Zápisnice a uznesenia


43 KB Md5: 98e6a63ca33b2fc63e71e39ebf09e69e free access

Uznesenie z 10.10.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 3x, Pridané: 2017-10-10 21:04:43


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 10.októbra 2017.

Detaily69 KB Md5: 0e7547170be6830566ad9a4387464578 free access

Uznesenie z 10.10.2017.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2017-10-10 21:04:29


Uznesenie č.5/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 10.10.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, urbanistickú štúdiu IBV – Sedlište II. k výstavbe 21 rodinných domov, urbanistickú štúdiu IBV – Podlúčie k výstavbe 9 rodinných domov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zmenu „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2014 vo výške 10000,00€ na štandardný termínovaný úver so splatnosťou na 3 roky a so zabezpečením požadovaným zo strany banky, žiadosti o legalizáciu-zmenu druhu pozemkov podľa zákona č.220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, týkajúcu sa legalizácie pozemkov KN-C 153/7 a KN-C 153/22, k.ú. Horný Lieskov (druh pozemkov trvalé trávne porasty), za účelom vypracovania projektovej dokumentácie na obnovu týchto priestorov, zámer výstavby 8 rodinných domov v lokalite Niva.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o priebehu prác na projekte „Rekonštrukcia kultúrneho domu“, informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra „pod Smriečím“, potrebu vyhlásenia verejného obstarávania na vývozcu komunálneho odpadu, informácie o stave podaného projektu na domáce kompostovanie, informácie o pláne prác na rok 2018 realizovaných v rámci rozpočtu obce, informácie o riešení zamestnávania zamestnancov na verejnoprospešné práce, informácie o realizácii prác na osadení žľabov a oprave cesty pri p.Mutňanskom, informácie o uskutočnených a pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.1/2017 podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka a §9a ods.1 písm.a) ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa ustanovení zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce.

Detaily266 KB Md5: 4dfae5600d2b6f0c0e30e83bbf721dd1 free access

Zápisnica z 10.10.2017.pdf


Stiahnuté 12x, Pridané: 2017-10-10 21:04:15


Program: schvaľovanie urbanistických štúdií IBV Sedlište II. a Podlúčie, vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Obce Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, informácie o priebehu prác na projekte „Rekonštrukcia kultúrneho domu“, informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra „pod Smriečím“.

Detaily39 KB Md5: 921d8be0ab45b1faaff68929fa26d939 free access

Uznesenie z 26.07.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 3x, Pridané: 2017-07-26 21:10:23


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 26.júla 2017.

Detaily52 KB Md5: f8df56f2f8362313e0573e5e5d0735f0 free access

Uznesenie z 26.07.2017.pdf


Stiahnuté 6x, Pridané: 2017-07-26 21:07:49


Uznesenie č.4/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 26.07.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017, podanie žiadosti, zabezpečenie realizácie projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5% na spolufinancovanie projektu „Požiarna zbrojnica – Horný Lieskov“ v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, čerpanie rezervného fondu na úhradu výdavkov spojených so splácaním úveru, opravu havarijného stavu dreveného podbitia na dome smútku a opravu havarijného stavu okien v prednej časti kultúrneho domu ich výmenou.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra v areáli „pod Smriečím“, informácie o uskutočnených a pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach.

Detaily104 KB Md5: f0eb4044b32973d53155f6402137579d free access

Zápisnica z 26.07.2017.pdf


Stiahnuté 4x, Pridané: 2017-07-26 21:06:49


Program: schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017, informácie o príprave projektu obnovy amfiteátra „pod Smriečím“.

Detaily40 KB Md5: 5ceea80d5e2732f35b5f49037ae5717b free access

Uznesenie z 28.06.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 2x, Pridané: 2017-06-28 21:05:32


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28.júna 2017.

Detaily75 KB Md5: d3f9541f5a2d7e8177ea83ceebe68184 free access

Uznesenie z 28.06.2017.pdf


Stiahnuté 4x, Pridané: 2017-06-28 20:59:43


Uznesenie č.3/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.06.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tajnou voľbou za Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov kandidáta č. 1 s počtom platných hlasov 3 Ing. Jarmilu Kušnierovú. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskov schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, zloženie volebnej komisie k uskutočneniu voľby Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov v zložení: Mgr. Jana Melicheríková – predseda, Ivana Pšenáková – člen, Vladimír Šarlay - člen, záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2016 bez výhrad, účasť obce Horný Lieskov v združení obcí s názvom „Združenie obcí Strážovské vrchy“, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe 13-tich rodinných domov v lokalite Podlúčie.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výročnú správu obce Horný Lieskov za rok 2016 bez výhrad, informácie o stave podaných a pripravovaných projektov, informácie o uskutočnených a pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý bude v rozsahu 3 hodiny týždenne v súlade s §11 ods.4 písm.j) a §18a ods.6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Plat hlavného kontrolóra v súlade s §18c, ods.1 písm a) koeficientu a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Detaily166 KB Md5: 4bdb7868609b8a05d85ee7d8968e5735 free access

Zápisnica z 28.06.2017.pdf


Stiahnuté 9x, Pridané: 2017-06-28 20:59:07


Program: schválenie záverečného účtu obce Horný Lieskov za rok 2016, zhodnotenie výročnej správy obce Horný Lieskov za rok 2016, schválenie účasti obce Horný Lieskov v združení obcí s názvom „Združenie obcí Strážovské vrchy“, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, vyhodnotenie spracovaného návrhu zastavovacej štúdie v lokalite „Podlúčie“, informácie o príprave projektových zámerov a stave podaných projektov.

Detaily39 KB Md5: 17a553ccefdd9820a71d0eaf40291848 free access

Uznesenie z 24.05.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2017-05-29 22:58:34


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 24.mája 2017.

Detaily60 KB Md5: 505ffe2b0b06b8456094412af23a2a8e free access

Uznesenie z 24.05.2017.pdf


Stiahnuté 6x, Pridané: 2017-05-29 22:55:01


Uznesenie č.4/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie, realizáciu projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu: Výstavba viacúčelového ihriska, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), predĺženie platnosti (prolongáciu) kontokorentného úveru Municipálny úver – Superlinka zo dňa 27.06.2014.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, informáciu o začatí výstavby rodinných domov v lokalite Sedlište-Niva a s tým súvisiacimi záležitosťami, ktoré je potrebné zabezpečiť, informáciu o potrebe zabezpečenia dočasnej náhrady za vedúcu obecnej knižnice, poďakovanie starostu za pomoc pri zorganizovaní podujatia Deň matiek, informácie o rekonštrukcii predajne potravín a predbežnom termíne ich opätovného otvorenia, informáciu o podaní žiadosti na Správu ciest TSK ohľadom odstránenie havarijného stavu na jednom z úsekov cesty č.III/06153.

Detaily194 KB Md5: 4c8c624f7562ff3922f86a036ac28fa0 free access

Zápisnica z 24.05.2017.pdf


Stiahnuté 5x, Pridané: 2017-05-29 22:52:55


Program: informácie o príprave projektových zámerov a stave podaných projektov, priebežné plnenie rozpočtu, informácie o začatí výstavby rodinných domov v lokalite Sedlište - Niva.

Detaily42 KB Md5: 05e6f2c1af84793e673d5e0bc5fa26ce free access

Uznesenie z 15.03.2017 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 4x, Pridané: 2017-03-25 22:51:55


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 15. marca 2017.

