Ostatné


24 KB Md5: e782a045724ece128f7ab0cf9f997db7 free access

OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2019-09-17 22:37:47


Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 10.10.2019 07:30 hod. do 10.10.2019 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v tomto dokumente.

Detaily714 KB Md5: d4044413da43de902988f3fef3064041 free access

OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2019-08-12 17:32:34


Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 28.08.2019 07:30 hod. do 28.08.2019 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v tomto dokumente.

Detaily242 KB Md5: e11f0ff03e06239d983c49411800f98d free access

OZNAM - Riaditeľka MŠ - výberové konanie.pdf


Stiahnuté 52x, Pridané: 2019-05-17 17:29:36


„Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Hornom Lieskove“ s predpokladaným nástupom od 01. júla 2019.
Obec Horný Lieskov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Hornom Lieskove s nástupom od 01.07.2019. Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu: OBECNÝ ÚRAD HORNÝ LIESKOV, HORNÝ LIESKOV 155, 018 21 Dolný Lieskov. Uzávierka prihlášok je 10.06.2019 o 14.00 hod. Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ MŠ - NEOTVÁRAŤ“. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Detaily1 MB Md5: ccbcd0087b34af5efcc9bc0e66bb323f free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2019.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2019-02-04 18:49:09


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov na 1.polrok 2019.

Detaily428 KB Md5: 1f7855e95591ff1d1a989acaf6c875cf free access

OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 63x, Pridané: 2019-01-15 21:17:39


Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 15.02.2019 07:30 hod. do 15.02.2019 15:00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v tomto dokumente.

Detaily181 KB Md5: 2e42212476e6e54ee688fe2364abe358 free access

OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 19x, Pridané: 2018-09-13 05:05:33


Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 27.09.2018 07:30 hod. do 27.09.2018 19:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v tomto dokumente.

Detaily240 KB Md5: 3191a9d64c4c69c7bd1a0c467d30beef free access

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 41x, Pridané: 2018-06-13 12:44:15


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny. Spoločnosť SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od 20.06.2018 07:30 hod. do 20.06.2018 20:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny platí pre všetky odberné miesta našej obce.

Detaily86 KB Md5: 283c613ebd363bf5cfb7847d5596acf3 free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2018.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2018-02-12 20:53:03


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov na 1.polrok 2018.

Detaily485 KB Md5: aff24f107667207d3d6e3df68d206883 free access

Dotácia na hasičskú zbrojnicu - rozhodnutie.pdf


Stiahnuté 59x, Pridané: 2018-01-22 20:18:34


Rozhodnutie o schválení dotácie v sume 30.000€ na výstavbu hasičskej zbrojnice.

Detaily843 KB Md5: 55036093e053d9afa8ea69545662f947 free access

Rozšírenie vodovodu - rozhodnutie o príspevku.pdf


Stiahnuté 67x, Pridané: 2017-12-13 20:57:44


Rozhodnutie o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť – Sedlište-Niva – výška schváleného nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 89579,41€. V rámci tohto projektu by bol rozšírený verejný vodovod do lokality Sedlište – Niva, kde prebieha intenzívna výstavba rodinných domov. Na rozšírený vodovod v dĺžke 720 metrov sa bude môcť pripojiť nových 30 rodinných domov.

Detaily839 KB Md5: b64a19c808eb7086edc61c37045fb42c free access

Miestne komunikácie - rozhodnutie o príspevku.pdf


Stiahnuté 59x, Pridané: 2017-12-13 20:56:05


Rozhodnutie o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov - výška schváleného nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 96750,38€.

Detaily1 MB Md5: 48e3612e9746e4eae0e5c9233d16bd6b free access

Sadzobník správnych poplatkov - rok 2018.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2017-12-06 20:08:50


Sadzobník správnych poplatkov, ktorý bude platný od 01.01.2018.

Detaily3 MB Md5: c45de5dccc7f13af8feb0ed7a3e6d7c4 free access

Správa nezávislého audítora k 31.12.2016.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2017-11-16 20:15:18


Správa nezávislého audítora k stavu účtovnej závierky Obce Horný Lieskov zostavenej k 31.12.2016, ktorá bola vypracovaná Ing. Ľudovítom Vicianom, štatutárnym audítorom.

