podľa zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov a schválenie POH na príslušnom úrade životného prostredia. Cena za vypracovanie POH je 120€ + DPH.

Detaily435 KB Md5: a6d4469bc2baa43f8855bbd1199f3a4d free access

Zmluva o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľností.pdf


Stiahnuté 70x, Pridané: 2014-03-20 18:28:43


Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností z katastrálneho územia Horný Lieskov. Dodávateľom je Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ).

Detaily459 KB Md5: 687d62e701d2b4c23e35d26e1ad01bbf free access

Kúpna zmluva - pozemok KN-C 615/23.pdf


Stiahnuté 132x, Pridané: 2014-02-27 11:57:50


Obec predáva do vlastníctva pozemok v katastrálnom území Horný Lieskov a to parcelu KN-C 615/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 225 m2, ktorá bola geometrickým plánom č.40/2013 vypracovaným Jánom Domanickým, vyčlenená z pozemku parc. č. KN-C 615/8 v katastrálnom území Horný Lieskov, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2941 m2. Kúpna cena za predmet zmluvy špecifikovaný v č. II. ods. 1 je 1,29 EUR/m2 čo pri celkovej kupovanej výmere 225 m2 predstavuje 290,25 EUR. Cena pozemku bola určená znaleckým posudkom č.140/2013 vypracovaným Ing. Jaroslavom Feckom a bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov č.4 B.6./2013 zo dňa 27.11.2013. Kupujúcim je Stanislav Baroš bytom Horný Lieskov č. 154.

Detaily167 KB Md5: 2e0ccefd98dd722fa3aa236c08c875b2 free access

Dodatok k nájomnej zmluve č.286/2013.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2014-02-10 18:14:52


Dodatok k nájomnej zmluve č.286/2013 (pozemok pod tabuľu), ktorá bola uzatvorená medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou MAS Naše Považie. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za nájom pozemku sa dojednávana na 1€ počas celej doby trvania nájmu. Nájomné v sume 1€ bude splatné, ku dňu ukončenia nájmu, t.j. 31. decembra 2020.

Detaily561 KB Md5: 933320439f76f06feab974019941114f free access

Komisionárska zmluva - jedálne kupóny.pdf


Stiahnuté 69x, Pridané: 2014-02-06 17:54:05


Predmetom zmluvy je záväzok komisionára - spoločnosti Le Cheque Dejeuner s.r.o. zariadiť obchodné záležitosti ohľadom povinnosti stravovania a to na základe jedálnych kupónov Chéque Déjeuner. Podrobné informácie sa nachádza v dodatku zmluvy, ktorý je súčasťou priloženého dokumentu.

Detaily3 MB Md5: 106f581f8a83dcec5b7003e7ed3b63cb free access

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.7800033.pdf


Stiahnuté 72x, Pridané: 2013-10-06 18:17:05


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku č. 7800033. Poskytovateľom je Pôdohospodárska platobná agentúra so sídlom v Bratislave. Príspevok je určený pre projekt modernizácie verejného priestranstva cintorína - prístreška. Výška príspevku je 13012,73€, čo predstavuje 100% celkových nákladov na projekt. Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 30. júna 2015.

Detaily1 MB Md5: 17c626b7711e7d9f2679f362af06367f free access

Zmluva - audit účtovnej uzávierky za rok 2012.pdf


Stiahnuté 75x, Pridané: 2013-10-03 00:55:48


Dodávateľ Ing. Jozef Majchár sa zaväzuje zabezpečiť audit účtovnej uzávierky a audit súladu výročnej správy. Celková cena služby je 500€. Zmluva sa uzatvára na overenie účtovnej závierky za rok 2012.