Detaily66 KB Md5: ede8469bab1716a68dbc4573fda1ba18 free access

Uznesenie z 15.03.2017.pdf


Stiahnuté 4x, Pridané: 2017-03-25 22:41:44


Uznesenie č.1/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 15.03.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalší bod: 9. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje VZN obce Horný Lieskov č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017, výsledky vykonanej dokladovej inventarizácie majetku Obce Horný Lieskov za rok 2016, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutou na Obecnom úrade), začiatok výstavby amfiteátra.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, informáciu o možnosti spracovania digitálnej pasportizácie hrobových miest na cintoríne v našej obci, informáciu poslankyne Ivany Pšenákovej o dočasnom zatvorení Obecnej knižnice v Hornom Lieskove do konca marca 2017, informácie o pláne kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa budú konať v obci Horný Lieskov v roku 2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov dňa 28.06.2017.

Detaily198 KB Md5: 407a02e70fa90f9d81b8d475d6502f42 free access

Zápisnica z 15.03.2017.pdf


Stiahnuté 5x, Pridané: 2017-03-25 22:34:58


Program: schválenie VZN č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017, zhodnotenie dokladovej inventarizácie majetku Obce Horný Lieskov za rok 2016, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, informácie o príprave projektových zámerov a pláne prác na rok 2017, iformácie o možnosti spracovania digitálnej pasportizácie hrobových miest.

Detaily40 KB Md5: 893c7273c7579731778350246f1ca88e free access

Uznesenie z 15.12.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 5x, Pridané: 2016-12-25 22:32:44


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 15.decembra 2016.

Detaily62 KB Md5: 3b35559999595b82b594ab17e88284f7 free access

Uznesenie z 15.12.2016.pdf


Stiahnuté 5x, Pridané: 2016-12-25 22:02:40


Uznesenie č.5/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 15.12.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body: 8. Zmena zastavovacej štúdie zo dňa 18.07.2013 a 9. Plán odmeňovania poslancov v roku 2016. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2017 a finančný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2017, 2018 a 2019, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zmenu zastavovacej štúdie zo dňa 18.07.2013 a vzdanie sa odmien poslancov za účasť na obecných zastupiteľstvách v roku 2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole v Hornom Lieskove konanej dňa 08.11.2016, informácie o projekte obecného kompostoviska.

Detaily142 KB Md5: 578c4fa0fee44d65187711b62c11c527 free access

Zápisnica z 15.12.2016.pdf


Stiahnuté 4x, Pridané: 2016-12-25 22:00:41


Program: schvaľovanie návrhu rozpočtu obce Horný Lieskov na roky 2017-2019, správa nezávislého audítora k vykonanému auditu účtovnej závierky za rok 2015, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole Horný Lieskov, informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily194 KB Md5: 94938f57cc7a2cfed792070797fd64a9 free access

Zápisnica z 28.09.2016.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2016-11-07 21:30:31


Program: schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov, delegovanie člena do Školskej rady pri Materskej škole v Hornom Lieskove, zrušenie VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, schvaľovanie Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte.

Detaily76 KB Md5: f05feeafca7d585166ced42ca8f59ace free access

Uznesenie z 28.09.2016.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-11-07 21:28:14


Uznesenie č.4/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body: „9. Schvaľovanie zámeru - Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy predajne potravín s. č.147 za účelom vytvorenia pizzerie a bytovej jednotky“,„10. Schvaľovanie Zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie k IBV v lokalitách Podlúčie a Sedlište II“, ďalej Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov na II. polrok 2016, zastavovaciu štúdiu k výstavbe troch rodinných domov v lokalite „Zákosie“, na pozemkoch parc. č. KN-C 90/1, KN-C 93/1, KN-C 95, KN-C 96, k. ú. Horný Lieskov, prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku v obci Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zámer k zamýšľanej stavbe: “Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy predajne potravín s. č.147 za účelom vytvorenia pizzerie a bytovej jednotky“, zadanie k spracovaniu urbanistickej štúdie IBV v lokalitách “Podlúčie a Sedlište II“ v obci Horný Lieskov, vypovedanie Nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 18.09.2008 z dôvodu uplynutia doby nájmu.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ruší VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, schválené uznesením č.9 B.3./2011 dňa 14.12.2011 na základe protestu prokurátora

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie protest prokurátora zo dňa 26.08.2016 proti VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, informáciu poslanca Jozefa Šveca o možnom vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, informáciu o nedostatočnom počte uchádzačov o zamestnanie vhodných na vykonávanie verejnoprospešných prác v obci.

Detaily50 KB Md5: 4cda598cb6501dc99314d7672aac2cd1 free access

Uznesenie z 28.09.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-11-07 21:27:14


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28.septembra 2016.

Detaily38 KB Md5: 4415f25a549fcb75553a5dcc96749116 free access

Uznesenie z 29.06.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-10-18 20:08:45


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 29. júna 2016.

Detaily53 KB Md5: d5a1594a87d8b4017569d049b61af1b0 free access

Uznesenie z 29.06.2016.pdf


Stiahnuté 20x, Pridané: 2016-10-18 20:05:32


Uznesenie č.3/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 29.06.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2015, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe 5-tich rodinných domov v lokalite „Niva“.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov k Záverečnému účtu obce Horný Lieskov za rok 2015.

Detaily102 KB Md5: 9003cd1e509dd1a3060cc1bfcdda2b2a free access

Zápisnica z 29.06.2016.pdf


Stiahnuté 14x, Pridané: 2016-10-18 20:03:44


Program: schválenie záverečného účtu obce Horný Lieskov za rok 2015, zhodnotenie výročnej správy obce Horný Lieskov za rok 2015, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, schvaľovanie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov.

Detaily41 KB Md5: 2b78012497109b8656880c3d02ad4779 free access

Uznesenie z 02.05.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-06-25 23:36:37


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 02. mája 2016.

Detaily57 KB Md5: 640baeae4960f2c9e2eac583a97ba6a8 free access

Uznesenie z 02.05.2016.pdf


Stiahnuté 16x, Pridané: 2016-06-25 23:32:23


Uznesenie č.2/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 02.05.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), vyradenie majetku z Materskej školy v Hornom Lieskove podľa predloženého zoznamu, predĺženie platnosti „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2014 v sume 10000€ o ďalší rok, VZN obce Horný Lieskov č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2015, prípravu osláv Dňa matiek 2016, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o úprave verejného priestranstva – ihriska pri areáli „pod Smriečím“.

Detaily160 KB Md5: 2e790fb416b76ae7041a01ab9bcaa220 free access

Zápisnica z 02.05.2016.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2016-06-25 23:30:13


Program: hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2015, schvaľovanie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, vyradenie majetku z Materskej školy v Hornom Lieskove, schválenie predĺženia platnosti kontokorentného úveru, schvaľovanie VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov, príprava osláv Dňa matiek 2016, informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily41 KB Md5: 2c35f14c974bc993a97dfb536224ddfa free access

Uznesenie zo 17.02.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2016-06-03 00:12:28


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 17.februára 2016.

