Horný Lieskov - aktualityOZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.
OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.

Publikované: 19.01.2018 18:05:31
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 12.02.2018 08:00 hod. do 12.02.2018 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta č.107,110,119,120,121,122 a 123.Nové dokumenty - november 2017
Nové dokumenty - november 2017

Publikované: 29.11.2017 20:08:21

Viacročný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2018 až 2020. V rozpočte na rok 2018 ako aj v rozpočte na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, výstavba hasičskej zbrojnice, amfiteáter - obnova jestvujúcich objektov a výstavba nových objektov), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme zatiaľ schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu, by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

851 KB Md5: 29320b12e7fec3ca1efadee90b7a3f2d free access
Detaily / Rozpočet 2018-2020 - návrh.pdf


Stiahnuté 31x, Pridané: 2017-11-27 20:51:53 , Kategória: Rozpočty


Dohoda o skončení zmluvy o kontokorentnom úvere č.15/002/14 spolu so zmluvou o termínovanom úvere č.15/003/17. Doba splatnosti je 3 roky a mesačná výška splátky je 286,43€

1 MB Md5: 1d3794c16f40a8112c6cb45158ad2a3a free access
Detaily / Dohoda o ukončení kontokor. úveru + Zmluva o term. úvere.pdf


Stiahnuté 12x, Pridané: 2017-11-29 19:57:24 , Kategória: ZmluvyVýzva na predkladanie ponúk - technické služby
Výzva na predkladanie ponúk - technické služby

Publikované: 27.11.2017 20:36:23
zobraziť

Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Názov zákazky: „Technické služby v obci Horný Lieskov“ Predmetom zákazky sú služby spojené s vývozom komunálneho odpadu a jeho uloženie, vývozom drobných stavebných odpadov, veľkokapacitných kontajnerov a ich zhodnocovanie poskytovateľom pre objednávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v prílohách tejto výzvy.Výzva na predkladanie ponúk - obnova amfiteátru
Výzva na predkladanie ponúk - obnova amfiteátru

Publikované: 20.11.2017 20:10:51
zobraziť

Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva slúži na účel výberu dodávateľa stavebných prác pre projekt „Amfiteáter Horný Lieskov – obnova a stavebné úpravy jestvujúcich objektov a výstavba nových objektov SO001-SO015“ okrem SO002, SO005, SO012, SO013. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (PHZ): 149 450 €.OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.
OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.

Publikované: 03.11.2017 20:07:25
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 09.11.2017 07:30 hod. do 09.11.2017 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v dokumente: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia KD
Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia KD

Publikované: 31.10.2017 20:39:42
zobraziť

Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa jedná o výber dodávateľa stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ v obci Horný Lieskov.Vyhlásenie obchodno verejnej súťaže č.1/2017
Vyhlásenie obchodno verejnej súťaže č.1/2017

Publikované: 11.10.2017 20:25:22
zobraziť

Obec Horný Lieskov vyhlasuje obchodno verejnú súťaž č.1/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa ustanovení zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce.Nové dokumenty - október 2017
Nové dokumenty - október 2017

Publikované: 04.10.2017 21:18:38

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2016, ktorá je uzatvorená medzi obcou Horný Lieskov a Ing. Ľudovítom Vicianom, štatutárnym audítorom.

857 KB Md5: d6b28b41401fd978c2b870c3fc268a65 free access
Detaily / Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky.pdf


Stiahnuté 18x, Pridané: 2017-10-24 20:15:21 , Kategória: Zmluvy


Predmetom darovacej zmluvy je bezodplatný prevod pozemku parc. č.KN-C 642/40, k. ú. Horný Lieskov, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 48m2 od p. Baničovej na Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako súčasť plánovanej prístupovej cesty k rodinným domom v lokalite „Niva“.

334 KB Md5: 4c3885a37b6c675c99a39905b2be61bc free access
Detaily / Darovacia zmluva - Baničová - Niva.pdf


Stiahnuté 25x, Pridané: 2017-10-04 20:51:58 , Kategória: ZmluvyNové dokumenty - september 2017
Nové dokumenty - september 2017

Publikované: 11.09.2017 22:35:02

Zmluva na poskytnutie služieb v systéme zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa podľa Zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (plasty, sklo, papier, kovy a tetrapaky), ktorá bola uzatvorená medzi Obcou Horný Lieskov a spoločnosťou Megawaste Slovakia s.r.o.

336 KB Md5: 63c84c73fd33675abca2e65fc19b78ac free access
Detaily / Zmluva - separovaný zber - Megawaste s.r.o..pdf


Stiahnuté 16x, Pridané: 2017-09-11 21:33:25 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie. Predmetom zmluvy je záväzok Continental film-u poskytnúť Obci Horný Lieskov ako prevádzkovateľovi verejného premietania oprávnenie k výkonu práva použiť vybrané audiovizuálne dielo formou verejnej projekcie a Obec Horný Lieskov sa zaväzuje uhradiť za to distribútorovi vopred dohodnuté požičovné.

960 KB Md5: 863ee32b92343b97212d37967e34022f free access
Detaily / Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie.pdf


Stiahnuté 16x, Pridané: 2017-09-05 22:32:36 , Kategória: Zmluvy


Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 29/2010 zo dňa 29.06.2010, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský, a.s. ako zhotoviteľom a obcou Horný Lieskov ako objednávateľom. Dôvodom je ukončenie vývozu separovaných zložiek odpadu spoločnosťou Chudovský, a.s.. Novým vývozcom separovaných zložiek odpadu (sklo, plasty, tetrapaky) bude spoločnosť Megawaste s.r.o.

147 KB Md5: c8cec446d7bab77039ca097da265be1e free access
Detaily / Dohoda o ukončení zmluvy - Chudovský, a.s..pdf


Stiahnuté 7x, Pridané: 2017-08-31 21:18:41 , Kategória: Zmluvy


Mandátna zmluvy pre projekt „Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry“. Projekt by bol realizovanýtorý by sa realizoval v amfiteátri „pod Smriečím“, resp. v jeho tesnej blízkosti. V rámci projektu by bol vybudovaný prístrešok s posedením a grilom, kuchynka so skladom, predajné stánky, detské ihrisko, rozšírený a vyasfaltovaný tanečný parket a vedľa areálu by boli postavené šatne, sociálne zariadenie + vybudovaná príjazdová cesta.

864 KB Md5: d9946658adafce2607a7d61cbd5a452e free access
Detaily / Mandátna zmluva - trávenie voľného času.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2017-08-31 21:29:11 , Kategória: ZmluvyOZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.
OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.

Publikované: 01.09.2017 20:25:08
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 20.09.2017 08:00 hod. do 20.09.2017 14:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v dokumente: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.Nové dokumenty - august 2017
Nové dokumenty - august 2017

Publikované: 31.08.2017 20:12:22

Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude pre obec Horný Lieskov spracovaný jednoduchý geografický informačný systém, založený na digitálnych mapových podkladoch (bližšie informácie o tomto systéme sú prílohou č.1 tejto zmluvy). S touto zmluvou súvisí aj zmluva úprav práv a povinností vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 pri poskytovaní aplikačnej podpory - Zmluva o spracovaní osobných údajov...

4 MB Md5: ca5ab496fe5b7fb068d0c4c2c94d7460 free access
Detaily / Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD-HornyLieskov-01.pdf


Stiahnuté 6x, Pridané: 2017-07-31 20:00:44 , Kategória: Zmluvy


Zmluva úprav práv a povinností vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 pri poskytovaní aplikačnej podpory.
S touto zmluvou súvisí aj Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej bude pre obec Horný Lieskov spracovaný jednoduchý geografický informačný systém, založený na digitálnych mapových podkladoch - Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD-HornyLieskov-01.