Detaily367 KB Md5: 9732507360d39941d147f31157e87c54 free access

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 30x, Pridané: 2017-11-08 01:16:30


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny. Spoločnosť SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od 09.11.2017 07:30 hod. do 09.11.2017 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v tomto dokumente.

Detaily352 KB Md5: e4f1ed726b73c0b6d37a094b5f74cc73 free access

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 25x, Pridané: 2017-08-22 20:20:04


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny. Spoločnosť SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od 20.09.2017 08:00 hod. do 20.09.2017 14:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v tomto dokumente.

Detaily1 MB Md5: 76e7c9b8cac092506c28d04a8b9e911e free access

Dotácia na rekonštruciu KD - rozhodnutie.pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2017-08-03 20:16:51


Rozhodnutie o schválení dotácie v sume 10.000€ z Úradu vlády SR na rekonštrukciu kultúrneho domu.

Detaily85 KB Md5: d0302c81f6417326b894f77501548146 free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2017.pdf


Stiahnuté 40x, Pridané: 2017-07-26 21:11:37


Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2017:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov obce pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, kontrola stavu a výšky pohľadávok v obci Horný Lieskov k 30.06.2017, príjmové a výdavkové operácie v pokladni, správnosť vedenia pokladne, účtovanie nákladov a výnosov obce, uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri jednotlivých príjmoch a výdavkoch kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti a predloženie správy o výsledkoch kontroly za 2.polrok 2017, príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018, spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2018, spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie, spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce.

Dokument vypracovala novozvolená Hlavná kontrolórka obce Horný Lieskov Ing. Jarmila Kušnierová, ktorá je vo funkcií od 1. júla 2017 a ktorá bola zvolená do funkcie riadnou voľbou (hlasovaním poslancov) na obecnom zastupiteľstve dňa 28.06.2017. Jej 6-ročné funkčné obdobie bude trvať od 01.07.2017 do 30.06.2023.

Detaily85 KB Md5: 8efa499be2ed7879af7abf9cd2d8dddb free access

Plán kontr. činnosti obce - 2. polrok 2017 - návrh.pdf


Stiahnuté 35x, Pridané: 2017-07-15 20:47:59


Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2017:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov obce pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, kontrola stavu a výšky pohľadávok v obci Horný Lieskov k 30.06.2017, príjmové a výdavkové operácie v pokladni, správnosť vedenia pokladne, účtovanie nákladov a výnosov obce, uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri jednotlivých príjmoch a výdavkoch kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti a predloženie správy o výsledkoch kontroly za 2.polrok 2017, príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018, spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2018, spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie, spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce.

Dokument vypracovala novozvolená Hlavná kontrolórka obce Horný Lieskov Ing. Jarmila Kušnierová, ktorá je vo funkcií od 1. júla 2017 a ktorá bola zvolená do funkcie riadnou voľbou (hlasovaním poslancov) na obecnom zastupiteľstve dňa 28.06.2017. Jej 6-ročné funkčné obdobie bude trvať od 01.07.2017 do 30.06.2023.

Detaily126 KB Md5: 10f09af3da824a8ebf894e67bbba7a35 free access

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.pdf


Stiahnuté 122x, Pridané: 2017-05-17 19:27:17


Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskov vyhlasuje v zmysle §18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov.
V zmysle §18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov v termíne 28.06.2017 (streda).

1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:
a) miesto konania voľby: Obecný úrad v Hornom Lieskov
b) čas konania voľby: 17:00 hod.

2. Termín doručenia písomných prihlášok:
Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad/do podateľne Obecného úradu v Hornom Lieskove najneskôr do 14.06.2017 do 17:00 hod.

Detaily355 KB Md5: 2ccf3c0ea98ba4e7a8b3b9971db4b08b free access

Chudovský a.s. - Harmonogram vývozov odpadu.pdf


Stiahnuté 45x, Pridané: 2016-12-14 22:48:16


Chudovský s.r.o. - harmonogram vývozov odpadu na 1. polrok 2017 pre obec Horný Lieskov.