Detaily56 KB Md5: 16a0bf5b2652346e0b0ee1e5e8784d80 free access

Uznesenie zo 17.02.2016.pdf


Stiahnuté 23x, Pridané: 2016-06-03 00:12:15


Uznesenie č.1/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 17.02.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinného domu – Ing. Miroslav Kiseľa a PaeDr. Katarína Kiseľová, zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinného domu – Vojtech Kubiš.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výsledok inventarizácie majetku obce za rok 2015, správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2015, priebežné plnenie rozpočtu, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o priebehu opráv sály kultúrneho domu.

Detaily152 KB Md5: 7d80374c50a7ced54a49808ee60bc3b0 free access

Zápisnica zo 17.02.2016.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2016-06-03 00:11:58


Program: zhodnotenie fyzickej inventarizácie majetku obce Horný Lieskov za rok 2015, správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2015, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov, informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily50 KB Md5: 04a9f95d57008cb4a6b5f1665e2412e2 free access

Uznesenie z 14.12.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2016-03-31 01:29:52


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 14. decembra 2015.

Detaily70 KB Md5: 815b1d24d6f65f60c54e0aeb497b6287 free access

Uznesenie z 14.12.2015.pdf


Stiahnuté 28x, Pridané: 2016-03-31 01:29:41


Uznesenie č.5/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 14.12.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, VZN obce Horný Lieskov č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Horný Lieskov, VZN obce Horný Lieskov č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov, rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2016, finančný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2016, 2017 a 2018, plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Lieskov na roky 2015-2025, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade), plat starostu v súlade so zákonom č. 154/2011 Z.z. zo 17. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. s účinnosťou od 01.01.2015 vo výške základného funkčného platu zvýšeného o 10 %, t. j. 858€ (priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku za rok 2014) x 1,49 (násobok mzdy pre obec do 500 obyvateľov) x 1,10 (10%-né navýšenie mzdy) = 1407€, zaokrúhlene na celé EURO nahor od 01.01.2016., nájomnú zmluvu na nájom plynárenského zariadenia formou Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ uzavretú medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou SPP – Distribúcia, a.s.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka za rok 2014 vykonanú na Obecnom úrade v Hornom Lieskove, informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole v Hornom Lieskove, informácie o možnosti riešenia problémov pri orientácii v obci, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií.

Detaily271 KB Md5: e4778d6a6ae0f5ef8c1a4d3045135a11 free access

Zápisnica z 14.12.2015.pdf


Stiahnuté 16x, Pridané: 2016-03-31 01:29:24


Program: schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Horný Lieskov, schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov, schvaľovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018, návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Lieskov na roky 2015-2025, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, správa nezávislého audítora k vykonanému auditu účtovnej závierky za rok 2014, voľba členov dielčej a ústrednej inventarizačnej komisie k vykonaniu inventúry majetku k 31.12.2015, informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole Horný Lieskov, informácie o možnosti riešenia problémov pri orientácii napr. záchranných zložiek v obci, informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily33 KB Md5: d5ec066c507940f4b4c9a01c3ed1b3d8 free access

Uznesenie z 28.09.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 27x, Pridané: 2015-09-30 20:24:16


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28. septembra 2015.

Detaily45 KB Md5: 25e647a5df33cf5353c97033d012555c free access

Uznesenie z 28.09.2015.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2015-09-30 20:24:09


Uznesenie č.4/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body - schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Lieskov a schválenie zaradenia obce Horný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS). Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2015, vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek, VZN obce Horný Lieskov č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2), zaradenie obce Horný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie pre programové obdobie 2014–2020 a implementáciu stratégie CLLD na svojom území, prijatie úveru vo výške 71246,92EUR na účely zabezpečenia financovania investičného projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov a vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, ponuku od SPP a.s. na dodávku elektrickej energie, informáciu o priebehu rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice, informácie o priebehu podujatia Stretnutie veriacich, ktoré sa konalo dňa 30.08.2015 pri kaplnke Zdravá voda.

Detaily67 KB Md5: bcb08314d75845ea0b6ab88446c9fcae free access

Zápisnica z 28.09.2015.pdf


Stiahnuté 18x, Pridané: 2015-09-30 20:24:04


Program: schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2015, schvaľovanie vnútorného predpisu pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek,schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, schválenie zaradenia obce Horný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS), informácie o príprave projektových zámerov.

Detaily33 KB Md5: fe0aa3445ad0aaa6a87a3966a5cefa34 free access

Uznesenie z 30.06.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2015-07-15 18:48:13


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 30. júna 2015.

Detaily46 KB Md5: fdf3c46060b427cfc07a1437ccf75498 free access

Uznesenie z 30.06.2015.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2015-07-15 18:47:10


Uznesenie č.3/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 30.06.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body - Schválenie predĺženia platnosti PHSR do 31.12.2015, predloženie návrhov na spracovanie PHSR a schválenie zloženia pracovných skupín k spracovaniu PHSR, záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2014, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), predĺženie platnosti PHSR do 31.12.2015, zloženie pracovných skupín k spracovaniu PHSR, predloženie žiadosti, zabezpečenie realizácie a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov“, navýšenie „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2014 na sumu 10000€, vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2015, zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.307/2014 Z.z.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov k Záverečnému účtu obce Horný Lieskov za rok 2014, výročnú správu obce Horný Lieskov za rok 2014, prípravu Annovskej zábavy dňa 26.07.2015, návrhy k spracovaniu nového PHSR na roky 2015-2020, informácie o príprave a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, informáciu o priebehu rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice, informáciu o novom softvérovom a hardvérovom vybavení obecného úradu v rámci projektu Dátové centrum obcí a miest.

Detaily64 KB Md5: 83997cb157b4a30dc330e8c29210dd18 free access

Zápisnica z 30.06.2015.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2015-07-15 18:46:10


Program: schválenie záverečného účtu obce Horný Lieskov za rok 2014, zhodnotenie výročnej správy obce Horný Lieskov za rok 2014, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, príprava Annovskej zábavy dňa 26.júla 2015, predĺženie platnosti PHSR do 31.12.2015, predloženie návrhov na spracovanie, programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a schválenie zloženia pracovných skupín k spracovaniu PHSR.

Detaily32 KB Md5: 9786c2aa1d98e66126ca8f74f897f0d4 free access

Uznesenie z 15.04.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 41x, Pridané: 2015-05-02 12:18:53


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 15. apríla 2015.

Detaily38 KB Md5: ce463305ed698ca6573267b7b66a68ea free access

Uznesenie z 15.04.2015.pdf


Stiahnuté 46x, Pridané: 2015-05-02 12:10:28


Uznesenie č.2/2015 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 15. apríla 2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, VZN č.1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, prijatie úveru vo výške 16032,40€ na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Modernizácia verejného priestranstva – Chodník na cintoríne – Horný Lieskov, komunitný plán sociálnych služieb na roky 2015–2020, zmluvu o združení finančných prostriedkov uzatvorenú medzi obcou Horný Lieskov a občianskym združením Mikroregión Strážovské vrchy, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), plat starostu obce podľa Zákona NR SR č.253/1994 v znení neskorších predpisov a jeho 5 %-né navýšenie.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informáciu o hospodárení pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2014, návrh na vybudovanie prepojovacieho chodníka a vytvorenie bezbariérového prístupu na cintoríne, informácie o projektových zámeroch obce v novom programovacom období na roky 2014–2020 a o podaných žiadostiach o dotáciu, informáciu o prípravách osláv Dňa matiek dňa 17. mája 2015, informáciu o priebehu rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice.

