O obci

Horný Lieskov sa nachádza v Trenčianskom kraji v regióne Strážovských vrchov. Horný Lieskov sa po prvý raz nepriamo spomína roku 1327. V listine z roku 1392 sa spomína Štefan, syn Vavrinca, zapísaného v obci duo Leskowecz. V roku 1330 je priamo doložená zmienka o obci ako duo Leskowecz, v roku 1409 ako Felseu Leskouch, v roku 1521 ako Kys Leskouz a až v roku 1773 ako Horný Lieskov. Prvý občan Horného Lieskova bol pravdepodobne pastier dobytka a oviec. Neskôr sa vlastníkom obce stala zemianska rodina Lieskovských. Obyvatelia sa zamestnávali poľnohospodárstvom a pestovaním ovocia. Prevažne poľnohospodársky ráz si obec zachovala aj v časoch prvej ČSR. Potom obyvatelia pracovali v okolitých priemyselných podnikoch.

 

Obec sa rozprestiera na rozlohe 489ha s počtom obyvateľov 373. Leží v nadmorskej výške 360 m.n.m., je plynofikovaná, s vlastným vodovodom a vodojemom nad obcou. Blízko obce sa nachádza Moštenská skala a vrch Malenica. Okolitými obcami sú Dolný Lieskov, Slopná, Tŕstie, Podskalie, Horný a Dolný Moštenec.


Ľudové tradície, ktoré sa zachovali dodnes

Zavlačovanie predmetov na Juraja: V noci sa zavlačujú rôzne predmety ako bránky, koše a skoro všetko čo nie je "prizvárané". Predmety sa umiestňujú na strechy, vešajú sa na stromy a podobne. Mládež má z toho zábavu a dospelý na druhý deň plné ruky práce s hladaním svojich zavlečených vecí. Medzi ďalšie zaužívané tradície patrí Zastavovanie novomanželov spojené s prerezávaním dreva, Oslavy fašiangov, kedy muzikanti z DH Lieskovanky hrajú po celej obci pri každom dome, vyvrcholením fašiangov je obrad Pochovávania basy, ďalej tradícia stavania Májov, oslavy dňa Matiek, čestná stráž pri "Božom hrobe" pri vzkriesení, pozostávajúca s členov DHZ Horný Lieskov. Členovia sú oblečený v uniformách. Na sviatok Všetkých Svätých muzikanti hrávajú na cintoríne smútočné piesne. Donedávna bola zaužívaná aj tradícia pálenia Jánskych ohňov.


Erb obce

Erb rodu Lieskovských zobrazoval cváľajúceho jazdca na koni s vytasenou šabľou, na ktorej mal napichnutú hlavu nepriateľa s vrkočom alebo chumáčom vlasov. Podľa slov archivátora, ktorého v roku 1909 navštívil občan Horného Lieskova, Rudolf Lieskovský, vtedy vrkoče alebo dlhšie vlasy nosili iba Tatári a pravdepodobne bol erb udelený rodu Lieskovských za zásluhy preukázané za tatárskej pohromy v roku 1241. Heraldická komisia skúmala dve pečate obce, jednu z roku 1780 a druhú z roku 1863. Obe tieto pečate opísal J. Fojtík vo svojej práci venovanej pečatiam miest a obcí niekdajšej Trenčianskej župy. Staršia, štvorcová pečať pochádza z roku 1780. V strede pečatného poľa sú zobrazené litery F:L Felco Lieszko (Horný Lieskov). Nad a pod písmenami sú zobrazené tri klince.