1 MB Md5: 6a0d54d2ed39e59030ad1d76f5ece08d free access
Detaily / Zmluva o spracovaní osobných údajov...pdf


Stiahnuté 5x, Pridané: 2017-07-31 20:04:13 , Kategória: Zmluvy


Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2017:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov obce pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, kontrola stavu a výšky pohľadávok v obci Horný Lieskov k 30.06.2017, príjmové a výdavkové operácie v pokladni, správnosť vedenia pokladne, účtovanie nákladov a výnosov obce, uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri jednotlivých príjmoch a výdavkoch kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti a predloženie správy o výsledkoch kontroly za 2.polrok 2017, príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018, spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2018, spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie, spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce.

Dokument vypracovala novozvolená Hlavná kontrolórka obce Horný Lieskov Ing. Jarmila Kušnierová, ktorá je vo funkcií od 1. júla 2017 a ktorá bola zvolená do funkcie riadnou voľbou (hlasovaním poslancov) na obecnom zastupiteľstve dňa 28.06.2017. Jej 6-ročné funkčné obdobie bude trvať od 01.07.2017 do 30.06.2023.

85 KB Md5: 8efa499be2ed7879af7abf9cd2d8dddb free access
Detaily / Plán kontr. činnosti obce - 2. polrok 2017 - návrh.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2017-07-15 20:47:59 , Kategória: Ostatné


Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 3000€ pre Dobrovoľný požiarny zbor v Hornom Lieskove na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

2 MB Md5: f4edecdd325022fa16ef8d952862480a free access
Detaily / Zmluva č. 37110 o poskytnutí dotácie DPO-SR.pdf


Stiahnuté 8x, Pridané: 2017-05-30 20:52:54 , Kategória: ZmluvyNové dokumenty - júl 2017
Nové dokumenty - júl 2017

Publikované: 01.08.2017 19:33:26

Vyhodnotenie podaných návrhov sa uskutočnilo na zasadnutí výboru UKPS v Hornom Lieskove dňa 28.07.2017. Na základe vyhlásenia verejnej súťaže výbor UKPS vyhodnotil ako víťaza č.2 a zmluvu uzavrie s MILK s.r.o., Sverepec VKK, 017 01 Považská Bystrica.

51 KB Md5: 1e8dc782e9ebfc48375581a86588995e free access
Detaily / UKPS - Zápisnica z otvárania obálok.pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2017-07-28 19:16:52 , Kategória: UKPS Horný Lieskov


Uznesenie č.4/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie, realizáciu projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu: Výstavba viacúčelového ihriska, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), predĺženie platnosti (prolongáciu) kontokorentného úveru Municipálny úver – Superlinka zo dňa 27.06.2014.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, informáciu o začatí výstavby rodinných domov v lokalite Sedlište-Niva a s tým súvisiacimi záležitosťami, ktoré je potrebné zabezpečiť, informáciu o potrebe zabezpečenia dočasnej náhrady za vedúcu obecnej knižnice, poďakovanie starostu za pomoc pri zorganizovaní podujatia Deň matiek, informácie o rekonštrukcii predajne potravín a predbežnom termíne ich opätovného otvorenia, informáciu o podaní žiadosti na Správu ciest TSK ohľadom odstránenie havarijného stavu na jednom z úsekov cesty č.III/06153.

60 KB Md5: 505ffe2b0b06b8456094412af23a2a8e free access
Detaily / Uznesenie zo 24.05.2017.pdf


Stiahnuté 6x, Pridané: 2017-05-29 22:55:01 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.1/2017 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 15.03.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalší bod: 9. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje VZN obce Horný Lieskov č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017, výsledky vykonanej dokladovej inventarizácie majetku Obce Horný Lieskov za rok 2016, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutou na Obecnom úrade), začiatok výstavby amfiteátra.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, informáciu o možnosti spracovania digitálnej pasportizácie hrobových miest na cintoríne v našej obci, informáciu poslankyne Ivany Pšenákovej o dočasnom zatvorení Obecnej knižnice v Hornom Lieskove do konca marca 2017, informácie o pláne kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa budú konať v obci Horný Lieskov v roku 2017.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov dňa 28.06.2017.

66 KB Md5: ede8469bab1716a68dbc4573fda1ba18 free access
Detaily / Uznesenie zo 15.03.2017.pdf


Stiahnuté 4x, Pridané: 2017-03-25 22:41:44 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.5/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 15.12.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body: 8. Zmena zastavovacej štúdie zo dňa 18.07.2013 a 9. Plán odmeňovania poslancov v roku 2016. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2017 a finančný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2017, 2018 a 2019, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zmenu zastavovacej štúdie zo dňa 18.07.2013 a vzdanie sa odmien poslancov za účasť na obecných zastupiteľstvách v roku 2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole v Hornom Lieskove konanej dňa 08.11.2016, informácie o projekte obecného kompostoviska.

62 KB Md5: 3b35559999595b82b594ab17e88284f7 free access
Detaily / Uznesenie zo 15.12.2016.pdf


Stiahnuté 5x, Pridané: 2016-12-25 22:02:40 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaNové dokumenty - jún 2017
Nové dokumenty - jún 2017

Publikované: 21.06.2017 19:48:20

Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

268 KB Md5: 44b70ab3a3efa382369957679f015dcd free access
Detaily / Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.4.pdf


Stiahnuté 40x, Pridané: 2017-06-21 19:10:20 , Kategória: ZmluvyUKPS - verejná súťaž - vyhlásenie, zápisnica
UKPS - verejná súťaž - vyhlásenie, zápisnica

Publikované: 31.05.2017 17:23:13
zobraziť

Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo Horný Lieskov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme nehnuteľnosti v katastrálnom území Horný Lieskov.

1 MB Md5: 7774cf1d1a8d55a16f08cf23158b9e4a free access
Detaily / UKPS - verejná súťaž - vyhlásenie.pdf


Stiahnuté 69x, Pridané: 2017-05-31 17:17:58 , Kategória: UKPS Horný Lieskov


Návrh zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely.

653 KB Md5: a1f06273fa4f24a9d83d52f34e156d5b free access
Detaily / Zmluva o nájme pozemkov - návrh.pdf


Stiahnuté 79x, Pridané: 2017-05-31 17:16:00 , Kategória: UKPS Horný Lieskov


Vyhodnotenie podaných návrhov sa uskutočnilo na zasadnutí výboru UKPS v Hornom Lieskove dňa 28.07.2017. Na základe vyhlásenia verejnej súťaže výbor UKPS vyhodnotil ako víťaza č.2 a zmluvu uzavrie s MILK s.r.o., Sverepec VKK, 017 01 Považská Bystrica.

51 KB Md5: 1e8dc782e9ebfc48375581a86588995e free access
Detaily / UKPS - Zápisnica z otvárania obálok.pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2017-07-28 19:16:52 , Kategória: UKPS Horný LieskovNové dokumenty - máj 2017
Nové dokumenty - máj 2017

Publikované: 17.05.2017 19:54:29

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskov vyhlasuje v zmysle §18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov.
V zmysle §18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov v termíne 28.06.2017 (streda).

1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:
a) miesto konania voľby: Obecný úrad v Hornom Lieskov
b) čas konania voľby: 17:00 hod.

2. Termín doručenia písomných prihlášok:
Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad/do podateľne Obecného úradu v Hornom Lieskove najneskôr do 14.06.2017 do 17:00 hod.