Detaily59 KB Md5: 9384a78cb4bdc89bae2dc8e65df118f9 free access

Zápisnica z 15.04.2015.pdf


Stiahnuté 50x, Pridané: 2015-05-02 12:03:34


Program: Hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2014, schvaľovanie VZN č.1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, schvaľovanie prijatia úveru na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Modernizácia verejného priestranstva, chodník na cintoríne – Horný Lieskov, schvaľovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce Horný Lieskov na roky 2015-2020, prerokovanie zmluvy o združení finančných prostriedkov z dôvodu schválenia finančného príspevku na vzdelávací projekt, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, informácie o projektových zámeroch obce Horný Liekov a poradenských službách pre obce v rámci Programu rozvoja vidieka 2014–2020, prerokovanie platu starostu podľa §4 ods. 4 zákona NR SR č.253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, príprava osláv Dňa matiek dňa 17. mája 2015.

Detaily30 KB Md5: 16ec50cd63c9e2bbcc9bb604f9428079 free access

Uznesenie z 04.02.2015 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 30x, Pridané: 2015-02-08 18:36:58


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 4. februára 2015.

Detaily36 KB Md5: 8fd6e6d2fd3414663b0c4ae9f9d05744 free access

Uznesenie z 04.02.2015.pdf


Stiahnuté 25x, Pridané: 2015-02-08 18:36:48


Uznesenie č.1/2015 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 4. februára 2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove volí člena školskej rady pri Materskej škole v Hornom Lieskove: Ivana Pšenáková.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalší bod: 9.Schvaľovanie zastavovacej štúdie k výstavbe multifunkčného ihriska, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 a zastavovaciu štúdiu k výstavbe multifunkčného ihriska.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výsledok inventarizácie majetku obce za rok 2014, správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2014, štatút a zloženie evakuačnej komisie Obce Horný Lieskov, správu o hospodárení Obce Horný Lieskov v roku 2014, termín konania Annovskej zábavy poriadanej obcou.

Detaily55 KB Md5: cd443b9f09935b24aa266a6743b86252 free access

Zápisnica z 04.02.2015.pdf


Stiahnuté 55x, Pridané: 2015-02-08 18:36:39


Program: Voľba člena školskej rady pri MŠ v Hornom Lieskove, zhodnotenie fyzickej inventarizácie majetku obce Horný Lieskov za rok 2014, správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2014, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015, schválenie štatútu evakuačnej komisie a menovanie jej členov, informácia o hospodárení obce v roku 2014.

Detaily31 KB Md5: 09014be4a66356076a66fcd315e0fe64 free access

Uznesenie z 15.12.2014 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2014-12-16 18:36:30


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 15. decembra 2014.

Detaily43 KB Md5: e737c0975382994503d6de7d5de36eb9 free access

Uznesenie z 15.12.2014.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2014-12-16 18:36:09


Uznesenie č.6/2014 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2014.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove volí overovateľov zápisnice a uznesenia: Mgr. Jana Melicheríková a Jozef Hlobík, zapisovateľa zápisnice: Eva Kardošová, mandátovú komisiu v zložení: Ivana Pšenáková – predseda, Jozef Švec – člen, Vladimír Šarlay - člen, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov: Ing. Jozef Lukajka, členov ústrednej inventarizačnej komisie k vykonaniu inventúry majetku k 31.12.2014: Ing. Jozef Lukajka – predseda, Vladimír Šarlay – člen, Mgr. Jana Melicheríková – člen, Eva Kardošová - člen.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Mgr. Jana Melicheríková, Ivana Pšenáková, Vladimír Šarlay, Jozef Švec, zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva bez zmeny, rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2015, finančný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2015, 2016 a 2017, používanie súkromného vozidla starostu obce na služobné účely v súlade s platným zákonom o cestovných náhradách s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť, používanie služobného mobilného telefónu, stravovanie starostu obce formou stravných lístkov.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, vystúpenie novozvoleného starostu, poverenie poslanca Jozefa Švec zastupovaním starostu obce Horný Lieskov.

Detaily66 KB Md5: 03fee332358f0535a49c9361b3d8dc56 free access

Zápisnica z 15.12.2014.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2014-12-16 18:35:50


Program: Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení opätovne zvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie), zloženie sľubu opätovne zvoleného starostu obce, zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, príhovor starostu obce, schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, voľba mandátovej komisie a overenie zloženia sľubu komisiou, menovanie zástupcu starostu obce, poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov, určenie platu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, schvaľovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017, voľba členov dielčej a ústrednej inventarizačnej komisie k vykonaniu inventúry majetku k 31.12.2014.

Detaily32 KB Md5: 070a29915d44991cf620b234746efd0d free access

Uznesenie z 13.08.2014 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 33x, Pridané: 2014-11-23 13:00:56


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 13. augusta 2014.

Detaily39 KB Md5: 1e2c481a3c326f8ffef4f7880471105a free access

Uznesenie z 13.08.2014.pdf


Stiahnuté 23x, Pridané: 2014-11-23 12:53:38


Uznesenie č.4/2014 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 13. augusta 2014.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body: schvaľovanie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov a schvaľovanie prijatia úveru na účely zabezpečenia financovania investičného projektu - Modernizácia verejného priestranstva cintorína – Horný Lieskov. Ďalej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.1/2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová voda) na území obce Horný Lieskov, plný pracovný úväzok – 1,0 vo volebnom období 2014-2018 pre funkciu starostu obce a rozsah výkonu funkcie podľa zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade Horný Lieskov), zastavovaciu štúdiu k výstavbe 2 rodinných domov, prijatie úveru vo výške 15 615,28€ na účely zabezpečenia financovania investičného projektu - „Modernizácia verejného priestranstva cintorína – Horný Lieskov“

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove určuje vo volebnom období 2014-2018 päť poslancov Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov.

Detaily58 KB Md5: 40041a8fc703308a9cec70492ee90f89 free access

Zápisnica z 13.08.2014.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2014-11-23 12:51:40


Program: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie VZN č.1/2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová voda) na území obce Horný Lieskov, určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na nadchádzajúce celé funkčné obdobie, určenie počtu poslancov na nadchádzajúce celé volebné obdobie, informácia o plnení rozpočtu k 31.07.2014, schvaľovanie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov, schvaľovanie prijatia úveru na účely zabezpečenia financovania investičného projektu - Modernizácia verejného priestranstva cintorína – Horný Lieskov.

Detaily31 KB Md5: 1ab573780533ce4a316669142632e1f5 free access

Uznesenie z 25.06.2014 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2014-11-23 12:50:52


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 25. júna 2014.

Detaily36 KB Md5: 0f65a9d2b842f468eb7b21e8c4662d67 free access

Uznesenie z 25.06.2014.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2014-11-23 12:45:32


Uznesenie č.3/2014 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2014.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2013, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade Horný Lieskov), dodatok č.2 k Zmluve na zneškodnenie a uloženie odpadu zo dňa 28.12.2011 a dodatok č.2 k Zmluve na vývoz komunálneho odpadu zo dňa 28.12.2011, prijatie úveru „Municipálny úver – Superlinka“ vo výške 4300€ poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie 1. Výročnú správu obce Horný Lieskov za rok 2014, upozornenie prokurátorky Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici, potrebu prijatia VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok, informácie o priebehu podujatia Deň otcov zo dňa 22.06.2014, informácie o priebehu trestného stíhania na p. Emilia Nagya, zástupcu združenia Detský parlament.

