Zápisnice a uznesenia


43 KB Md5: 98e6a63ca33b2fc63e71e39ebf09e69e free access

Uznesenie z 10.10.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2017-10-10 21:04:43


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 10.októbra 2017.

Detaily69 KB Md5: 0e7547170be6830566ad9a4387464578 free access

Uznesenie z 10.10.2017.pdf


Stiahnuté 19x, Pridané: 2017-10-10 21:04:29


Uznesenie č.5/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 10.10.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, urbanistickú štúdiu IBV – Sedlište II. k výstavbe 21 rodinných domov, urbanistickú štúdiu IBV – Podlúčie k výstavbe 9 rodinných domov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zmenu „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2014 vo výške 10000,00€ na štandardný termínovaný úver so splatnosťou na 3 roky a so zabezpečením požadovaným zo strany banky, žiadosti o legalizáciu-zmenu druhu pozemkov podľa zákona č.220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, týkajúcu sa legalizácie pozemkov KN-C 153/7 a KN-C 153/22, k.ú. Horný Lieskov (druh pozemkov trvalé trávne porasty), za účelom vypracovania projektovej dokumentácie na obnovu týchto priestorov, zámer výstavby 8 rodinných domov v lokalite Niva.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o priebehu prác na projekte „Rekonštrukcia kultúrneho domu“, informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra „pod Smriečím“, potrebu vyhlásenia verejného obstarávania na vývozcu komunálneho odpadu, informácie o stave podaného projektu na domáce kompostovanie, informácie o pláne prác na rok 2018 realizovaných v rámci rozpočtu obce, informácie o riešení zamestnávania zamestnancov na verejnoprospešné práce, informácie o realizácii prác na osadení žľabov a oprave cesty pri p.Mutňanskom, informácie o uskutočnených a pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.1/2017 podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka a §9a ods.1 písm.a) ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa ustanovení zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce.

Detaily266 KB Md5: 4dfae5600d2b6f0c0e30e83bbf721dd1 free access

Zápisnica z 10.10.2017.pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2017-10-10 21:04:15


Program: schvaľovanie urbanistických štúdií IBV Sedlište II. a Podlúčie, vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Obce Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, informácie o priebehu prác na projekte „Rekonštrukcia kultúrneho domu“, informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra „pod Smriečím“.

Detaily39 KB Md5: 921d8be0ab45b1faaff68929fa26d939 free access

Uznesenie z 26.07.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 10x, Pridané: 2017-07-26 21:10:23


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 26.júla 2017.

Detaily52 KB Md5: f8df56f2f8362313e0573e5e5d0735f0 free access

Uznesenie z 26.07.2017.pdf


Stiahnuté 16x, Pridané: 2017-07-26 21:07:49


Uznesenie č.4/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 26.07.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017, podanie žiadosti, zabezpečenie realizácie projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5% na spolufinancovanie projektu „Požiarna zbrojnica – Horný Lieskov“ v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, čerpanie rezervného fondu na úhradu výdavkov spojených so splácaním úveru, opravu havarijného stavu dreveného podbitia na dome smútku a opravu havarijného stavu okien v prednej časti kultúrneho domu ich výmenou.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra v areáli „pod Smriečím“, informácie o uskutočnených a pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach.

Detaily104 KB Md5: f0eb4044b32973d53155f6402137579d free access

Zápisnica z 26.07.2017.pdf


Stiahnuté 11x, Pridané: 2017-07-26 21:06:49


Program: schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017, informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra „pod Smriečím“.

Detaily40 KB Md5: 5ceea80d5e2732f35b5f49037ae5717b free access

Uznesenie z 28.06.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 11x, Pridané: 2017-06-28 21:05:32


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28.júna 2017.