Detaily761 KB Md5: edbe55767613e2d2f2cc0785965f9b2e free access

Nájomná zmluva - pozemok pre informačnú tabuľu.pdf


Stiahnuté 68x, Pridané: 2013-09-19 00:41:31


Predmetom zmluvy je nájom - odovzdanie pozemkov parcela KNC č.774 v k.ú. Horný Lieskov zapísaných na LV č.1 do nájmu na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.2B.3./2103 z dňa 9. mája 2013. Pozemok sa odovzdáva do nájmu za účelom zriadenia - výstavby, inštalácie a montáže informačnej tabule rozmerov 2000x1500 mm v počte 1ks. Nájom pozemku sa dojednáva ako bezodplatný vzhľadom na neziskový účel vuyžitia pozemku na dobu určitú od 20.08.2013 do 31.12.2020.

Detaily6 MB Md5: 4789235e65ba0c48571c0b2e09a543b5 free access

Zmluva o prevode vlastníctva - ZMOS.pdf


Stiahnuté 93x, Pridané: 2013-09-17 23:51:17


Touto zmluvou ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) prevádza hardvérové a softvérové zariadenie špecifikované v prílohe č.1 (priložená v dokumente pdf) zo svojho vlastníctva do vlastníctva obce a obec toto Zariadenie do svojho vlastníctva prijíma.

Detaily1020 KB Md5: cfdce17fcd8469ffbfb73df877768d6b free access

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2013-09-17 23:44:06


Predmetom zmluvy je vykonávanie nakladania s odpadmi. Oprávnená osoba bude vykonávať nakladanie s odpadmi t.j. zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodňovanie uvedených zložiek komunálneho odpadu v meste vo svojich zberných nádobách, ktoré budú umiestnené na miestach odsúhlasených mestom.

Detaily1 MB Md5: dbfef58fc3965944043a83c9bbc60b28 free access

Zmluva o uverejnení inzercie - NEO Slovakia.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2013-01-15 00:35:41


Predmetom zmluvy je záväzok spoločnosti NEO Slovakia s.r.o. uverejniť inzerciu v publikácii Cestovanie po Slovensku I-IX a na webovej stránke spoločnosti.

Detaily643 KB Md5: 8c344ab598e9d06e7cfcb451cecba344 free access

Zmluva - zimná údržba - ohŕňanie snehu.pdf


Stiahnuté 91x, Pridané: 2013-01-08 13:17:43


Predmetom zmluvy je realizácia zimnej údržby - ohŕňanie snehu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov. Zhotoviteľ (Jozef Lamžo) bude zabezpečovať práce v termíne od 1. januára 2013 na dobu neurčitú.

Detaily4 MB Md5: 23e261149b0f3a84c020a07553fd1e2e free access

Zmluva o užívaní poľovníckeho revíru Roháč.pdf


Stiahnuté 369x, Pridané: 2013-01-02 00:31:31


Predmetom zmluvy je postúpenie užívania poľovného revíru Roháč o výmere 2007 ha Poľovníckemu združeniu Roháč na obdobie 10 rokov od dňa jej podpisu.

Detaily1 MB Md5: 7a07ff2ff84dfb7c2150f34e7c5c27d1 free access

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre projekt Škôlka.pdf


Stiahnuté 154x, Pridané: 2012-08-16 18:00:53


Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.201202014. Poskytovateľom príspevku je Centrum pre filantropiu, n.o. Príspevok bude poskytnutý na základe rozhodnutia Správnej rady poskytovateľa zo dňa 28.06.2012 s cieľom podpory vzdelávania. Poskytovateľ poskytne finančný príspevok vo výške 330 € na projekt s názvom „Škôlka Horný Lieskov“. Finančný príspevok je poskytnutý na základe žiadosti príjemcu o podporu zo dňa 15.06.2012 do grantového programu „Zamestnanecký grantový program spoločnosti Siemens, s.r.o., 1. kolo“ a je účelovo viazaný na realizáciu tohto projektu, ktorého popis a rozpočet tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č.1.

