Horný Lieskov - aktualityOZNAM - pozastavenie prevádzky potravín
OZNAM - pozastavenie prevádzky potravín

Publikované: 30.11.2016 12:25:58
zobraziť
- - - OZNAM - - -
Pozastavenie prevádzky potravín a dodatočné zásobovanie pekárenskými výrobkami.

Oznamujeme našim občanom, že počas pozastavenia prevádzky potravín z dôvodu rekonštrukcie budovy predajne potravín bude obec Horný Lieskov zabezpečovať dodatočné zásobovanie pekárenskými výrobkami z pekárne z Lysej pod Makytou, ktorá ponúka na predaj pekárenské výrobky každý utorok podvečer. Okrem tohto dňa budú do našej obce dovážané pekárenské výrobky aj vo štvrtok a v sobotu ráno. Objednávku na požadované pekárenské výrobky si bude potrebné nahlásiť telefonicky alebo osobne na obecnom úrade v Hornom Lieskove a to do 12.00 hodiny predchádzajúceho dňa, t.j. objednávky na štvrtok bude potrebné nahlásiť do stredy do 12.00 hod. a objednávky na sobotu bude potrebné nahlásiť do piatku do 12.00 hod., aby mohla byť táto hromadná objednávka v dostatočnom predstihu nahlásená do pekárne v Lysej pod Makytou. Objednávky budú nabalené v pekárni do tašiek a s pribaleným pokladničným dokladom dovezené do našej obce. Objednávky budú následne vydávané občanom v kultúrnom dome v Hornom Lieskove. Prvá objednávky je možné nahlasovať na túto sobotu, t.j. 3.12.2016, zoznam ponúkaných pekárenských výrobkov bude vyvesený aj v informačných tabuliach obce.

Cenník pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou nájdete tu: pekareň - cenník.pdfNové dokumenty - november 2016
Nové dokumenty - november 2016

Publikované: 30.11.2016 10:41:48

Cenník pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou, ktorá bude počas pozastavenia prevádzky potravín z dôvodu rekonštrukcie budovy predajne potravín zabezpečovať obec Horný Lieskov dodatočné zásobovanie pekárenskými výrobkami.

71 KB Md5: 5850c7579a0a855d40be4d106909c53a free access
Detaily / Lysá - cenník pekárenských výrobkov.pdf


Stiahnuté 13x, Pridané: 2016-11-30 12:38:51 , Kategória: OstatnéNové dokumenty - október 2016
Nové dokumenty - október 2016

Publikované: 18.10.2016 20:10:04

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra miest a obcí č. ZLP-2016-0922. Dodatok určuje výšku príspevku obce na činnosť správcu IS DCOM na roky 2017 až 2019 vo výške 1€ na obyvateľa obce ročne.

291 KB Md5: 4ed0163d59e4a894cfbcc0e76e78d74b free access
Detaily / Zmluva o pripojení k IS Dátového centra - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2016-10-19 22:06:08 , Kategória: Zmluvy


Uznesenie č.3/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 29.06.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2015, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe 5-tich rodinných domov v lokalite „Niva“.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov k Záverečnému účtu obce Horný Lieskov za rok 2015.

53 KB Md5: d5a1594a87d8b4017569d049b61af1b0 free access
Detaily / Uznesenie z 29.06.2016.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2016-10-18 20:05:32 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Zmluva na spracovanie žiadosti (manažment projektu) o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektu v rámci opatrenia C Enviromentálneho fondu. V rámci projektu je možné pre obec získať komunálnu techniku (traktor, vlečku, štiepkovač), pre ktorú by bol postavený prístrešok a bolo by tiež vybudované obecné kompostovisko formou prístrešku s kontajnermi.

597 KB Md5: fd9635dea8eeb8782c06cf490cadd457 free access
Detaily / Zmluva o manažmente projektu.pdf


Stiahnuté 9x, Pridané: 2016-10-03 20:28:29 , Kategória: Zmluvy


Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny. Tento dodatok má platnosť od 01.10.2016 do 31.12.2018. Uzatvorením tohto dodatku obec Horný Lieskov získa pre svoje odberné miesta výhodnejšie ceny na dodávku elektriny podľa platného a účinného Cenníka dodávky elektriny TOP W1 16-18.

435 KB Md5: 1cfd842d7e05d99bb464666404183ef2 free access
Detaily / Zmluva o združenej dodávke elektriny - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 6x, Pridané: 2016-10-05 20:36:41 , Kategória: Zmluvy


Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku v obci Horný Lieskov platný od 13.10.2016.

278 KB Md5: 56965f0658a9c2d2d1a7807b826f3623 free access
Detaily / Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku.pdf


Stiahnuté 11x, Pridané: 2016-09-15 20:20:50 , Kategória: Ostatné


Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2016:
Kkontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola hospodárenia organizácií s majetkovým podielom obce – Lieskovanka, s.r.o. , so sídlom Horný Lieskov č.63, 01821.

58 KB Md5: 0a48abbe85aa2a4a53e22e53c3c45c73 free access
Detaily / Plán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2016.pdf


Stiahnuté 7x, Pridané: 2016-09-12 20:15:00 , Kategória: Ostatné