Zápisnice a uznesenia


72 KB free access

Uznesenie č.5/2020 z 16.12.2020.zip


Stiahnuté 15x, Pridané: 2021-03-23 19:23:42


Zápisnica, príloha a uznesenie č.5/2020 z 16.12.2020.

Detaily79 KB free access

Uznesenie č.4/2020 z 19.08.2020.zip


Stiahnuté 42x, Pridané: 2020-09-16 19:16:59


Zápisnica, príloha a uznesenie č.4/2020 z 19.08.2020.

Detaily99 KB free access

Uznesenie č.3/2020 z 31.07.2020.zip


Stiahnuté 49x, Pridané: 2020-08-13 19:15:45


Zápisnica, príloha a uznesenie č.3/2020 z 31.07.2020.

Detaily121 KB free access

Uznesenie č.2/2020 z 29.06.2020.zip


Stiahnuté 41x, Pridané: 2020-08-13 18:42:29


Zápisnica, príloha a uznesenie č.2/2020 z 29.06.2020.

Detaily129 KB free access

Uznesenie č.1/2020 z 01.04.2020.zip


Stiahnuté 39x, Pridané: 2020-06-30 16:53:03


Zápisnica, príloha a uznesenie č.1/2020 z 01.04.2020.

Detaily117 KB free access

Uznesenie č.4/2019 z 06.11.2019.zip


Stiahnuté 60x, Pridané: 2019-12-12 17:26:09


Zápisnica, príloha a uznesenie č.4/2019 z 06.11.2019.

Detaily88 KB free access

Uznesenie č.3/2019 z 04.09.2019.zip


Stiahnuté 29x, Pridané: 2019-11-08 17:35:18


Zápisnica, príloha a uznesenie č.3/2019 z 04.09.2019.

Detaily48 KB free access

Uznesenie z 05.06.2019 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 40x, Pridané: 2019-09-17 23:11:15


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 05. júna 2019.

Detaily103 KB free access

Uznesenie z 05.06.2019.pdf


Stiahnuté 37x, Pridané: 2019-09-17 23:11:05


Uznesenie z 05.06.2019.

Detaily275 KB free access

Zápisnica z 05.06.2019.pdf


Stiahnuté 35x, Pridané: 2019-09-17 23:10:55


Zápisnica z 05.06.2019.

Detaily48 KB free access

Uznesenie z 06.03.2019 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2019-06-06 17:44:21


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 06. marca 2019.

Detaily94 KB free access

Uznesenie z 06.03.2019.pdf


Stiahnuté 67x, Pridané: 2019-06-06 17:44:06


Uznesenie z 06.03.2019.

Detaily243 KB free access

Zápisnica z 06.03.2019.pdf


Stiahnuté 78x, Pridané: 2019-06-06 17:43:53


Zápisnica z 06.03.2019.

Detaily37 KB free access

Uznesenie z 06.12.2018 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 42x, Pridané: 2019-03-13 18:14:30


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 06. decembra 2018.

Detaily115 KB free access

Uznesenie z 06.12.2018.pdf


Stiahnuté 73x, Pridané: 2019-03-13 18:13:40


Uznesenie z 06.12.2018.

Detaily236 KB free access

Zápisnica z 06.12.2018.pdf


Stiahnuté 62x, Pridané: 2019-03-13 18:13:04


Zápisnica z 06.12.2018.

Detaily27 KB free access

Uznesenie z 19.09.2018 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 97x, Pridané: 2018-09-19 20:29:21


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 19. septembra 2018.

Detaily51 KB free access

Uznesenie z 19.09.2018.pdf


Stiahnuté 81x, Pridané: 2018-09-19 19:29:02


Uznesenie z 19.09.2018

Detaily74 KB free access

Zápisnica z 19.09.2018.pdf


Stiahnuté 143x, Pridané: 2018-09-19 19:27:28


Zápisnica z 19.09.2018.

Detaily27 KB free access

Uznesenie z 28.06.2018 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 102x, Pridané: 2018-06-28 19:28:48


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28.júna 2018.

