Detaily pre Zámenná zmluva - parkovacia plocha - cintorín.zip

Veľkosť súboru110 KB
PopisObecné zastupiteľstvo Obce Horný Lieskov uznesením č.4 B.4./2019 zo dňa 06.11.2019 schválilo uzatvorenie Zámennej zmluvy medzi Obcou Horný Lieskov (ako zamieňajúcim A) a Miroslavom Koštialom a manželkou Oľgou Koštialovou (ako zamieňajúcim B a C), ktorej predmetom je vzájomná zámena pozemkov zameraných Geometrickým plánom č.59/2019 geodeta Eduarda Šveca autorizačne overeným Ing. Petrom Liškom a úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom Ing. Miroslavom Masárom pod číslom G1-769/2019: KN C parc. č.15/3 – ostatná plocha o výmere 15m2 (diel č.2 GP o výmere 15m2 z pozemku KN C parc. č.15/2 – ostatná plocha o výmere 2963m2, LV č.1 vo vlastníctve Obce Horný Lieskov – zamieňajúci A), KN C parc. č. 16/3 – záhrada o výmere 40m2 (diel č.1 GP o výmere 40m2 z pozemku KN E parc. č.16/1 – záhrada o výmere 429m2, LV č. 626 vo podielovom spoluvlastníctve p. Miroslava Koštiala a manželky Oľgy Koštialovej – zamieňajúci B a C), bez ďalšej finančnej náhrady.
Dôvodom na uzatvorenie Zámennej zmluvy je skutočnosť, že predmetný pozemok registra KN-C parcelné číslo 16/3, záhrada o výmere 40m2, ktorý má Obec Horný Lieskov Zámennou zmluvou záujem získať do svojho vlastníctva, bude obec v budúcnosti využívať ako parkovaciu plochu v areály miestneho cintorína. V blízkej dobe má Obec Horný Lieskov záujem realizovať projekt oplotenia miestneho cintorína, kedy by zároveň chcela túto uvažovanú parkovaciu plochu v rámci oplotenia zahrnúť do oploteného areálu miestneho cintorína. Zároveň pozemok KN-C 15/3 – ostatná plocha o výmere 15m2, ktorý ma obec vo svojom vlastníctve a ktorého sa Zámennou zmluvou zbavuje, je pre Obec Horný Lieskov nevyužiteľný, nakoľko sa nachádza v strmom svahu a teda ho nie je možné ani oplotiť.
Dátum pridania2019-11-11 17:15:49
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 36x

Stiahnuť Zámenná zmluva - parkovacia plocha - cintorín.zip.