Detaily925 KB Md5: 99b877624c73c65b2f1dc8c86943ddba free access

Informácie o nebezpečných zásielkach.pdf


Stiahnuté 45x, Pridané: 2016-12-05 22:52:56


V súvislosti so zvýšeným a opakovaným výskytom doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom na niektoré orgány štátnej správy bolo vydané metodické usmernenie Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o opatreniach civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení vo veci doručenia listových zásielok s potenciálne nebezpečným materiálom. Dokument obsahuje informácie o charakteristických identifikačných znakoch podozrivého materiálu a odporúčaný postup pri manipulácii s materiálom. Tieto informácie sú pre využitie zamestnancami, ktorí prichádzajú do styku so zásielkami v prvom kontakte, ale aj pre ostatných pracovníkov našej obce. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia odporúča, aby každá obec zabezpečila informovanie verejnosti o odporúčanom postupe pri náleze podozrivej zásielky zverejnením na internetovej stránke obce alebo na verejnej tabuli.

Detaily167 KB Md5: 2b021c324c71ca1e43365c2f7f8e5bdc free access

Správa audítora k účt. závierke k 31.12.2015.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2016-12-05 22:08:00


Správa nezávislého audítora za rok 2015. Zodpovedný audítor Ing. Jozef Majchrák.

Detaily233 KB Md5: dcac653c8a336c82b1377289a55a832e free access

Vyhlásenie k účt. závierke obce Horný Lieskov k 31.12.2015 .pdf


Stiahnuté 125x, Pridané: 2016-12-01 21:28:14


Toto vyhlásenie poskytujeme v súvislosti s auditom účtovnej závierky obce Horný Lieskov za rok končiaci 31. decembra 2015 na účely vyjadrenia názoru, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny obraz o finančnej situácií a výsledkoch hospodárenia obce k 31.12.2015 v súlade so Zákonom o účtovníctve. Súčasťou dokumentu je aj dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy účtovnou závierkou.

Detaily71 KB Md5: 5850c7579a0a855d40be4d106909c53a free access

Lysá - cenník pekárenských výrobkov.pdf


Stiahnuté 415x, Pridané: 2016-11-30 12:38:51


Cenník pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou, ktorá bude počas pozastavenia prevádzky potravín z dôvodu rekonštrukcie budovy predajne potravín zabezpečovať obec Horný Lieskov dodatočné zásobovanie pekárenskými výrobkami.

Detaily278 KB Md5: 56965f0658a9c2d2d1a7807b826f3623 free access

Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku.pdf


Stiahnuté 115x, Pridané: 2016-09-15 20:20:50


Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku v obci Horný Lieskov platný od 13.10.2016.

Detaily58 KB Md5: 0a48abbe85aa2a4a53e22e53c3c45c73 free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2016.pdf


Stiahnuté 41x, Pridané: 2016-09-12 20:15:00


Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2016:
Kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola hospodárenia organizácií s majetkovým podielom obce – Lieskovanka, s.r.o. , so sídlom Horný Lieskov č.63, 01821.

Detaily275 KB Md5: 1c90d273a591e38f467597493668f280 free access

SPP a.s. - oznam - novela trestného zákona.pdf


Stiahnuté 25x, Pridané: 2016-06-28 20:11:09


Oznam spoločnosti SPP a.s. týkajúci sa novely trestného zákona o neoprávnenom odbere zemného plynu v súvislosti s novými sankciami týkajúcimi sa neoprávneného odberu platnými od 01.07.2016.

Detaily149 KB Md5: e07ad098b625a6afc6623b1cb803b9c1 free access

Chudovský a.s. - Harmonogram vývozov odpadu.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2016-06-27 20:53:56


Chudovský s.r.o. - harmonogram vývozov odpadu na 2. polrok 2016 pre obec Horný Lieskov.

Detaily5 MB Md5: 5a6f0da48867ef78b3186fa0087a0aa2 free access

PHSR Horný Lieskov 2015-2025 - finálna verzia.pdf


Stiahnuté 207x, Pridané: 2016-05-12 23:33:51


Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra Púchov sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa - obce Horný Lieskov vypracovať a odovzdať dielo: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2025 (PHSR). Toto je finálna verzia dokumentu.