Detaily49 KB Md5: a7515a424ab6411ebb52765bc54c095d free access

Zápisnica z 25.06.2014.pdf


Stiahnuté 24x, Pridané: 2014-11-23 12:43:49


Program: Schválenie záverečného účtu obce Horný Lieskov za rok 2013, zhodnotenie výročnej správy obce Horný Lieskov za rok 2013, priebežné plnenie rozpočtu, prehodnotenie a schválenie dodatku k Zmluve na vývoz komunálneho odpadu so spoločnosťou Chudovský, a.s., informácia o potrebe prijatia VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Horný Lieskov

Detaily30 KB Md5: 9ba7aab3e7da11c9ed8c1c6195868f56 free access

Uznesenie z 19.02.2014 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2014-11-23 12:42:54


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 19. februára 2014.

Detaily36 KB Md5: e796b26fa387f0549d2cb49ae59ae33c free access

Uznesenie z 19.02.2014.pdf


Stiahnuté 25x, Pridané: 2014-11-23 12:39:12


Uznesenie č.1/2014 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 19.02.2014.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 a úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade Horný Lieskov)

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výsledok inventarizácie majetku obce za rok 2013, spôsob financovania projektu Modernizácie verejného priestranstva cintorína – prístrešok pred kostolom, výsledok auditu verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov, nevyhnutú potrebu výmeny okien na budove Materskej školy v Hornom Lieskove.

Detaily46 KB Md5: b38581ef54b1053c1f270f4a0e13c5a9 free access

Zápisnica z 19.02.2014.pdf


Stiahnuté 23x, Pridané: 2014-11-23 12:36:33


Program: Voľba prísediaceho na Okresný súd v Považskej Bystrici, zhodnotenie inventarizácie majetku obce za rok 2013, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014, úprava rozpočtu obce na rok 2014, oznámenie o spôsobe financovania projektu modernizácie verejného priestranstva obce Horný Lieskov – prístrešok pred kostolom.

Detaily30 KB Md5: 210a661d4f67ff12ea3b72bf76817c14 free access

Uznesenie z 12.11.2014 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 27x, Pridané: 2014-11-13 18:33:44


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 12. novembra 2014.

Detaily36 KB Md5: ab3e3aba7408145f7c9caa0f92c52b1b free access

Uznesenie z 12.11.2014.pdf


Stiahnuté 25x, Pridané: 2014-11-13 18:33:32


Uznesenie č.5/2014 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 12. novembra 2014.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, VZN č.2/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Horný Lieskov, dodatok č.1/2014 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade).

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informáciu o zrealizovanom projekte Modernizácie verejného priestranstva cintorína – prístrešok, správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka za rok 2013 vykonanú na Obecnom úrade v Hornom Lieskove.

Detaily45 KB Md5: 31eb9cfd1aa0e9ec0b27e7304b9bbdf2 free access

Zápisnica z 12.11.2014.pdf


Stiahnuté 32x, Pridané: 2014-11-13 18:32:54


Program: Schvaľovanie VZN č. 2/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Horný Lieskov, schvaľovanie Dodatku č.1/2014 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach, informácia o plnení rozpočtu k 31.10.2014, informácia k projektu: Modernizácie verejného priestranstva cintorína – prístrešok.

Detaily31 KB Md5: 7f0c2f6d6732f143fae62732c90315bc free access

Uznesenie z 23.04.2014 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2014-04-23 19:15:03


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 23. apríla 2014.

Detaily37 KB Md5: 3c6ccf027ada0dc4432f6f265952b705 free access

Uznesenie z 23.04.2014.pdf


Stiahnuté 48x, Pridané: 2014-04-23 19:03:25


Uznesenie č.2/2014 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 23. apríla 2014.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade Horný Lieskov), plat starostu obce podľa Zákona NR SR č.253/1994 v znení neskorších predpisov, zastavovaciu štúdiu k výstavbe 2 rodinných domov a príspevok 50€ na narodené dieťa v roku 2014 v obci Horný Lieskov.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informáciu o hospodárení pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2014, plánované opravy v priestoroch pálenice v roku 2014, informáciu o prebiehajúcom výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Hornom Lieskove, prípravu osláv Dňa matiek dňa 11. mája 2014, výsledok auditu verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov, informáciu o využívaní eurofondov v období 2014-2020 - IROP a problémy s túlavými psami na území obce Horný Lieskov.

Detaily52 KB Md5: c70441c5c6dc7677da2053686754590f free access

Zápisnica z 23.04.2014.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2014-04-23 18:57:40


Program: Hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2013, priebežné plnenie rozpočtu, informácia o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riadieľa/ky Materskej školy v Hornom Lieskove, prerokovanie platu starostu, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov a príprava osláv Dňa matiek dňa 11. mája 2014.

Detaily33 KB Md5: 3bc50c3784f7b232bf690505fa344f77 free access

Uznesenie z 27.11.2014 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2014-02-24 23:11:37


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 27. novembra 2013.

Detaily39 KB Md5: 6e8364d04b501a4675154c7ff8890e71 free access

Uznesenie z 27.11.2013.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2014-02-24 23:04:50


Uznesenie č.4/2013 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 27. novembra 2013. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove volí členov dielčej a ústrednej inventarizačnej komisie k vykonaniu inventúry majetku k 31.12.2013.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje žiadosti p. Ing. Stanislava Baroša o odkúpenie obecného pozemku, zmeny a úpravy v rozpočte za II. polrok 2013 (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade Horný Lieskov), VZN č.2/2013 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov pre školský rok 2013/2014, rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2014, zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce od roku 2014 bez programovej štruktúry, finančný rozpočet obce na roky 2014, 2015 a 2016 a odpredaj obecného pozemku p. Ing. Stanislavovi Barošovi (príloha č.3 - k nahliadnutiu na obecnom úrade Horný Lieskov).

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Jozefa vykonanú na Obecnom úrade v Hornom Lieskove, správu hlavného kontrolóra Ing. Marcela Ondráša o vykonanej kontrolnej činnosti za I.polrok 2013, plnenie rozpočtu k 26.11.2013, informáciu o projektoch pripravených na realizáciu v roku 2014, možnosť spolupráce so spoločnosťou OPEN DOOR International, s.r.o. pri príprave projektov v nadchádzajúcom programovom období 2014-2020 a problémy s túlavými psami ohrozujúcimi našich občanov a tiež napádajúcimi domácu a lesnú zver.

Detaily63 KB Md5: 8359c7c339eefaf619f42211b1cf8756 free access

Zápisnica z 24.11.2013.pdf


Stiahnuté 31x, Pridané: 2014-02-24 23:02:07


Program: Predloženie správy nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Horný Lieskov za rok 2012, správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2013, plnenie a úprava rozpočtu za II. polrok 2013, schvaľovanie VZN č.2/2013 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov pre školský rok 2013/2014, schvaľovanie rozpočtu obce Horný Lieskov na rok 2014 a schvaľovanie programového rozpočtu na roky 2015 a 2016, voľba členov dielčej a ústrednej inventarizačnej komisie k vykonaniu inventúry majetku k 31.12.2013, informácia o projektoch pripravených na realizáciu v roku 2014 a o ďalších možnostiach zapojenia sa do projektov v budúcom programovom období 2014-2020, schválenie žiadosti p. Stanislava Baroša o odkúpenie obecného pozemku.

