Strediskovú obec Lieskov tvorilo zoskupenie častí Horný Lieskov, Dolný Lieskov, Slopná, Tŕstie a Podskalie pred rozdelením týchto častí na samostatné obce. V rokoch 1978-1990 tu pôsobil ako predseda vtedajšieho MNV (Miestny národný výbor) pán Jozef Mišík, ktorý sa rozhodol zozbierať dôležité informácie týkajúce sa hlavne prehľadu jednotlivých činností a udalostí prebiehajúcich v týchto rokoch.

 • 1978

  Po zhotovení železného zábradlia okolo ihriska sa konali oslavy 30-tého výročia založenia TJ Horný Lieskov. Hlavným organizátorom bol Pavol Valášek. Na podujatí vystupovala aj DH Lieskovanka. Neskoršie v roku 1989 z iniciatívy Gustáva Baroša, ktorý pracoval v stavebnej skupine ŠM sa pri ihrisku postavili šatne a na poschodí spoločenská miestnosť. Dokončila sa a dalo sa do užívania 6 bj pre ÚSS Lieskov a 12 bj pre ŠM Lieskov.


Obr. TJ Horný Lieskov.


Obr. Ihrisko v Dolnom Lieskove približne v roku 1976.

 • 1979-1980

  Nákladom 350 000.-Sk sa vykonala kompletná rekonštrukcia budovy MNV, vrátane zriadenia akumulačného vykurovania, vodoinštalácie a zakúpenia nábytku. Konali sa rôzne posedenia, pred každým cirkevným sobášom musel byť občiansky sobáš. Zborom pre občianske záležitosti boli pravidelne konané rozlúčky na všetkých pohreboch, na ktorých sa významne podielala aj matrikárka MNV Vierka Michálková, ktorá nastúpila do funkcie hneď po odchode na dôchodok matrikárky Ireny Švecovej. Dva krát do roka sa na MNV Lieskov organizovalo "Uvítanie novonarodených detí do života". Taktiež bol ustanovený riaditeľ MKS a začal sa vydávať dvojmesačník "Lieskovan", ktorého vydávanie sa po roku 1990 zrušilo.


Obr. Posedenie - Akcia ZPOZ (zboru pre občianske záležitosti), odovzdávanie darčekov.
(Švecová Irena: matrikárka MNV, Mišík Jozef: predseda MNV, Majeríková V.: preds. ZO SZŽ,
dôchodkyne na zábere: Krajčová, Hajková, Košutová, Jantáková).

 • 1980

  Začala sa prvá etapa výstavby obecného vodovodu v Dolnom Lieskove. Voda bola privedená od hlavného potrubia popod rieku Pružinka a popod potok Lieskovanka. Pri rodine Majeríkových bola urobená šachta a boli zabudované potrubia až po rodinný dom Antona Kozáka a tiež do ulíc k bytovkám. Bez vodojemov, ale zo súhlasom Stredoslovenských vodární, bol najskôr napojený ÚSS, pošta, nová Materská škola, pohostinstvo, bytovky a priľahlé rodinné domy. Dňa 1.6.1980 bola v DL daná do užívania prvá MŠ v našom obvode.

 • 1981

  V tomto roku bola v časti HL daná do užívania druhá MŠ v našom obvode, ktorá bola dodatočným nákladom 2,2 mil.Sk prerobená z rozostavenej ZŠ, na ktorej sa nepokračovalo pre malý počet detí. Pre dostatočnú kapacitu do tejto chodia aj deti zo Slopnej. Pri MŠ bola preto zriadená autobusová zástavka, zatiaľ bez čakárne. V poľnohospodárskom dvore v Trstí sa urobila Generálna oprava dotláčačky, ktorá slúžila až do ukončenia výstavby veľkokapacitných vodojemov 2 x 1000 m3 nad Trstím.

 • 1982

  V tomto čase sa o 30m predlžil cintorín v HL, stredom sa vybudoval chodník s obrubníkmi, chodník sa vysypal brizolitom. Vedľa chodníka sa vybudovalo osvetlenie pozostávajúce zo štyroch svetelných bodov a nový cintorín sa oplotil. Po integrácii obcí Trstie a Podskalie do spoločného MNV z názvom "Stredisková obec Lieskov" bolo nutné dokončiť rozostavaný vodojem v Podskalí a vykonať terénne úpravy a jeho oplotenie.

