GIS obce Horný Lieskov je geografický informačný systém, ktorý prepája konkrétnu geografickú polohu daného objektu s jeho vlastnými údajmi o objekte a zabezpečuje tak priestorovú väzbu v počítačovom systéme.

Hoci dnešná doba je z hľadiska informatizácie poriadne vopred oproti predchádzajúcim rokom, tak v súčasnosti je stále pomerne veľký problém získať detailné a hlavne vizuálne priateľné informácie z katastra nehnuteľností Slovenskej republiky. Vďaka súčinnosti so starostom obce Vám predstavujem nový GIS obce Horný Lieskov, ktorý poskytuje komplexné informácie z katastra nehnuteľností pre katastrálne územie Horný Lieskov. Obyvatelia Horného Lieskova, ako aj ďalší návštevníci si tak môžu veľmi rýchlo pozrieť aktuálny stav v registri parciel C aj E. Jednotlivé mapové operáty sú komplexne prepojené so zložkou súboru popisných informácii. Práve toto prepojenie umožňuje základ kvalitného informačného mapového systému.

Po kliknutí na GIS obce Horný Lieskov dôjde k načítaniu mapového operátu parciel registra C ako aj ďalších pasportov, ktoré poskytnú užívateľom tohto GIS-u užitočné informácie. Po kliknutí na zvolenú parcelu sa Vám zobrazia vybrané a podstatné informácie zo súboru popisných informácii ako názov vlastníka, výmera parcely, číslo listu vlastníctva na ktorom je parcela zapísaná a mnohé ďalšie informácie. Vo vyhľadávacom poli, ktoré sa nachádza v pravej hornej časti aplikácie si môžete vyhľadať vlastníka jednotlivých parciel.

Treba však upozorniť, že informácie o vlastníkoch nemusia byť komplexné. Obzvlášť pri parcelách registra E sa nachádzajú na parcele aj desiatky ďalších vlastníkov. Ak sa na parcele nachádza viac vlastníkov ako dokáže zobraziť systém, tak je uvedený odkaz na číslo listu vlastníctva, kde nájdete komplexné údaje. Stačí prejsť do informačného systému ÚGKK SR a zadať číslo listu vlastníctva.

GIS obce Horný Lieskov, ktorý je postavený na najmodernejšej GIS platforme ArcGIS umožňuje výpočty, tlač mapy a dokonca aj vlastnú modifikáciu mapy, čo poslúži v prípade vykonávania špecifických úloh.

Aktuálne obsahuje GIS obce Horný Lieskov nasledujúce vrstvy:

  • Parcely registra C
  • Parcely registra E
  • Hranicu zastavaného územia obce a hranicu intravilánu obce
  • Zaujímavé objekty v obci
  • Umiestnenie rozhlasových ampliónov
  • Umiestnenie elektrický stĺpov v obci a pouličného osvetlenia
  • Trasovanie nadzemného elektrického vedenia
  • Prehľad stavieb
  • Výpis obecných pozemkov
  • Informačný systém cintorína, ktorý poskytuje informácie o jednotlivých hrobových miestach

Pre vysvetlenie funkcií systému si prečítajte tento manuál.

V prípade otázok alebo ďalších informácii ma neváhajte kontaktovať na peter.minarik25gmail.com.

Dúfam, že sa Vám nový GIS obce bude páčiť a hlavne bude dobre slúžiť.

*posledná aktualizácia: 11.05.2015
*autor: Bc. Peter Minárik, VŠB-TU Ostrava