 

Mladšiu obecnú pečať poznáme podľa odtlačku pečatidla na archívnom dokumente z roku 1863. V strede pečatného poľa je zobrazený ďatelinkovitý kríž, vyžarujúci štyri lúče. Po bokoch je rozdelený text Felco Lieszko. Je zrejmé, že obe pečate súvisia s patrocíniom miestneho kostola zasväteného sv. Krížu. Kým v prvej pečati je súvislosť klincov, ako jedného z artibútov ukrižovania (so samotným krížom je vyjadrená len nesmelo), v druhej pečati už vidno jednoznačné vyjadrenie sv. Kríža, preto bol tento historický obecný symbol vhodnejší na to, aby sa stal východiskom pre heraldickú úpravu a vytvorenie obecného erbu. Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Erb obce Horný Lieskov má modré pozadie, na ktorom sú štyri zlaté lúče a vyžarujúci latinský ďatelinkovitý, perlami zdobený kríž. Tento nový erb symbolizujúci Kostol sv. Kríža schválilo zastupiteľstvo našej obce a následne aj heraldická komisia.


Barokový rímskokatolícky kostol sv. Kríža

V roku 1723 bol v obci postavený barokový rímskokatolícky kostol sv. Kríža. Kostol má tri zvony. Prvý váži 161kg, druhý s hmotnosťou 75 kg a tretí zvon vážiaci 43 kg. Podľa starších občanov prvý a tretí zvon bol zakúpený občanmi v roku 1923 z milodarov nazbieraných v Amerike a v Hornom Lieskove Šimonom Barošom a Ondrejom Kardošom ml. Patrónmy prvého zvona sú sv. Cyril a Metód, patrónmy druhého zvona sú sv. Andrej, Svorad a Benedikt. Kostol v Hornom Lieskove je starší ako kostol v Dolnom Lieskove. Sídlom farnosti je blízka obec Slopná. Farnosť Slopná patrí medzi veľmi staré farnosti. Už v 13. storočí tam bol drevený kostolík. Terajší kostol v Slopnej bol postavený v rokoch 1793 až 1797. V našej farnosti od 13. storočia pôsobilo veľa kňazov, niektorí tu boli dlhšie iní kratšie.

 

Medzi posledných katolíckych kňazov patria: 1962 - 1968 dekan Štefan Kusek, 1968 - 1970 kňaz Pavol Vanko, od roku 1970 kanonik dekan Jozef Sudora, ktorý za viac ako 40 rokov svojho pôsobenia vychoval veľké množstvo kresťanov a svojim prístupom a dobrým srdcom si získal úctu a dobré meno u ľudí v našej farnosti, ale aj v širokom okolí. Zdravotný stav Jozefa Sudoru v spojení s jeho vysokým vekom mu v poslednej dobe neumožňoval plne sa venovať svojmu povolaniu a tak Nitrianska rímskokatolícka diecéza v roku 2008 poslala do našej farnosti kňaza Jozef Pavláska, ktorý pôsobil približne do roku 2010 v spoluprácií s Jozefom Sudorom, ktorý ešte občasne slúžil sväté omše v našej farnosti. V súčasnosti Jozef Sudora žije v Dolnom Lieskov u rodiny Babušovej a farnosť prebral Jozef Pavlásek. V roku 2012 strecha a veža kostola prešla výraznou obnovou. Veľké ĎAKUJEME patrí každému, kto či už priamo alebo nepriamo pomohol pri plánovaní a realizácií rekonštrukcie. Fotky z prác nájdete v galérií, album kostol - výmena strechy.


Zdravá voda

V katastri obce neďaleko Moštenskej skaly vyviera prameň „Zdravá voda“. Názov „Zdravá voda“ existuje vraj preto, lebo v minulosti sa na tomto mieste zjavila Panna Mária a požehnala túto vodu. Podľa legendy vtedy voda uzdravila mnohých ľudí. Povráva sa, že voda lieči doteraz a preto tu bola postavená kaplnka. Toto miesto patrí medzi obľúbené oddychové miesta našich obyvateľov a aj turistov.