Detaily53 KB free access

Uznesenie z 28.06.2018.pdf


Stiahnuté 85x, Pridané: 2018-06-28 19:28:28


Uznesenie z 28.06.2018.

Detaily71 KB free access

Zápisnica z 28.06.2018.pdf


Stiahnuté 102x, Pridané: 2018-06-28 19:27:12


Zápisnica z 28.06.2018.

Detaily25 KB free access

Uznesenie z 16.05.2018 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 74x, Pridané: 2018-05-16 19:28:14


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 16. mája 2018.

Detaily43 KB free access

Uznesenie z 16.05.2018.pdf


Stiahnuté 88x, Pridané: 2018-05-16 19:27:52


Uznesenie z 16.05.2018.

Detaily63 KB free access

Zápisnica z 16.05.2018.pdf


Stiahnuté 86x, Pridané: 2018-05-16 19:26:57


Zápisnica z 16.05.2018.

Detaily27 KB free access

Uznesenie z 28.02.2018 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 95x, Pridané: 2018-02-28 19:46:32


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28.februára 2018.

Detaily50 KB free access

Uznesenie z 28.02.2018.pdf


Stiahnuté 86x, Pridané: 2018-02-28 19:46:16


Uznesenie z 28.02.2018.

Detaily75 KB free access

Zápisnica z 28.02.2018.pdf


Stiahnuté 130x, Pridané: 2018-02-28 19:46:03


Zápisnica z 28.02.2018.

Detaily27 KB free access

Uznesenie z 13.12.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 101x, Pridané: 2017-12-13 19:45:45


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 13.decembra 2017.

Detaily43 KB free access

Uznesenie z 13.12.2017.pdf


Stiahnuté 107x, Pridané: 2017-12-13 19:45:27


Uznesenie z 13.12.2017.

Detaily70 KB free access

Zápisnica z 13.12.2017.pdf


Stiahnuté 114x, Pridané: 2017-12-13 19:43:17


Zápisnica z 13.12.2017.

Detaily43 KB free access

Uznesenie z 10.10.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 50x, Pridané: 2017-10-10 21:04:43


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 10.októbra 2017.

Detaily69 KB free access

Uznesenie z 10.10.2017.pdf


Stiahnuté 83x, Pridané: 2017-10-10 21:04:29


Uznesenie č.5/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 10.10.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, urbanistickú štúdiu IBV – Sedlište II. k výstavbe 21 rodinných domov, urbanistickú štúdiu IBV – Podlúčie k výstavbe 9 rodinných domov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zmenu „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2014 vo výške 10000,00€ na štandardný termínovaný úver so splatnosťou na 3 roky a so zabezpečením požadovaným zo strany banky, žiadosti o legalizáciu-zmenu druhu pozemkov podľa zákona č.220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, týkajúcu sa legalizácie pozemkov KN-C 153/7 a KN-C 153/22, k.ú. Horný Lieskov (druh pozemkov trvalé trávne porasty), za účelom vypracovania projektovej dokumentácie na obnovu týchto priestorov, zámer výstavby 8 rodinných domov v lokalite Niva.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o priebehu prác na projekte „Rekonštrukcia kultúrneho domu“, informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra „pod Smriečím“, potrebu vyhlásenia verejného obstarávania na vývozcu komunálneho odpadu, informácie o stave podaného projektu na domáce kompostovanie, informácie o pláne prác na rok 2018 realizovaných v rámci rozpočtu obce, informácie o riešení zamestnávania zamestnancov na verejnoprospešné práce, informácie o realizácii prác na osadení žľabov a oprave cesty pri p.Mutňanskom, informácie o uskutočnených a pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.1/2017 podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka a §9a ods.1 písm.a) ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa ustanovení zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce.

Detaily266 KB free access

Zápisnica z 10.10.2017.pdf


Stiahnuté 97x, Pridané: 2017-10-10 21:04:15


Program: schvaľovanie urbanistických štúdií IBV Sedlište II. a Podlúčie, vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Obce Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, informácie o priebehu prác na projekte „Rekonštrukcia kultúrneho domu“, informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra „pod Smriečím“.

