Zmluvy


475 KB Md5: 37351b02a24986091aec473eec3668f6 free access

Zmluva o municipálnom úvere - Obnova miestnych komunikácií.pdf


Stiahnuté 39x, Pridané: 2018-08-07 21:15:20


Zmluva o municipálnom úvere – Eurofondy (A) č.15/006/18, ktorá bola uzatvorená za účelom predfinancovania nenávratného finančného príspevku pri projekte „Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov“. Výška poskytnutého úveru za účelom predfinancovania spomínaného projektu je vo výške 96750,38€, teda vo výške schváleného nenávratného finančného príspevku na tento projekt.

Detaily688 KB Md5: f1d61bc631cac072bade45f0cd63a721 free access

Zmluva o grantovom účte - vodovod.pdf


Stiahnuté 49x, Pridané: 2018-05-24 23:55:44


Zmluva o grantovom účte, ktorá bola založená v súvislosti s realizáciou a financovaním projektu: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov, časť – Sedlište-Niva.

Detaily107 KB Md5: 990d763906752fd979d8d8b79e482024 free access

Zmluva o grantovom účte - miestne komunikácie.pdf


Stiahnuté 89x, Pridané: 2018-05-24 23:55:25


Zmluva o grantovom účte, ktorý bol založený v súvislosti s realizáciou a financovaním projektu: Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov.

Detaily1 MB Md5: 02b4f4a51aa099bf3fcfdc064927b411 free access

Zmluva o poskytnutí dotácie z DPO-SR.pdf


Stiahnuté 38x, Pridané: 2018-04-11 21:58:25


Zluvu č.38185 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3000€ pre Dobrovoľný hasičský zbor Horný Lieskov na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

Detaily12 MB Md5: 97e734e5413b28856cc638207507c50e free access

Zmluva o poskytnutí NFP - obnova miestnych komunikácii.pdf


Stiahnuté 65x, Pridané: 2018-03-26 20:22:51


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130042 uzatvorenú s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pre projekt „Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov“.

Detaily2 MB Md5: 6f31b3171b1e31c9d3755f246a5c1c39 free access

Zmluva o poskytnuti NFP - rozšírenie vodovodu.pdf


Stiahnuté 40x, Pridané: 2018-03-26 20:04:48


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130079 uzatvorenú s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pre projekt „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť – Sedlište-Niva“.

Detaily1 MB Md5: ef24b2184aef43beb30fbd7e4ce9641f free access

Zmluva č.925-2017 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2018-02-14 20:47:44


Dodatok č.1/2018 k Zmluve č.925/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR, ktorým sa predlžuje termín na použitie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 30.04.2018 (pôvodný termín bol do 28.02.2018). Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nedotknuté.

Detaily1 MB Md5: ba21f4fadd38eed1dbba9bf34a3a1d97 free access

Telekom - dodatok zmluvy.pdf


Stiahnuté 48x, Pridané: 2018-02-14 20:25:44


Telekom - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík zvýhodnených služieb k pevným linkám na obecnom úrade a v materskej škole.

Detaily2 MB Md5: 38ce80d359e8f6fac19c15a02b3748b5 free access

Nájomná zmluva na poľnohosp. pôdu.pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2017-12-18 20:31:06


Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu, ktorá bola uzatvorená na obdobie 5 rokov (od 01.01.2018 do 31.12.2022) so spoločnosťou MILK s.r.o.. Spoločnosť MILK s.r.o. sa stala víťazným uchádzačom v obchodno verejnej súťaži č.1/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa ustanovení zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Horný Lieskov.

Detaily3 MB Md5: d5cedceef48db3699b51d34f21afc340 free access

Zmluva - Technické služby v obci Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 45x, Pridané: 2017-12-07 20:29:08


Zmluva, ktorá bola uzatvorená so spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., ako víťazným uchádzačom v rámci verejného obstarávaniu na zákazku: „Technické služby v obci Horný Lieskov.“ Ide o vývoz komunálneho odpadu (tzv. KUKA nádoby a označené vrecia, o ktorých vyhotovení informuje objednávateľ poskytovateľa) a jeho uloženie, vývoz drobných stavebných odpadov, vývoz a spracovanie BRO, vývoz veľkokapacitných kontajnerov a ich zhodnocovanie poskytovateľom pre objednávateľa – obec Horný Lieskov.

Detaily3 MB Md5: 051f49c00727e90a3a86b0530b07f16e free access

Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu.pdf


Stiahnuté 45x, Pridané: 2017-12-04 20:06:26


Zmluva o dielo č.575/2017 zo dňa 04.12.2017, ktorej predmetom je záväzok spoločnosti Kompletstav s.r.o. za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykonať pre Obec Horný Lieskov „Rekonštrukciu kultúrneho domu“ (súpisné číslo 92 na pozemku parc. č.KN-C 43/2 v zmysle oceneného, spracovaného a schváleného výkazu výmer). Dodávateľ stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ bol určený na základe Výzvy na predkladanie ponúk podľa ust. §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 31.10.2017.

Detaily240 KB Md5: 78847162d4c74866f0825b858d50175d free access

Zmluva - Zimná údržba - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2017-11-30 20:18:37


Dodatok č.1 k zmluve o dielo - zimná údržba zo dňa 30.11.2015. Dodatkom k zmluve do predmetu zmluvy zahŕňa okrem odhŕňania snehu aj posyp na miestnych komunikáciách v obci a tiež plnenie zásobníka na posyp. S tým súvisí navýšenie ceny za zimnú údržbu miestnych komunikácií (teda okrem odhŕňania aj posyp a plnenie zásobníka na posyp) z pôvodných 20 &euro/hod. na 24 &euro/hod..

Detaily1 MB Md5: 1d3794c16f40a8112c6cb45158ad2a3a free access

Dohoda o ukončení kontokor. úveru + Zmluva o term. úvere.pdf


Stiahnuté 30x, Pridané: 2017-11-29 19:57:24


Dohoda o skončení zmluvy o kontokorentnom úvere č.15/002/14 spolu so zmluvou o termínovanom úvere č.15/003/17. Doba splatnosti je 3 roky a mesačná výška splátky je 286,43€

Detaily2 MB Md5: 60e7039becd8e24e7d71c579d8d3abf7 free access

Zmluva o dodávke vody - plánovaná hasičská zbrojnica.pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2017-10-25 20:58:30


Zmluva o dodávke pitnej vody na obecný pozemok (Jankovičová), kde je plánovaná výstavba hasičskej zbrojnice.

Detaily2 MB Md5: 09aeed865ff65f34946e65b290c412f8 free access

Zmluva o dodávke vody - kultúrny dom.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2017-10-25 20:57:21


Zmluva o dodávke pitnej vody k vodovodným prípojkám do kultúrneho domu.

Detaily2 MB Md5: 24bd9a963c534c28a98fcfd03161625c free access

Zmluva - Vypracovanie projektu - amfiteáter.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2017-10-24 22:52:17


Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre nasledovný projekt: Amfiteáter Horný Lieskov – obnova jestvujúcich objektov – prípravná a projektová dokumentácia, Amfiteáter Horný Lieskov – výstavba nových objektov – prípravná a projektová dokumentácia.
Objednávateľom je Obec Horný Lieskov, zhotoviteľom diela je Z-PROJEKT s. r. o., Ing. Zuzana Jurigová, Moravská 4312, 020 01 Púchov. Zmluva o dielo č. 1/2017 bola uzatvorená na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa, zo dňa 23.10.2017, zákazky podľa § 117 zák. č.343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Detaily857 KB Md5: d6b28b41401fd978c2b870c3fc268a65 free access

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2017-10-24 20:15:21


Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2016, ktorá je uzatvorená medzi obcou Horný Lieskov a Ing. Ľudovítom Vicianom, štatutárnym audítorom.

Detaily878 KB Md5: 11bb52a9788bd366b856b433c9a31f9c free access

Telekom - dodatok zmluvy.pdf


Stiahnuté 27x, Pridané: 2017-10-23 21:37:56


Telekom - dodatok zmluvy.