Detaily57 KB Md5: efe917efad8c3a82b9741a15065de56f free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2016.pdf


Stiahnuté 50x, Pridané: 2016-03-31 01:56:27


Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2016:
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, komplexná kontrolná činnosť v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Detaily174 KB Md5: e9a77bc0410504c4959365ee92fc4e52 free access

Oznámenie - vývoz splaškových vôd.pdf


Stiahnuté 84x, Pridané: 2016-03-31 01:52:06


Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp. Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka 8m3 na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Ceny za vývoz a likvidáciu sa nachádzajú v dokumente.

Detaily307 KB Md5: e619a2c5e861316c1d6bb2223595ba11 free access

Knižničný poriadok (2016).pdf


Stiahnuté 97x, Pridané: 2016-03-13 20:15:32


Knižničný poriadok Obecnej knižnice Horný Lieskov platný od 01/2016, zaoberajúci sa pravidlami a povinnosťami čitateľov, pravidlami požičiavania kníh a podobne.

Detaily627 KB Md5: 6bbbf955d4c3309b49b2d8e04d479329 free access

Verejné osvetlenie - ukončenie projektu.pdf


Stiahnuté 84x, Pridané: 2016-01-14 21:21:10


Ukončenie projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Európsky fond regionálneho rozvoja.

Detaily385 KB Md5: 9a16c74ccefa5894d2720bb79af90468 free access

Správa audítora za rok 2014 + dodatok.pdf


Stiahnuté 122x, Pridané: 2015-12-09 21:51:54


Správa audítora za rok 2014. Zodpovedný audítor Ing. Jozef Majchrák v správe uvádza, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horný Lieskov k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Detaily353 KB Md5: 7a8c1470d848041ddf62701a64e1aa68 free access

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 80x, Pridané: 2015-11-28 16:14:40


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny. Spoločnosť SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od 08.12.2015 07:30 hod. do 08.12.2015 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detaily385 KB Md5: dd099ede892acc708e18f4911e54adf9 free access

Výročná správa - rok 2014.pdf


Stiahnuté 160x, Pridané: 2015-08-02 12:31:44


Výročná správa obce Horný Lieskov za rok 2014.

Detaily102 KB Md5: 82b34035c548ee1b833c20ae0f7c5436 free access

Záverečný účet - rok 2014.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2015-08-02 12:29:45


Záverečný účet je zostavený v súlade s § 16 ods. 54 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.

Detaily357 KB Md5: 6442fdc98f5fa7a29c8d1e3b0739d912 free access

GIS obce Horný Lieskov - príručka.pdf


Stiahnuté 246x, Pridané: 2015-05-11 22:22:15


Táto stručná užívateľská príručka je určená návštevníkom a používateľom GIS obce Horný Lieskov. GIS je skratka pre geografický informačný systém, ktorý prepája konkrétnu geografickú polohu daného objektu s jeho vlastnými údajmi o objekte a zabezpečuje tak priestorovú väzbu v počítačovom systéme. GIS Obce Horný Lieskov je prevádzkovaný na platforme ArcGIS online a v súčasnosti je pre slovenské operačné systémy lokalizovaný v anglickom jazyku. V najbližších mesiacoch sa plánuje lokalizácia prostredia do slovenského jazyka. Táto užívateľská príručka preto vychádza z anglicky lokalizovaného prostredia systému.

Detaily36 KB Md5: 649e825a9b4cba58979d4e62e1dca7ed free access

Počet obyvateľov obce k 22.08.2014.pdf


Stiahnuté 110x, Pridané: 2014-09-09 00:41:48


Zverejnenie počtu obyvateľov k 22.08.2014. V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod., Obec Horný Lieskov zverejňuje počet obyvateľov obce Horný Lieskov k 22.08.2014. Počet obyvateľov je 378. Zo zverejneného počtu obyvateľov obce Horný Lieskov vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce je 40 podpisov.