Detaily39 KB free access

Uznesenie z 26.07.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2017-07-26 21:10:23


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 26.júla 2017.

Detaily52 KB free access

Uznesenie z 26.07.2017.pdf


Stiahnuté 96x, Pridané: 2017-07-26 21:07:49


Uznesenie č.4/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 26.07.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017, podanie žiadosti, zabezpečenie realizácie projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5% na spolufinancovanie projektu „Požiarna zbrojnica – Horný Lieskov“ v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, čerpanie rezervného fondu na úhradu výdavkov spojených so splácaním úveru, opravu havarijného stavu dreveného podbitia na dome smútku a opravu havarijného stavu okien v prednej časti kultúrneho domu ich výmenou.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra v areáli „pod Smriečím“, informácie o uskutočnených a pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach.

Detaily104 KB free access

Zápisnica z 26.07.2017.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2017-07-26 21:06:49


Program: schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017, informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra „pod Smriečím“.

Detaily40 KB free access

Uznesenie z 28.06.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 41x, Pridané: 2017-06-28 21:05:32


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28.júna 2017.

Detaily75 KB free access

Uznesenie z 28.06.2017.pdf


Stiahnuté 63x, Pridané: 2017-06-28 20:59:43


Uznesenie č.3/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.06.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tajnou voľbou za Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov kandidáta č. 1 s počtom platných hlasov 3 Ing. Jarmilu Kušnierovú. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskov schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, zloženie volebnej komisie k uskutočneniu voľby Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov v zložení: Mgr. Jana Melicheríková – predseda, Ivana Pšenáková – člen, Vladimír Šarlay - člen, záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2016 bez výhrad, účasť obce Horný Lieskov v združení obcí s názvom „Združenie obcí Strážovské vrchy“, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe 13-tich rodinných domov v lokalite Podlúčie.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výročnú správu obce Horný Lieskov za rok 2016 bez výhrad, informácie o stave podaných a pripravovaných projektov, informácie o uskutočnených a pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý bude v rozsahu 3 hodiny týždenne v súlade s §11 ods.4 písm.j) a §18a ods.6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Plat hlavného kontrolóra v súlade s §18c, ods.1 písm a) koeficientu a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Detaily166 KB free access

Zápisnica z 28.06.2017.pdf


Stiahnuté 94x, Pridané: 2017-06-28 20:59:07


Program: schválenie záverečného účtu obce Horný Lieskov za rok 2016, zhodnotenie výročnej správy obce Horný Lieskov za rok 2016, schválenie účasti obce Horný Lieskov v združení obcí s názvom „Združenie obcí Strážovské vrchy“, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, vyhodnotenie spracovaného návrhu zastavovacej štúdie v lokalite „Podlúčie“, informácie o príprave projektových zámerov a stave podaných projektov.

Detaily39 KB free access

Uznesenie z 24.05.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 46x, Pridané: 2017-05-29 22:58:34


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 24.mája 2017.

Detaily60 KB free access

Uznesenie z 24.05.2017.pdf


Stiahnuté 69x, Pridané: 2017-05-29 22:55:01


Uznesenie č.4/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie, realizáciu projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu: Výstavba viacúčelového ihriska, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), predĺženie platnosti (prolongáciu) kontokorentného úveru Municipálny úver – Superlinka zo dňa 27.06.2014.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, informáciu o začatí výstavby rodinných domov v lokalite Sedlište-Niva a s tým súvisiacimi záležitosťami, ktoré je potrebné zabezpečiť, informáciu o potrebe zabezpečenia dočasnej náhrady za vedúcu obecnej knižnice, poďakovanie starostu za pomoc pri zorganizovaní podujatia Deň matiek, informácie o rekonštrukcii predajne potravín a predbežnom termíne ich opätovného otvorenia, informáciu o podaní žiadosti na Správu ciest TSK ohľadom odstránenie havarijného stavu na jednom z úsekov cesty č.III/06153.

