VZN


148 KB Md5: 03628ef49f0db06999a5624280709cfc free access

VZN č.1/2017.pdf


Stiahnuté 14x, Pridané: 2017-04-01 20:53:55


VZN č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov.

Detaily676 KB Md5: 7f798a8ff21409271630f873ee2e64d8 free access

VZN č.1/2016.pdf


Stiahnuté 46x, Pridané: 2016-05-02 18:13:59


VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Horný Lieskov.

Detaily58 KB Md5: 9680875de5094fd215f5e7e3db7755ca free access

VZN č.4/2015.pdf


Stiahnuté 135x, Pridané: 2015-12-15 15:34:14


VZN č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v Obci Horný Lieskov.

Detaily55 KB Md5: 6c272bff01eb013c8e26d12677523b70 free access

VZN č.3/2015.pdf


Stiahnuté 62x, Pridané: 2015-12-15 15:33:52


VZN č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Horný Lieskov.

Detaily443 KB Md5: 9ac5885201078a5007bdb3f96b8785fb free access

VZN č.2/2015.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2015-09-29 18:38:51


VZN č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Horný Lieskov. Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce Horný Lieskov. Obec poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na verejnoprospešné účely na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Detaily53 KB Md5: 73343683066f0c1fcaec492c1fc75f1a free access

VZN č.2/2014.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2014-11-13 12:01:15


VZN č.2/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Horný Lieskov. Týmto VZN obec upravuje podmienky predaja výrobkov, vykonávanie a poskytovanie služieb na trhových miestach na území obce Horný Lieskov.

Detaily45 KB Md5: 8f98109cc4455039ea2082c6831ae16d free access

VZN-č1/2012 - dodatok o miestnych daniach.pdf


Stiahnuté 89x, Pridané: 2014-11-13 11:57:01


Správca dane týmto dodatkom k VZN č1/2012 ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb pre stavby na bývanie, byty vo vlastníctve občanov s trvalým pobytom v obci Horný Lieskov u držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo u držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj úplne bezvládnych fyzických osôb a u daňovníkov starších ako 80 rokov o 50%.

Detaily50 KB Md5: 405cf1e2adfeb2bd68278f5ea7a42723 free access

VZN č.1/2014.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2014-08-18 17:39:38


VZN č.1/2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová voda) na území obce Horný Lieskov. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania obsahu žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová voda) na území obce Horný Lieskov.

Detaily60 KB Md5: 036c80de1b3d905cd46dbfd5bb33001a free access

VZN č.2/2013 o prevádzke predškolského zariadenia.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2013-11-11 10:57:29


VZN č.2/2013 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť pravidlá prevádzky predškolského zariadenia a tým i spôsob organizácie a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

Detaily91 KB Md5: adcc43caf96892ad1eed851876c80d32 free access

VZN č.1/2013 o nakladaní s odpadmi.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2013-03-09 16:47:44


VZN č.1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov. Predmetom úpravy tohto VZN je ustanoviť podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.

Detaily52 KB Md5: f185d6df8958275ad68255898127f7df free access

VZN č2/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku.pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2012-12-14 18:51:42


VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Horný Lieskov na rok 2013.

Počet detí: 21
Dotácia na dieťa: 1719,70 €
Ročná dotácia: 36113,70 €
Výška dotácie na rok 2013 pre materskú školu a zariadenie
školského stravovania spolu: 36113,70 €

Detaily65 KB Md5: ae74081fae2089cfeec168ff6bcf7eb7 free access

VZN č1/2012 o miestnych daniach.pdf


Stiahnuté 96x, Pridané: 2012-12-14 18:51:29


VZN č.1/2012 o miestnych daniach. Týmto všeobecne záväzným nariadením obec Horný Lieskov ustanovuje miestne dane, určuje sadzbu dane, spôsob vyberania dane a daňovú povinnosť daňovníka, ustanovuje oslobodenie od dane a zníženie dane. VZN určuje daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb), daň za psa a podobne.

Detaily33 KB Md5: 1dedfce4064a6070e2b756e1caed6b68 free access

VZN č3/2011 - príloha - vzor zmluvy.pdf


Stiahnuté 243x, Pridané: 2011-12-04 19:03:14


VZN č.3/2011 - príloha č.1 - Vzor zmluvy o nájme hrobového miesta.

Detaily84 KB Md5: 529b967d05c1e465e3538190bb7dc8af free access

VZN č3/2011.pdf


Stiahnuté 105x, Pridané: 2011-12-04 19:02:00


VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov.

Detaily82 KB Md5: 57b18190e6a81183ffe530aa12253b5e free access

VZN č2/2011.pdf


Stiahnuté 141x, Pridané: 2011-12-04 18:58:59


VZN č.2/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horný Lieskov.

Detaily14 KB Md5: 747dcbdc11bffa59e653352665316b47 free access

VZN č1/2011 - upozornenie.pdf


Stiahnuté 136x, Pridané: 2011-01-10 18:00:16


Upozornenie k VZN č.1/2011 (Chov a držanie psov na území obce Horný Lieskov)

Detaily41 KB Md5: 59207412f63b5b60f375e819af496bc7 free access

VZN č1/2011.pdf


Stiahnuté 241x, Pridané: 2011-01-10 17:56:54


VZN č.1/2011 o chove a držaní psov na území obce Horný Lieskov. Toto nariadenie sa týka občanov, ktorí sú majiteľmi psov. Niektorí psy sa túlajú a ohrozujú tak bezpečnosť občanov, rušia nočný kľud a napádajú lesnú zver. Majitelia takýcho psov sa dopúšťajú priestupkov začo budú pokutovaní v zmysle zákona č. 282/2002. Z.z. §7 o priestupkoch. VZN č1/2011 nadobudne platnosť dňa 26. januára 2011.

Detaily36 KB Md5: 0d747d3bbbdda4f6195d561820e3c2fd free access

VZN č.5/2009.pdf


Stiahnuté 1715x, Pridané: 2010-03-09 20:00:00


VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Horný Lieskov.

Detaily90 KB Md5: 8ed42853bad3e923f0947430f8a4f895 free access

VZN č4/2009.pdf


Stiahnuté 1753x, Pridané: 2010-03-09 18:00:00


VZN č.4/2009 o miestnych daniach obce Horný Lieskov.

Detaily47 KB Md5: 5e0a77e5daf3051d174b56d705b7bdea free access

VZN č3/2009.pdf


Stiahnuté 1664x, Pridané: 2010-03-09 17:00:00


VZN č.3/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Horný Lieskov.

Detaily