126 KB Md5: 10f09af3da824a8ebf894e67bbba7a35 free access
Detaily / Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2017-05-17 19:27:17 , Kategória: Ostatné


Darovacia zmluva so spoločnosťou Raven a.s. o poskytnutí materiálnej pomoci (materiál v hodnote 700,00 €) na rekonštrukciu zadnej miestnosti v bývalej obecnej škole, ktorá bude po rekonštrukcii dočasne slúžiť ako požiarna zbrojnica, keďže priestory hasičskej zbrojnice v kultúrnom dome sú obmedzené a budú využité na vybudovanie sociálnych zariadení pri kultúrnom dome. V tomto roku sa Obec Horný Lieskov zapojí tiež do projektu na výstavbu novej hasičskej zbrojnice. Súčasťou zmluvy je tiež zoznam poskytnutého tovaru – stavebného materiálu a dodací list. Ostatné potrebné materiály ako elektroinštalačný materiál, okná, dvere, obklady a pod. ako aj realizáciu prác spojených s rekonštrukciou si obec zabezpečí z vlastných zdrojov.

4 MB Md5: 4760f5a696e2f9cd41411a70bc956a94 free access
Detaily / Darovacia zmluva - RAVEN a.s..pdf


Stiahnuté 52x, Pridané: 2017-04-01 20:47:35 , Kategória: ZmluvyOZNAM - odstávka vody
OZNAM - odstávka vody

Publikované: 10.04.2017 14:45:34
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že dňa 11. 04. 2017 v čase od 07:30 – 13:00 bude z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode odstávka vody, týkajúca sa rodinných domov od súpisného čísla 163 po súpisné číslo 182, ďalej č.d. 49, 188, 189 a 191.

Preto je potrebné, aby sa majitelia týchto rodinných domov so zriadenými vodovodnými prípojkami dostatočne predzásobili pitnou vodou a venovali zvýšenú pozornosť pri obnove dodávky vody, t. j. aby si skontrolovali resp. nemali niekde zbytočne otvorené kohútiky.Nové dokumenty - marec 2017
Nové dokumenty - marec 2017

Publikované: 20.03.2017 20:13:41

Dodatok č.1 k darovacej zmluve, ktorej predmetom je prejav vôle darcov z tejto zmluvy bezodplatne previesť – darovať pozemok parc. č.KN-C 642/26 o celkovej výmere 752 m2 (trvalé trávne porasty) na obdarovaného – Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako miestna komunikácia – príjazdová cesta k plánovaným rodinným domom.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Darovacia zmluva - KN-C 642/26.

447 KB Md5: 485ae8a4c2318b9b663c8a99e78bf169 free access
Detaily / Darovacia zmluva - KN-C 642/26 - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 53x, Pridané: 2017-03-20 18:30:22 , Kategória: Zmluvy


VZN č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov.

148 KB Md5: 03628ef49f0db06999a5624280709cfc free access
Detaily / VZN č.1/2017.pdf


Stiahnuté 14x, Pridané: 2017-04-01 20:53:55 , Kategória: VZNOZNAM - odstávka vody
OZNAM - odstávka vody

Publikované: 19.03.2017 12:45:17
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že dňa 20. 03. 2017 v čase od 07:30 – 13:00 bude z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode odstávka vody, týkajúca sa rodinných domov od súpisného čísla 81 po súpisné číslo 110, t.j horný koniec obce.

Preto je potrebné, aby sa majitelia týchto rodinných domov so zriadenými vodovodnými prípojkami dostatočne predzásobili pitnou vodou a venovali zvýšenú pozornosť pri obnove dodávky vody, t. j. aby si skontrolovali resp. nemali niekde zbytočne otvorené kohútiky.Valné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov
Valné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov

Publikované: 02.03.2017 21:36:37
zobraziť

Výbor Urbárskeho a Komposesorátneho pozemkového spoločenstva Horný Lieskov v zmysle zmluvy a právnou subjektivitou zvoláva

VALNÉ ZHROMAŽDENIE UKPS
Horný Lieskov


na deň 2. apríla 2017 (nedeľa) o 14:00 hod.
do kultúrneho domu v Hornom Lieskove.

Vzhľadom na prejednávanú problematiku je účasť všetkých členov nutná.Nové dokumenty - február 2017
Nové dokumenty - február 2017

Publikované: 27.02.2017 18:32:04

Návrh VZN č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov.

148 KB Md5: 761372ebba45661503bc9072fb83bbc1 free access
Detaily / VZN č.1/2017 - návrh.pdf


Stiahnuté 34x, Pridané: 2017-02-27 18:02:58 , Kategória: VZNZápis detí do Materskej školy na školský rok 2017/2018
Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2017/2018

Publikované: 17.02.2017 23:16:02
zobraziť

Materská škola Horný Lieskov vyhlasuje zápis detí na školský rok 2017/2018. Žiadosť si môžu rodičia vyzdvihnúť počas prevádzky MŠ od 7,00 hod. do 15,30 hod. počas mesiaca apríl. Vypísanú a potvrdenú od lekára je potrebné ju vrátiť do 31. mája 2017 riaditeľke školy v Hornom Lieskove.

K septembru 2017 môžeme prijať 8 detí. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 5 rokov k 31.08.2017. (Vyhláška MŠSR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole).Verejná schôdza v KD - 19. február 2017
Verejná schôdza v KD - 19. február 2017

Publikované: 16.02.2017 02:28:04
zobraziť

Starosta obce Horný Lieskov srdečne pozýva všetkých občanov na tradičné diskusné stretnutie,
ktoré sa uskutoční dňa

19. februára 2017 t.j. v nedeľu o 15:00 hod.

Program:
  • zhodnotenie prác, kultúrnych a športových podujatí za roky 2015 a 2016,
  • plán obecných prác na rok 2017,
  • plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2017,
  • diskusia,
  • záver.Darujte 2 percentá dane
Darujte 2 percentá dane

Publikované: 01.02.2017 21:17:41
zobraziť

Obec Horný Lieskov oznamuje, že je možné poukázať 2 percentá zo zaplatenej dane fyzických osôb za rok 2016 a to aj niektorému z občianskych združení pôsobiacich v našej obci.Nové dokumenty - január 2017
Nové dokumenty - január 2017

Publikované: 19.01.2017 22:03:21

Darovaciu zmluvu, ktorej predmetom je prejav vôle darcov z tejto zmluvy bezodplatne previesť – darovať pozemok parc. č.KN-C 642/26 o celkovej výmere 752 m2 (trvalé trávne porasty) na obdarovaného – Obec Horný Lieskov. Pozemok bude využívaný ako miestna komunikácia – príjazdová cesta k plánovaným rodinným domom.

K tejto zmluve sa viaže aj dodatok č.1: Darovacia zmluva - KN-C 642/26 - dodatok č.1.

268 KB Md5: eca8ec9c1a00438670c0399bc66bfaef free access
Detaily / Darovacia zmluva - KN-C 642/26.pdf


Stiahnuté 41x, Pridané: 2017-01-19 21:58:44 , Kategória: ZmluvyNové dokumenty - december 2016
Nové dokumenty - december 2016

Publikované: 31.12.2016 16:04:23

Zmluvy o nájme nebytových priestorov, konkrétne priestorov Kultúrneho domu v Hornom Lieskov, ktorá je uzatvorená medzi Obcou Horný Lieskov (prenajímateľ) a Poľovníckym združením Roháč (nájomca). Zmluva je uzatvorená na obdobie 10 rokov. Nájomné je symbolických 1€/rok. Nájomca je na základe zmluvy oprávnený využívať predmet nájmu za účelom organizovania výborov a schôdzí poľovného združenia v počte 10 výborov a schôdzí za rok. Nájomca sa zároveň zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi jeden krát do roka divinové mäso pre potreby prenajímateľa (k organizácii podujatí, posedení a podobne).