Detaily43 KB Md5: 2dded66ec730f73598bebd26b426f886 free access

Výberové konanie - riaditeľka MŠ.pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2014-04-11 18:37:56


Obec Horný Lieskov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Hornom Lieskove s nástupom od 01.07.2014. Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu: OBECNÝ ÚRAD HORNÝ LIESKOV, HORNÝ LIESKOV 155, 018 21 Dolný Lieskov. Uzávierka prihlášok je 06.05.2014 o 14.00 hod. Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ MŠ - NEOTVÁRAŤ“. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Detaily58 KB Md5: 8a8e6096040a5f9cd45a4733f38deb4a free access

Správa z vykonanej kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2013.pdf


Stiahnuté 150x, Pridané: 2013-12-08 00:28:49


Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2013:
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Detaily36 KB Md5: 29346c05d9f6bedbc1a45859b1573847 free access

Audítorská správa 2012.pdf


Stiahnuté 54x, Pridané: 2013-12-08 00:22:27


V našej obci uskutočnil nezávislý audítor, pán Ing. Jozef Majchrák, audit účtovnej závierky obce Horný Lieskov ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Podľa stanoviska audítora pána Ing. Jozefa Majchráka priložená účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horný Lieskov k 31. decembru 2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému v súlade so zákonom o účtovníctve..

Detaily2 MB Md5: 1f223e01fc9852280bb51fac5e2ef883 free access

ORHZ - Zápisnica z kontroly obce PO.pdf


Stiahnuté 228x, Pridané: 2013-09-29 23:32:34


Zápisnica z protipožiarnej kontroly o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Komplexná protipožiarna kontrola bola vykonaná dňa 29. apríla 2013. Kontrolu obce vykonali kpt. Ing. Lenka Hiklová a npor. Anton Smatana. Účelom komplexnej protipožiarnej kontroly bolo preverenie celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v kontrolovanom subjekte.

Detaily1 MB Md5: 92aee5b0e70636377bea46537fa7096d free access

ORHZ - Zápisnica z kontroly obce KO.pdf


Stiahnuté 284x, Pridané: 2013-09-29 23:26:46


Zápisnica z kontroly obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Komplexná kontrola bola vykonaná dňa 29. apríla 2013. Kontrolu obce vykonali kpt. Ing. Lenka Hiklová a npor. Anton Smatana. Účelom komplexnej kontroly obce bolo preverenie plnenie úloh obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

Detaily157 KB Md5: 2df6aa581fc523c83ef721161e6a8cc7 free access

Žiadosť o poskytnutie príspevku - zamestnanosť.pdf


Stiahnuté 3744x, Pridané: 2013-09-29 23:03:55


Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Detaily40 KB Md5: abb7f7bf00160b8eae9ead28649d7151 free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2013.pdf


Stiahnuté 60x, Pridané: 2013-08-12 10:15:00


Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2013:
Kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola hospodárenia organizácií s majetkovým podielom obce – Lieskovanka, s.r.o., so sídlom Horný Lieskov č.63, 01821.

Detaily134 KB Md5: 437de805411aeea0766126f852b4dba2 free access

RTVS - spustenie služby infolinka.pdf


Stiahnuté 41x, Pridané: 2013-03-21 13:27:13


Tlačová správa- Bratislava 18. marca 2013:
RTVS spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.

Detaily94 KB Md5: 6b268e275039d53fc18e624338d46b48 free access

RTVS - dôležité informácie a rady.pdf


Stiahnuté 52x, Pridané: 2013-03-21 13:23:55


Dôležité informácie a rady, ako postupovať pri povinnosti platenia úhrady za služby verejnosti. Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

Detaily20 KB Md5: 9cd23e717d9117f7dc5c32b39a3cd602 free access

RTVS - čestné vyhlásenie.pdf


Stiahnuté 204x, Pridané: 2013-03-21 13:21:23


Čestné vyhlásenie za účelom zníženia úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na polovicu.

Detaily40 KB Md5: 37717f4ec1eb95472a8a83903cdcfdb6 free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2013.pdf


Stiahnuté 53x, Pridané: 2013-03-09 16:45:10


Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2013:
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Detaily29 KB Md5: 1e12a9db635848611a4d179ce086c977 free access

Harmonogram zvozu separovaného odpadu.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2013-02-26 14:13:42


Harmonogram spoločnosti Chudovský a.s. týkajúci sa zvozu separovaného odpadu za obdobie marec až jún 2013. Pre obec Horný Lieskov sú termíny nasledovné:
08.03.2013 (piatok), 05.04.2013 (piatok), 09.05.2013 (štvrtok), 06.06.2013 (streda).