Detaily3 MB Md5: a57621a543646bf10b516cb221a7414a free access

Zmluva o poskytnutí dotácie - úrad vlády.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2017-10-20 20:14:27


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR, ktorej predmetom je záväzok Úradu vlády SR poskytnúť obci Horný Lieskov dotáciu v sume 10.000€, ktorá bude použitá na projekt rekonštrukcie kultúrneho domu v obci Horný Lieskov (prestavba pôvodných priestorov a vymurovanie nenosných priečok, vybudovanie sociálnych zariadení, skladu, nové rozvody elektriny, vody a kanalizácie).

Detaily833 KB Md5: 34cf6f28d0ab9ef8a4345470605ce89e free access

Dohody o ukončení zmlúv so spol. Chudovský, a.s..pdf


Stiahnuté 27x, Pridané: 2017-10-09 21:26:38


Dohoda o ukončení zmlúv so spoločnosťou Chudovský, a.s.. Dohody sa týkajú Zmluvy na vývoz komunálneho odpadu, Zmluvy o zbere vedľajších živočíšnych produktov a Zmluvy na zneškodnenie a uloženie odpadu.

Detaily334 KB Md5: 4c3885a37b6c675c99a39905b2be61bc free access

Darovacia zmluva - Baničová - Niva.pdf


Stiahnuté 67x, Pridané: 2017-10-04 20:51:58


Predmetom darovacej zmluvy je bezodplatný prevod pozemku parc. č.KN-C 642/40, k. ú. Horný Lieskov, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 48m2 od p. Baničovej na Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako súčasť plánovanej prístupovej cesty k rodinným domom v lokalite „Niva“.

Detaily2 MB Md5: b8768b3e2f55956e43d09ab9d4d6f2a8 free access

Zmluva - dodávka ovocia a zeleniny pre šk.rok 2017-2018.pdf


Stiahnuté 63x, Pridané: 2017-10-02 20:37:16


Zluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2017/2018, kde predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho (LUNYS, s.r.o.) dodávať ovocie, zeleninu a výrobky z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu „Školské ovocie“ pre školský rok 2017/2018.

Detaily1 MB Md5: 0afc621207687985fb502a8b91e64fb2 free access

Zmluva o poskytnutí dotácie - plavecký výcvik.pdf


Stiahnuté 30x, Pridané: 2017-10-01 20:24:04


Zmluva č.1/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie vo výške 125€, ktorá bude poskytnutá Rodičovskému združeniu pri Základnej škole v Pružine a bude použitá na náklady spojené s realizáciou „Plaveckého výcviku žiakov 3.ročníka v školskom roku 2017/2018“ a ktorého sa zúčastní aj 5 žiakov z našej obce.

Detaily336 KB Md5: 63c84c73fd33675abca2e65fc19b78ac free access

Zmluva - separovaný zber - Megawaste s.r.o..pdf


Stiahnuté 37x, Pridané: 2017-09-11 21:33:25


Zmluva na poskytnutie služieb v systéme zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa podľa Zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (plasty, sklo, papier, kovy a tetrapaky), ktorá bola uzatvorená medzi Obcou Horný Lieskov a spoločnosťou Megawaste Slovakia s.r.o.

Detaily960 KB Md5: 863ee32b92343b97212d37967e34022f free access

Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie.pdf


Stiahnuté 41x, Pridané: 2017-09-05 22:32:36


Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie. Predmetom zmluvy je záväzok Continental film-u poskytnúť Obci Horný Lieskov ako prevádzkovateľovi verejného premietania oprávnenie k výkonu práva použiť vybrané audiovizuálne dielo formou verejnej projekcie a Obec Horný Lieskov sa zaväzuje uhradiť za to distribútorovi vopred dohodnuté požičovné.

Detaily864 KB Md5: d9946658adafce2607a7d61cbd5a452e free access

Mandátna zmluva - trávenie voľného času.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2017-08-31 21:29:11


Mandátna zmluvy pre projekt „Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry“. Projekt by bol realizovanýtorý by sa realizoval v amfiteátri „pod Smriečím“, resp. v jeho tesnej blízkosti. V rámci projektu by bol vybudovaný prístrešok s posedením a grilom, kuchynka so skladom, predajné stánky, detské ihrisko, rozšírený a vyasfaltovaný tanečný parket a vedľa areálu by boli postavené šatne, sociálne zariadenie + vybudovaná príjazdová cesta.

Detaily147 KB Md5: c8cec446d7bab77039ca097da265be1e free access

Dohoda o ukončení zmluvy - Chudovský, a.s..pdf


Stiahnuté 24x, Pridané: 2017-08-31 21:18:41


Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 29/2010 zo dňa 29.06.2010, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský, a.s. ako zhotoviteľom a obcou Horný Lieskov ako objednávateľom. Dôvodom je ukončenie vývozu separovaných zložiek odpadu spoločnosťou Chudovský, a.s.. Novým vývozcom separovaných zložiek odpadu (sklo, plasty, tetrapaky) bude spoločnosť Megawaste s.r.o.

Detaily1 MB Md5: 6a0d54d2ed39e59030ad1d76f5ece08d free access

Zmluva o spracovaní osobných údajov...pdf


Stiahnuté 24x, Pridané: 2017-07-31 20:04:13


Zmluva úprav práv a povinností vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 pri poskytovaní aplikačnej podpory.
S touto zmluvou súvisí aj Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude pre obec Horný Lieskov spracovaný jednoduchý geografický informačný systém, založený na digitálnych mapových podkladoch - Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD-HornyLieskov-01.

Detaily4 MB Md5: ca5ab496fe5b7fb068d0c4c2c94d7460 free access

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD-HornyLieskov-01.pdf


Stiahnuté 20x, Pridané: 2017-07-31 20:00:44


Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude pre obec Horný Lieskov spracovaný jednoduchý geografický informačný systém, založený na digitálnych mapových podkladoch (bližšie informácie o tomto systéme sú prílohou č.1 tejto zmluvy). S touto zmluvou súvisí aj zmluva úprav práv a povinností vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 pri poskytovaní aplikačnej podpory - Zmluva o spracovaní osobných údajov...

Detaily268 KB Md5: 44b70ab3a3efa382369957679f015dcd free access

Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.4.pdf


Stiahnuté 60x, Pridané: 2017-06-21 19:10:20


Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily2 MB Md5: f4edecdd325022fa16ef8d952862480a free access

Zmluva č. 37110 o poskytnutí dotácie DPO-SR.pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2017-05-30 20:52:54


Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 3000€ pre Dobrovoľný požiarny zbor v Hornom Lieskove na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

Detaily4 MB Md5: 4760f5a696e2f9cd41411a70bc956a94 free access

Darovacia zmluva - RAVEN a.s..pdf


Stiahnuté 104x, Pridané: 2017-04-01 20:47:35


Darovacia zmluva so spoločnosťou Raven a.s. o poskytnutí materiálnej pomoci (materiál v hodnote 700,00 €) na rekonštrukciu zadnej miestnosti v bývalej obecnej škole, ktorá bude po rekonštrukcii dočasne slúžiť ako požiarna zbrojnica, keďže priestory hasičskej zbrojnice v kultúrnom dome sú obmedzené a budú využité na vybudovanie sociálnych zariadení pri kultúrnom dome. V tomto roku sa Obec Horný Lieskov zapojí tiež do projektu na výstavbu novej hasičskej zbrojnice. Súčasťou zmluvy je tiež zoznam poskytnutého tovaru – stavebného materiálu a dodací list. Ostatné potrebné materiály ako elektroinštalačný materiál, okná, dvere, obklady a pod. ako aj realizáciu prác spojených s rekonštrukciou si obec zabezpečí z vlastných zdrojov.

Detaily447 KB Md5: 485ae8a4c2318b9b663c8a99e78bf169 free access

Darovacia zmluva - KN-C 642/26 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 122x, Pridané: 2017-03-20 18:30:22


Dodatok č.1 k darovacej zmluve, ktorej predmetom je prejav vôle darcov z tejto zmluvy bezodplatne previesť – darovať pozemok parc. č.KN-C 642/26 o celkovej výmere 752 m2 (trvalé trávne porasty) na obdarovaného – Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako miestna komunikácia – príjazdová cesta k plánovaným rodinným domom.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Darovacia zmluva - KN-C 642/26.