Detaily48 KB Md5: 6d1f0f007d7082549b43148b2f06ee35 free access

Uznesenie z 28.08.2013 - príloha č.2.pdf


Stiahnuté 45x, Pridané: 2013-09-15 00:06:07


Obsah: Operatívna evidencia o rozpočtových zmenách za rok 2013.

Detaily31 KB Md5: 55e88f1fe0f5529e821ddc54b02912b2 free access

Uznesenie z 28.08.2013 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 39x, Pridané: 2013-09-15 00:05:12


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28. augusta 2013.

Detaily38 KB Md5: 0774286e51b6899c672969c512ba8e2d free access

Uznesenie z 28.08.2013.pdf


Stiahnuté 40x, Pridané: 2013-09-14 23:56:34


Uznesenie č.3/2013 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 28. augusta 2013. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje urbanistickú štúdiu „IBV Sedlište Horný Lieskov“ podľa predloženého návrhu, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013, zmeny v rozpočte k 31.07. 2013 (viď príloha č.2).

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výmenu okien v priestoroch obecnej knižnice, problémy s výberom dane z nehnuteľnosti a s výberom poplatkov za komunálny odpad od občanov.

Detaily53 KB Md5: 2a4076be3415aad6b8ea0781c5c205f8 free access

Zápisnica z 28.08.2013.pdf


Stiahnuté 58x, Pridané: 2013-09-14 23:53:21


Program: Zhodnotenie a schvaľovanie návrhu urbanistickej štúdie „IBV Sedlište“ k výstavbe rodinných domov, plnenie rozpočtu k 31.07.2013, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013.

Detaily30 KB Md5: 0b55bf98633fc74e69c34d538dcdb15d free access

Uznesenie z 09.05.2013 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2013-07-09 03:28:50


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 09. mája 2013.

Detaily37 KB Md5: 76a03c5365d67c3d548f144073992f0e free access

Uznesenie z 09.05.2013.pdf


Stiahnuté 42x, Pridané: 2013-07-09 03:28:35


Uznesenie č.2/2013 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 09. mája 2013. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Horný Lieskov za rok 2012 bez výhrad, nájomnú zmluvu uzatvorenú s MAS Naše Považie v súvislosti s umiestnením informačnej tabule v našej obci, plat starostu obce podľa Zákona NR SR č. 253/1994 v znení neskorších predpisov a jeho 5 %-né navýšenie.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2012, plnenie rozpočtu za I. kvartál 2013, prípravu osláv Dňa matiek v areáli „pod Smriečím“ dňa 12. mája 2013, prípravu osláv Dňa otcov v areáli „pod Smriečím“ v spolupráci s p. Emíliou Košútovou dňa 16. júna 2013, výsledok z protipožiarnej kontroly na majetku obce zo dňa 29. apríla 2013.

Detaily49 KB Md5: 421403457819ff2f0dbc1d8c49433391 free access

Zápisnica z 09.05.2013.pdf


Stiahnuté 42x, Pridané: 2013-07-09 03:28:23


Program: Hospodárenie pálenice Lieskovanka s. r. o. za rok 2012, plnenie rozpočtu za I. polrok 2013, schválenie záverečného účtu za rok 2012, plán prípravy osláv Dňa matiek dňa 12. mája 2013.

Detaily30 KB Md5: bf9eed9974dc2c5166f2fdcc2a86b4ac free access

Uznesenie z 27.02.2013 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2013-04-27 03:28:10


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 27. februára 2013.

Detaily37 KB Md5: 7c1c939ca41437dff77bfe5b6642c90b free access

Uznesenie z 27.02.2013.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2013-04-27 03:27:57


Uznesenie č.1/2013 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 27. februára 2013. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 a zastavovaciu štúdiu k výstavbe 7 rodinných domov v lokalite „Sedlište“

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výsledok inventarizácie majetku obce za rok 2012, pripomienku k plynulej prechodnosti miestnej komunikácie pri pálenici, pripomienku k oboznámeniu s hospodárením pálenice za rok 2012 na najbližšom obecnom zastupiteľstve, potrebu vybudovania záchytného žľabu na novovybudovanej ceste v mieste pripojenia cesty do dvora poľnohospodárskeho družstva a výsledok kontroly hlavného kontrolóra v materskej škole.

Detaily49 KB Md5: 0c54a50a7c6d25d2663fc6d3bc2343b0 free access

Zápisnica z 27.02.2013.pdf


Stiahnuté 40x, Pridané: 2013-04-27 03:27:30


Program: Schvaľovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov, zhodnotenie inventarizácie majetku obce za rok 2012, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov.

Detaily34 KB Md5: db553965f56658628006d290bd4ffa5a free access

Uznesenie z 12.12.2012 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2013-03-09 17:09:39


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 12. decembra 2012.

Detaily37 KB Md5: c8979827fec74f205146c1041dfb1ccb free access

Uznesenie z 12.12.2012.pdf


Stiahnuté 50x, Pridané: 2013-03-09 17:07:05


Uznesenie č.5/2012 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 12. decembra 2012. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje VZN č.1/2012 o miestnych daniach v obci Horný Lieskov od roku 2013, VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Horný Lieskov na rok 2013, rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2013, programový rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2013, 2014 a 2015, starostovi obce presúvanie finančných prostriedkov medzi položkami rozpočtu v rámci programu, zmeny a úpravy v rozpočte na rok 2012 (príloha č.2 - je dizpozícií k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zmenu zastavovacej štúdie č.4/2003 zo dňa 18.07.2003, odmenu správcovi cintorína p. Miroslavovi Koštialovi ml. v sume 100€/rok, zvýšenie odmeny obecnej kronikárke zo 40€ na 50€, čerpanie rezervného fondu v sume 200€ na nákup oceľovej mreže pre vybudovanie záchytného žľabu, uzatvorenie Zmluvy o dielo na zimnú údržbu miestnych komunikácií v sezóne 2012/2013 s p. Jozefom Lamžom.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie spoluorganizovanie kultúrnych a športových podujatí v roku 2013, informáciu o rozpočtových opatreniach (príloha č.3 - je dizpozícií k nahliadnutiu na Obecnom úrade).

Detaily56 KB Md5: 4607accf6b929bc2fc0fcf457b638f43 free access

Zápisnica z 12.12.2012.pdf


Stiahnuté 46x, Pridané: 2013-03-09 16:55:44


Program: Schvaľovanie VZN o miestnych daniach od roku 2013, schvaľovanie VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školských zariadení zriadených na území obce Horný Lieskov na rok 2013, schvaľovanie rozpočtu obce Horný Lieskov na rok 2013 a schvaľovanie programového rozpočtu na roky 2013, 2014 a 2015, plnenie a úprava rozpočtu za 2. polrok 2012, informácia o rozpočtovom opatrení, voľba členov dielčej a ústrednej inventarizačnej komisie k vykonaniu inventúry majetku k 31.12.2012.

Detaily30 KB Md5: 04a7be7ada8531f0e9a2b23bb0c383ee free access

Uznesenie z 05.09.2012 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 31x, Pridané: 2012-12-14 17:27:00


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 05. septembra 2012.