Areál „pod Smriečím“

Každoročne sa tu usporadúvajú rôzne kultúrne podujatia, napríklad oslavy Dňa matiek, zábavy a podobne. Taktiež tu vystupovali aj veľmi známe dychové kapely Moravanka Jana Slabáka (2008), DH Mistříňanka (2009), DH Drietomanka (2010) a DH Gloria (2011).


DH Lieskovanka

Viac informácií nájdete na web-stránke dychovky - lieskovanka.sk. Založenie dychovej hudby v našej obci sa viaže s dávnou udalosťou, keď v roku 1914 boli zabavené dva zvony z našeho kostola pre vojenské účely na výrobu nábojov. V roku 1927 boli kúpené nové zvony, ktoré boli dovezené na vlakovú stanicu do Beluše. Tam boli slávnostne prebrané. Vítala ich a doprevádzala aj dychová hudba z Ladiec až do Horného Lieskova. Našim občanom sa veľmi nepáčilo, že muzikanti z cudzej obce ich doprevádzali hudbou pri slávnosti nakoľko v našej obci boli aj muzikanti a obec mala aj finančné prostriedky na hudbu a tak vznikol podnet založenia DH Lieskovanky.

Prvým učiteľom zavolaným z Moravy bol kapelník Mičúlek, ktorý naučil našich prvých muzikantov hudbe a vystupovaniu po verejných slávnostiach. Vedúcim, teda kapelníkom našej dychovej hudby sa stal Jozef Švec st. nakoľko hral už v sláčikovej kapele. DH Lieskovanka mala veľmi dobré ohlasy na verejnosti. Nakoľko nastali ťažké časy a ľudia odchádzali ďaleko za prácou, niektorí až do zahraničia dokonca až do Ameriky, ako napríklad aj kapelník Jozef Švec, dychová hudba utrpela veľké straty a nebola schopná verejne vystupovať, preto bol znovu pozvaný kapelník Mičúlek z Moravy, aby vyškolil nových muzikantov a tak doplnil chýbajúcich členov. Tým sa činnosť dychovky podarila obnoviť v roku 1934. Súbor ďalej účinkoval na čele s kapelníkom Rudolfom Kačíncom a Lieskovanka sa stala znovu obľúbenou kapelou. Ďalším kapelníkom bol Rudolf Kóšút. Dychovka skúšala na dvore Baroša Rudolfa. Spolupráca trvala niekoľko rokov, až sa rodí ďalší horno-lieskovanský hudobník JOZEF BAROŠ.

Jozef Baroš sa vyučil hudobnému umeniu popri zamestnaní stolára. Ovládal viacero nástrojov a medzi jeho prvoradé záujmy bolo pozdvihnúť hudobnú úroveň na vyšší stupeň, aby hudba získala na aktuálnosti, išla cestou pokroku a vytvárala nové hodnoty. V roku 1940 narukoval na vojenskú prezenčnú službu, kde hrával 4 roky vo vojenskej dychovej hudbe u Pešieho pluku v Prešove. Tu získal vedomosti o všetkých hudobných dychových nástrojoch. S vojenskou dychovkou navštívil aj Sovietsky Zväz. Jeho návrat z vojny priniesol so sebou aj nového hudobného ducha.

 

Aktívne sa venoval dychovke a hudobnej tvorbe. Neskôr nahradil vtedajšieho kapelníka Rudolfa Košúta a stal sa tak kapelníkom Lieskovanky. So svojím súborom zvíťazil na celoštátnej súťaži dychových hudieb v Prahe v roku 1958. Vyučil veľa nových kvalitných muzikantov, niektorí z nich hrávajú v Lieskovanke aj v súčasnosti. Úspešne viedol Lieskovanku po rôznych verejných vystúpeniach až do svojej smrti v roku 2002. V súčasnosti je kapelníkom Ladislav Košút, ktorý bol jedným z jeho žiakov. Na počesť tomuto významnému kapelníkovi v našej obci dychová hudba Lieskovanka každé dva roky pravidelne usporadúva Memoriál Jozefa Baroša, na ktorom vystupujú rôzne dychové hudby prevažne z nášho okolia ale aj z Moravy, napríklad na poslednom memoriály vystupovala u nás aj populárna dychová hudba Moravanka Jana Slabáka. Medzi ďalších ľudí, ktorí sa pričinili o rozvoj Lieskovanky a získania nových mladých členov patria Jozef Hlobík, Jozef Pavlík, Pavol Martiška, ale aj mnohí ďalší. V súčasnosti sa Lieskovanka zúčastňuje rôznych akcií a súťaží, naposledy to bola krajská súťaž malých dychových hudieb v Lednických Rovniach, kde sa naša dychovka umiestnila úspešne v zlatom pásme.