Detaily75 KB Md5: d3f9541f5a2d7e8177ea83ceebe68184 free access

Uznesenie z 28.06.2017.pdf


Stiahnuté 11x, Pridané: 2017-06-28 20:59:43


Uznesenie č.3/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.06.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tajnou voľbou za Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov kandidáta č. 1 s počtom platných hlasov 3 Ing. Jarmilu Kušnierovú. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskov schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, zloženie volebnej komisie k uskutočneniu voľby Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov v zložení: Mgr. Jana Melicheríková – predseda, Ivana Pšenáková – člen, Vladimír Šarlay - člen, záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2016 bez výhrad, účasť obce Horný Lieskov v združení obcí s názvom „Združenie obcí Strážovské vrchy“, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe 13-tich rodinných domov v lokalite Podlúčie.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výročnú správu obce Horný Lieskov za rok 2016 bez výhrad, informácie o stave podaných a pripravovaných projektov, informácie o uskutočnených a pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý bude v rozsahu 3 hodiny týždenne v súlade s §11 ods.4 písm.j) a §18a ods.6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Plat hlavného kontrolóra v súlade s §18c, ods.1 písm a) koeficientu a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Detaily166 KB Md5: 4bdb7868609b8a05d85ee7d8968e5735 free access

Zápisnica z 28.06.2017.pdf


Stiahnuté 19x, Pridané: 2017-06-28 20:59:07


Program: schválenie záverečného účtu obce Horný Lieskov za rok 2016, zhodnotenie výročnej správy obce Horný Lieskov za rok 2016, schválenie účasti obce Horný Lieskov v združení obcí s názvom „Združenie obcí Strážovské vrchy“, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, vyhodnotenie spracovaného návrhu zastavovacej štúdie v lokalite „Podlúčie“, informácie o príprave projektových zámerov a stave podaných projektov.

Detaily39 KB Md5: 17a553ccefdd9820a71d0eaf40291848 free access

Uznesenie z 24.05.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2017-05-29 22:58:34


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 24.mája 2017.

Detaily60 KB Md5: 505ffe2b0b06b8456094412af23a2a8e free access

Uznesenie z 24.05.2017.pdf


Stiahnuté 14x, Pridané: 2017-05-29 22:55:01


Uznesenie č.4/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie, realizáciu projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu: Výstavba viacúčelového ihriska, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), predĺženie platnosti (prolongáciu) kontokorentného úveru Municipálny úver – Superlinka zo dňa 27.06.2014.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, informáciu o začatí výstavby rodinných domov v lokalite Sedlište-Niva a s tým súvisiacimi záležitosťami, ktoré je potrebné zabezpečiť, informáciu o potrebe zabezpečenia dočasnej náhrady za vedúcu obecnej knižnice, poďakovanie starostu za pomoc pri zorganizovaní podujatia Deň matiek, informácie o rekonštrukcii predajne potravín a predbežnom termíne ich opätovného otvorenia, informáciu o podaní žiadosti na Správu ciest TSK ohľadom odstránenie havarijného stavu na jednom z úsekov cesty č.III/06153.

Detaily194 KB Md5: 4c8c624f7562ff3922f86a036ac28fa0 free access

Zápisnica z 24.05.2017.pdf


Stiahnuté 13x, Pridané: 2017-05-29 22:52:55


Program: informácie o príprave projektových zámerov a stave podaných projektov, priebežné plnenie rozpočtu, informácie o začatí výstavby rodinných domov v lokalite Sedlište - Niva.

Detaily42 KB Md5: 05e6f2c1af84793e673d5e0bc5fa26ce free access

Uznesenie z 15.03.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 12x, Pridané: 2017-03-25 22:51:55


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 15. marca 2017.

Detaily66 KB Md5: ede8469bab1716a68dbc4573fda1ba18 free access

Uznesenie z 15.03.2017.pdf


Stiahnuté 13x, Pridané: 2017-03-25 22:41:44


Uznesenie č.1/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 15.03.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalší bod: 9. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje VZN obce Horný Lieskov č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017, výsledky vykonanej dokladovej inventarizácie majetku Obce Horný Lieskov za rok 2016, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutou na Obecnom úrade), začiatok výstavby amfiteátra.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, informáciu o možnosti spracovania digitálnej pasportizácie hrobových miest na cintoríne v našej obci, informáciu poslankyne Ivany Pšenákovej o dočasnom zatvorení Obecnej knižnice v Hornom Lieskove do konca marca 2017, informácie o pláne kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa budú konať v obci Horný Lieskov v roku 2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov dňa 28.06.2017.