 • 1982-1984

  Pri MNV sa zriadila Drobná prevádzka zameraná na dopravnú a stavebnú činnosť. Zakúpili sa staršie autá Fekal, pevné a vyklápacie nákladné auto, nový traktor Zetor 7245 s predným náhonom a 9 ton. vlečkou za 181 000.-Sk, tiež pluhy a radlica na odhŕňanie snehu za 43 000.-Sk. V prevádzke boli tiež dve 150 litrové miešačky.

 • 1983

  V tomto roku bol oplechovaný starý Dom smútku v HL, vydláždil a vybavil sa aj katafalkom. Ozvučenie a dva chladiace boxi boli umiestnené v Dome smútku v Slopnej. V časti Tŕstie sa za pomoci ŠM a aktívnej pomoci Libora Kvasnicu, syna bývalého predsedu MNV vybudovalo nové futbalové ihrisko, šatne a ochranné zábradlia. Obec DL využila starý samospádový vodovod, ktorý pôvodne slúžil pre ÚSS Lieskov, voda sa zaviedla na cintorín v DL.

 • 1984

  Zakúpilo sa 5 veľkorozmerných kontajnerov, pre každý cintorín jeden. V časti Slopná sa vybudoval betónový most pri trafostanici.

 • 1984-1987

  V časti DL sa formou akcie "Z" realizovala druhá etapa výstavby vodovodu. (Vodojemy 2x150m3, slúžili aj pre HL a tiež Slopnú.) Vybudovalo sa prívodne a rozvodné potrubie ako aj prepadové až do potoka. K vodojemom sa spevnila a zaasfaltovala prístupová cesta v dĺžke cca 300 bm, zhotovila sa NN prípojka od trafostanice a vodojemy sa oplotili. Napojená bola väčšina občanov.


 • 1985-1986

  V obci Slopná sa v akcii "Z" realizovala výstavba novej požiarnej zbrojnice, pre opakované požiadavky členov DPZ, nakoľko mali túto umiestnenú vo farskom humne.

  V roku 1986 sa v Hornom Lieskove nákladom 600 tis. Sk realizovala úplná prestavba pálenice. Projektovú dokumentáciu dal spracovať MNV Lieskov, finančné prostriedky zabezpečili Liehovary Liptovský Mikuláš, samotnú výstavbu realizovali ŠM Lieskov za účinnej pomoci pracovníka stavebnej skupiny a vtedajšieho vedúceho pálenice Ladislava Bodinu, brigádnickú pomoc zabezpečoval MNV a jeho Občiansky výbor. Pri nedostatku pracovníkov pomáhali aj odsúdení z Ilavy, ktorí pracovali na chránenom pracovisku ŠM.

Stredoslovenské energetické závody v časti Slopná realizovali výmenu elektrických stĺpov, MNV uhradil výmenu a prekládku verejného osvetlenia, vykonaná bola tiež povrchová úprava miestnej komunikácie.


Obr. Pohľad na ulicu v Slopnej pred a po rekonštrukcií NN siete.

 • 1986-1987

  Postupne sa aj v HL začali vymieňať drevené stĺpy elektrickej siete za betónové. V HL sa zrušilo takmer všetko verejné osvetlenie nad vedením a namontovalo sa modernejšie osvetlenie a to pod vedením. Zakúpil sa starší dvojkolesový výsuvný rebrík, prevážaný za traktorom slúžiaci hlavne na výmenu žiaroviek na verejnom osvetlení.

 • 1987

  Bolo vykonané prekrytie plechom a to budovy bývalej ZŠ, Kultúrneho domu a Požiarnej zbrojnice. Tiež bola zlikvidovaná drevená sušiaca veža nad požiarnou zbrojnicou. V KD sa vyhodila drevená podlaha a zaviedlo sa akumulačné vykurovanie a to aj do zasadačky. Zakúpilo sa 20 stolov a 80 skladacích stoličiek. Bola zabetónovaná plocha až po vodnú nádrž popri KD kde bol postavený železný stožiar na sušenie požiarnych hadíc. Bola vybudovaná nová retranzačka nad Slopnou na zabezpečenie vysielania aj druhého TV programu. Pripravili sa podklady na plynofikáciu pružinskej doliny, vydaný bol Generel plynofikácie pre celú dolinu. Pre zosnulých z Ústavu sociálnej starostlivosti sa zrealizovalo predĺženie cintorína v DL o cca 600 m2, vykonali sa potrebné terénne úpravy a cintorín sa oplotil. V tom istom roku sa vykonali kompletne terénne úpravy areálu „pod Smriečím“, neskoršie sa vybudoval samotný areál.