Detaily194 KB free access

Zápisnica z 24.05.2017.pdf


Stiahnuté 100x, Pridané: 2017-05-29 22:52:55


Program: informácie o príprave projektových zámerov a stave podaných projektov, priebežné plnenie rozpočtu, informácie o začatí výstavby rodinných domov v lokalite Sedlište - Niva.

Detaily42 KB free access

Uznesenie z 15.03.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 46x, Pridané: 2017-03-25 22:51:55


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 15. marca 2017.

Detaily66 KB free access

Uznesenie z 15.03.2017.pdf


Stiahnuté 54x, Pridané: 2017-03-25 22:41:44


Uznesenie č.1/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 15.03.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalší bod: 9. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje VZN obce Horný Lieskov č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017, výsledky vykonanej dokladovej inventarizácie majetku Obce Horný Lieskov za rok 2016, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutou na Obecnom úrade), začiatok výstavby amfiteátra.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, informáciu o možnosti spracovania digitálnej pasportizácie hrobových miest na cintoríne v našej obci, informáciu poslankyne Ivany Pšenákovej o dočasnom zatvorení Obecnej knižnice v Hornom Lieskove do konca marca 2017, informácie o pláne kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa budú konať v obci Horný Lieskov v roku 2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov dňa 28.06.2017.

Detaily198 KB free access

Zápisnica z 15.03.2017.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2017-03-25 22:34:58


Program: schválenie VZN č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017, zhodnotenie dokladovej inventarizácie majetku Obce Horný Lieskov za rok 2016, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, informácie o príprave projektových zámerov a pláne prác na rok 2017, iformácie o možnosti spracovania digitálnej pasportizácie hrobových miest.

Detaily40 KB free access

Uznesenie z 15.12.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 38x, Pridané: 2016-12-25 22:32:44


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 15.decembra 2016.

Detaily62 KB free access

Uznesenie z 15.12.2016.pdf


Stiahnuté 74x, Pridané: 2016-12-25 22:02:40


Uznesenie č.5/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 15.12.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body: 8. Zmena zastavovacej štúdie zo dňa 18.07.2013 a 9. Plán odmeňovania poslancov v roku 2016. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2017 a finančný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2017, 2018 a 2019, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zmenu zastavovacej štúdie zo dňa 18.07.2013 a vzdanie sa odmien poslancov za účasť na obecných zastupiteľstvách v roku 2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole v Hornom Lieskove konanej dňa 08.11.2016, informácie o projekte obecného kompostoviska.

Detaily142 KB free access

Zápisnica z 15.12.2016.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2016-12-25 22:00:41


Program: schvaľovanie návrhu rozpočtu obce Horný Lieskov na roky 2017-2019, správa nezávislého audítora k vykonanému auditu účtovnej závierky za rok 2015, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole Horný Lieskov, informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily194 KB free access

Zápisnica z 28.09.2016.pdf


Stiahnuté 88x, Pridané: 2016-11-07 21:30:31


Program: schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov, delegovanie člena do Školskej rady pri Materskej škole v Hornom Lieskove, zrušenie VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, schvaľovanie Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte.

Detaily76 KB free access

Uznesenie z 28.09.2016.pdf


Stiahnuté 117x, Pridané: 2016-11-07 21:28:14


Uznesenie č.4/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body: „9. Schvaľovanie zámeru - Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy predajne potravín s. č.147 za účelom vytvorenia pizzerie a bytovej jednotky“,„10. Schvaľovanie Zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie k IBV v lokalitách Podlúčie a Sedlište II“, ďalej Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov na II. polrok 2016, zastavovaciu štúdiu k výstavbe troch rodinných domov v lokalite „Zákosie“, na pozemkoch parc. č. KN-C 90/1, KN-C 93/1, KN-C 95, KN-C 96, k. ú. Horný Lieskov, prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku v obci Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zámer k zamýšľanej stavbe: “Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy predajne potravín s. č.147 za účelom vytvorenia pizzerie a bytovej jednotky“, zadanie k spracovaniu urbanistickej štúdie IBV v lokalitách “Podlúčie a Sedlište II“ v obci Horný Lieskov, vypovedanie Nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 18.09.2008 z dôvodu uplynutia doby nájmu.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ruší VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, schválené uznesením č.9 B.3./2011 dňa 14.12.2011 na základe protestu prokurátora