250 KB Md5: 243b007c3595e8b24b278ead52e92060 free access
Detaily / Zmluva o nájme KD - Polovnícke združenie Roháč.pdf


Stiahnuté 12x, Pridané: 2016-12-31 14:40:34 , Kategória: Zmluvy


V rozpočte na rok 2017 ako aj rozpočtu na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia kultúrneho domu), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

38 KB Md5: 8bc604220ce958ec95fb244b962f14e9 free access
Detaily / Rozpočet na roky 2017, 2018 a 2019.pdf


Stiahnuté 41x, Pridané: 2016-12-16 20:33:22 , Kategória: Rozpočty


Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2017, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 15. decembra 2016, uznesením č.5 B.2./2016.

Príjmy bežného rozpočtu: 143973 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 0 €
Príjmové finančné operácie: 0 €
Príjmy spolu: 143973 €
Výdavky bežného rozpočtu: 142673 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 0 €
Výdavkové finančné operácie: 1300 €
Výdavky spolu: 143973 €
Hospodárenie celkom: 0 €

V rozpočte na rok 2017 ako aj rozpočtu na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia kultúrneho domu), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

95 KB Md5: b6eaeeddef0bebd28a2a025a8e091ee3 free access
Detaily / Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2017.pdf


Stiahnuté 24x, Pridané: 2016-12-16 20:25:02 , Kategória: Rozpočty


Chudovský s.r.o. - harmonogram vývozov odpadu na 1. polrok 2017 pre obec Horný Lieskov.

355 KB Md5: 2ccf3c0ea98ba4e7a8b3b9971db4b08b free access
Detaily / Chudovský a.s. - Harmonogram vývozov odpadu.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2016-12-14 22:48:16 , Kategória: Ostatné


Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorená so spoločnosťou Enviropol s.r.o., OZ, ktorá bude vykonávať vo vlastnom mene zber, prepravu a nakladanie s odpadom, vrátane elektroodpadu. Prílohou tejto zmluvy sú aj cenové podmienky zhodnotenia odpadov.

940 KB Md5: c2c5915e817436934b77a8e7d32b0bc9 free access
Detaily / Zmluva - Enviropol s.r.o. - služby v odpadovom hosp..pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2016-12-31 15:35:11 , Kategória: Zmluvy


V súvislosti so zvýšeným a opakovaným výskytom doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom na niektoré orgány štátnej správy bolo vydané metodické usmernenie Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o opatreniach civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení vo veci doručenia listových zásielok s potenciálne nebezpečným materiálom. Dokument obsahuje informácie o charakteristických identifikačných znakoch podozrivého materiálu a odporúčaný postup pri manipulácii s materiálom. Tieto informácie sú pre využitie zamestnancami, ktorí prichádzajú do styku so zásielkami v prvom kontakte, ale aj pre ostatných pracovníkov našej obce. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia odporúča, aby každá obec zabezpečila informovanie verejnosti o odporúčanom postupe pri náleze podozrivej zásielky zverejnením na internetovej stránke obce alebo na verejnej tabuli.

925 KB Md5: 99b877624c73c65b2f1dc8c86943ddba free access
Detaily / Informácie o nebezpečných zásielkach.pdf


Stiahnuté 23x, Pridané: 2016-12-05 22:52:56 , Kategória: Ostatné


Správa nezávislého audítora za rok 2015. Zodpovedný audítor Ing. Jozef Majchrák.

167 KB Md5: 2b021c324c71ca1e43365c2f7f8e5bdc free access
Detaily / Správa audítora k účt. závierke k 31.12.2015.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2016-12-05 22:08:00 , Kategória: Ostatné


Toto vyhlásenie poskytujeme v súvislosti s auditom účtovnej závierky obce Horný Lieskov za rok končiaci 31. decembra 2015 na účely vyjadrenia názoru, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny obraz o finančnej situácií a výsledkoch hospodárenia obce k 31.12.2015 v súlade so Zákonom o účtovníctve. Súčasťou dokumentu je aj dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy účtovnou závierkou.

233 KB Md5: dcac653c8a336c82b1377289a55a832e free access
Detaily / Vyhlásenie k účt. závierke obce Horný Lieskov k 31.12.2015 .pdf


Stiahnuté 38x, Pridané: 2016-12-01 21:28:14 , Kategória: OstatnéOZNAM - pozastavenie prevádzky potravín
OZNAM - pozastavenie prevádzky potravín

Publikované: 30.11.2016 12:25:58
zobraziť
- - - OZNAM - - -
Pozastavenie prevádzky potravín a dodatočné zásobovanie pekárenskými výrobkami.

Oznamujeme našim občanom, že počas pozastavenia prevádzky potravín z dôvodu rekonštrukcie budovy predajne potravín bude obec Horný Lieskov zabezpečovať dodatočné zásobovanie pekárenskými výrobkami z pekárne z Lysej pod Makytou, ktorá ponúka na predaj pekárenské výrobky každý utorok podvečer. Okrem tohto dňa budú do našej obce dovážané pekárenské výrobky aj vo štvrtok a v sobotu ráno. Objednávku na požadované pekárenské výrobky si bude potrebné nahlásiť telefonicky alebo osobne na obecnom úrade v Hornom Lieskove a to do 12.00 hodiny predchádzajúceho dňa, t.j. objednávky na štvrtok bude potrebné nahlásiť do stredy do 12.00 hod. a objednávky na sobotu bude potrebné nahlásiť do piatku do 12.00 hod., aby mohla byť táto hromadná objednávka v dostatočnom predstihu nahlásená do pekárne v Lysej pod Makytou. Objednávky budú nabalené v pekárni do tašiek a s pribaleným pokladničným dokladom dovezené do našej obce. Objednávky budú následne vydávané občanom v kultúrnom dome v Hornom Lieskove. Prvá objednávky je možné nahlasovať na túto sobotu, t.j. 3.12.2016, zoznam ponúkaných pekárenských výrobkov bude vyvesený aj v informačných tabuliach obce.

Cenník pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou nájdete tu: pekareň - cenník.pdfNové dokumenty - november 2016
Nové dokumenty - november 2016

Publikované: 30.11.2016 10:41:48

Cenník pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou, ktorá bude počas pozastavenia prevádzky potravín z dôvodu rekonštrukcie budovy predajne potravín zabezpečovať obec Horný Lieskov dodatočné zásobovanie pekárenskými výrobkami.

71 KB Md5: 5850c7579a0a855d40be4d106909c53a free access
Detaily / Lysá - cenník pekárenských výrobkov.pdf


Stiahnuté 156x, Pridané: 2016-11-30 12:38:51 , Kategória: Ostatné


V návrhu rozpočtu na rok 2017 ako aj rozpočtu na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia kultúrneho domu), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

32 KB Md5: 4831058adb40e93a2f57afa9222ee53a free access
Detaily / Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018 a 2019.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-11-28 22:40:30 , Kategória: Rozpočty


Návrh rozpočtu obce Horný Lieskov na rok 2017, ktorý bude podaný na schválenie obecnému zastupiteľstvu obce Horný Lieskov.

