Názov: CERTIPO - rozbor pitnej vody
Publikované: 09.06.2020 13:18:49
Kategória: Oznamy obce

Spoločnosť Certipo s.r.o. Trenčín - akreditované laboratórium podľa EN ISO/IEC 17025: 2017 ponúka našim občanom rozbor pitných, bazénových vôd (fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor) a odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd. Spoločnosť Certipo s.r.o. sa tiež zaoberá fyzikálno-chemickým a mikrobiologickým rozborom potravín a alkoholu a mikrobiologickým rozborom sterov z pracovného prostredia.

Protokoly o skúške a fyzikálno-chemické analýzy vieme vykonať už do 24 hodín a v prípade mikrobiológie do 4 dní od odberu vzorky.

Bližšie informácie o sa dozviete na www.certipo.sk.