Detaily268 KB Md5: eca8ec9c1a00438670c0399bc66bfaef free access

Darovacia zmluva - KN-C 642/26.pdf


Stiahnuté 59x, Pridané: 2017-01-19 21:58:44


Darovaciu zmluvu, ktorej predmetom je prejav vôle darcov z tejto zmluvy bezodplatne previesť – darovať pozemok parc. č.KN-C 642/26 o celkovej výmere 752 m2 (trvalé trávne porasty) na obdarovaného – Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako miestna komunikácia – príjazdová cesta k plánovaným rodinným domom.

K tejto zmluve sa viaže aj dodatok č.1: Darovacia zmluva - KN-C 642/26 - dodatok č.1.

Detaily940 KB Md5: c2c5915e817436934b77a8e7d32b0bc9 free access

Zmluva - Enviropol s.r.o. - služby v odpadovom hosp..pdf


Stiahnuté 39x, Pridané: 2016-12-31 15:35:11


Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorená so spoločnosťou Enviropol s.r.o., OZ, ktorá bude vykonávať vo vlastnom mene zber, prepravu a nakladanie s odpadom, vrátane elektroodpadu. Prílohou tejto zmluvy sú aj cenové podmienky zhodnotenia odpadov.

Detaily250 KB Md5: 243b007c3595e8b24b278ead52e92060 free access

Zmluva o nájme KD - Polovnícke združenie Roháč.pdf


Stiahnuté 30x, Pridané: 2016-12-31 14:40:34


Zmluvy o nájme nebytových priestorov, konkrétne priestorov Kultúrneho domu v Hornom Lieskov, ktorá je uzatvorená medzi Obcou Horný Lieskov (prenajímateľ) a Poľovníckym združením Roháč (nájomca). Zmluva je uzatvorená na obdobie 10 rokov. Nájomné je symbolických 1€/rok. Nájomca je na základe zmluvy oprávnený využívať predmet nájmu za účelom organizovania výborov a schôdzí poľovného združenia v počte 10 výborov a schôdzí za rok. Nájomca sa zároveň zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi jeden krát do roka divinové mäso pre potreby prenajímateľa (k organizácii podujatí, posedení a podobne).

Detaily488 KB Md5: 1823aca4724422533550059560ae6558 free access

Zmluva o poskytnuti auditorských služieb.pdf


Stiahnuté 30x, Pridané: 2016-11-23 22:23:22


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb so spoločnosťou UNICON Slovakia s.r.o., na základe ktorej spoločnosť zabezpečí pre odberateľa - Obec Horný Lieskov audit účtovnej závierky za rok 2015 podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykonaný v súlade so zákonom č.423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej republike. Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v súlade so Všeobecnými podmienkami poskytovania auditu účtovnej závierky, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

Detaily291 KB Md5: 4ed0163d59e4a894cfbcc0e76e78d74b free access

Zmluva o pripojení k IS Dátového centra - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 37x, Pridané: 2016-10-19 22:06:08


Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra miest a obcí č. ZLP-2016-0922. Dodatok určuje výšku príspevku obce na činnosť správcu IS DCOM na roky 2017 až 2019 vo výške 1€ na obyvateľa obce ročne.

Detaily435 KB Md5: 1cfd842d7e05d99bb464666404183ef2 free access

Zmluva o združenej dodávke elektriny - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 28x, Pridané: 2016-10-05 20:36:41


Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny. Tento dodatok má platnosť od 01.10.2016 do 31.12.2018. Uzatvorením tohto dodatku obec Horný Lieskov získa pre svoje odberné miesta výhodnejšie ceny na dodávku elektriny podľa platného a účinného Cenníka dodávky elektriny TOP W1 16-18.

Detaily597 KB Md5: fd9635dea8eeb8782c06cf490cadd457 free access

Zmluva o manažmente projektu.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2016-10-03 20:28:29


Zmluva na spracovanie žiadosti (manažment projektu) o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektu v rámci opatrenia C Enviromentálneho fondu. V rámci projektu je možné pre obec získať komunálnu techniku (traktor, vlečku, štiepkovač), pre ktorú by bol postavený prístrešok a bolo by tiež vybudované obecné kompostovisko formou prístrešku s kontajnermi.

Detaily645 KB Md5: 0a181982bd59c54542ac3e5316dac8b0 free access

Zmluva medzi SSE a Obecným úradom Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2016-08-08 18:31:34


Zmluva so Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Nakoľko pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov MŠ“ dochádza tiež k rekonštrukcii NN prípojky a premiestneniu rozvádzačov s meraním, bolo potrebné uzatvoriť nové zmluvy. Taktiež pri meraní pre materskú školu došlo k zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x16A na 3x25A a pri meraní pre obecný úrad k zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x43A na 3x40A. Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Materskú školu Horný Lieskov.
Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Materskú školu: Zmluva medzi SSE a Materskou školou.

Detaily645 KB Md5: a3bd4966b5d10575911a360fe970e5ec free access

Zmluva medzi SSE a Materskou školou.pdf


Stiahnuté 33x, Pridané: 2016-08-03 19:27:33


Zmluva so Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Nakoľko pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov MŠ“ dochádza tiež k rekonštrukcii NN prípojky a premiestneniu rozvádzačov s meraním, bolo potrebné uzatvoriť nové zmluvy. Taktiež pri meraní pre materskú školu došlo k zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x16A na 3x25A a pri meraní pre obecný úrad k zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x43A na 3x40A.
Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Obecný úrad Horný Lieskov: Zmluva medzi SSE a Obecným úradom Horný Lieskov.

Detaily1 MB Md5: 7d382556f5282c3490e7851546752d2c free access

Zmluva - fin. príspevok na verejné osvetlenie - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2016-08-02 20:20:12


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na verejné osvetlenie - dodatok č.1 aj s prílohami.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva o poskytnutí finančného prísp. - verejné osvetlenie.

Detaily659 KB Md5: cc26faa664a37bb017afb2e74d165b61 free access

Zmluva o dielo - rekonštrukcia Materskej školy.pdf


Stiahnuté 45x, Pridané: 2016-07-07 18:22:11


Zmluva so spoločnosťou Komplet Stav s.r.o., ktorá zabezpečuje stavebné práce pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov Materskej školy v Hornom Lieskove“.

Detaily669 KB Md5: 4aa3dbe4bcf9325599b5d83df4015c65 free access

Hromadná licenčná zmluva SOZA - Memoriál 2016.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2016-07-06 18:18:10


Hromadná licenčná zmluva SOZA o použití hudobných autorských diel ich verejným vykonávaním a verejným prenosom uzatvorená medzi Organizáciou kolektívnej správy práv SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam a obcou Horný Lieskov. Zmluva sa týka podujatia Memoriál Jozefa Baroša, ktoré sa konalo 12. júna 2016.

Detaily1 MB Md5: 90f9d9aa5dd6b453038ce2892685f2fe free access

Zmluva - nakladanie s odpadmi obalov.pdf


Stiahnuté 28x, Pridané: 2016-06-27 18:06:58


Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Natur-Pack a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Horný Lieskov.

Detaily191 KB Md5: f3f865c1a9b86af5d3f6f012d1fd548a free access

Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.3.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-06-23 23:49:43


Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily572 KB Md5: 7303ca1f6c95b6db0d377052a56b0f1c free access

Zmluva o dielo - rekonštrukcia Materskej školy.pdf


Stiahnuté 140x, Pridané: 2016-05-19 00:32:08


Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Horný Lieskov“.

Detaily1 MB Md5: 068b3ea3b5094e388fca9e57f0a3f82d free access

Zmluva o dielo - rozšírenie vodovodu (Sedlište, Niva).pdf


Stiahnuté 96x, Pridané: 2016-05-13 21:31:25


Zmluva o dielo so spoločnosťou Prima Slovakia, s.r.o., kde predmetom zmluvy je projekt „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov, časť Sedlište-Niva“. Aj keď projekt ešte nie je schválený, pred podaním žiadosti muselo byť vykonané verejného obstarávanie na zhotoviteľa diela.