 • 1988

  Vyrovnala a spevnila sa cesta na smer HL od kostola v DL po dom p. Briestenského. Realizovala sa tretia etapa výstavby obecného vodovodu, položilo sa tam vodovodné a tiež kanalizačné potrubie z výstavbou sa ďalej pokračovalo po ceste do HL až po rodinný dom Jozefa Košúta, na vodu bolo napojených aj 14 domácností v časti HL až do roku 2008. Po dom p. Briestenského sa vybudoval jednostranný chodník. V jeseni toho roku položila OSC asfaltový koberec na celú cestu do Horného Lieskova, až po most pri p. Jankovičovej.Obr. Pohľad na cestu spojka Horný Lieskov pred úpravou a po úprave.

 • 1989

  Pripravila sa projektová a rozpočtová dokumentácia na vodovod Horný Lieskov. Rozpočtový náklad stavby predstavoval výšku 3,345 000.- Sk.

 • 1990

  V mesiaci október pomerne neskoro obdržal MNV Lieskov finančné prostriedky v celkovej hodnote 285 000.-Sk a do konca roka museli byť prestavané. Zakúpilo sa PVC potrubie a liatinové armatúry. Časť z potrubia sa do konca roka aj zabudovala. Zabudované bolo 834 bm PVC potrubia až po dom K. Lieskovského. Pri vydaní stavebného povolenia bol určený termín zahájenia - november 1990 a termín ukončenia - september 1993.

 • 1982-1989

  Na základe sťažností mladých rodín sa začalo z prípravou stavebných pozemkov. V HL boli pripravené stavebné pozemky, pre ktoré boli vydané stavebné povolenia. Odbor výstavby ONV (Obecný národný výbor) urobil prieskum vo všetkých obciach a vytypoval preluky, kde je možné stavať rodinné domy. MNV bol povinný pozvať dotknutých vlastníkov na jednanie za účelom dobrovoľného odpredaja. Ak dotknutý nesúhlasili, zápis z jednania sa zaslal na KNV (Krajský národný výbor) a ten "zariadil" ich vyvlastnenie. Keďže obec Horný Lieskov bola koncová, viac výstavby sa malo realizovať hlavne v Dolnom Lieskove. Aj napriek tomu bolo v časti HL v rokoch 1978-1990, teda za 12 rokov vydaných 17 stavebných povolení, v rokoch 1990-1999, teda za 18 rokov 20 stavebných povolení. Vydávanie stavebných povolení teda nebolo až takým vzácnym artiklom, ako sa píše v kronike obce Horný Lieskov na strane č.150, respektíve 159.

 • 1978-1990

  Vo všetkých častiach sa 2 až 3-krát vykonala údržba miestnych komunikácií obaľovanou štrko-drvinou. Tretí krát ostali neupravené MK k Alexovi Koštialovi od kaplnky k mostu a do ulice k Jánovi Barošovy. Do celkového rozvoja obce by sa mohlo zapísať: 1980-1982: Podnik Považan - odkúpenie RD od Tomáška na zriadenie služieb. Jednota PB - odkúpenie domu od Šulieho na zriadenie krajšieho pohostinstva, ale aj výstavba novej predajne potravín v DL, ktorá bola odovzdaná do užívania v roku 1982. Štátne majetky Lieskov do ktorých sa integrovali nielen obce pružinskej doliny, ale tiež Sverepec, Pov. Bystrica, Moštence, Kvášov, Zliechov, atd. V DL postavil budovu svojho riaditeľstva, triedičku a sklady pre zemiaky, výrobnú halu kde pracovali potrestaný z Ilavy, teraz tam pôsobí spoločnosť Ekobal. Okresná správa ciest položila nový koberec na ceste Zákluky – Lieskov v hodnote 850 000.-Sk. Treba zdôrazniť, že žiadny podnik sa z riešením potrieb obce neponúkal, muselo sa to riešiť rôznymi spôsobmi.*posledná aktualizácia: 03.08.2010
*zdroj informácií: Jozef Mišík
*spracovali: Ing. Miroslav Baroš a Jozef Mišík