Volebný program nezávislého kandidáta na starostu obce Horný Lieskov.

CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Snaha o získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu ciest v úsekoch:

 • 1. OKRUH zastávka na hornom konci obce – p. Lukáč – p. Lapaš – zastávka.

 • 2. Ulička medzi p. Kožúrikom a p. Hlobíkom (z dôvodu vývozu komunálneho odpadu v tejto časti obce v zimných mesiacoch).

 • 3. Zastávka na hornom konci – p. Frátrik.

 • 4. Prístupová cesta k miestnemu kostolu a cintorínu.

 • 5. Úsek p. Moravčík – p. Baroš.

 • 6. Prístupová cesta k prírodnému areálu „pod Smriečím“.

 • 7. Postupné budovanie kanálových žľabov popri všetkých úsekoch ciest.

KOSTOL, CINTORÍN A DOM SMÚTKU

 • 1. Vybudovanie altánového prístrešku pred kostolom.

 • 2. Dobudovanie prístupovej betónovej cesty k Domu smútku vrátane oplotenia.

 • 3. Vybudovanie kamennej kaplnky s lavičkami pri Dome smútku.

 • 4. Snaha o získanie finančných prostriedkov na zakúpenie zámkovej dlažby, ktorá by bola použitá na chodník vedúci od kostola až k Domu smútku.

 • 5. Výsadba zelene v okolí Domu smútku a osadenie obrubníkov po obvode Domu smútku.

 • 6. Z bezpečnostných dôvodov odstrániť lipy na miestnom cintoríne.

BÝVALÝ OBECNÝ ÚRAD

 • 1. Vyrezanie existujúcej zelene, výsadba novej zelene, vybudovanie parku s lavičkami a s pomníkom p. kapelníka Jozefa Baroša.

 • 2. Snaha o získanie finančných prostriedkov na čiastočnú rekonštrukciu tejto budovy (výmena okien, oprava fasády budovy, oprava podláh).

 • 3. Vybudovanie chodníka vedúceho ku schodom ku kostolu.

OBECNÝ ÚRAD A MATERSKÁ ŠKOLA

 • 1. Snaha o získanie finančných prostriedkov na čiastočnú rekonštrukciu budovy (výmena okien, zateplenie, fasáda).

 • 2. Výsadba zelene, úprava záhradky, vybudovanie nového detského ihriska a pieskoviska v areáli obecného úradu a materskej školy.

 • 3. Snaha o získavanie finančných prostriedkov pre poriadanie výletov, plaveckých a lyžiarskych výcvikov pre deti z materskej školy.

AREÁL „POD SMRIEČÍM“

 • 1. Výsadba a údržba zelene v tomto areáli.

 • 2. Dobudovanie prístrešku s posedením.

 • 3. spolupráca s miestnou dychovou hudbou Lieskovanka a s miestnym DHZ pri organizácii a príprave kultúrnych a športových podujatí.
 • 4. usporadúvanie ďalších kultúrnych a športových podujatí za účelom zviditeľnenia obce a získavania finančných prostriedkov na rozvoj obce.
 • 5. snaha o získanie finančných prostriedkov na VYBUDOVANIE VIACÚČELOVÉHO ŠPORTOVÉHO AREÁLU.

OSTATNÉ

 • finančná a materiálna podpora jednotlivých kultúrnych a športových organizácií a združení fungujúcich v našej obci (dychová hudba Lieskovanka, dobrovoľný hasičský zbor, združenie dôchodcov, futbalové a floorballové mužstvo),
 • čistenie, údržba miestneho potoka a jeho postupná regulácia,

 • výsadba a údržba zelene ako aj okolia „Zdravej vody“, zabezpečenie konania bohoslužby 1-krát do roka,
 • napomáhať pri výstavbe rodinných domov, predovšetkým pri riešení a zabezpečení inžinierskych sietí,
 • prostredníctvom internetovej stránky obce a informačných tabúľ umiestnených v obci informovať občanov o rokovaniach obecného zastupiteľstva, o hospodárení s finančnými prostriedkami, o riešení problémov v obci ako aj informovať o plánovaných podujatiach,
 • zabezpečiť správcu Domu smútku a cintorína, zakresliť skutkový stav cintorína a jeho virtuálnu podobu,
 • zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu prostredníctvom veľkého kontajnera umiestneného v centre obce 1-krát do mesiaca.