Detaily93 KB Md5: 36a82b733e797bba274b62b78971b922 free access

Sadzobník správnych poplatkov - rok 2013.pdf


Stiahnuté 126x, Pridané: 2012-11-12 20:45:52


Položky sadzobníka obsahujú úkony a konania, za ktoré obec vyberá podľa zákona poplatky. Sadzobník je platný pre rok 2013.

Detaily271 KB Md5: 1573c461c5e011fe0851e39ab3404a0b free access

Dohoda o spoluprácii - ochrana pred povodňami.pdf


Stiahnuté 114x, Pridané: 2012-08-16 17:29:41


Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami na Lieskovskom potoku v rozsahu 1,0km-2,3km. Predmetom dohody je oprava 250m2 posunutých a poškodených prefabrikátov resp. oprava kamennej dlažby úpravu toku, odstránenie 20ks stromov a 500m2 krovia, kosba trávnych porastov a čistenie toku od nánosov z Lieskovského potoka v rozsahu 1,0km-2,3km, v katastrálnom území Horný Lieskov. Tieto práce a činnosti zrealizuje obec.

Detaily29 KB Md5: 439521b8b2b37967d1d42d22519e6819 free access

Harmonogram zvozu separovaného odpadu (plasty).pdf


Stiahnuté 112x, Pridané: 2012-06-21 23:47:13


Harmonogram spoločnosti Chudovský a.s. týkajúci sa zvozu separovaného odpadu (plastov) za obdobie júl až december 2012.
Pre obec Horný Lieskov sú termíny nasledovné:
09.07.2012 (streda), 06.08.2012 (streda), 06.09.2012 (sobota),
04.10.2012 (štvrtok), 08.11.2012 (štvrtok), 05.12.2012 (streda).

Detaily295 KB Md5: e2945015c406b731ab0ee28a27ac8777 free access

Mapa cintorína obce Horný Lieskov - rok 2012.pdf


Stiahnuté 531x, Pridané: 2012-06-18 16:54:22


Mapa cintorína obce Horný Lieskov. Autor: Marek Križan

Detaily30 KB Md5: e42a7d03b108985c5a3f336dc76081be free access

Harmonogram zvozu separovaného odpadu (plasty).pdf


Stiahnuté 123x, Pridané: 2012-03-22 19:40:17


Harmonogram spoločnosti Chudovský a.s. týkajúci sa zvozu separovaného odpadu (plastov) za obdobie január až jún 2012.
Pre obec Horný Lieskov sú termíny nasledovné:
10.01.2012 (utorok), 09.02.2012 (štvrtok), 09.03.2012 (piatok),
11.04.2012 (streda), 10.05.2012 (štvrtok), 12.06.2012 (utorok).

Detaily59 KB Md5: fa43201192a981abff5f5091199bcac4 free access

Obecná knižnica - knižničný poriadok (do 01/2016).pdf


Stiahnuté 184x, Pridané: 2012-03-22 19:12:01


Knižničný poriadok Obecnej knižnice Horný Lieskov, zaoberajúci sa pravidlami a povinnosťami čitateľov, pravidlami požičiavania kníh a podobne (platí do roku 01/2016).

Detaily49 KB Md5: a3122aa5855922de5fc4cabb36109215 free access

Metodické údaje pre zverejňované súbory.pdf


Stiahnuté 105x, Pridané: 2012-02-04 19:45:57


Príloha č.1 k usmerneniu pre konverziu písomných dokumentov na elektronické dokumenty v2. Metaúdaje pre zverejňované súbory bez uvedenia paragrafu, zverejňovanie povinne zverejňovanej zmluvy.
Viac info v článku na www.informatizacia.sk.