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie protest prokurátora zo dňa 26.08.2016 proti VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, informáciu poslanca Jozefa Šveca o možnom vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, informáciu o nedostatočnom počte uchádzačov o zamestnanie vhodných na vykonávanie verejnoprospešných prác v obci.

Detaily50 KB free access

Uznesenie z 28.09.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 68x, Pridané: 2016-11-07 21:27:14


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28.septembra 2016.

Detaily38 KB free access

Uznesenie z 29.06.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 62x, Pridané: 2016-10-18 20:08:45


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 29. júna 2016.

Detaily53 KB free access

Uznesenie z 29.06.2016.pdf


Stiahnuté 86x, Pridané: 2016-10-18 20:05:32


Uznesenie č.3/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 29.06.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2015, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe 5-tich rodinných domov v lokalite „Niva“.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov k Záverečnému účtu obce Horný Lieskov za rok 2015.

Detaily102 KB free access

Zápisnica z 29.06.2016.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2016-10-18 20:03:44


Program: schválenie záverečného účtu obce Horný Lieskov za rok 2015, zhodnotenie výročnej správy obce Horný Lieskov za rok 2015, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, schvaľovanie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov.

Detaily41 KB free access

Uznesenie z 02.05.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 82x, Pridané: 2016-06-25 23:36:37


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 02. mája 2016.

Detaily57 KB free access

Uznesenie z 02.05.2016.pdf


Stiahnuté 63x, Pridané: 2016-06-25 23:32:23


Uznesenie č.2/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 02.05.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), vyradenie majetku z Materskej školy v Hornom Lieskove podľa predloženého zoznamu, predĺženie platnosti „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2014 v sume 10000€ o ďalší rok, VZN obce Horný Lieskov č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2015, prípravu osláv Dňa matiek 2016, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o úprave verejného priestranstva – ihriska pri areáli „pod Smriečím“.

Detaily160 KB free access

Zápisnica z 02.05.2016.pdf


Stiahnuté 68x, Pridané: 2016-06-25 23:30:13


Program: hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2015, schvaľovanie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, vyradenie majetku z Materskej školy v Hornom Lieskove, schválenie predĺženia platnosti kontokorentného úveru, schvaľovanie VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov, príprava osláv Dňa matiek 2016, informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily41 KB free access

Uznesenie zo 17.02.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 92x, Pridané: 2016-06-03 00:12:28


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 17.februára 2016.

Detaily56 KB free access

Uznesenie zo 17.02.2016.pdf


Stiahnuté 65x, Pridané: 2016-06-03 00:12:15


Uznesenie č.1/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 17.02.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinného domu – Ing. Miroslav Kiseľa a PaeDr. Katarína Kiseľová, zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinného domu – Vojtech Kubiš.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výsledok inventarizácie majetku obce za rok 2015, správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2015, priebežné plnenie rozpočtu, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o priebehu opráv sály kultúrneho domu.

Detaily152 KB free access

Zápisnica zo 17.02.2016.pdf


Stiahnuté 83x, Pridané: 2016-06-03 00:11:58


Program: zhodnotenie fyzickej inventarizácie majetku obce Horný Lieskov za rok 2015, správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2015, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov, informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily50 KB free access

Uznesenie z 14.12.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 62x, Pridané: 2016-03-31 01:29:52


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 14. decembra 2015.