DHZ Horný Lieskov - dhz.lieskov.sk

Zoznam aktívnych členov:

  • Jozef Švec [predseda]
  • Miroslav Koštial [veliteľ]
  • Peter Kudlík [kôš]
  • Daniel Kostka [spoj]
  • Juraj Mucha [strojník]
  • Marián Košút [B-spoj]
  • Marián Lapaš [rozdelovač]
  • Marek Kostka [ľavý prúd]
  • Martin Haladej [pravý prúd]

Nájdete nás aj na dhz.lieskov.sk, youtube a facebooku: 


Dobrovoľný hasičský zbor v Hornom Lieskove vznikol v roku 1925. Jeho zakladateľom bol Kardoš Ondrej. V roku 1927 bol zakúpený pozemok pre výstavbu hasičskej zbrojnice. Výstavba bola dokončená v roku 1929, kedy bola zakúpená ak prvá hasičská motorová striekačka. V súčasnosti sa DHZ Horný Lieskov aktívne zúčastňuje na rôznych súťažiach, či už pohárových, okresných alebo krajských.


Obecná knižnica

Bola založená v roku 1928. V tomto roku sa v nej nachádzalo 33 zväzkov. Tieto knihy boli zakúpené od Matice slovenskej. Knihovníkom a knižným referentom sa v tom čase stal Andrej Kardoš ml. V roku 1934 mala knižnica 130 kníh. V roku 1962 bola vedúcou knižnice Irma Černá. Učiteľka Helena Neščáková prebrala knižnicu v roku 1963 s počtom kníh 275. Za posledné roky bola vedúcou knižnice Lýdia Kopcíková, potom Ivana Šúlyová a od roku 2006 do 2012 Mirka Košútová (mirka.kosutovagmail.com). Od 01.01.2012 je vedúcou knižnice Ivana Šulyová (ivana.sulycentrum.sk). Knižnica sa nachádza v budove starej školy a je prístupná verejnosti každý piatok od 17:00 do 19:00. Informácie v prípade záujmu o započižanie kníh nájdete v knižničnom poriadku.

 

Obecný úrad

V minulosti bola jeho sídlom stará škola. V súčasnosti sa nachádza v budove, kde sa nachádza aj materská škola.


Materská škola

Navštevujú ju deti z Horného, Dolného Lieskova a Slopnej od dvoch rokov. V súčasnosti škôlku navštevuje 21 detí.


Pálenica

Naša obec je známa aj výrobou kvalitných ovocných destilátov v miestnej pálenici. Jej zakladateľom bol Kardoš Ondrej.

 

Dom smútku

Dom smútku bol skolaudovaný 17.12.2002 a bol posvätený dôstojným pánom kanomikom dekanom Jozefom Sudorom po svätej omši, za účasti občanov v nedeľu 22.12.2002. V jarných mesiacoch v dome smútku pokračovali práce ako je maľovanie, vydláždenie plôch a podobne. Tiež bol postavený katafalk a osadený chladiaci box.


*posledná aktualizácia: 07.01.2017
*zdroj informácií: kronika obce a rôzne články
*spracovali: Ing. Miroslav Baroš a Katarína Kalamenová