Detaily138 KB Md5: 49dad7af3b413f9343cf12d3af3e2061 free access

Usmerenie pre konverziu písomných dokumentov na elektronické.pdf


Stiahnuté 110x, Pridané: 2012-02-04 19:44:28


Vláda SR na svojom predposlednom decembrovom zasadnutí schválila návrh nového nariadenia, ktorý upravuje podrobnosti k zverejňovaniu zmlúv na internete. Tento dokument bol vypracovaný na základe zvyšujúcej sa elektronizácie verejnej správy a potreby riešiť prevod medzi písomnou a elektronickou formou úradných dokumentov. Jeho cieľom je poskytnúť najmä výklad štandardov pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len štandardy IS VS) v tejto súvislosti, ako aj popísať aspekty niektorých typických druhov dokumentov, ktoré sú povinne zverejňované v elektronickej forme. Štandardy IS VS sú vydávané výnosom Ministerstva financií SR. V súčasnosti je platný výnos č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre IS VS.

Detaily33 KB Md5: 0b59164c46a8ea772d89611cfa9d64e2 free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2012.pdf


Stiahnuté 177x, Pridané: 2012-01-31 11:06:35


Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2012:
kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne–záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy a kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Detaily410 KB Md5: cf292e080c9231040f8910d587eb9d08 free access

Oznámenie SE - podomový predaj.pdf


Stiahnuté 131x, Pridané: 2012-01-14 13:40:44


Stredoslovenská energetika vydala oznámenie týkajúce sa podomových predajcov, kde informuje a varuje občanov o rizikách spojených s podpisom zmluvy tzv. "medzi dverami".

Detaily38 KB Md5: f5a26f0a598319598ceb8969abc82ea9 free access

Audítorská správa 2010.pdf


Stiahnuté 119x, Pridané: 2011-12-29 18:00:41


V našej obci uskutočnil nezávislý audítor, pán Ing. Jozef Majchrák, audit účtovnej závierky obce Horný Lieskov ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Podľa stanoviska audítora pána Ing. Jozefa Majchráka s výnimkou účinkov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienené stanovisko, priložená účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horný Lieskov k 31. decembru 2010 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému v súlade so zákonom o účtovníctve...

Detaily23 KB Md5: 2fcbfc879dd0b42254a9e93c335023c2 free access

Zverejňovanie objednávok - nariadenie vlády.pdf


Stiahnuté 122x, Pridané: 2011-10-03 11:15:00


Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.

Detaily51 KB Md5: 5b451961c7a6cfd2a9ca47f38bd88380 free access

Zverejňovanie objednávok a faktúr.pdf


Stiahnuté 200x, Pridané: 2011-10-03 11:00:00


Organizačná norma, ktorou sa ustanovuje povinné zverejňovanie dokumentov (zmlúv, objednávok, faktúr a podobne) a hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.

Detaily40 KB Md5: c152103200a46733427b5e5925c7065c free access

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2011.pdf


Stiahnuté 93x, Pridané: 2011-09-09 10:00:00


Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011.

Detaily35 KB Md5: e03c47be5cb204b017f92e66f8b46e58 free access

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 2011.pdf


Stiahnuté 191x, Pridané: 2011-05-17 18:09:27


V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 4 /2011 zo dňa 4. mája 2011 vyhlasuje obecné zastupiteľstvo voľbu hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov. Voľba sa bude konať z dôvodu ukončenia dohody o pracovnej činnosti terajšieho hlavného kontrolóra obce. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov. Voľba sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29. júna 2011 na Obecnom úrade v Hornom Lieskove. Prihlášku zašlite písomne tak, aby bola podateľňou obecného úradu prebratá najneskôr 15. júna 2011 do 17,00 hod.

Detaily1 MB Md5: 14b9a5f0d3799f7f5c218b64b1329dff free access

Mapa cintorína obce Horný Lieskov - rok 2010.pdf


Stiahnuté 332x, Pridané: 2011-03-30 15:42:24


Mapa cintorína obce Horný Lieskov. Autor: Marek Križan

Detaily50 KB Md5: 17ed219459b95cce6a4cc3bd2806fbd1 free access

Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK 2011.pdf


Stiahnuté 1488x, Pridané: 2010-04-24 15:48:04


Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2010

Detaily