Horný Lieskov - aktualityNové dokumenty - máj 2016
Nové dokumenty - máj 2016

Publikované: 12.05.2016 23:40:22

Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Horný Lieskov“.

572 KB Md5: 7303ca1f6c95b6db0d377052a56b0f1c free access
Detaily / Zmluva o dielo - rekonštrukcia Materskej školy.pdf


Stiahnuté 7x, Pridané: 2016-05-19 00:32:08 , Kategória: Zmluvy


Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra Púchov sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa - obce Horný Lieskov vypracovať a odovzdať dielo: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2025 (PHSR). Toto je finálna verzia dokumentu.

5 MB Md5: 5a6f0da48867ef78b3186fa0087a0aa2 free access
Detaily / PHSR Horný Lieskov 2015-2025 - finálna verzia.pdf


Stiahnuté 11x, Pridané: 2016-05-12 23:33:51 , Kategória: Ostatné


Zmluva týkajúca sa poskytovania verejných služieb a zmluvu o pôžičke k O2 paušálu - prestup so služobným telefónnym číslom z Telekomu. Zmluva sa týka aj nového telefónu.

3 MB Md5: 32a4a088dd2ead57ec82651e631b467c free access
Detaily / Zmluva so spoločnosťou Telefonica O2.pdf


Stiahnuté 9x, Pridané: 2016-05-12 23:36:17 , Kategória: Zmluvy


Dokument z valného zhromaždenia UKPS Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 03.04.2016 v KD Horný Lieskov (oznam o zhromaždení). Dokument obsahuje uznesenie z tohto valného zhromaždenia UKPS, správu o činnosti revíznej komisie k 31.12.2015 v UKPS Horný Lieskov, zoznam prevedených prác za rok 2015, správu OLH k obhospodarovaniu lesných pozemkov vo vlastníctve UKPS Horný Lieskov a plán činnosti spoločenstva na rok 2016.

1 MB Md5: 8df437859a3f909cd010863bee655b13 free access
Detaily / UKPS Horný Lieskov - správa z 03.04.2016.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-05-12 23:49:51 , Kategória: UKPS Horný LieskovNové dokumenty - apríl 2016
Nové dokumenty - apríl 2016

Publikované: 07.04.2016 18:02:20

Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.202 so spoločnosťou MP Profit PB, s.r.o., ktorá bude zabezpečovať poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania pri projekte „Rekonštrukcie priestorov Materskej školy v Hornom Lieskove“ v rámci pridelenej dotácie z Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl.

463 KB Md5: 13fcb74134e69651232fc97c1f4ed090 free access
Detaily / Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.202.pdf


Stiahnuté 12x, Pridané: 2016-04-07 17:37:14 , Kategória: ZmluvyNové dokumenty - marec 2016
Nové dokumenty - marec 2016

Publikované: 15.03.2016 19:34:37

Knižničný poriadok Obecnej knižnice Horný Lieskov platný od 01/2016, zaoberajúci sa pravidlami a povinnosťami čitateľov, pravidlami požičiavania kníh a podobne.

307 KB Md5: e619a2c5e861316c1d6bb2223595ba11 free access
Detaily / Knižničný poriadok (2016).pdf


Stiahnuté 19x, Pridané: 2016-03-13 20:15:32 , Kategória: Ostatné


Uznesenie č.5/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 14.12.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, VZN obce Horný Lieskov č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Horný Lieskov, VZN obce Horný Lieskov č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov, rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2016, finančný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2016, 2017 a 2018, plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Lieskov na roky 2015-2025, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade), plat starostu v súlade so zákonom č. 154/2011 Z.z. zo 17. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. s účinnosťou od 01.01.2015 vo výške základného funkčného platu zvýšeného o 10 %, t. j. 858€ (priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku za rok 2014) x 1,49 (násobok mzdy pre obec do 500 obyvateľov) x 1,10 (10%-né navýšenie mzdy) = 1407€, zaokrúhlene na celé EURO nahor od 01.01.2016., nájomnú zmluvu na nájom plynárenského zariadenia formou Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ uzavretú medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou SPP – Distribúcia, a.s.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka za rok 2014 vykonanú na Obecnom úrade v Hornom Lieskove, informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole v Hornom Lieskove, informácie o možnosti riešenia problémov pri orientácii v obci, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií.

70 KB Md5: 815b1d24d6f65f60c54e0aeb497b6287 free access
Detaily / Uznesenie z 14.12.2015.pdf


Stiahnuté 6x, Pridané: 2016-03-31 01:29:41 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Ahoj, Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM (Dátové centrum obcí a miest) v rámci elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Prostredníctvom pripojenia sa do IS DCOM sú vytvárané podmienky pre umožnenie elektronickej komunikácie obecného alebo mestského úradu s občanmi, ukladanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií v IS DCOM a získavanie údajov z iných informačných systémov verejnej správy.

1 MB Md5: 1cb545a820a7c9b2538e33030c6ea121 free access
Detaily / Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2016-03-31 01:40:51 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPOSR). Dotácia je v sume 2000€ a je určená a prísne účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Horný Lieskov. Dotáciu je možné použiť na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO (dobrovoľný hasičský zbor obce), na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

1 MB Md5: 8ff08f61af2ab14d41df3f1b7b1a352b free access
Detaily / Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR.pdf


Stiahnuté 27x, Pridané: 2016-03-31 01:48:22 , Kategória: Zmluvy


Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp. Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka 8m3 na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Ceny za vývoz a likvidáciu sa nachádzajú v dokumente.

174 KB Md5: e9a77bc0410504c4959365ee92fc4e52 free access
Detaily / Oznámenie - vývoz splaškových vôd.pdf


Stiahnuté 11x, Pridané: 2016-03-31 01:52:06 , Kategória: Ostatné


Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2016:
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, komplexná kontrolná činnosť v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, kontrola vybavovania sťažností a petícií.

57 KB Md5: efe917efad8c3a82b9741a15065de56f free access
Detaily / Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2016.pdf


Stiahnuté 9x, Pridané: 2016-03-31 01:56:27 , Kategória: Ostatné