Názov: Výzva na predkladanie ponúk - výstavba hasičskej zbrojnice - 2. etapa
Publikované: 08.02.2019 19:33:42
Kategória: Oznamy obce

Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva slúži na účel výberu dodávateľa stavebných prác pre zákazku „Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Horný Lieskov - II. etapa“.

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s výstavbou hasičskej zbrojnice v obci Horný Lieskov podľa rozsahu poskytnutých súťažných podkladov. Predpokladaná cena predmetu zákazky je do 41631,41€ bez DPH.


Dokumenty k výzve

 Výzva na
predkladanie cenových ponúk
 Projektová dokumentácia
 
 

Prílohy

 Príloha č.1
Výkazy výmery
 Príloha č.2
Návrh na plnenie kritérii
 Príloha č.3
Celková situácia stavby
 Príloha č.4
Návrh zmluvy o dielo - VZOR
 
 
 
 *posledná aktualizácia dokumentov: 08.02.2019