Detaily198 KB Md5: 407a02e70fa90f9d81b8d475d6502f42 free access

Zápisnica z 15.03.2017.pdf


Stiahnuté 14x, Pridané: 2017-03-25 22:34:58


Program: schválenie VZN č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017, zhodnotenie dokladovej inventarizácie majetku Obce Horný Lieskov za rok 2016, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, informácie o príprave projektových zámerov a pláne prác na rok 2017, iformácie o možnosti spracovania digitálnej pasportizácie hrobových miest.

Detaily40 KB Md5: 893c7273c7579731778350246f1ca88e free access

Uznesenie z 15.12.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 11x, Pridané: 2016-12-25 22:32:44


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 15.decembra 2016.

Detaily62 KB Md5: 3b35559999595b82b594ab17e88284f7 free access

Uznesenie z 15.12.2016.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-12-25 22:02:40


Uznesenie č.5/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 15.12.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body: 8. Zmena zastavovacej štúdie zo dňa 18.07.2013 a 9. Plán odmeňovania poslancov v roku 2016. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2017 a finančný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2017, 2018 a 2019, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zmenu zastavovacej štúdie zo dňa 18.07.2013 a vzdanie sa odmien poslancov za účasť na obecných zastupiteľstvách v roku 2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole v Hornom Lieskove konanej dňa 08.11.2016, informácie o projekte obecného kompostoviska.

Detaily142 KB Md5: 578c4fa0fee44d65187711b62c11c527 free access

Zápisnica z 15.12.2016.pdf


Stiahnuté 9x, Pridané: 2016-12-25 22:00:41


Program: schvaľovanie návrhu rozpočtu obce Horný Lieskov na roky 2017-2019, správa nezávislého audítora k vykonanému auditu účtovnej závierky za rok 2015, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole Horný Lieskov, informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily194 KB Md5: 94938f57cc7a2cfed792070797fd64a9 free access

Zápisnica z 28.09.2016.pdf


Stiahnuté 30x, Pridané: 2016-11-07 21:30:31


Program: schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov, delegovanie člena do Školskej rady pri Materskej škole v Hornom Lieskove, zrušenie VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, schvaľovanie Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte.

Detaily76 KB Md5: f05feeafca7d585166ced42ca8f59ace free access

Uznesenie z 28.09.2016.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2016-11-07 21:28:14


Uznesenie č.4/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body: „9. Schvaľovanie zámeru - Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy predajne potravín s. č.147 za účelom vytvorenia pizzerie a bytovej jednotky“,„10. Schvaľovanie Zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie k IBV v lokalitách Podlúčie a Sedlište II“, ďalej Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov na II. polrok 2016, zastavovaciu štúdiu k výstavbe troch rodinných domov v lokalite „Zákosie“, na pozemkoch parc. č. KN-C 90/1, KN-C 93/1, KN-C 95, KN-C 96, k. ú. Horný Lieskov, prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku v obci Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zámer k zamýšľanej stavbe: “Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy predajne potravín s. č.147 za účelom vytvorenia pizzerie a bytovej jednotky“, zadanie k spracovaniu urbanistickej štúdie IBV v lokalitách “Podlúčie a Sedlište II“ v obci Horný Lieskov, vypovedanie Nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 18.09.2008 z dôvodu uplynutia doby nájmu.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ruší VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, schválené uznesením č.9 B.3./2011 dňa 14.12.2011 na základe protestu prokurátora

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie protest prokurátora zo dňa 26.08.2016 proti VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, informáciu poslanca Jozefa Šveca o možnom vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, informáciu o nedostatočnom počte uchádzačov o zamestnanie vhodných na vykonávanie verejnoprospešných prác v obci.

Detaily50 KB Md5: 4cda598cb6501dc99314d7672aac2cd1 free access

Uznesenie z 28.09.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 25x, Pridané: 2016-11-07 21:27:14


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28.septembra 2016.

Detaily38 KB Md5: 4415f25a549fcb75553a5dcc96749116 free access

Uznesenie z 29.06.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2016-10-18 20:08:45


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 29. júna 2016.