Detaily3 MB Md5: 32a4a088dd2ead57ec82651e631b467c free access

Zmluva so spoločnosťou Telefonica O2.pdf


Stiahnuté 232x, Pridané: 2016-05-12 23:36:17


Zmluva týkajúca sa poskytovania verejných služieb a zmluvu o pôžičke k O2 paušálu - prestup so služobným telefónnym číslom z Telekomu. Zmluva sa týka aj nového telefónu.

Detaily1004 KB Md5: 9774bca29a82a094b6350a04ec42c027 free access

Zmluva o dielo - miestne komunikácie - obnova.pdf


Stiahnuté 50x, Pridané: 2016-05-10 22:26:41


Zmluva o dielo so spoločnosťou ASFA-KDK, s.r.o. (verejné obstarávanie), kde predmetom zmluvy je obnova krytu miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov. Projekt ešte nie je schválený, pred podaním žiadosti muselo byť vykonané verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela.

Detaily463 KB Md5: 13fcb74134e69651232fc97c1f4ed090 free access

Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.202.pdf


Stiahnuté 75x, Pridané: 2016-04-07 17:37:14


Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.202 so spoločnosťou MP Profit PB, s.r.o., ktorá bude zabezpečovať poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania pri projekte „Rekonštrukcie priestorov Materskej školy v Hornom Lieskove“ v rámci pridelenej dotácie z Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl.

Detaily1 MB Md5: 8ff08f61af2ab14d41df3f1b7b1a352b free access

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR.pdf


Stiahnuté 200x, Pridané: 2016-03-31 01:48:22


Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPOSR). Dotácia je v sume 2000€ a je určená a prísne účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Horný Lieskov. Dotáciu je možné použiť na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO (dobrovoľný hasičský zbor obce), na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

Detaily1 MB Md5: 1cb545a820a7c9b2538e33030c6ea121 free access

Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2016-03-31 01:40:51


Ahoj, Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM (Dátové centrum obcí a miest) v rámci elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Prostredníctvom pripojenia sa do IS DCOM sú vytvárané podmienky pre umožnenie elektronickej komunikácie obecného alebo mestského úradu s občanmi, ukladanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií v IS DCOM a získavanie údajov z iných informačných systémov verejnej správy.

Detaily1 MB Md5: b6cb9e8438ad2f25f324b2eff0e847de free access

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia.pdf


Stiahnuté 50x, Pridané: 2016-02-11 20:09:59


Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.

Detaily1 MB Md5: 917adf121c3b96d10d59060440ce1ae3 free access

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2016-02-11 20:09:47


Zmluva o nájme plynárenského zariadenia so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.

Detaily249 KB Md5: 605f2f8123e513667e2fd2a8854ea7ea free access

Zmluva o združení finančných prostriedkov.pdf


Stiahnuté 67x, Pridané: 2016-02-11 20:09:33


Zmluva o združení finančných prostriedkov. Ide o združenie finančných prostriedkov na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a verejné obstarávanie na projekt domáceho kompostovania v členských obciach Občianskeho združenia Mikroregión Strážovské vrchy, ktorého členom je aj obec Horný Lieskov. V rámci tohto projektu bude obec Horný Lieskov žiadať o kompostéry na domáce kompostovanie pre občanov obce (do každej domácnosti jeden kompostér) a tiež o štiepkovač a malotraktor.

Detaily379 KB Md5: cdc46c7396445391d9a4831bb62a96be free access

Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2016-01-04 21:44:15


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 pre obec Horný Lieskov ako objednávateľa, pre financovanie projektu: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť Sedlište-Niva.

Detaily698 KB Md5: c03712a3007c0ff7a0a680bf7f486cae free access

Zmluva o dielo - vypracovanie dokumentu štúdie.pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2016-01-04 20:24:10


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie dokumentu – štúdie uskutočniteľnosti projektu: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť Sedlište-Niva. Pre tento projekt má obec Horný Lieskov záujem žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020.

Detaily1 MB Md5: 332569e1d85bed92090092d33f68a2d7 free access

Zmluva o dielo 562/2015 - svetelnotechnicke meranie.pdf


Stiahnuté 139x, Pridané: 2015-12-15 17:01:56


Zmluva o dielo č.562/2015 - svetelnotechnicke meranie. Predmetom zmluvy je záverečné svetelnotechnické meranie po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia – meranie osvetlenia a vypracovanie protokolu z merania. Prostriedky vynaložené na vypracovanie svetelnotechnického merania budú zrefundované na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov.

Detaily1 MB Md5: 127909b5698fa0a85a4eaaf47320b41e free access

Zmluva o Municip. úvere č15/008/15 + blankozmenka.pdf


Stiahnuté 101x, Pridané: 2015-12-14 21:34:26


Zmluva o Municipálnom úvere č.15/008/15 - poskytnutie Municipálneho úveru vo výške 71246,92€ za účelom prefinancovania projektu Obnovy verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov. Po vykonaní kontroly realizácie projektu zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky prebehne refundácia finančných prostriedkov, ktoré budú použite na splatenie úveru, pričom obci zostane 5%-na spoluúčasť vo výške 3562,92€, ktorá bude splatená z bežných zdrojov obce Horný Lieskov. Súčasťou zmluvy je aj Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky za účelom zabezpečenia poskytnutého úveru.

Detaily1 MB Md5: 312a59796ebd9d8112dfb28f60b28273 free access

Zmluva o poskytnutí dotácie - Materská škola.pdf


Stiahnuté 69x, Pridané: 2015-12-14 20:04:46


Zmluva č.0970/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dotácia je vo výške 40000EUR a poskytuje sa za účelom udržania kapacít Materskej školy v Hornom Lieskove formou rekonštrukcie jej priestorov.

Detaily387 KB Md5: 237ecda292301a0613d42d69adf6d047 free access

Zmluva o dielo - miestne komunikácie - fin. príspevok.pdf


Stiahnuté 113x, Pridané: 2015-12-09 22:02:58


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 pre obec Horný Lieskov ako objednávateľa, pre financovanie projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov.

Detaily640 KB Md5: 7b5cc61528c31d4b3400c42d2bc3f8c9 free access

Zmluva o dielo - miestne komunikácie - štúdia.pdf


Stiahnuté 128x, Pridané: 2015-12-09 21:58:20


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie dokumentu – štúdie uskutočniteľnosti projektu Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov pre objednávateľa - obec Horný Lieskov. Pre tento projekt má obec Horný Lieskov záujem žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020.

Detaily233 KB Md5: fb6d8bae46ebcb353d404087b9bd4205 free access

Zmluva o dielo - odhŕňanie snehu 2015.pdf


Stiahnuté 135x, Pridané: 2015-12-09 21:56:26


Zmluva o dielo - odhŕňanie snehu s Ľubomírom Kožúrikom na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov, cena za 1 hod. prác pri zimnej údržby miestnych komunikácií – odhŕňaní snehu je 20 EUR.

Detaily111 KB Md5: 567a097a04e52bea299676d443c0dfbe free access

Zmluva o budúcej zmluve s NATUR-PACK.pdf


Stiahnuté 96x, Pridané: 2015-12-08 20:04:30


Zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. Prílohou zmluvy je vzor Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Detaily381 KB Md5: 2c61a1c6d3fd38654381ab0552fc58db free access

Zmluva o dielo - verejné osvetlenie - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 97x, Pridané: 2015-11-30 17:48:53


Zmluva o dielo - verejné osvetlenie - dodatok č.1. Zmluva o dielo so spoločnosťou IMAO s.r.o. je zmluva so zhotoviteľom, teda realizátorom rekonštrukcie verejného osvetlenia, spoločnosťou IMAO s.r.o., ktorá bola vybratá na základe verejného obstarávania. Dodatok bol vyhotovený na základe úpravy termínu, dokedy má byť dielo zhotovené, teda do 31. 12. 2015, nakoľko sa predĺžil termín administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany Ministerstva hospodárstva SR.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva o dielo č.483-2015-AS - verejné osvetlenie.