Príjmy bežného rozpočtu: 143973 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 0 €
Príjmové finančné operácie: 0 €
Príjmy spolu: 143973 €
Výdavky bežného rozpočtu: 142673 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 0 €
Výdavkové finančné operácie: 1300 €
Výdavky spolu: 143973 €
Hospodárenie celkom: 0 €

V návrhu rozpočtu na rok 2017 ako aj rozpočtu na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia kultúrneho domu), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

62 KB Md5: 5ccc1e23c96a03a28618d2673dfbc362 free access
Detaily / Návrh rozpočtu obce Horný Lieskov pre rok 2017.pdf


Stiahnuté 14x, Pridané: 2016-11-28 22:31:36 , Kategória: Rozpočty


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb so spoločnosťou UNICON Slovakia s.r.o., na základe ktorej spoločnosť zabezpečí pre odberateľa - Obec Horný Lieskov audit účtovnej závierky za rok 2015 podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykonaný v súlade so zákonom č.423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej republike. Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v súlade so Všeobecnými podmienkami poskytovania auditu účtovnej závierky, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

488 KB Md5: 1823aca4724422533550059560ae6558 free access
Detaily / Zmluva o poskytnuti auditorských služieb.pdf


Stiahnuté 19x, Pridané: 2016-11-23 22:23:22 , Kategória: Zmluvy


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 28.septembra 2016.

50 KB Md5: 4cda598cb6501dc99314d7672aac2cd1 free access
Detaily / Uznesenie zo 28.09.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 14x, Pridané: 2016-11-07 21:27:14 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.4/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body: „9. Schvaľovanie zámeru - Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy predajne potravín s. č.147 za účelom vytvorenia pizzerie a bytovej jednotky“,„10. Schvaľovanie Zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie k IBV v lokalitách Podlúčie a Sedlište II“, ďalej Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov na II. polrok 2016, zastavovaciu štúdiu k výstavbe troch rodinných domov v lokalite „Zákosie“, na pozemkoch parc. č. KN-C 90/1, KN-C 93/1, KN-C 95, KN-C 96, k. ú. Horný Lieskov, prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku v obci Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zámer k zamýšľanej stavbe: “Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy predajne potravín s. č.147 za účelom vytvorenia pizzerie a bytovej jednotky“, zadanie k spracovaniu urbanistickej štúdie IBV v lokalitách “Podlúčie a Sedlište II“ v obci Horný Lieskov, vypovedanie Nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 18.09.2008 z dôvodu uplynutia doby nájmu.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ruší VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, schválené uznesením č.9 B.3./2011 dňa 14.12.2011 na základe protestu prokurátora

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie protest prokurátora zo dňa 26.08.2016 proti VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, informáciu poslanca Jozefa Šveca o možnom vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, informáciu o nedostatočnom počte uchádzačov o zamestnanie vhodných na vykonávanie verejnoprospešných prác v obci.

76 KB Md5: f05feeafca7d585166ced42ca8f59ace free access
Detaily / Uznesenie zo 28.09.2016.pdf


Stiahnuté 13x, Pridané: 2016-11-07 21:28:14 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Program: schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov, delegovanie člena do Školskej rady pri Materskej škole v Hornom Lieskove, zrušenie VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, schvaľovanie Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte.

194 KB Md5: 94938f57cc7a2cfed792070797fd64a9 free access
Detaily / Zápisnica z 28.09.2016.pdf


Stiahnuté 16x, Pridané: 2016-11-07 21:30:31 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaNové dokumenty - október 2016
Nové dokumenty - október 2016

Publikované: 18.10.2016 20:10:04

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra miest a obcí č. ZLP-2016-0922. Dodatok určuje výšku príspevku obce na činnosť správcu IS DCOM na roky 2017 až 2019 vo výške 1€ na obyvateľa obce ročne.

291 KB Md5: 4ed0163d59e4a894cfbcc0e76e78d74b free access
Detaily / Zmluva o pripojení k IS Dátového centra - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 20x, Pridané: 2016-10-19 22:06:08 , Kategória: Zmluvy


Uznesenie č.3/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 29.06.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, záverečný účet obce Horný Lieskov za rok 2015, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe 5-tich rodinných domov v lokalite „Niva“.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov k Záverečnému účtu obce Horný Lieskov za rok 2015.

53 KB Md5: d5a1594a87d8b4017569d049b61af1b0 free access
Detaily / Uznesenie z 29.06.2016.pdf


Stiahnuté 19x, Pridané: 2016-10-18 20:05:32 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Zmluva na spracovanie žiadosti (manažment projektu) o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektu v rámci opatrenia C Enviromentálneho fondu. V rámci projektu je možné pre obec získať komunálnu techniku (traktor, vlečku, štiepkovač), pre ktorú by bol postavený prístrešok a bolo by tiež vybudované obecné kompostovisko formou prístrešku s kontajnermi.

597 KB Md5: fd9635dea8eeb8782c06cf490cadd457 free access
Detaily / Zmluva o manažmente projektu.pdf


Stiahnuté 28x, Pridané: 2016-10-03 20:28:29 , Kategória: Zmluvy


Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny. Tento dodatok má platnosť od 01.10.2016 do 31.12.2018. Uzatvorením tohto dodatku obec Horný Lieskov získa pre svoje odberné miesta výhodnejšie ceny na dodávku elektriny podľa platného a účinného Cenníka dodávky elektriny TOP W1 16-18.

435 KB Md5: 1cfd842d7e05d99bb464666404183ef2 free access
Detaily / Zmluva o združenej dodávke elektriny - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-10-05 20:36:41 , Kategória: Zmluvy


Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku v obci Horný Lieskov platný od 13.10.2016.

278 KB Md5: 56965f0658a9c2d2d1a7807b826f3623 free access
Detaily / Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2016-09-15 20:20:50 , Kategória: Ostatné


Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2016:
Kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola hospodárenia organizácií s majetkovým podielom obce – Lieskovanka, s.r.o. , so sídlom Horný Lieskov č.63, 01821.

58 KB Md5: 0a48abbe85aa2a4a53e22e53c3c45c73 free access
Detaily / Plán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2016.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-09-12 20:15:00 , Kategória: OstatnéNové dokumenty - august 2016
Nové dokumenty - august 2016

Publikované: 02.08.2016 21:15:03

Hromadná licenčná zmluva SOZA o použití hudobných autorských diel ich verejným vykonávaním a verejným prenosom uzatvorená medzi Organizáciou kolektívnej správy práv SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam a obcou Horný Lieskov. Zmluva sa týka podujatia Memoriál Jozefa Baroša, ktoré sa konalo 12. júna 2016.

669 KB Md5: 4aa3dbe4bcf9325599b5d83df4015c65 free access
Detaily / Hromadná licenčná zmluva SOZA - Memoriál 2016.pdf


Stiahnuté 24x, Pridané: 2016-07-06 18:18:10 , Kategória: Zmluvy


Zmluva so spoločnosťou Komplet Stav s.r.o., ktorá zabezpečuje stavebné práce pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov Materskej školy v Hornom Lieskove“.

659 KB Md5: cc26faa664a37bb017afb2e74d165b61 free access
Detaily / Zmluva o dielo - rekonštrukcia Materskej školy.pdf


Stiahnuté 33x, Pridané: 2016-07-07 18:22:11 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na verejné osvetlenie - dodatok č.1 aj s prílohami.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva o poskytnutí finančného prísp. - verejné osvetlenie.

