Detaily pre Uznesenie z 30.06.2015.pdf

Veľkosť súboru46 KB
PopisUznesenie č.3/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 30.06.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body - Schválenie predĺženia platnosti PHSR do 31.12.2015, predloženie návrhov na spracovanie PHSR a schválenie zloženia pracovných skupín k spracovaniu PHSR, záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2014, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), predĺženie platnosti PHSR do 31.12.2015, zloženie pracovných skupín k spracovaniu PHSR, predloženie žiadosti, zabezpečenie realizácie a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov“, navýšenie „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2014 na sumu 10000€, vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2015, zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.307/2014 Z.z.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov k Záverečnému účtu obce Horný Lieskov za rok 2014, výročnú správu obce Horný Lieskov za rok 2014, prípravu Annovskej zábavy dňa 26.07.2015, návrhy k spracovaniu nového PHSR na roky 2015-2020, informácie o príprave a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, informáciu o priebehu rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice, informáciu o novom softvérovom a hardvérovom vybavení obecného úradu v rámci projektu Dátové centrum obcí a miest.
Dátum pridania2015-07-15 18:47:10
Typ prístupufree access
KategóriaZápisnice a uznesenia

Stiahnuté 48x

Stiahnuť Uznesenie z 30.06.2015.pdf.