Detaily539 KB Md5: 016750aab46eeee326dd155b0bf5f737 free access

Zmluva o audítorských službách.pdf


Stiahnuté 144x, Pridané: 2012-08-16 17:36:04


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb medzi obcou Horný Lieskov a audítorom - Ing. Jozef Majchrák. Audítor sa zaväzuje zabezpečiť pre obec Horný Lieskov audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011, audit a dohľad nad výkonom auditu o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatných právnych noriem platných v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2011 a taktiež audit súladu výročnej správy za rok 2011 v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou.

Detaily1 MB Md5: 7ad121efdfdc18524d35bcf74e1470fc free access

Zmluva č.374 - Cintorin - chodník.pdf


Stiahnuté 78x, Pridané: 2012-08-12 22:14:29


Zmluva o dielo - modernizácia verejného priestranstva na cintoríne Horný Lieskov - chodník. Zhotoviteľom je Komplet Stav s.r.o.

Detaily1 MB Md5: 30ac2ce8d3ce3a309befee36536e90ef free access

Zmluva č.374 - Cintorin - prístrešok.pdf


Stiahnuté 128x, Pridané: 2012-08-10 22:03:36


Zmluva o dielo - modernizácia verejného priestranstva na cintoríne Horný Lieskov - prístrešok. Zhotoviteľom je Komplet Stav s.r.o.

Detaily630 KB Md5: 7de3a33fd8223893ee89a3230ce83533 free access

Zmluva o poskytovaní služieb - PRV-SR 2007 - 2013.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2012-07-26 17:51:43


Zmluva o poskytovaní služieb v Programe rozvoja vidieka SR (PRV-SR) 2007-2013 Os 4 Leader medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou PAMOL, s.r.o. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi s odbornou starostlivosťou služby externého manažmentu na projekt s názvom: Modernizácia verejného priestranstva, Chodník na cintoríne - Horný Lieskov.

Detaily1 MB Md5: ef14de71635edab36cbce04eef923dc7 free access

Zmluva o Dexia úvere č. 15/017/10 - dodatok č.2.pdf


Stiahnuté 141x, Pridané: 2012-04-19 10:29:59


Obsah dodatku je zameraný na zmenu výšky úveru, zmenu splátky istiny na rovnomernú, frekvenciu splácania istiny, t.j každý mesiac 220 € + úrok zo zostávajúcej časti úveru. Splátkový kalendár je nastavený na 64 mesiacov.

Detaily435 KB Md5: ceb57ec072ad5bb185797d8da3881e3d free access

Zmluva s Potravinovou bankou Slovenska o spoluprácií.pdf


Stiahnuté 290x, Pridané: 2012-01-18 09:58:38


Zmluva o spoluprácií medzi obcou Horný lieskov a Potravinovou bankou Slovenska o.z., ktorá nadväzuje na uzavretú zmluvu medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Potravinovou bankou. Potravinová banka Slovenska zmluvou dáva výhradné právo konečnému distribútorovi, aby zabezpečil rozdávanie potravín, ktoré zabezpečí PBS na svojom teritóriu pôsobenia Horný Lieskov podľa kritérií uvedených v zmluve.

Detaily229 KB Md5: d917040658a6c617454e35dbfd1fa03a free access

Zmluva - Zneškodňovanie komunálneho odpadu.pdf


Stiahnuté 133x, Pridané: 2012-01-14 13:30:00


Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je zneškodnenie odpadu objednávateľa. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to od 01. januára 2012 do 31. decembra 2012. Cena služieb bola stanovená v súlade so Zákonom č. 526/91 Zb. o cenách dohodou zmluvných strán na 48€/t. V cene je zahrnuté zneškodnenie odpadu na skládke, poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z a dopravné náklady vrátane DPH.

Detaily225 KB Md5: 27741fccf47681a34908334c4c867733 free access

Zmluva - Vývoz komunálneho odpadu.pdf


Stiahnuté 574x, Pridané: 2012-01-14 13:15:00


Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je vývoz komunálneho odpadu zo 110 litrových KUKA nádob. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to od 01. januára 2012 do 31. decembra 2012. Cena služieb bola stanovená v súlade so Zákonom č. 526/91 Zb. o cenách dohodou zmluvných strán vo výške 0,75€ + DPH za jeden vývoz 1ks 110 litrovej KUKA nádoby.