1 MB Md5: 7d382556f5282c3490e7851546752d2c free access
Detaily / Zmluva - fin. príspevok na verejné osvetlenie - dodatok č.1.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2016-08-02 20:20:12 , Kategória: Zmluvy


Zmluva so Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Nakoľko pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov MŠ“ dochádza tiež k rekonštrukcii NN prípojky a premiestneniu rozvádzačov s meraním, bolo potrebné uzatvoriť nové zmluvy. Taktiež pri meraní pre materskú školu došlo k zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x16A na 3x25A a pri meraní pre obecný úrad k zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x43A na 3x40A.
Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Obecný úrad Horný Lieskov: Zmluva medzi SSE a Obecným úradom Horný Lieskov.

645 KB Md5: a3bd4966b5d10575911a360fe970e5ec free access
Detaily / Zmluva medzi SSE a Materskou školou.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2016-08-03 19:27:33 , Kategória: Zmluvy


Zmluva so Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Nakoľko pri projekte „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov MŠ“ dochádza tiež k rekonštrukcii NN prípojky a premiestneniu rozvádzačov s meraním, bolo potrebné uzatvoriť nové zmluvy. Taktiež pri meraní pre materskú školu došlo k zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x16A na 3x25A a pri meraní pre obecný úrad k zníženiu maximálnej rezervovanej kapacity z 3x43A na 3x40A. Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Materskú školu Horný Lieskov.
Podobná zmluva je vyhotovená aj pre Materskú školu: Zmluva medzi SSE a Materskou školou.

645 KB Md5: 0a181982bd59c54542ac3e5316dac8b0 free access
Detaily / Zmluva medzi SSE a Obecným úradom Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 24x, Pridané: 2016-08-08 18:31:34 , Kategória: ZmluvyNové dokumenty - jún 2016
Nové dokumenty - jún 2016

Publikované: 23.06.2016 23:53:58

Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.15/002/14 medzi Prima bankou Slovensko a.s. a obcou Horný Lieskov.

Pôvodná zmluva k nahliadnutiu: Zmluva č.15/002/14 - kontokorentný úver.

191 KB Md5: f3f865c1a9b86af5d3f6f012d1fd548a free access
Detaily / Zmluva o kontokorentnom úvere č.15/002/14 - dodatok č.3.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-06-23 23:49:43 , Kategória: Zmluvy


Program: hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2015, schvaľovanie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, vyradenie majetku z Materskej školy v Hornom Lieskove, schválenie predĺženia platnosti kontokorentného úveru, schvaľovanie VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov, príprava osláv Dňa matiek 2016, informácie o príprave projektových zámerov.

160 KB Md5: 2e790fb416b76ae7041a01ab9bcaa220 free access
Detaily / Zápisnica z 02.05.2016.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2016-06-25 23:30:13 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.2/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 02.05.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), vyradenie majetku z Materskej školy v Hornom Lieskove podľa predloženého zoznamu, predĺženie platnosti „Municipálneho úveru – Superlinka“ zo dňa 27.06.2014 v sume 10000€ o ďalší rok, VZN obce Horný Lieskov č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2015, prípravu osláv Dňa matiek 2016, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o úprave verejného priestranstva – ihriska pri areáli „pod Smriečím“.

57 KB Md5: 640baeae4960f2c9e2eac583a97ba6a8 free access
Detaily / Uznesenie z 02.05.2016.pdf


Stiahnuté 16x, Pridané: 2016-06-25 23:32:23 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 02. mája 2016.

41 KB Md5: 2b78012497109b8656880c3d02ad4779 free access
Detaily / Uznesenie z 02.05.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 15x, Pridané: 2016-06-25 23:36:37 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Chudovský s.r.o. - harmonogram vývozov odpadu na 2. polrok 2016 pre obec Horný Lieskov.

149 KB Md5: e07ad098b625a6afc6623b1cb803b9c1 free access
Detaily / Chudovský a.s. - Harmonogram vývozov odpadu.pdf


Stiahnuté 14x, Pridané: 2016-06-27 20:53:56 , Kategória: Ostatné


Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Natur-Pack a.s. a obcou Horný Lieskov. Predmetom zmluvy je zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Horný Lieskov.

1 MB Md5: 90f9d9aa5dd6b453038ce2892685f2fe free access
Detaily / Zmluva - nakladanie s odpadmi obalov.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2016-06-27 18:06:58 , Kategória: Zmluvy


Oznam spoločnosti SPP a.s. týkajúci sa novely trestného zákona o neoprávnenom odbere zemného plynu v súvislosti s novými sankciami týkajúcimi sa neoprávneného odberu platnými od 01.07.2016.

275 KB Md5: 1c90d273a591e38f467597493668f280 free access
Detaily / SPP a.s. - oznam - novela trestného zákona.pdf


Stiahnuté 10x, Pridané: 2016-06-28 20:11:09 , Kategória: OstatnéNové dokumenty - máj 2016
Nové dokumenty - máj 2016

Publikované: 12.05.2016 23:40:22

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Horný Lieskov.

676 KB Md5: 7f798a8ff21409271630f873ee2e64d8 free access
Detaily / VZN č.1/2016.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2016-05-02 18:13:59 , Kategória: VZN


Zmluva o dielo so spoločnosťou ASFA-KDK, s.r.o. (verejné obstarávanie), kde predmetom zmluvy je obnova krytu miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov. Projekt ešte nie je schválený, pred podaním žiadosti muselo byť vykonané verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela.

1004 KB Md5: 9774bca29a82a094b6350a04ec42c027 free access
Detaily / Zmluva o dielo - miestne komunikácie - obnova.pdf


Stiahnuté 35x, Pridané: 2016-05-10 22:26:41 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo so spoločnosťou Prima Slovakia, s.r.o., kde predmetom zmluvy je projekt „Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov, časť Sedlište-Niva“. Aj keď projekt ešte nie je schválený, pred podaním žiadosti muselo byť vykonané verejného obstarávanie na zhotoviteľa diela.

1 MB Md5: 068b3ea3b5094e388fca9e57f0a3f82d free access
Detaily / Zmluva o dielo - rozšírenie vodovodu (Sedlište, Niva).pdf


Stiahnuté 59x, Pridané: 2016-05-13 21:31:25 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Horný Lieskov“.

572 KB Md5: 7303ca1f6c95b6db0d377052a56b0f1c free access
Detaily / Zmluva o dielo - rekonštrukcia Materskej školy.pdf


Stiahnuté 119x, Pridané: 2016-05-19 00:32:08 , Kategória: Zmluvy


Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra Púchov sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa - obce Horný Lieskov vypracovať a odovzdať dielo: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2025 (PHSR). Toto je finálna verzia dokumentu.

5 MB Md5: 5a6f0da48867ef78b3186fa0087a0aa2 free access
Detaily / PHSR Horný Lieskov 2015-2025 - finálna verzia.pdf


Stiahnuté 100x, Pridané: 2016-05-12 23:33:51 , Kategória: Ostatné


Zmluva týkajúca sa poskytovania verejných služieb a zmluvu o pôžičke k O2 paušálu - prestup so služobným telefónnym číslom z Telekomu. Zmluva sa týka aj nového telefónu.

3 MB Md5: 32a4a088dd2ead57ec82651e631b467c free access
Detaily / Zmluva so spoločnosťou Telefonica O2.pdf


Stiahnuté 185x, Pridané: 2016-05-12 23:36:17 , Kategória: Zmluvy


Dokument z valného zhromaždenia UKPS Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 03.04.2016 v KD Horný Lieskov (oznam o zhromaždení). Dokument obsahuje uznesenie z tohto valného zhromaždenia UKPS, správu o činnosti revíznej komisie k 31.12.2015 v UKPS Horný Lieskov, zoznam prevedených prác za rok 2015, správu OLH k obhospodarovaniu lesných pozemkov vo vlastníctve UKPS Horný Lieskov a plán činnosti spoločenstva na rok 2016.