Detaily53 KB Md5: d5a1594a87d8b4017569d049b61af1b0 free access

Uznesenie z 29.06.2016.pdf


Stiahnuté 27x, Pridané: 2016-10-18 20:05:32


Uznesenie č.3/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 29.06.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2015, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe 5-tich rodinných domov v lokalite „Niva“.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov k Záverečnému účtu obce Horný Lieskov za rok 2015.

Detaily102 KB Md5: 9003cd1e509dd1a3060cc1bfcdda2b2a free access

Zápisnica z 29.06.2016.pdf


Stiahnuté 19x, Pridané: 2016-10-18 20:03:44


Program: schválenie záverečného účtu obce Horný Lieskov za rok 2015, zhodnotenie výročnej správy obce Horný Lieskov za rok 2015, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, schvaľovanie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov.

Detaily41 KB Md5: 2b78012497109b8656880c3d02ad4779 free access

Uznesenie z 02.05.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2016-06-25 23:36:37


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 02. mája 2016.

Detaily57 KB Md5: 640baeae4960f2c9e2eac583a97ba6a8 free access

Uznesenie z 02.05.2016.pdf


Stiahnuté 23x, Pridané: 2016-06-25 23:32:23


Uznesenie č.2/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 02.05.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), vyradenie majetku z Materskej školy v Hornom Lieskove podľa predloženého zoznamu, predĺženie platnosti „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2014 v sume 10000€ o ďalší rok, VZN obce Horný Lieskov č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2015, prípravu osláv Dňa matiek 2016, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o úprave verejného priestranstva – ihriska pri areáli „pod Smriečím“.

Detaily160 KB Md5: 2e790fb416b76ae7041a01ab9bcaa220 free access

Zápisnica z 02.05.2016.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2016-06-25 23:30:13


Program: hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2015, schvaľovanie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, vyradenie majetku z Materskej školy v Hornom Lieskove, schválenie predĺženia platnosti kontokorentného úveru, schvaľovanie VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov, príprava osláv Dňa matiek 2016, informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily41 KB Md5: 2c35f14c974bc993a97dfb536224ddfa free access

Uznesenie zo 17.02.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 41x, Pridané: 2016-06-03 00:12:28


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 17.februára 2016.

Detaily56 KB Md5: 16a0bf5b2652346e0b0ee1e5e8784d80 free access

Uznesenie zo 17.02.2016.pdf


Stiahnuté 28x, Pridané: 2016-06-03 00:12:15


Uznesenie č.1/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 17.02.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinného domu – Ing. Miroslav Kiseľa a PaeDr. Katarína Kiseľová, zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinného domu – Vojtech Kubiš.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výsledok inventarizácie majetku obce za rok 2015, správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2015, priebežné plnenie rozpočtu, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o priebehu opráv sály kultúrneho domu.

Detaily152 KB Md5: 7d80374c50a7ced54a49808ee60bc3b0 free access

Zápisnica zo 17.02.2016.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2016-06-03 00:11:58


Program: zhodnotenie fyzickej inventarizácie majetku obce Horný Lieskov za rok 2015, správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2015, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov, informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily50 KB Md5: 04a9f95d57008cb4a6b5f1665e2412e2 free access

Uznesenie z 14.12.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2016-03-31 01:29:52


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 14. decembra 2015.

Detaily70 KB Md5: 815b1d24d6f65f60c54e0aeb497b6287 free access

Uznesenie z 14.12.2015.pdf


Stiahnuté 35x, Pridané: 2016-03-31 01:29:41


Uznesenie č.5/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 14.12.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, VZN obce Horný Lieskov č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Horný Lieskov, VZN obce Horný Lieskov č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov, rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2016, finančný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2016, 2017 a 2018, plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Lieskov na roky 2015-2025, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade), plat starostu v súlade so zákonom č. 154/2011 Z.z. zo 17. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. s účinnosťou od 01.01.2015 vo výške základného funkčného platu zvýšeného o 10 %, t. j. 858€ (priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku za rok 2014) x 1,49 (násobok mzdy pre obec do 500 obyvateľov) x 1,10 (10%-né navýšenie mzdy) = 1407€, zaokrúhlene na celé EURO nahor od 01.01.2016., nájomnú zmluvu na nájom plynárenského zariadenia formou Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ uzavretú medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou SPP – Distribúcia, a.s.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka za rok 2014 vykonanú na Obecnom úrade v Hornom Lieskove, informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole v Hornom Lieskove, informácie o možnosti riešenia problémov pri orientácii v obci, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií.

