Názov: Výzva - úprava verejných priestranstiev
Publikované: 09.12.2019 14:33:29
Kategória: Oznamy obce

Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk podľa ust. §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva slúži na účel výberu dodávateľa stavebných prác pre zákazku „Úprava verejných priestranstiev v obci Horný Lieskov“.

Predmetom zákazky sú stavebné práce v areály cintorína v Hornom Lieskove podľa rozsahu poskytnutých súťažných podkladov (oplotenie cintorína so vstupnými bránami, chodník v dĺžke 14,37m, lavičky). Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 13589,28€ bez DPH.


Dokumenty k výzve

 Výzva na predkladanie ponúk
v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou
 *posledná aktualizácia dokumentov: 12.12.2019