Názov: Výzva - detské ihrisko pri Materskej škole
Publikované: 05.08.2020 17:30:12
Kategória: Oznamy obce

Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk podľa ust. §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva slúži na účel výberu dodávateľa stavebných prác pre zákazku „Detské ihrisko pri Materskej škole“.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - výstavba detského ihriska (pozemok parc. č. 615/8 v obci Horný Lieskov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č.1. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 10084,04€ bez DPH.


Dokumenty k výzve

 Výzva na
predkladanie ponúk
 Príloha č.1
Technická špecifikácia
 Príloha č.2
Výkazy výmery
 Príloha č.3
Návrh zmluvy
 Príloha č.4
Návrh na plnenie kritérií
 
 
 
 
 Vyhodnotenie ponúk

 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z 26.08.2020
 


*posledná aktualizácia dokumentov: 03.09.2020