Názov: Výzva na predkladanie ponúk - obnova amfiteátru
Publikované: 20.11.2017 20:10:51
Kategória: Oznamy obce

Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva slúži na účel výberu dodávateľa stavebných prác pre projekt „Amfiteáter Horný Lieskov – obnova a stavebné úpravy jestvujúcich objektov a výstavba nových objektov SO001-SO015“ okrem SO002, SO005, SO012, SO013. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (PHZ): 149 450 €.


Dokumenty k výzve

 Výzva na
predkladanie ponúk
 Príloha č.1
Návrh na plnenie kritérii
 Príloha č.2
Výkazy výmery
 Príloha č.3
Čestné prehlásenie
 Príloha č.4
Návrh zmluvy - VZOR
 
 
 
 
 Technické dokumentácie k projektu

 SO 001
Prístrešok 1
 SO 003
Prístrešok 2
 SO 004
Spev. plochy
 SO 006
Altánok
 SO 007
Ihrisko pre deti
 SO 008
Šatne
 
 
 
 
 
  SO 009,010
Stánky
 SO 011
Spev. plochy
 SO 014
Spev. plochy
 SO 015
Oplotenie
 Kanalizácia
 Vodovod
 
 
 
 
 
 *posledná aktualizácia dokumentov: 20.11.2017