Rozpočty


210 KB free access

Rozpočet 2021-2023 - návrh.pdf


Stiahnuté 39x, Pridané: 2020-12-02 17:52:29


Návrh Viacročného rozpočtu Obce Horný Lieskov na roky 2021 – 2023.

Detaily1 MB free access

Rozpočet 2020-2022 - schválený.pdf


Stiahnuté 53x, Pridané: 2019-12-12 17:02:55


Rozpočet Obce Horný Lieskov na roky 2020 – 2022, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Horný Lieskov č.5 B.2./2019 dňa 11.12.2019.

Detaily1 MB free access

Rozpočet 2019-2021 - schválený.pdf


Stiahnuté 149x, Pridané: 2018-12-10 21:10:36


Schválený rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2019–2021, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov č.5, B.4./2018 dňa 06.12.2018.

Detaily654 KB free access

Rozpočet 2018-2020 - schválený.pdf


Stiahnuté 91x, Pridané: 2017-11-27 22:20:56


Schválený rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2018–2020, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov č.6, B.3/2017 dňa 13.12.2017.

Detaily38 KB free access

Rozpočet na roky 2017, 2018 a 2019.pdf


Stiahnuté 137x, Pridané: 2016-12-16 20:33:22


V rozpočte na rok 2017 ako aj rozpočtu na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia kultúrneho domu), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

Detaily95 KB free access

Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2017.pdf


Stiahnuté 102x, Pridané: 2016-12-16 20:25:02


Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2017, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 15. decembra 2016, uznesením č.5 B.2./2016.

Príjmy bežného rozpočtu: 143973 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 0 €
Príjmové finančné operácie: 0 €
Príjmy spolu: 143973 €
Výdavky bežného rozpočtu: 142673 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 0 €
Výdavkové finančné operácie: 1300 €
Výdavky spolu: 143973 €
Hospodárenie celkom: 0 €

V rozpočte na rok 2017 ako aj rozpočtu na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia kultúrneho domu), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

Detaily43 KB free access

Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2016.pdf


Stiahnuté 115x, Pridané: 2015-12-15 20:10:05


Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2016, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 14. decembra 2015.

Príjmy bežného rozpočtu: 130910 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 107685 €
Príjmové finančné operácie: 71274 €
Príjmy spolu: 309842 €
Výdavky bežného rozpočtu: 124765 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 107685 €
Výdavkové finančné operácie: 77392 €
Výdavky spolu: 309842 €
Hospodárenie celkom: 0 €

Detaily