Názov: Vyhlásenie obchodno verejnej súťaže č.1/2017
Publikované: 11.10.2017 20:25:22
Kategória: Oznamy obce

Obec Horný Lieskov vyhlasuje obchodno verejnú súťaž č.1/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa ustanovení zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce.


Dokumenty k vyhláseniu - formát .pdf

 Nájomná zmluva
Výzva
 Príloha č.1
kritéria na vyhodnotenie súťažných ponúk
 Návrh nájomnej zmluvy
VZOR
 
 
 


Mapové podklady s vyznačením parciel pozemkov - formát .pdf

 Mapový podklad
pozemok KN-E 206
 Mapový podklad
pozemok KN-E 212
 Mapový podklad
pozemok KN-E 239