Detaily475 KB Md5: 33cd9858c9f764e693dcb405adfb316c free access

Zmluva o poskytnuti auditorských služieb.pdf


Stiahnuté 69x, Pridané: 2015-11-25 17:48:38


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb so spoločnosťou UNICON Slovakia s.r.o., na základe ktorej spoločnosť zabezpečí pre odberateľa - Obec Horný Lieskov audit účtovnej závierky za rok 2014 v súlade so zákonom č.540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov.

Detaily638 KB Md5: a55bf60bee00ea05c1f9b7a7fd1c514d free access

Zmluva o výpožičke podperných bodov.pdf


Stiahnuté 87x, Pridané: 2015-11-24 18:48:22


Zmluva o výpožičke podperných bodov so spoločnosťou SSE – Distribúcia, a.s., kde nám aj na základe rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorá má onedlho prebiehať, dávajú do bezplatného prenájmu stĺpy elektrického osvetlenia k umiestneniu zariadení verejného osvetlenia - vedenia, svietidiel a rozvádzačov a tiež obecného rozhlasu.

Detaily4 MB Md5: 3ae29c5ee8a27205732f4936cbba2ff0 free access

Zmluva o dielo č.483-2015-AS - verejné osvetlenie.pdf


Stiahnuté 115x, Pridané: 2015-11-18 18:48:04


Zmluva o dielo č.483-2015-AS - verejné osvetlenie. Zmluva o dielo so spoločnosťou IMAO s.r.o. je zmluva so zhotoviteľom, teda realizátorom rekonštrukcie verejného osvetlenia, spoločnosťou IMAO s.r.o., ktorá bola vybratá na základe verejného obstarávania. K zmluve bol vyhotovený aj dodatok na základe úpravy termínu, dokedy má byť dielo zhotovené, teda do 31. 12. 2015, nakoľko sa predĺžil termín administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany Ministerstva hospodárstva SR.

Dodatok k zmluve: Zmluva o dielo - verejné osvetlenie - dodatok č.1e.

Detaily10 MB Md5: 283ceed1ffb3155868586f44f1e5b216 free access

Zmluva o poskytnutí finančného prísp. - verejné osvetlenie.pdf


Stiahnuté 103x, Pridané: 2015-11-10 14:03:00


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na verejné osvetlenie.

Dodatok č.1 k zmluve: Zmluva - fin. príspevok na verejné osvetlenie - dodatok č.1.

Detaily146 KB Md5: d08a397a64a5ac2b691ea108aedc0702 free access

Zmluva o grantovom účte - rekonštukcia MŠ.pdf


Stiahnuté 62x, Pridané: 2015-10-29 09:00:12


Zmluva o grantovom účte medzi Obcou Horný Lieskov a Prima Bankou Slovensko a.s. Účet je potrebný k prijatiu dotácie, ktorú obec získala na rekonštrukciu priestorov materskej školy. Ide o dotáciu vo výške 40000€ (žiadosť bola na 60884,167€) z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prístavbu, výstavbu a rekonštrukciu priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. V rámci rekonštrukciu je plánovaná výmena okien a dverí na celej budove a zateplenie stropov.

Detaily147 KB Md5: 6fa9e06e5769472d2e057ee1dad4dbcb free access

Zmluva o dielo PHSR 2014-2025 dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 27x, Pridané: 2015-10-22 23:17:50


Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra Púchov sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa - obce Horný Lieskov vypracovať a odovzdať dielo: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2025 (PHSR). Tento dodatok mení ust. čl. 3 ods. 3.1 na nasledovné: Dodávateľ odovzdá dielo objednávateľovi v elektronickej forme osobne, poštou alebo kuriérom najneskôr do 30.11.2015. Tlačná verzia bude dodaná do 31.03.2016.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva o dielo PHSR 2014-2020.

Detaily2 MB Md5: 9989bfde582b122cade359f5cd94f15d free access

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete.pdf


Stiahnuté 334x, Pridané: 2015-10-20 13:53:23


Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete plynovodu. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D s cieľom uspokojiť potreby v oblasti odberu zemného plynu a splnenia povinností SPP-D vyplývajúcich z právnych predpisov. Plynovod sa bude rozširovať v lokalite „Sedlište“ a náklady na rozšírenie distribučnej siete budú znášať majitelia rodinných domov, resp. rozostavaných rodinných domov, ktorí majú záujem o napojenie na distribučnú sieť plynovodu za účelom vykurovania, ohrevu TÚV a varenia. S pozdravom

Detaily148 KB Md5: 43d1cd1831c2233e1d75eb88ce2a03e2 free access

Zmluva o grantovom účte.pdf


Stiahnuté 85x, Pridané: 2015-10-07 21:08:46


Zmluva o grantovom účte medzi Obcou Horný Lieskov a bankou Prima Banka Slovensko a.s. Grantový účet je potrebný pre projekt verejného osvetlenia.

Detaily173 KB Md5: b95f1c8f4746987a0bd28d7ef4d4348a free access

Zmluva o pripojení k IS Dátového centra - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 42x, Pridané: 2015-09-28 20:44:37


Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra miest a obcí č. ZLP-2015-0606. Predmetom dodatku je platnosť zmluvy na dobu určitú a to do 31.12.2015.

Detaily426 KB Md5: 642c3a7332923d4f989b7f0dcbcb9280 free access

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Telekom.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2015-09-27 20:28:09


Zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekomom na pevnú linku na obecnom úrade - jej predĺženie za výhodnejších podmienok.

Detaily165 KB Md5: dd64f2c1877ebfe06659813c88c23858 free access

Zmluva o Municipálnom úvere č.15/005/15 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2015-09-25 13:19:43


Dodatok č.1 k zmluve o Municipálnom úvere č.15/005/15.

Detaily197 KB Md5: bc2a4ac03015dcd79d793ff1a0b1c744 free access

Zmluva o Municipálnom úvere č.15/003/14 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2015-09-25 13:17:16


Dodatok č.1 k zmluve o Municipálnom úvere č.15/003/14. Bod 2.2.5.3 sa ruší a nahrádza nasledovným textom: Amortizácia úveru: 23.09.2016. Taktiež sa dopĺňa bod 5.9 a bod 15.12.

Detaily240 KB Md5: 2b442932999a6a1405cd5517a13b72e5 free access

Zmluva o reklame - Farma Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 162x, Pridané: 2015-08-16 22:12:42


Zmluva o reklame č.ZOR-007-SF/2015. Obec Horný Lieskov sa zaväzuje zabezpečiť reklamu pre objednávateľa - Farma Horný Lieskov s.r.o. umiestnením loga spoločnosti Farma Horný Lieskov s.r.o. o rozmere 1m x 0,5m v amfiteátri obce Horný Lieskov v období od 01.07.2015 do 30.06.2016 tak, aby reklama plnila svoj účel. Zmluvné strany stanovili cenu za reklamné služby dohodou na 700€. Obec Horný Lieskov nie je platcom DPH, preto sa táto daň neúčtuje. Získané finančné prostriedky sú účelové a sú určené na nákup materiálu (cement, železo) potrebného na vybudovanie ďalších záchytných žľabov.

Detaily300 KB Md5: 9b5974781834d1a36c273284f687d4a8 free access

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.15/002/14.pdf


Stiahnuté 61x, Pridané: 2015-07-27 21:44:09


Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.15/002/14. Vystaviteľ zmenky - Obec Horný Lieskov ako prvému majiteľovi (reminentovi) - Prima banke Slovensko, a.s. vydáva zmenku popísanú v tejto dohode, ktorá je pri vydaní neúplná a má byť vyplnená majiteľom zmenky podľa dojednania v tejto dohode. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily184 KB Md5: b2553847115ae2591fec655be15899d1 free access

Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.2.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2015-07-24 02:36:27


Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov. Dodatok sa týka zmluvy - úver z roku 2014 k bežnému účtu, kde je dovolené prečerpanie. Toto prečerpania sa navyšuje zo sumy 4300€ na sumu 10000€ v prípade potreby, teda ak by boli potrebné okamžité finančné prostriedky (teda úver sa môže, ale aj nemusí čerpať). Dôvodom zmeny je snaha sa v rámci eurofondov zapájať do viacerých projektov, na čo je potrebné mať k dispozícii finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií, verejné obstarávanie, spolufinancovanie a podobne.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily125 KB Md5: d85ea9be5f44cee951d8db02eef2c3fe free access

Zmluva o Dexia úvere č. 15/017/10 - dodatok č.3.pdf


Stiahnuté 39x, Pridané: 2015-07-24 02:25:50


Obsah dodatku dopĺňa zmluvu o nasledujúce body: V bode 5. Úročenie - bol doplnený bod 5.10 a v bode 15. Záverečné ustanovenia - bol doplnený bod 15.11.