1 MB Md5: 8df437859a3f909cd010863bee655b13 free access
Detaily / UKPS Horný Lieskov - správa z 03.04.2016.pdf


Stiahnuté 124x, Pridané: 2016-05-12 23:49:51 , Kategória: UKPS Horný Lieskov


Program: zhodnotenie fyzickej inventarizácie majetku obce Horný Lieskov za rok 2015, správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2015, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov, informácie o príprave projektových zámerov.

152 KB Md5: 7d80374c50a7ced54a49808ee60bc3b0 free access
Detaily / Zápisnica zo 17.02.2016.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2016-06-03 00:11:58 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Uznesenie č.1/2016 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 17.02.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na Obecnom úrade), zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinného domu – Ing. Miroslav Kiseľa a PaeDr. Katarína Kiseľová, zastavovaciu štúdiu k výstavbe rodinného domu – Vojtech Kubiš.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výsledok inventarizácie majetku obce za rok 2015, správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2015, priebežné plnenie rozpočtu, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o priebehu opráv sály kultúrneho domu.

56 KB Md5: 16a0bf5b2652346e0b0ee1e5e8784d80 free access
Detaily / Uznesenie zo 17.02.2016.pdf


Stiahnuté 21x, Pridané: 2016-06-03 00:12:15 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Obsah: Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove konaného dňa 17.februára 2016.

41 KB Md5: 2c35f14c974bc993a97dfb536224ddfa free access
Detaily / Uznesenie zo 17.02.2016 - príloha č.1.pdf


Stiahnuté 30x, Pridané: 2016-06-03 00:12:28 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaNové dokumenty - apríl 2016
Nové dokumenty - apríl 2016

Publikované: 07.04.2016 18:02:20

Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.202 so spoločnosťou MP Profit PB, s.r.o., ktorá bude zabezpečovať poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania pri projekte „Rekonštrukcie priestorov Materskej školy v Hornom Lieskove“ v rámci pridelenej dotácie z Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl.

463 KB Md5: 13fcb74134e69651232fc97c1f4ed090 free access
Detaily / Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.202.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2016-04-07 17:37:14 , Kategória: ZmluvyNové dokumenty - marec 2016
Nové dokumenty - marec 2016

Publikované: 15.03.2016 19:34:37

Knižničný poriadok Obecnej knižnice Horný Lieskov platný od 01/2016, zaoberajúci sa pravidlami a povinnosťami čitateľov, pravidlami požičiavania kníh a podobne.

307 KB Md5: e619a2c5e861316c1d6bb2223595ba11 free access
Detaily / Knižničný poriadok (2016).pdf


Stiahnuté 47x, Pridané: 2016-03-13 20:15:32 , Kategória: Ostatné


Uznesenie č.5/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 14.12.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, VZN obce Horný Lieskov č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Horný Lieskov, VZN obce Horný Lieskov č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov, rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2016, finančný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2016, 2017 a 2018, plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Lieskov na roky 2015-2025, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2 - k nahliadnutiu na obecnom úrade), plat starostu v súlade so zákonom č. 154/2011 Z.z. zo 17. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. s účinnosťou od 01.01.2015 vo výške základného funkčného platu zvýšeného o 10 %, t. j. 858€ (priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku za rok 2014) x 1,49 (násobok mzdy pre obec do 500 obyvateľov) x 1,10 (10%-né navýšenie mzdy) = 1407€, zaokrúhlene na celé EURO nahor od 01.01.2016., nájomnú zmluvu na nájom plynárenského zariadenia formou Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ uzavretú medzi obcou Horný Lieskov a spoločnosťou SPP – Distribúcia, a.s.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Majchráka za rok 2014 vykonanú na Obecnom úrade v Hornom Lieskove, informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole v Hornom Lieskove, informácie o možnosti riešenia problémov pri orientácii v obci, informácie o príprave projektových zámerov, informácie o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií.

70 KB Md5: 815b1d24d6f65f60c54e0aeb497b6287 free access
Detaily / Uznesenie z 14.12.2015.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2016-03-31 01:29:41 , Kategória: Zápisnice a uznesenia


Ahoj, Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM (Dátové centrum obcí a miest) v rámci elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Prostredníctvom pripojenia sa do IS DCOM sú vytvárané podmienky pre umožnenie elektronickej komunikácie obecného alebo mestského úradu s občanmi, ukladanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií v IS DCOM a získavanie údajov z iných informačných systémov verejnej správy.

1 MB Md5: 1cb545a820a7c9b2538e33030c6ea121 free access
Detaily / Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf


Stiahnuté 42x, Pridané: 2016-03-31 01:40:51 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPOSR). Dotácia je v sume 2000€ a je určená a prísne účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Horný Lieskov. Dotáciu je možné použiť na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO (dobrovoľný hasičský zbor obce), na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

1 MB Md5: 8ff08f61af2ab14d41df3f1b7b1a352b free access
Detaily / Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR.pdf


Stiahnuté 176x, Pridané: 2016-03-31 01:48:22 , Kategória: Zmluvy


Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp. Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka 8m3 na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Ceny za vývoz a likvidáciu sa nachádzajú v dokumente.

174 KB Md5: e9a77bc0410504c4959365ee92fc4e52 free access
Detaily / Oznámenie - vývoz splaškových vôd.pdf


Stiahnuté 33x, Pridané: 2016-03-31 01:52:06 , Kategória: Ostatné


Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2016:
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, komplexná kontrolná činnosť v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, kontrola vybavovania sťažností a petícií.

57 KB Md5: efe917efad8c3a82b9741a15065de56f free access
Detaily / Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2016.pdf


Stiahnuté 31x, Pridané: 2016-03-31 01:56:27 , Kategória: OstatnéValné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov
Valné zhromaždenie UKPS Horný Lieskov

Publikované: 07.03.2016 12:33:46
zobraziť

Výbor Urbárskeho a Komposesorátneho pozemkového spoločenstva Horný Lieskov v zmysle zmluvy a právnou subjektivitou zvoláva

VALNÉ ZHROMAŽDENIE UKPS
Horný Lieskov

na deň 3. apríla 2016 (nedeľa) o 14:00 hod.
do kultúrneho domu v Hornom Lieskove.

Vzhľadom na prejednávanú problematiku je účasť všetkých členov nutná.Nové dokumenty - február 2016
Nové dokumenty - február 2016

Publikované: 11.02.2016 20:18:31

Zmluva o združení finančných prostriedkov. Ide o združenie finančných prostriedkov na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a verejné obstarávanie na projekt domáceho kompostovania v členských obciach Občianskeho združenia Mikroregión Strážovské vrchy, ktorého členom je aj obec Horný Lieskov. V rámci tohto projektu bude obec Horný Lieskov žiadať o kompostéry na domáce kompostovanie pre občanov obce (do každej domácnosti jeden kompostér) a tiež o štiepkovač a malotraktor.

249 KB Md5: 605f2f8123e513667e2fd2a8854ea7ea free access
Detaily / Zmluva o združení finančných prostriedkov.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2016-02-11 20:09:33 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o nájme plynárenského zariadenia so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.

1 MB Md5: 917adf121c3b96d10d59060440ce1ae3 free access
Detaily / Zmluva o nájme plynárenského zariadenia.pdf


Stiahnuté 38x, Pridané: 2016-02-11 20:09:47 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.

1 MB Md5: b6cb9e8438ad2f25f324b2eff0e847de free access
Detaily / Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia.pdf


Stiahnuté 40x, Pridané: 2016-02-11 20:09:59 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 pre obec Horný Lieskov ako objednávateľa, pre financovanie projektu: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť Sedlište-Niva.