Detaily271 KB Md5: e4778d6a6ae0f5ef8c1a4d3045135a11 free access

Zápisnica z 14.12.2015.pdf


Stiahnuté 24x, Pridané: 2016-03-31 01:29:24


Program: schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Horný Lieskov, schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov, schvaľovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018, návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Lieskov na roky 2015-2025, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, správa nezávislého audítora k vykonanému auditu účtovnej závierky za rok 2014, voľba členov dielčej a ústrednej inventarizačnej komisie k vykonaniu inventúry majetku k 31.12.2015, informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole Horný Lieskov, informácie o možnosti riešenia problémov pri orientácii napr. záchranných zložiek v obci, informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily33 KB Md5: d5ec066c507940f4b4c9a01c3ed1b3d8 free access

Uznesenie z 28.09.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 33x, Pridané: 2015-09-30 20:24:16


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28. septembra 2015.

Detaily45 KB Md5: 25e647a5df33cf5353c97033d012555c free access

Uznesenie z 28.09.2015.pdf


Stiahnuté 27x, Pridané: 2015-09-30 20:24:09


Uznesenie č.4/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body - schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Lieskov a schválenie zaradenia obce Horný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS). Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2015, vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek, VZN obce Horný Lieskov č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2), zaradenie obce Horný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie pre programové obdobie 2014–2020 a implementáciu stratégie CLLD na svojom území, prijatie úveru vo výške 71246,92EUR na účely zabezpečenia financovania investičného projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov a vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, ponuku od SPP a.s. na dodávku elektrickej energie, informáciu o priebehu rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice, informácie o priebehu podujatia Stretnutie veriacich, ktoré sa konalo dňa 30.08.2015 pri kaplnke Zdravá voda.

Detaily67 KB Md5: bcb08314d75845ea0b6ab88446c9fcae free access

Zápisnica z 28.09.2015.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2015-09-30 20:24:04


Program: schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2015, schvaľovanie vnútorného predpisu pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek,schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, schválenie zaradenia obce Horný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS), informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily33 KB Md5: fe0aa3445ad0aaa6a87a3966a5cefa34 free access

Uznesenie z 30.06.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 30x, Pridané: 2015-07-15 18:48:13


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 30. júna 2015.

Detaily46 KB Md5: fdf3c46060b427cfc07a1437ccf75498 free access

Uznesenie z 30.06.2015.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2015-07-15 18:47:10


Uznesenie č.3/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 30.06.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body - Schválenie predĺženia platnosti PHSR do 31.12.2015, predloženie návrhov na spracovanie PHSR a schválenie zloženia pracovných skupín k spracovaniu PHSR, záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2014, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), predĺženie platnosti PHSR do 31.12.2015, zloženie pracovných skupín k spracovaniu PHSR, predloženie žiadosti, zabezpečenie realizácie a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov“, navýšenie „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2014 na sumu 10000€, vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2015, zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.307/2014 Z.z.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov k Záverečnému účtu obce Horný Lieskov za rok 2014, výročnú správu obce Horný Lieskov za rok 2014, prípravu Annovskej zábavy dňa 26.07.2015, návrhy k spracovaniu nového PHSR na roky 2015-2020, informácie o príprave a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, informáciu o priebehu rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice, informáciu o novom softvérovom a hardvérovom vybavení obecného úradu v rámci projektu Dátové centrum obcí a miest.

Detaily64 KB Md5: 83997cb157b4a30dc330e8c29210dd18 free access

Zápisnica z 30.06.2015.pdf


Stiahnuté 30x, Pridané: 2015-07-15 18:46:10


Program: schválenie záverečného účtu obce Horný Lieskov za rok 2014, zhodnotenie výročnej správy obce Horný Lieskov za rok 2014, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, príprava Annovskej zábavy dňa 26.júla 2015, predĺženie platnosti PHSR do 31.12.2015, predloženie návrhov na spracovanie, programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a schválenie zloženia pracovných skupín k spracovaniu PHSR.