Detaily45 KB Md5: b27ca611c4dd18fcb1f1e96faff073a0 free access

Zápisnica z 05.09.2012.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2012-12-14 17:26:37


Program: Predloženie správy nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Horný Lieskov za rok 2011, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov a prehodnotenie žiadosti p. Michala Šarlaya o odkúpenie obecného pozemku.

Detaily36 KB Md5: 6c53098548a064cbed8a321a957905f1 free access

Uznesenie z 05.09.2012.pdf


Stiahnuté 28x, Pridané: 2012-12-14 17:26:27


Uznesenie č.4/2012 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 05. septembra 2012. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 a zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinných domov – Torda, Košút.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka za rok 2011 vykonanú na obecnom úrade v Hornom Lieskove a výhrady poslankyne p. Ľudmily Barošovej k prijímaniu detí do MŠ.

Detaily30 KB Md5: 693ae28d7d60e744a00fcfdcb803b0f4 free access

Uznesenie z 20.06.2012 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2012-12-14 17:26:12


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 20. júna 2012.

Detaily46 KB Md5: bafe7bd8217b9f8bc9a29a9e3ead96be free access

Zápisnica z 20.06.2012.pdf


Stiahnuté 33x, Pridané: 2012-12-14 17:26:01


Program: Ukončenie a zhodnotenie projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií, schválenie záverečného účtu a výročnej správy za rok 2011, plnenie rozpočtu za 1. polrok 2012 a prehodnotenie žiadosti p. Stanislava Baroša o odkúpenie obecného pozemku.

Detaily37 KB Md5: 3bf7b323eb74da738634d7f286d62d2f free access

Uznesenie z 20.06.2012.pdf


Stiahnuté 28x, Pridané: 2012-12-14 17:25:11


Uznesenie č.3/2012 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 20. júna 2012. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje záverečný účet a výročnú správi za rok 2011, čerpanie rezervného fondu v súvislosti s odstránením líp na cintoríne a nákupom odkvapových žľabov na budovu obecného úradu a materskej školy, odpredaj obecného pozemku p. Ing. Stanislavovi Barošovi za dohodnutých podmienok a prijatie transferu vo výške 5000 € z pálenice Lieskovanka s.r.o. a jeho vrátenie do konca kalendárneho roka 2012 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie plnenie rozpočtu k 20. júnu 2012, prítomnosť predchádzajúceho starostu p. Vladimíra Ondreičku na obecnom zastupiteľstve a jeho vyjadrenie sa k Dohode o urovnaní na nadchádzajúcom obecnom zastupiteľstve.

Detaily29 KB Md5: fe0479e81a9b57a1d1d45a91dc9c6420 free access

Uznesenie z 10.05.2012 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 85x, Pridané: 2012-06-21 23:43:10


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 10. mája 2012.

Detaily37 KB Md5: d0b8ac1f69f4d70d1a6eed7863e94089 free access

Uznesenie z 10.05.2012.pdf


Stiahnuté 68x, Pridané: 2012-06-21 23:40:25


Uznesenie č.2/2012 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 10. mája 2012. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, príspevok obce Horný Lieskov vo výške 50 € na novonarodené deti, ktoré sa stali občanmi obce Horný Lieskov.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie refundáciu 14% DPH zo štátneho rozpočtu a začiatok splácania zostávajúcej časti úveru z projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií a plán prípravy osláv Dňa matiek 13. mája 2012.

Detaily48 KB Md5: 1352fed883951e65fd6228d6f5145962 free access

Zápisnica z 10.05.2012.pdf


Stiahnuté 171x, Pridané: 2012-06-21 23:32:37


Program: Ukončenie a zhodnotenie projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií v našej obci, plán prípravy osláv Dňa matiek dňa 13. mája 2012, hospodárenie Pálenice Lieskovanka s. r. o. za rok 2011.

Detaily37 KB Md5: 24f740e18f181394adc167f5b5370c48 free access

Uznesenie z 15.02.2012.pdf


Stiahnuté 90x, Pridané: 2012-05-17 21:02:41


Uznesenie č.1/2012 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 15. 02. 2012. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove volí Ing. Radovan Michálka za člena školskej rady v MŠ v Hornom Lieskove, schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012, Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 28. 12. 2011 na vývoz komunálneho odpadu, zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinných domov – Lukajka, zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinných domov – Košút.

Detaily47 KB Md5: ed683436abc036c7e33d6aeecdd507de free access

Zápisnica z 15.02.2012.pdf


Stiahnuté 106x, Pridané: 2012-05-17 20:57:55


Program: Zhodnotenie inventarizácie majetku obce, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012, schválenie Dodatku č. 1 k zmluve zo dňa 28. 12. 2012 na vývoz komunálneho odpadu, schválenie zastavovacích štúdií k výstavbe rodinných domov (Košút, Lukajka), voľba člena do školskej rada v Materskej škole v Hornom Lieskove (Ing. Radovan Michálek).

Detaily31 KB Md5: f0b9a78eeb55c49a9fa673e3f60ec3b1 free access

Uznesenie zo 14.12.2011 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 105x, Pridané: 2011-12-27 13:30:27


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 14. decembra 2011.

Detaily37 KB Md5: a78c5f7e5607f00e75860bdb4cadec59 free access

Uznesenie zo 14.12.2011.pdf


Stiahnuté 102x, Pridané: 2011-12-27 13:20:15


Uznesenie č.9/2011 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2011. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov - VZN č. 2/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horný Lieskov, VZN č. 3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2012 a pokračovanie spolupráce s p. Jaroslavom Kubišom pri zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov.

Detaily44 KB Md5: 75daaffab8f91b67685927dcccfef03e free access

Zápisnica zo 14.12.2011.pdf


Stiahnuté 130x, Pridané: 2011-12-27 13:15:21


Program: Schvaľovanie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horný Lieskov, schvaľovanie VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, schvaľovanie rozpočtu obce Horný Lieskov na rok 2012 a oboznámenie obecného zastupiteľstva o pripravovanej výzve operačného programu 3.4.2 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s EÚ.

Detaily32 KB Md5: c2661d07a57a3008608888344c2c63ba free access

Uznesenie z 12.10.2011 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 86x, Pridané: 2011-11-09 19:15:00


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 12. októbra 2011.

Detaily38 KB Md5: 009b3c7b9598aac982bdd008da452afc free access

Uznesenie z 12.10.2011.pdf


Stiahnuté 96x, Pridané: 2011-11-09 19:10:00


Uznesenie č.8/2011 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 12. októbra 2011. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, vymenovanie členov dielčej inventarizačnej komisie za Obec Horný Lieskov, za Materskú školu v Hornom Lieskov a členov ústrednej inventarizačnej komisie, návrh na zvýšenie poplatkov za komunálny odpad na rok 2012, návrh na zavedenie výberu poplatkov za hrobové miesta od nasledujúceho roku, odpredaj pozemku p. Vladimírovi Tordovi pri jeho rodinnom dome.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie riešenie situácie súvisiacej s rekonštrukciou miestnych komunikácií, jeho ďalšie pokračovanie, možnosť rozšírenia školského obvodu pre žiakov navštevujúcich I. stupeň ZŠ Štefana Závodníka v Pružine v súvislosti s možnosťou preplácania cestovného pre týchto žiakov.