Detaily1 MB Md5: 2420060b9e5257bdd366921efdb87a38 free access

Zmluva o dielo č. STŠ 07/2015 - zhotovenie osvetlenia.pdf


Stiahnuté 115x, Pridané: 2015-07-23 15:56:16


Zhotoviteľ GALEN, s.r.o. sa zaväzuje zhotoviť svetlo-technickú štúdiu. Súčasťou štúdie bude aj príloha ZoNFP Krycí list svetlo-technickej štúdie. Názov projektu: Svetlo-technická štúdia (STŠ) pre obec Horný Lieskov. Dohodnutá cena za dielo je 1000€.
Objednávka k nahliadnutiu: 2015-07-č.STŠ 07/2015 - objednávka osvetlenia.

Detaily823 KB Md5: a6e2291016f964af269ebc3e2f074114 free access

Mandátna zmluva MP Profit - osvetlenie.pdf


Stiahnuté 99x, Pridané: 2015-07-17 22:24:24


Mandátna zmluva medzi obcou Horný Lieskov a zhotoviteľom - spoločnosťou MP Profit, s.r.o. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania v rámci opatrenia - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky z Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013.

Detaily542 KB Md5: cff0662d1f40d467afee6c8c6f588f44 free access

Zmluva o dielo - svetelnotechnická štúdia.pdf


Stiahnuté 69x, Pridané: 2015-07-13 19:47:41


Zmluva o dielo - svetelnotechnická štúdia.

Detaily167 KB Md5: 949284884ab47ebc9273804474c8b640 free access

Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 41x, Pridané: 2015-06-23 12:09:12


Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom dodatku je zrušenie bodu 2.2.5.3 a nahradenie bodu nasledujúcim textom: 2.2.5.3. Amortizácia úveru: 22.06.2016.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

Detaily2 MB Md5: cb87086909215e3b953ac2069a2c1779 free access

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/005/15.pdf


Stiahnuté 73x, Pridané: 2015-04-24 18:36:16


Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/005/15 medzi obcou Horný Lieskov a Prima Bankou. Výška úveru je do 16032,40€. Účelom úveru je predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Modernizácia verejného priestranstva, chodník na cintorín - Horný Lieskov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

Detaily592 KB Md5: bf15f6785b95318dffdca886a40cb0d4 free access

Zmluva o dielo PHSR 2014-2020.pdf


Stiahnuté 88x, Pridané: 2015-04-04 23:41:40


Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra Púchov sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa - obce Horný Lieskov vypracovať a odovzdať dielo: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2020 (PHSR). Cena predmetu plnenia v rozsahu čl.2 predstavuje čiastku 350€.

Detaily111 KB Md5: 4b3247a1e300e2eb9ab0a3f49acb0bcb free access

Zmluva - program rozvoja vidieka SR 2007-2013 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 38x, Pridané: 2015-03-02 17:08:08


Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v programe rozvoja vidieka SR 2007-2013 OS 4 LEADER uzavorenej dňa 26.07.2012. V dodatku sa mení bankové spojenie a číslo účtu poskytovateľa.

Detaily255 KB Md5: d618ff4afb60edc6e1e332ee439fc2e6 free access

Zmluva č.192 - o združení finančných prostriedkov.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2015-02-16 17:18:27


Zmluva č.192 - o združení finančných prostriedkov uzavorená medzi Obcou Horný Lieskov a Občianským združením Mikroregión Strážovské vrchy.

Detaily1 MB Md5: 4ac0e117419121784c57f8e0700a1284 free access

Rámcova kúpna zmluva č.SKBB07.pdf


Stiahnuté 53x, Pridané: 2014-12-31 15:06:53


Rámcova kúpna zmluva č.SKBB07 uzatvorená dňa 31.12.2014 medzi spoločnosťou PAPERA s.r.o. a Obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je upravenie základných pravidiel platných pre dodávky tovaru, ktoré sú touto zmluvou dojednané.

Detaily516 KB Md5: c5e4d16ce960c2d07e67575fab195f8d free access

Zmluva - Telekom Biznis linka 50.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2014-12-02 23:29:40


Zmluva o poskytovaní verejných služieb so spoločnosťou Slovak Telekom a.s. Ide o verejnú telefónnu službu - 042/4353128 s programom Biznis linka 50 a viazanosťou 24 mesiacov za akciovú cenu 14€/mesiac.

Detaily2 MB Md5: 57e48727da973b9d2d2fdc5f8884a654 free access

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/003/14.pdf


Stiahnuté 83x, Pridané: 2014-09-30 23:40:02


Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - č.15/003/14 medzi obcou Horný Lieskov a Prima Bankou. Výška úveru je 15615,28€. Účelom úveru je predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Modernizácia verejného priestranstva cintorína v Hornom Lieskove v rámci Programu rozvoja vidieka SR2007-2013.

Detaily312 KB Md5: 6e83e47bcb8ccad451554e736262ba63 free access

Zmluva o zbere č.05/2014 - kuchynský odpad.pdf


Stiahnuté 50x, Pridané: 2014-08-08 17:20:51


Zmluva o zbere č.05/2014 - kuchynský odpad. Cena za odvoz jednej nádoby kuchynského odpadu je 7€ bez DPH za jednu nádobu do 50 litrov.

Detaily127 KB Md5: d6803a852b185509935ba685e3e5a245 free access

Dodatok č. 2 k zmluve Zneškodnenie a uloženie odpadu.pdf


Stiahnuté 47x, Pridané: 2014-06-30 18:50:22


Dodatok k zmluve zo dňa 28.12.2011, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský, a.s. a obcou Horný Lieskov ohľadom zneškodnenia a uloženia odpadu. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.07.2014 do 30.06.2018. Cena služieb sa mení v súlade so Zákonom č. 526/91 Zb. o cenách dohodou zmluvných strán na 41,50€/t. V cene je zahrnuté zneškodnenie odpadu na skládke, poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. a dopravné náklady vrátane DPH.

Detaily121 KB Md5: 6efeece98c87a3b2efb17cce85b8af40 free access

Dodatok č.2 k zmluve Vývoz komunálneho odpadu.pdf


Stiahnuté 49x, Pridané: 2014-06-30 18:45:35


Dodatok k zmluve zo dňa 28.12.2011, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský, a.s. a obcou Horný Lieskov ohľadom vývozu komunálneho odpadu. S ohľadom na zmeny prevedené v Zmluve na zneškodnenie odpadu sa mení doba platnosti tejto zmluvy na dobu určitú a to od 01.07.2014 do 30.06.2018. Ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti podľa zmluvy zo dňa 28.12.2011.

Detaily1 MB Md5: 17282865fa76261856ed0260097c2c34 free access

Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.pdf


Stiahnuté 88x, Pridané: 2014-06-27 13:35:53


Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov. Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s rozhodnutím zastupiteľstva klienta zo dňa 25.06.2014 a podľa §497 a Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike túto úverovú zmluvu. Výška úveru je 4300€ formou povolenia debetného zostatku na účte klienta.

Súvisiace dokumenty:
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.15/002/14,
Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.1,
Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.2,
Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.3,
Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.4.

Detaily640 KB Md5: 240d33056dff5a1db08cf5fc5c0a4e63 free access

Hromadná licenčná zmluva SOZA - Memoriál 2014.pdf


Stiahnuté 50x, Pridané: 2014-06-17 18:40:01


Hromadná licenčná zmluva SOZA o použití hudobných autorských diel ich verejným vykonávaním a verejným prenosom uzatvorená medzi Organizáciou kolektívnej správy práv SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam a obcou Horný Lieskov. Zmluva sa týka podujatia Memoriál Jozefa Baroša, ktoré sa konalo 08. júna 2014.