Detaily32 KB Md5: 9786c2aa1d98e66126ca8f74f897f0d4 free access

Uznesenie z 15.04.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 47x, Pridané: 2015-05-02 12:18:53


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 15. apríla 2015.

Detaily38 KB Md5: ce463305ed698ca6573267b7b66a68ea free access

Uznesenie z 15.04.2015.pdf


Stiahnuté 49x, Pridané: 2015-05-02 12:10:28


Uznesenie č.2/2015 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 15. apríla 2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, VZN č.1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, prijatie úveru vo výške 16032,40€ na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Modernizácia verejného priestranstva – Chodník na cintoríne – Horný Lieskov, komunitný plán sociálnych služieb na roky 2015–2020, zmluvu o združení finančných prostriedkov uzatvorenú medzi obcou Horný Lieskov a občianskym združením Mikroregión Strážovské vrchy, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), plat starostu obce podľa Zákona NR SR č.253/1994 v znení neskorších predpisov a jeho 5 %-né navýšenie.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informáciu o hospodárení pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2014, návrh na vybudovanie prepojovacieho chodníka a vytvorenie bezbariérového prístupu na cintoríne, informácie o projektových zámeroch obce v novom programovacom období na roky 2014–2020 a o podaných žiadostiach o dotáciu, informáciu o prípravách osláv Dňa matiek dňa 17. mája 2015, informáciu o priebehu rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice.

Detaily59 KB Md5: 9384a78cb4bdc89bae2dc8e65df118f9 free access

Zápisnica z 15.04.2015.pdf


Stiahnuté 59x, Pridané: 2015-05-02 12:03:34


Program: Hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2014, schvaľovanie VZN č.1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, schvaľovanie prijatia úveru na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Modernizácia verejného priestranstva, chodník na cintoríne – Horný Lieskov, schvaľovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce Horný Lieskov na roky 2015-2020, prerokovanie zmluvy o združení finančných prostriedkov z dôvodu schválenia finančného príspevku na vzdelávací projekt, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, informácie o projektových zámeroch obce Horný Liekov a poradenských službách pre obce v rámci Programu rozvoja vidieka 2014–2020, prerokovanie platu starostu podľa §4 ods. 4 zákona NR SR č.253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, príprava osláv Dňa matiek dňa 17. mája 2015.

Detaily30 KB Md5: 16ec50cd63c9e2bbcc9bb604f9428079 free access

Uznesenie z 04.02.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 38x, Pridané: 2015-02-08 18:36:58


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 4. februára 2015.

Detaily36 KB Md5: 8fd6e6d2fd3414663b0c4ae9f9d05744 free access

Uznesenie z 04.02.2015.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2015-02-08 18:36:48


Uznesenie č.1/2015 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 4. februára 2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove volí člena školskej rady pri Materskej škole v Hornom Lieskove: Ivana Pšenáková.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalší bod: 9.Schvaľovanie zastavovacej štúdie k výstavbe multifunkčného ihriska, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 a zastavovaciu štúdiu k výstavbe multifunkčného ihriska.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výsledok inventarizácie majetku obce za rok 2014, správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2014, štatút a zloženie evakuačnej komisie Obce Horný Lieskov, správu o hospodárení Obce Horný Lieskov v roku 2014, termín konania Annovskej zábavy poriadanej obcou.

Detaily55 KB Md5: cd443b9f09935b24aa266a6743b86252 free access

Zápisnica z 04.02.2015.pdf


Stiahnuté 63x, Pridané: 2015-02-08 18:36:39


Program: Voľba člena školskej rady pri MŠ v Hornom Lieskove, zhodnotenie fyzickej inventarizácie majetku obce Horný Lieskov za rok 2014, správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2014, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015, schválenie štatútu evakuačnej komisie a menovanie jej členov, informácia o hospodárení obce v roku 2014.

Detaily