Detaily28 KB Md5: 96d17d9ad6388d499994286b73da9bdb free access

Zápisnica z 12.10.2011 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 99x, Pridané: 2011-11-09 19:05:00


Obsah: Poplatky za komunálny odpad v Hornom Lieskove a v susedných obciach v roku 2011, navrhované sadzby poplatkov v obci Horný Lieskov od 01.01.2012, Kalkulácia nákladov na vývoz komunálneho odpadu za roky 2010 a 2011, ...

Detaily48 KB Md5: 66b2ee826669ec916884731602c1be5a free access

Zápisnica z 12.10.2011.pdf


Stiahnuté 143x, Pridané: 2011-11-09 19:00:00


Program: Podanie vysvetlenia k zmluve so spoločnosťou OPENDOOR International, s. r. o., voľba členov dielčej a inventarizačnej komisiev, prehodnotenie VZN o miestnych daniach a VZN o miestnych poplatkoch.

Detaily37 KB Md5: 8dbb7a8413f1d9481bc0ce236ad4b9ca free access

Uznesenie z 27.09.2011.pdf


Stiahnuté 89x, Pridané: 2011-10-21 20:06:33


Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 27. septembra 2011. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011, podpisový poriadok, organizačnú normu, ktorou sa ustanovuje povinné zverejňovanie dokumentov, zmenu v rozpočte na rok 2011, finančný príspevok vo výške 50€ pre ZO JDS Horný Lieskov, ktorá bude použitá na nákup občerstvenia pre organizované posedenie.

Detaily46 KB Md5: 34bb690c2b0375f6cc9cabf4cf0dbac2 free access

Zápisnica z 27.09.2011.pdf


Stiahnuté 110x, Pridané: 2011-10-21 20:04:19


Program: schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, schválenie podpisového poriadku, schválenie organizačnej normy, ktorou sa ustanovuje povinné zverejňovanie dokumentov, kontrola plnenia rozpočtu za rok 2011.

Detaily46 KB Md5: 04300cf992bfb4f9d917b32cc113df30 free access

Zápisnica z 22.06.2011.pdf


Stiahnuté 154x, Pridané: 2011-07-04 19:00:00


Mimoriadne zasadnutie - Dexia komunál univerzálny úver (DKUÚ) vo výške 10000€, ktorý bude použitý na úhradu záväzku voči spoločnosti OPEN DOOR International, s. r. o.

Detaily36 KB Md5: d424bc6570eb7ef53ca0b9fd7db01107 free access

Uznesenie z 22.06.2011.pdf


Stiahnuté 111x, Pridané: 2011-07-04 19:00:00


Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 22. júna 2011. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dexia komunál univerzálny úver (DKUÚ) vo výške 10000 €, ktorý bude použitý na úhradu záväzku voči spoločnosti OPEN DOOR International, s. r. o..

Detaily55 KB Md5: 1ad5b6190b6451718000daa0f6fe0d08 free access

Zápisnica z 15.06.2011 - otváranie obálok.pdf


Stiahnuté 560x, Pridané: 2011-06-20 23:29:26


O voľbu kontrolóra obce prejavili záujem dvaja uchádzači: Ing. Jozef Lukajka a Ing. Marcel Ondráš. Títo kandidáti budú pozvaní na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa po dohode bude konať dňa 28. júna 2011 o 17:30 hod. na Obecnom úrade v Hornom Lieskove.

Detaily31 KB Md5: 01cfafa9e9d1c6d7d4289daf8e1731a2 free access

Zápisnica z 04.05.2011.pdf


Stiahnuté 281x, Pridané: 2011-06-20 21:00:00


Správa o hospodárení pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2010, schválenie urbanistickej štúdie IBV Horný Lieskov - "Sedlište", príprava osláv Dňa matiek, príprava voľby nového kontrolóra obce.

Detaily22 KB Md5: db19fdc20032805852e7ceaca66d4d19 free access

Uznesenie z 04.05.2011.pdf


Stiahnuté 100x, Pridané: 2011-06-20 21:00:00


Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 04. mája 2011. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o hospodárení pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2010, urbaristickú štúdiu IBV Horný Lieskov - lokalita "Sedlište", použitie finančných prostriedkov získaných z podielu v pálenici Lieskovanka s.r.o. a vytvorenie spoločnej e-mailovej schránky. Taktiež sa berie na vedomie súhrnná správa o kontrolnej činnosti obce Horný lieskov za rok 2010 a prípravu osláv Dňa matiek v prírodnom areáli „pod Smriečím“.

Detaily26 KB Md5: 29fb5d4bf8f7f2ec3db8a2f10393237c free access

Zápisnica z 11.03.2011.pdf


Stiahnuté 111x, Pridané: 2011-05-10 18:00:00


Rozšírenie školskej jedálne pre žiakov ZŠ Slopná, problém so stavom líp na miestnom cintoríne na základe podnetu občanov, zlepšenie prístupovej komunikácie a stavu chodníka vedúceho k Domu smútku, jednorázový príspevok na narodené dieťa v obci vo výške 50 € platný od roku 2011, schválenie príspevku vo výške 500 € na obstaranie hudobne skupiny pre kultúrne podujatie - obecnú zábavu, ktorá sa uskutoční 24.07.2011 v areáli „pod Smriečím“.

Detaily21 KB Md5: 39a84fce6ec7c60a6dee5f742ba4df69 free access

Uznesenie z 11.03.2011.pdf


Stiahnuté 114x, Pridané: 2011-05-10 18:00:00


Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 11. marca 2011. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2011, príspevok na narodené dieťa v obci vo výške 50 €, odmenu pre hudobnú skupinu na obecnú zábavu vo výške 500 €, zábava sa bude konať 24.07.2011 v areáli „pod Smriečím“. Taktiež sa berú na vedomie podnety občanov na odstránenie líp na miestnom cintoríne.

Detaily21 KB Md5: d76cd33b6146f0dccce9d1c4a4dcf0c1 free access

Uznesenie zo 14.01.2011.pdf


Stiahnuté 112x, Pridané: 2011-01-20 18:00:00


Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 14. januára 2011. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje po opätovnom prehodnotení firmu Chudovský a. s. za vývozcu komunálneho odpadu a berie na vedomie ponuku spoločnosti PegoNET Slovakia, s. r. o. na vybudovanie optickej siete v obci. Taktiež sa berie na vedomie možnosť čerpania finančných prostriedkov z MAS Naše Považie na rozvoj územia obce.

Detaily26 KB Md5: 5a444111f2ede91b0bd18020ea4a44ec free access

Zápisnica zo 14.01.2011.pdf


Stiahnuté 126x, Pridané: 2011-01-20 17:00:00


Ponuka spoločnosti PegoNET Slovakia, s r. o. na vybudovanie optickej siete v obci, možnosť čerpania finančných prostriedkov z MAS Naše Považie na rozvoj územia obce.

Detaily23 KB Md5: 6dfaf80fb99be665cb28dcbf8e931bea free access

Uznesenie zo 07.01.2011.pdf


Stiahnuté 139x, Pridané: 2011-01-09 21:00:00


Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 7. januára 2011.

Detaily27 KB Md5: 174d0f877222a2b4c3cf050e3cf95de0 free access

Zápisnica zo 07.01.2011.pdf


Stiahnuté 148x, Pridané: 2011-01-09 20:00:00


Voľba zástupcu starostu, schválenie odmien poslancov, schválenie vývozcu komunálneho odpadu, schválenie platu starostu, riešenie priestupkov, návrh plánu pre prácu s mládežou...

Detaily