Detaily922 KB Md5: 3ca09b5da32fd6925661ca377f0c74d2 free access

Kúpna zmluva - pozemok KN-C 615/23 - Geometr. plán.pdf


Stiahnuté 62x, Pridané: 2014-04-16 01:27:26


Príloha ku kúpnej zmluve ohľadom pozemku KN-C615-23. PDF dokument obsahuje geometrický plán s vyznačením predmetu kúpnej zmluvy.

Detaily468 KB Md5: 231139d8a93f7097228707e4f22a805b free access

Zmluva o poradenstve v odpadovom hospodárstve.pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2014-04-02 18:34:57


Zmluva medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou HELEPCO s.r.o. Predmetom zmluvy je vypracovanie Programu odpadového hospodárstva (POH) podľa zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov a schválenie POH na príslušnom úrade životného prostredia. Cena za vypracovanie POH je 120€ + DPH.

Detaily435 KB Md5: a6d4469bc2baa43f8855bbd1199f3a4d free access

Zmluva o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľností.pdf


Stiahnuté 49x, Pridané: 2014-03-20 18:28:43


Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností z katastrálneho územia Horný Lieskov. Dodávateľom je Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ).

Detaily459 KB Md5: 687d62e701d2b4c23e35d26e1ad01bbf free access

Kúpna zmluva - pozemok KN-C 615/23.pdf


Stiahnuté 115x, Pridané: 2014-02-27 11:57:50


Obec predáva do vlastníctva pozemok v katastrálnom území Horný Lieskov a to parcelu KN-C 615/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 225 m2, ktorá bola geometrickým plánom č.40/2013 vypracovaným Jánom Domanickým, vyčlenená z pozemku parc. č. KN-C 615/8 v katastrálnom území Horný Lieskov, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2941 m2. Kúpna cena za predmet zmluvy špecifikovaný v č. II. ods. 1 je 1,29 EUR/m2 čo pri celkovej kupovanej výmere 225 m2 predstavuje 290,25 EUR. Cena pozemku bola určená znaleckým posudkom č.140/2013 vypracovaným Ing. Jaroslavom Feckom a bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov č.4 B.6./2013 zo dňa 27.11.2013. Kupujúcim je Stanislav Baroš bytom Horný Lieskov č. 154.

Detaily167 KB Md5: 2e0ccefd98dd722fa3aa236c08c875b2 free access

Dodatok k nájomnej zmluve č.286/2013.pdf


Stiahnuté 40x, Pridané: 2014-02-10 18:14:52


Dodatok k nájomnej zmluve č.286/2013 (pozemok pod tabuľu), ktorá bola uzatvorená medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou MAS Naše Považie. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za nájom pozemku sa dojednávana na 1€ počas celej doby trvania nájmu. Nájomné v sume 1€ bude splatné, ku dňu ukončenia nájmu, t.j. 31. decembra 2020.

Detaily561 KB Md5: 933320439f76f06feab974019941114f free access

Komisionárska zmluva - jedálne kupóny.pdf


Stiahnuté 45x, Pridané: 2014-02-06 17:54:05


Predmetom zmluvy je záväzok komisionára - spoločnosti Le Cheque Dejeuner s.r.o. zariadiť obchodné záležitosti ohľadom povinnosti stravovania a to na základe jedálnych kupónov Chéque Déjeuner. Podrobné informácie sa nachádza v dodatku zmluvy, ktorý je súčasťou priloženého dokumentu.

Detaily3 MB Md5: 106f581f8a83dcec5b7003e7ed3b63cb free access

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.7800033.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2013-10-06 18:17:05


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku č. 7800033. Poskytovateľom je Pôdohospodárska platobná agentúra so sídlom v Bratislave. Príspevok je určený pre projekt modernizácie verejného priestranstva cintorína - prístreška. Výška príspevku je 13012,73€, čo predstavuje 100% celkových nákladov na projekt. Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 30. júna 2015.

Detaily1 MB Md5: 17c626b7711e7d9f2679f362af06367f free access

Zmluva - audit účtovnej uzávierky za rok 2012.pdf


Stiahnuté 52x, Pridané: 2013-10-03 00:55:48


Dodávateľ Ing. Jozef Majchár sa zaväzuje zabezpečiť audit účtovnej uzávierky a audit súladu výročnej správy. Celková cena služby je 500€. Zmluva sa uzatvára na overenie účtovnej závierky za rok 2012.

Detaily761 KB Md5: edbe55767613e2d2f2cc0785965f9b2e free access

Nájomná zmluva - pozemok pre informačnú tabuľu.pdf


Stiahnuté 53x, Pridané: 2013-09-19 00:41:31


Predmetom zmluvy je nájom - odovzdanie pozemkov parcela KNC č.774 v k.ú. Horný Lieskov zapísaných na LV č.1 do nájmu na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.2B.3./2103 z dňa 9. mája 2013. Pozemok sa odovzdáva do nájmu za účelom zriadenia - výstavby, inštalácie a montáže informačnej tabule rozmerov 2000x1500 mm v počte 1ks. Nájom pozemku sa dojednáva ako bezodplatný vzhľadom na neziskový účel vuyžitia pozemku na dobu určitú od 20.08.2013 do 31.12.2020.

Detaily6 MB Md5: 4789235e65ba0c48571c0b2e09a543b5 free access

Zmluva o prevode vlastníctva - ZMOS.pdf


Stiahnuté 63x, Pridané: 2013-09-17 23:51:17


Touto zmluvou ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) prevádza hardvérové a softvérové zariadenie špecifikované v prílohe č.1 (priložená v dokumente pdf) zo svojho vlastníctva do vlastníctva obce a obec toto Zariadenie do svojho vlastníctva prijíma.

Detaily1020 KB Md5: cfdce17fcd8469ffbfb73df877768d6b free access

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva.pdf


Stiahnuté 40x, Pridané: 2013-09-17 23:44:06


Predmetom zmluvy je vykonávanie nakladania s odpadmi. Oprávnená osoba bude vykonávať nakladanie s odpadmi t.j. zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodňovanie uvedených zložiek komunálneho odpadu v meste vo svojich zberných nádobách, ktoré budú umiestnené na miestach odsúhlasených mestom.

Detaily1 MB Md5: dbfef58fc3965944043a83c9bbc60b28 free access

Zmluva o uverejnení inzercie - NEO Slovakia.pdf


Stiahnuté 42x, Pridané: 2013-01-15 00:35:41


Predmetom zmluvy je záväzok spoločnosti NEO Slovakia s.r.o. uverejniť inzerciu v publikácii Cestovanie po Slovensku I-IX a na webovej stránke spoločnosti.

Detaily643 KB Md5: 8c344ab598e9d06e7cfcb451cecba344 free access

Zmluva - zimná údržba - ohŕňanie snehu.pdf


Stiahnuté 73x, Pridané: 2013-01-08 13:17:43


Predmetom zmluvy je realizácia zimnej údržby - ohŕňanie snehu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov. Zhotoviteľ (Jozef Lamžo) bude zabezpečovať práce v termíne od 1. januára 2013 na dobu neurčitú.

Detaily4 MB Md5: 23e261149b0f3a84c020a07553fd1e2e free access

Zmluva o užívaní poľovníckeho revíru Roháč.pdf


Stiahnuté 302x, Pridané: 2013-01-02 00:31:31


Predmetom zmluvy je postúpenie užívania poľovného revíru Roháč o výmere 2007 ha Poľovníckemu združeniu Roháč na obdobie 10 rokov od dňa jej podpisu.

Detaily1 MB Md5: 7a07ff2ff84dfb7c2150f34e7c5c27d1 free access

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre projekt Škôlka.pdf


Stiahnuté 135x, Pridané: 2012-08-16 18:00:53


Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.201202014. Poskytovateľom príspevku je Centrum pre filantropiu, n.o. Príspevok bude poskytnutý na základe rozhodnutia Správnej rady poskytovateľa zo dňa 28.06.2012 s cieľom podpory vzdelávania. Poskytovateľ poskytne finančný príspevok vo výške 330 € na projekt s názvom „Škôlka Horný Lieskov“. Finančný príspevok je poskytnutý na základe žiadosti príjemcu o podporu zo dňa 15.06.2012 do grantového programu „Zamestnanecký grantový program spoločnosti Siemens, s.r.o., 1. kolo“ a je účelovo viazaný na realizáciu tohto projektu, ktorého popis a rozpočet tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č.1.

