Názov: Výzva na predkladanie ponúk - výstavba viacúčelového ihriska
Publikované: 17.01.2019 14:34:28
Kategória: Oznamy obce

Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva slúži na účel výberu dodávateľa prác pre zákazku „Výstavba viacúčelového ihriska v obci Horný Lieskov“.

Predmetom zákazky je vybudovanie multifunkčného (viacúčelového) ihriska v obci Horný Lieskov o rozmere 33x18 m v zmysle výkazu výmer. Predpokladaná hodnota zákazky je 62764,53€ bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk poštovou zásielkou, resp. kuriérnou službou alebo osobné doručenie uplynie dňa 28.01.2019 o 9:00 hod. Termín otvárania ponúk je 28.01.2019 o 13:00 hod. Ponuku je potrebné doručiť na kontaktné miesto verejného obstarávateľa: CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica.


Dokumenty k výzve

 Výzva na
predkladanie ponúk
 Príloha č.1
Návrh na plnenie kritérii
 Príloha č.2
Výkazy výmery
 Príloha č.3
Návrh zmluvy
 Projektová
dokumentácia
 
 
 
 
 *posledná aktualizácia dokumentov: 21.01.2019