Detaily70 KB free access

Uznesenie z 14.12.2015.pdf


Stiahnuté 90x, Pridané: 2016-03-31 01:29:41


Uznesenie č.5/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 14.12.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, VZN obce Horný Lieskov č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Horný Lieskov, VZN obce Horný Lieskov č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov, rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2016, finančný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2016, 2017 a 2018, plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Lieskov na roky 2015-2025, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade), plat starostu v súlade so zákonom č. 154/2011 Z.z. zo 17. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. s účinnosťou od 01.01.2015 vo výške základného funkčného platu zvýšeného o 10 %, t. j. 858€ (priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku za rok 2014) x 1,49 (násobok mzdy pre obec do 500 obyvateľov) x 1,10 (10%-né navýšenie mzdy) = 1407€, zaokrúhlene na celé EURO nahor od 01.01.2016., nájomnú zmluvu na nájom plynárenského zariadenia formou Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ uzavretú medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou SPP – Distribúcia, a.s.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka za rok 2014 vykonanú na Obecnom úrade v Hornom Lieskove, informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole v Hornom Lieskove, informácie o možnosti riešenia problémov pri orientácii v obci, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií.

Detaily271 KB free access

Zápisnica z 14.12.2015.pdf


Stiahnuté 79x, Pridané: 2016-03-31 01:29:24


Program: schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Horný Lieskov, schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov, schvaľovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018, návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Lieskov na roky 2015-2025, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, správa nezávislého audítora k vykonanému auditu účtovnej závierky za rok 2014, voľba členov dielčej a ústrednej inventarizačnej komisie k vykonaniu inventúry majetku k 31.12.2015, informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole Horný Lieskov, informácie o možnosti riešenia problémov pri orientácii napr. záchranných zložiek v obci, informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily33 KB free access

Uznesenie z 28.09.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 83x, Pridané: 2015-09-30 20:24:16


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28. septembra 2015.

Detaily45 KB free access

Uznesenie z 28.09.2015.pdf


Stiahnuté 70x, Pridané: 2015-09-30 20:24:09


Uznesenie č.4/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body - schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Lieskov a schválenie zaradenia obce Horný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS). Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2015, vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek, VZN obce Horný Lieskov č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2), zaradenie obce Horný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie pre programové obdobie 2014–2020 a implementáciu stratégie CLLD na svojom území, prijatie úveru vo výške 71246,92EUR na účely zabezpečenia financovania investičného projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov a vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, ponuku od SPP a.s. na dodávku elektrickej energie, informáciu o priebehu rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice, informácie o priebehu podujatia Stretnutie veriacich, ktoré sa konalo dňa 30.08.2015 pri kaplnke Zdravá voda.

Detaily67 KB free access

Zápisnica z 28.09.2015.pdf


Stiahnuté 78x, Pridané: 2015-09-30 20:24:04


Program: schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2015, schvaľovanie vnútorného predpisu pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek,schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, schválenie zaradenia obce Horný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS), informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily33 KB free access

Uznesenie z 30.06.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 61x, Pridané: 2015-07-15 18:48:13


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 30. júna 2015.

Detaily46 KB free access

Uznesenie z 30.06.2015.pdf


Stiahnuté 68x, Pridané: 2015-07-15 18:47:10


Uznesenie č.3/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 30.06.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body - Schválenie predĺženia platnosti PHSR do 31.12.2015, predloženie návrhov na spracovanie PHSR a schválenie zloženia pracovných skupín k spracovaniu PHSR, záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2014, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), predĺženie platnosti PHSR do 31.12.2015, zloženie pracovných skupín k spracovaniu PHSR, predloženie žiadosti, zabezpečenie realizácie a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov“, navýšenie „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2014 na sumu 10000€, vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2015, zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.307/2014 Z.z.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov k Záverečnému účtu obce Horný Lieskov za rok 2014, výročnú správu obce Horný Lieskov za rok 2014, prípravu Annovskej zábavy dňa 26.07.2015, návrhy k spracovaniu nového PHSR na roky 2015-2020, informácie o príprave a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, informáciu o priebehu rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice, informáciu o novom softvérovom a hardvérovom vybavení obecného úradu v rámci projektu Dátové centrum obcí a miest.