Detaily1 MB Md5: fcaab5ebb271cc2f2bd4c94c59de3ba8 free access

Zmluva Open DOOR s.r.o. č.290708/7 - rok 2008.pdf


Stiahnuté 115x, Pridané: 2011-11-27 20:39:02


Zmluva č. 290708/7, ktorá bola uzatvorená so spoločnosťou OPEN DOOR International s.r.o. dňa 08. augusta 2008.

Detaily356 KB Md5: 01e5ea44e69757b101bfc5a3d3fbe56a free access

Kúpna zmluva - pozemok KN-C 637/52 - Geometr. plán.pdf


Stiahnuté 119x, Pridané: 2011-11-08 15:00:00


Príloha ku kúpnej zmluve ohľadom pozemku KN-C637-52. PDF dokument obsahuje geometrický plán s vyznačením predmetu kúpnej zmluvy. Náklady na vypracovanie geometrického plánu (200 EUR), znaleckého posudku (100 EUR), návrhu na vklad do katastra (kolok 66 EUR) a overovanie podpisov si hradili kupujúci. Celková cena pozemku bola 1050€ + poplatky.

Detaily30 KB Md5: 97db74558e14610205aeff7f80753704 free access

Kúpna zmluva - pozemok KN-C 637/52.pdf


Stiahnuté 767x, Pridané: 2011-11-08 14:29:07


Obec predáva do vlastníctva pozemok v katastrálnom území Horný Lieskov a to parcelu KN-C 637/52, zastavaná plocha o výmere 210 m2, ktorá bola geometrickým plánom č.40/2011 vypracovaným Eduardom Švecom, vyčlenená z pozemku parc. č. KN-E 617 v katastrálnom území Horný Lieskov, orná pôda o výmere 403 m2. Kúpna cena za predmet zmluvy špecifikovaný v č. II. ods. 1 je 5,00 EUR/m2 čo pri celkovej kupovanej výmere 210 m2 predstavuje 1050 EUR. Kupujúci: Vladimír Torda a Anna Tordová bytom Horný Lieskov č. 161.

Bližšie info k pozemku: ide o pozemok nachádzajúci sa nad rodinným domom kupujúcich v priemernej šírke 1 až 3 m po celej dĺžke pozemku.

Detaily1 MB Md5: dd0a806a03949348fb3b15a76749fc58 free access

Zmluva Dexia úver 2011 - dodatok1.pdf


Stiahnuté 148x, Pridané: 2011-07-22 20:30:00


Obsah dodatku, predmet zmluvy: výška úveru: do 160 180 € (navýšenie o 7180 €).

Účel úveru: Spolufinancovanie a predfinancovanie projektu v rámi Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 cez PPA v zmysle ZoNFP č.TN00435: os č. 3, opatrenie č. 3.4.2 obnova a rozvoj obcí, kód opatrenia: 322, kód projektu: 342TN0900435, názov projektu: Obnova miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov, miesto realizácie projektu: Horný Lieskov, okres Považská Bystrica.

Doplnenie účelu úveru: Úhrada záväzku po lehote splatnosti
voči firme OPEN DOOR International, s.r.o. v súvislosti s realizáciou Projektu.

Banka bude klientovi preplácať faktúry vrátane DPH. Maximálny objem čerpania za účelom
spolufinancovania bude 31 835 €

Detaily897 KB Md5: 1869674519013bcb84abf70c970d9646 free access

Zmluva - Chudovský a.s. - aktualizácia.pdf


Stiahnuté 188x, Pridané: 2011-03-01 23:00:00


Zmluva týkajúca sa odvozu komunálneho odpadu z našej obce.

Detaily