Detaily539 KB Md5: 016750aab46eeee326dd155b0bf5f737 free access

Zmluva o audítorských službách.pdf


Stiahnuté 113x, Pridané: 2012-08-16 17:36:04


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb medzi obcou Horný Lieskov a audítorom - Ing. Jozef Majchrák. Audítor sa zaväzuje zabezpečiť pre obec Horný Lieskov audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011, audit a dohľad nad výkonom auditu o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatných právnych noriem platných v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2011 a taktiež audit súladu výročnej správy za rok 2011 v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou.

Detaily1 MB Md5: 7ad121efdfdc18524d35bcf74e1470fc free access

Zmluva č.374 - Cintorin - chodník.pdf


Stiahnuté 59x, Pridané: 2012-08-12 22:14:29


Zmluva o dielo - modernizácia verejného priestranstva na cintoríne Horný Lieskov - chodník. Zhotoviteľom je Komplet Stav s.r.o.

Detaily1 MB Md5: 30ac2ce8d3ce3a309befee36536e90ef free access

Zmluva č.374 - Cintorin - prístrešok.pdf


Stiahnuté 105x, Pridané: 2012-08-10 22:03:36


Zmluva o dielo - modernizácia verejného priestranstva na cintoríne Horný Lieskov - prístrešok. Zhotoviteľom je Komplet Stav s.r.o.

Detaily630 KB Md5: 7de3a33fd8223893ee89a3230ce83533 free access

Zmluva o poskytovaní služieb - PRV-SR 2007 - 2013.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2012-07-26 17:51:43


Zmluva o poskytovaní služieb v Programe rozvoja vidieka SR (PRV-SR) 2007-2013 Os 4 Leader medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou PAMOL, s.r.o. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi s odbornou starostlivosťou služby externého manažmentu na projekt s názvom: Modernizácia verejného priestranstva, Chodník na cintoríne - Horný Lieskov.

Detaily1 MB Md5: ef14de71635edab36cbce04eef923dc7 free access

Zmluva o Dexia úvere č. 15/017/10 - dodatok č.2.pdf


Stiahnuté 128x, Pridané: 2012-04-19 10:29:59


Obsah dodatku je zameraný na zmenu výšky úveru, zmenu splátky istiny na rovnomernú, frekvenciu splácania istiny, t.j každý mesiac 220 € + úrok zo zostávajúcej časti úveru. Splátkový kalendár je nastavený na 64 mesiacov.

Detaily435 KB Md5: ceb57ec072ad5bb185797d8da3881e3d free access

Zmluva s Potravinovou bankou Slovenska o spoluprácií.pdf


Stiahnuté 218x, Pridané: 2012-01-18 09:58:38


Zmluva o spoluprácií medzi obcou Horný lieskov a Potravinovou bankou Slovenska o.z., ktorá nadväzuje na uzavretú zmluvu medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Potravinovou bankou. Potravinová banka Slovenska zmluvou dáva výhradné právo konečnému distribútorovi, aby zabezpečil rozdávanie potravín, ktoré zabezpečí PBS na svojom teritóriu pôsobenia Horný Lieskov podľa kritérií uvedených v zmluve.

Detaily229 KB Md5: d917040658a6c617454e35dbfd1fa03a free access

Zmluva - Zneškodňovanie komunálneho odpadu.pdf


Stiahnuté 115x, Pridané: 2012-01-14 13:30:00


Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je zneškodnenie odpadu objednávateľa. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to od 01. januára 2012 do 31. decembra 2012. Cena služieb bola stanovená v súlade so Zákonom č. 526/91 Zb. o cenách dohodou zmluvných strán na 48€/t. V cene je zahrnuté zneškodnenie odpadu na skládke, poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z a dopravné náklady vrátane DPH.

Detaily225 KB Md5: 27741fccf47681a34908334c4c867733 free access

Zmluva - Vývoz komunálneho odpadu.pdf


Stiahnuté 509x, Pridané: 2012-01-14 13:15:00


Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je vývoz komunálneho odpadu zo 110 litrových KUKA nádob. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to od 01. januára 2012 do 31. decembra 2012. Cena služieb bola stanovená v súlade so Zákonom č. 526/91 Zb. o cenách dohodou zmluvných strán vo výške 0,75€ + DPH za jeden vývoz 1ks 110 litrovej KUKA nádoby.

Detaily1 MB Md5: fcaab5ebb271cc2f2bd4c94c59de3ba8 free access

Zmluva Open DOOR s.r.o. č.290708/7 - rok 2008.pdf


Stiahnuté 92x, Pridané: 2011-11-27 20:39:02


Zmluva č. 290708/7, ktorá bola uzatvorená so spoločnosťou OPEN DOOR International s.r.o. dňa 08. augusta 2008.

Detaily356 KB Md5: 01e5ea44e69757b101bfc5a3d3fbe56a free access

Kúpna zmluva - pozemok KN-C 637/52 - Geometr. plán.pdf


Stiahnuté 99x, Pridané: 2011-11-08 15:00:00


Príloha ku kúpnej zmluve ohľadom pozemku KN-C637-52. PDF dokument obsahuje geometrický plán s vyznačením predmetu kúpnej zmluvy. Náklady na vypracovanie geometrického plánu (200 EUR), znaleckého posudku (100 EUR), návrhu na vklad do katastra (kolok 66 EUR) a overovanie podpisov si hradili kupujúci. Celková cena pozemku bola 1050€ + poplatky.

Detaily30 KB Md5: 97db74558e14610205aeff7f80753704 free access

Kúpna zmluva - pozemok KN-C 637/52.pdf


Stiahnuté 653x, Pridané: 2011-11-08 14:29:07


Obec predáva do vlastníctva pozemok v katastrálnom území Horný Lieskov a to parcelu KN-C 637/52, zastavaná plocha o výmere 210 m2, ktorá bola geometrickým plánom č.40/2011 vypracovaným Eduardom Švecom, vyčlenená z pozemku parc. č. KN-E 617 v katastrálnom území Horný Lieskov, orná pôda o výmere 403 m2. Kúpna cena za predmet zmluvy špecifikovaný v č. II. ods. 1 je 5,00 EUR/m2 čo pri celkovej kupovanej výmere 210 m2 predstavuje 1050 EUR. Kupujúci: Vladimír Torda a Anna Tordová bytom Horný Lieskov č. 161.

Bližšie info k pozemku: ide o pozemok nachádzajúci sa nad rodinným domom kupujúcich v priemernej šírke 1 až 3 m po celej dĺžke pozemku.

Detaily1 MB Md5: dd0a806a03949348fb3b15a76749fc58 free access

Zmluva Dexia úver 2011 - dodatok1.pdf


Stiahnuté 133x, Pridané: 2011-07-22 20:30:00


Obsah dodatku, predmet zmluvy: výška úveru: do 160 180 € (navýšenie o 7180 €).

Účel úveru: Spolufinancovanie a predfinancovanie projektu v rámi Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 cez PPA v zmysle ZoNFP č.TN00435: os č. 3, opatrenie č. 3.4.2 obnova a rozvoj obcí, kód opatrenia: 322, kód projektu: 342TN0900435, názov projektu: Obnova miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov, miesto realizácie projektu: Horný Lieskov, okres Považská Bystrica.

Doplnenie účelu úveru: Úhrada záväzku po lehote splatnosti
voči firme OPEN DOOR International, s.r.o. v súvislosti s realizáciou Projektu.

Banka bude klientovi preplácať faktúry vrátane DPH. Maximálny objem čerpania za účelom
spolufinancovania bude 31 835 €

Detaily897 KB Md5: 1869674519013bcb84abf70c970d9646 free access

Zmluva - Chudovský a.s. - aktualizácia.pdf


Stiahnuté 164x, Pridané: 2011-03-01 23:00:00


Zmluva týkajúca sa odvozu komunálneho odpadu z našej obce.

Detaily