Detaily64 KB free access

Zápisnica z 30.06.2015.pdf


Stiahnuté 70x, Pridané: 2015-07-15 18:46:10


Program: schválenie záverečného účtu obce Horný Lieskov za rok 2014, zhodnotenie výročnej správy obce Horný Lieskov za rok 2014, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, príprava Annovskej zábavy dňa 26.júla 2015, predĺženie platnosti PHSR do 31.12.2015, predloženie návrhov na spracovanie, programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a schválenie zloženia pracovných skupín k spracovaniu PHSR.

Detaily32 KB free access

Uznesenie z 15.04.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 82x, Pridané: 2015-05-02 12:18:53


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 15. apríla 2015.

Detaily38 KB free access

Uznesenie z 15.04.2015.pdf


Stiahnuté 93x, Pridané: 2015-05-02 12:10:28


Uznesenie č.2/2015 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 15. apríla 2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, VZN č.1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, prijatie úveru vo výške 16032,40€ na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Modernizácia verejného priestranstva – Chodník na cintoríne – Horný Lieskov, komunitný plán sociálnych služieb na roky 2015–2020, zmluvu o združení finančných prostriedkov uzatvorenú medzi obcou Horný Lieskov a občianskym združením Mikroregión Strážovské vrchy, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), plat starostu obce podľa Zákona NR SR č.253/1994 v znení neskorších predpisov a jeho 5 %-né navýšenie.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informáciu o hospodárení pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2014, návrh na vybudovanie prepojovacieho chodníka a vytvorenie bezbariérového prístupu na cintoríne, informácie o projektových zámeroch obce v novom programovacom období na roky 2014–2020 a o podaných žiadostiach o dotáciu, informáciu o prípravách osláv Dňa matiek dňa 17. mája 2015, informáciu o priebehu rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice.

Detaily59 KB free access

Zápisnica z 15.04.2015.pdf


Stiahnuté 94x, Pridané: 2015-05-02 12:03:34


Program: Hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2014, schvaľovanie VZN č.1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, schvaľovanie prijatia úveru na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Modernizácia verejného priestranstva, chodník na cintoríne – Horný Lieskov, schvaľovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce Horný Lieskov na roky 2015-2020, prerokovanie zmluvy o združení finančných prostriedkov z dôvodu schválenia finančného príspevku na vzdelávací projekt, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, informácie o projektových zámeroch obce Horný Liekov a poradenských službách pre obce v rámci Programu rozvoja vidieka 2014–2020, prerokovanie platu starostu podľa §4 ods. 4 zákona NR SR č.253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, príprava osláv Dňa matiek dňa 17. mája 2015.

Detaily30 KB free access

Uznesenie z 04.02.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 99x, Pridané: 2015-02-08 18:36:58


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 4. februára 2015.

Detaily36 KB free access

Uznesenie z 04.02.2015.pdf


Stiahnuté 74x, Pridané: 2015-02-08 18:36:48


Uznesenie č.1/2015 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 4. februára 2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove volí člena školskej rady pri Materskej škole v Hornom Lieskove: Ivana Pšenáková.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalší bod: 9.Schvaľovanie zastavovacej štúdie k výstavbe multifunkčného ihriska, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 a zastavovaciu štúdiu k výstavbe multifunkčného ihriska.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výsledok inventarizácie majetku obce za rok 2014, správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2014, štatút a zloženie evakuačnej komisie Obce Horný Lieskov, správu o hospodárení Obce Horný Lieskov v roku 2014, termín konania Annovskej zábavy poriadanej obcou.

Detaily55 KB free access

Zápisnica z 04.02.2015.pdf


Stiahnuté 103x, Pridané: 2015-02-08 18:36:39


Program: Voľba člena školskej rady pri MŠ v Hornom Lieskove, zhodnotenie fyzickej inventarizácie majetku obce Horný Lieskov za rok 2014, správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2014, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015, schválenie štatútu evakuačnej komisie a menovanie jej členov, informácia o hospodárení obce v roku 2014.

Detaily