379 KB Md5: cdc46c7396445391d9a4831bb62a96be free access
Detaily / Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti.pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2016-01-04 21:44:15 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie dokumentu – štúdie uskutočniteľnosti projektu: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť Sedlište-Niva. Pre tento projekt má obec Horný Lieskov záujem žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020.

698 KB Md5: c03712a3007c0ff7a0a680bf7f486cae free access
Detaily / Zmluva o dielo - vypracovanie dokumentu štúdie.pdf


Stiahnuté 42x, Pridané: 2016-01-04 20:24:10 , Kategória: ZmluvyUkončenie projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov
Ukončenie projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov

Publikované: 14.01.2016 21:24:25

Ukončenie projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Európsky fond regionálneho rozvoja.

627 KB Md5: 6bbbf955d4c3309b49b2d8e04d479329 free access
Detaily / Verejné osvetlenie - ukončenie projektu.pdf


Stiahnuté 60x, Pridané: 2016-01-14 21:21:10 , Kategória: OstatnéNové dokumenty - 15. december 2015
Nové dokumenty - 15. december 2015

Publikované: 15.12.2015 20:37:59

Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2016, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 14. decembra 2015.

Príjmy bežného rozpočtu: 130910 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 107685 €
Príjmové finančné operácie: 71274 €
Príjmy spolu: 309842 €
Výdavky bežného rozpočtu: 124765 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 107685 €
Výdavkové finančné operácie: 77392 €
Výdavky spolu: 309842 €
Hospodárenie celkom: 0 €

43 KB Md5: 4c36525f315beda8f5e1f965ea558993 free access
Detaily / Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2016.pdf


Stiahnuté 54x, Pridané: 2015-12-15 20:10:05 , Kategória: Rozpočty


Zmluva o dielo č.562/2015 - svetelnotechnicke meranie. Predmetom zmluvy je záverečné svetelnotechnické meranie po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia – meranie osvetlenia a vypracovanie protokolu z merania. Prostriedky vynaložené na vypracovanie svetelnotechnického merania budú zrefundované na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov.

1 MB Md5: 332569e1d85bed92090092d33f68a2d7 free access
Detaily / Zmluva o dielo 562/2015 - svetelnotechnicke meranie.pdf


Stiahnuté 114x, Pridané: 2015-12-15 17:01:56 , Kategória: Zmluvy


Zmluva č.0970/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dotácia je vo výške 40000EUR a poskytuje sa za účelom udržania kapacít Materskej školy v Hornom Lieskove formou rekonštrukcie jej priestorov.

1 MB Md5: 312a59796ebd9d8112dfb28f60b28273 free access
Detaily / Zmluva o poskytnutí dotácie - Materská škola.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2015-12-14 20:04:46 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o Municipálnom úvere č.15/008/15 - poskytnutie Municipálneho úveru vo výške 71246,92€ za účelom prefinancovania projektu Obnovy verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov. Po vykonaní kontroly realizácie projektu zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky prebehne refundácia finančných prostriedkov, ktoré budú použite na splatenie úveru, pričom obci zostane 5%-na spoluúčasť vo výške 3562,92€, ktorá bude splatená z bežných zdrojov obce Horný Lieskov. Súčasťou zmluvy je aj Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky za účelom zabezpečenia poskytnutého úveru.

1 MB Md5: 127909b5698fa0a85a4eaaf47320b41e free access
Detaily / Zmluva o Municip. úvere č15/008/15 + blankozmenka.pdf


Stiahnuté 92x, Pridané: 2015-12-14 21:34:26 , Kategória: Zmluvy


Zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. Prílohou zmluvy je vzor Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

111 KB Md5: 567a097a04e52bea299676d443c0dfbe free access
Detaily / Zmluva o budúcej zmluve s NATUR-PACK.pdf


Stiahnuté 88x, Pridané: 2015-12-08 20:04:30 , Kategória: Zmluvy


VZN č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v Obci Horný Lieskov.

58 KB Md5: 9680875de5094fd215f5e7e3db7755ca free access
Detaily / VZN č.4/2015.pdf


Stiahnuté 132x, Pridané: 2015-12-15 15:34:14 , Kategória: VZN


VZN č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Horný Lieskov.

55 KB Md5: 6c272bff01eb013c8e26d12677523b70 free access
Detaily / VZN č.3/2015.pdf


Stiahnuté 61x, Pridané: 2015-12-15 15:33:52 , Kategória: VZN


Uznesenie č.4/2015 z obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov konaného dňa 28.09.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalšie dva body - schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Lieskov a schválenie zaradenia obce Horný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS). Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove ďalej schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2015, vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek, VZN obce Horný Lieskov č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Lieskov, úpravu v rozpočte podľa predloženého návrhu (príloha č.2), zaradenie obce Horný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie pre programové obdobie 2014–2020 a implementáciu stratégie CLLD na svojom území, prijatie úveru vo výške 71246,92EUR na účely zabezpečenia financovania investičného projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov a vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie informácie o príprave, realizácii a plánovaných projektoch obce Horný Lieskov, ponuku od SPP a.s. na dodávku elektrickej energie, informáciu o priebehu rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice, informácie o priebehu podujatia Stretnutie veriacich, ktoré sa konalo dňa 30.08.2015 pri kaplnke Zdravá voda.

45 KB Md5: 25e647a5df33cf5353c97033d012555c free access
Detaily / Uznesenie z 28.09.2015.pdf


Stiahnuté 18x, Pridané: 2015-09-30 20:24:09 , Kategória: Zápisnice a uzneseniaNové dokumenty - 09. december 2015
Nové dokumenty - 09. december 2015

Publikované: 09.12.2015 22:05:18

Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 pre obec Horný Lieskov ako objednávateľa, pre financovanie projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov.

387 KB Md5: 237ecda292301a0613d42d69adf6d047 free access
Detaily / Zmluva o dielo - miestne komunikácie - fin. príspevok.pdf


Stiahnuté 101x, Pridané: 2015-12-09 22:02:58 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo so spoločnosťou Garant projekt, s.r.o., kde predmetom zmluvy je vypracovanie dokumentu – štúdie uskutočniteľnosti projektu Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov pre objednávateľa - obec Horný Lieskov. Pre tento projekt má obec Horný Lieskov záujem žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020.

640 KB Md5: 7b5cc61528c31d4b3400c42d2bc3f8c9 free access
Detaily / Zmluva o dielo - miestne komunikácie - štúdia.pdf


Stiahnuté 103x, Pridané: 2015-12-09 21:58:20 , Kategória: Zmluvy


Zmluva o dielo - odhŕňanie snehu s Ľubomírom Kožúrikom na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Horný Lieskov, cena za 1 hod. prác pri zimnej údržby miestnych komunikácií – odhŕňaní snehu je 20 EUR.

233 KB Md5: fb6d8bae46ebcb353d404087b9bd4205 free access
Detaily / Zmluva o dielo - odhŕňanie snehu 2015.pdf


Stiahnuté 99x, Pridané: 2015-12-09 21:56:26 , Kategória: Zmluvy


Správa audítora za rok 2014. Zodpovedný audítor Ing. Jozef Majchrák v správe uvádza, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horný Lieskov k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

385 KB Md5: 9a16c74ccefa5894d2720bb79af90468 free access
Detaily / Správa audítora za rok 2014 + dodatok.pdf


Stiahnuté 100x, Pridané: 2015-12-09 21:51:54 , Kategória: Ostatné