Názov: Výzva na predkladanie ponúk - technické služby
Publikované: 27.11.2017 20:36:23
Kategória: Oznamy obce

Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Názov zákazky: „Technické služby v obci Horný Lieskov“ Predmetom zákazky sú služby spojené s vývozom komunálneho odpadu a jeho uloženie, vývozom drobných stavebných odpadov, veľkokapacitných kontajnerov a ich zhodnocovanie poskytovateľom pre objednávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v prílohách tejto výzvy.


Dokumenty k výzve

 Výzva na
predkladanie ponúk
 Príloha č.2
Návrh zmluvy - VZOR
 Príloha č.3, č.4
Výkaz výmery
 
 
 *posledná aktualizácia dokumentov: 27.11.2017