Detaily pre Kúpna zmluva - pozemok KN-C 615/23.pdf

Veľkosť súboru459 KB
PopisObec predáva do vlastníctva pozemok v katastrálnom území Horný Lieskov a to parcelu KN-C 615/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 225 m2, ktorá bola geometrickým plánom č.40/2013 vypracovaným Jánom Domanickým, vyčlenená z pozemku parc. č. KN-C 615/8 v katastrálnom území Horný Lieskov, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2941 m2. Kúpna cena za predmet zmluvy špecifikovaný v č. II. ods. 1 je 1,29 EUR/m2 čo pri celkovej kupovanej výmere 225 m2 predstavuje 290,25 EUR. Cena pozemku bola určená znaleckým posudkom č.140/2013 vypracovaným Ing. Jaroslavom Feckom a bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov č.4 B.6./2013 zo dňa 27.11.2013. Kupujúcim je Stanislav Baroš bytom Horný Lieskov č. 154.
Dátum pridania2014-02-27 11:57:50
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 168x

Stiahnuť Kúpna zmluva - pozemok KN-C 615/23.pdf.